Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BANKALARIN KURULUŞU VE BANKA TÜRLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BANKALARIN KURULUŞU VE BANKA TÜRLERİ"— Sunum transkripti:

1 BANKALARIN KURULUŞU VE BANKA TÜRLERİ
Doç. Dr. Ahmet UĞUR

2 Banka Kuruluş İzninin Alınması
Türkiye'de bir banka kurabilmenin veya yurt dışında faaliyet gösteren bir bankanın Türkiye'de şube açmasının 5411 sayılı kanuna göre ilk koşulu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almasıdır. Bu izin için ilgili kanundaki maddelerin yerine getirilmesi ve Kurul'daki en az 5 üyenin oyu gerekmektedir. Bankacılıkta kuruluş izini almakla faaliyete geçmek farklı kavramlar olup, faaliyette bulunmak isteyen bankaların izinden en geç 3 ay sonra faaliyet izni için kurula başvurmaları gerekmektedir.

3 Kurulacak Bankada Aranacak Şartlar
Anonim şeklinde kurulması Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması Yönetim kurulu üyelerinin gerekli deneyime haiz olmaları Ana sözleşmenin 5411 sayılı kanuna uygun olması Şeffaf bir organizasyon yapısına sahip olunması Nakden ve her türlü muvazaadan arındırılmış olarak ödenmiş sermayesinin en az 30 milyon Türk Lirası olması gerekmektedir.

4 Yurt Dışında Kurulmuş Bir Bankanın Türkiye'de İlk Şubesini Açması
En az 30 milyon TL sermaye getirme Merkezinin bulunduğu ülkede herhangi bir yasağa tabi olmaması Merkezinin bulunduğu ülkedeki ilgili kuruluşun olumsuz görüş bildirmemesi 3 yıllık planının kurula sunulması Şeffaflık ve açıklık olarak sıralanmıştır.

5 Banka Türleri Günümüzde geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bankaları kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün olmamakla birlikte, değişik şekillerde sınıflandırılabilir. Yasal niteliklerine göre Mülkiyet yapılarına göre Örgütlenme alanlarına göre Faaliyet konularına göre Ekonomik faaliyetlerine göre

6 Yasal Niteliklerine Göre Bankalar
Şahıs Şirketi Şeklindeki Bankalar: Günümüz ekonomilerinde örneği olmamakla birlikte, özellikle XIX. Yüzyıl Avrupasında zengin ailelerin kurdukları bankalardır. Bankacılığın, ekonomi ve toplumsal yapıdaki önemi arttıkça, şahısların banka kurması önlenerek, bazı özel hükümler getirilmiştir. Sermaye Şirketi Şeklindeki Bankalar: Günümüzde, çağımızın modern bankalarının hemen hepsi sermaye şirketleri (anonim, limited ve paylara bölünmüş komandit) şeklinde kurulmaktadır. Özel Yasalarla Kurulan Bankalar: Özel bir yasayla kurulan ve kuruluşuna esas olan amaca yönelik faaliyetlerde bulunan bankalardır. Ziraat bankası tarımı, Halkbank küçük esnaf ve sanatkarı, Emlak bankası konut yapımını, Eximbank ihracatı desteklemek için özel yasayla kurulmuşlardır. Bu bankaların bir kısmı özel amaçlarının yanısıra her türlü bankacılık hizmetini toplumun tüm kesitlerine sunan ticaret bankaları olarak faaliyet göstermektedir.

7 Mülkiyetlerine Göre Bankalar
Kamu Bankaları: Bu bankalar, sermayelerinin tamamı kamuya, başka bir deyişle kamu adına hazineye ya da diğer kamu tüzel kişilerine ait olan bankalardır. Ziraat bankası, İller bankası. Özel Bankalar: Sermayesine özel kişi ve kuruluşların sahip olduğu bankalardır. Karma Bankalar: Sermayeleri belirli oranlarda kamu kuruluşlarıyla, özel kuruluş ve kişiler arasında paylaşılan bankalardır. Sermayesinin tamamı kamuya ait olan bir bankanın pay senetlerinin bir kısmı özel kesime satılmasıyla karma bankalar doğar. Halk bankası, Vakıfbank. Yabancı Bankalar: Sermayesinin mülkiyetinin yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlara olan bankalardır. Yabancı bankalar, merkezleri başka ülkelerde bulunan esas işletmenin dışarıdaki bir şubesi olabildiği gibi, doğrudan yabancı sermayeyle o ülkede kurulmuş da olabilir. Denizbank, HSBC, Citibank

8 Şube Sayılarına Göre Bankalar
Tek Şubeli Bankalar: Bu tip bankacılıkta, banka hizmetleri tek bir merkezden yürütülmektedir. Bankanın ikinci bir şubesi yoktur. Özellikle ABD'de tek şubeli bankacılık yaygındır. Çok Şubeli Bankalar: Bu tip bankacılıkta ise, genel merkeze bağlı, ülke geneline yayılmış çok sayıda banka şubeleri ile bankalar faaliyet göstermektedir. Avrupa ülkelerinde, ABD'nin aksine çok şubeli bankacılık hâkimdir. Ülkemizde de Avrupa'daki yapıya benzer şekilde çok şubeli bankacılık yapılmaktadır.

9 Faaliyet Konularına Göre Bankalar
Tek Amaçlı Bankalar (Uzman Bankalar): Toptancı bankalar olarak da nitelendirilebilecek bu bankalar az sayıda şubeye sahip olmaları nedeniyle, çalışmalarını büyük ölçüde belli finansal merkezlerde sürdürmektedir. Toptancı bankalar, genel bir ifadeyle müşterilerinden gelen büyük tutarlı kredi taleplerini karşılamak üzere başka firmalardan ve uluslararası para ve sermaye piyasalarından büyük tutarlı fon sağlayan çok geniş bir iş alanına sahip olan, müşterileriyle çok yakın ilişki içinde olan, hızlı karar alıp uygulayabilen, az sayıda şube ve uzmanla çalışan bankacılık biçimidir. Türkiye Kalkınma Bankası gibi. Çok Amaçlı Bankalar (Perakendeci Bankalar): Bu bankalar, genellikle her türlü bankacılık hizmetlerini görebilecek bir yapıda örgütlenirler. Hedef müşteri kitlesinin ortak özelliği dikkate alınarak perakende bankalar için bireysel banka adlandırması da yapılabilmektedir. Perakende bankacılık uygulamaları çok sayıda bireysel müşteriyi muhatap aldığı için müşteriler ile yüz yüze iletişim kurmayı dolayısıyla da yaygın bir şube ağına ve güçlü bir bilgi işlem sistemine sahip olmayı gerektirir. Bu nedenle, perakende bankacılık faaliyetleri şube bankacılığı şeklinde de adlandırılmaktadır.

10 Örgütlenme Alanlarına Göre Bankalar
Yerel Bankalar: Sadece bir il veya ilçe merkezinde faaliyet gösteren bankalardır. Bu bankaların tek şubeli olması şart değildir. Aynı yörede birden fazla şubeyle faaliyet gösterebilir. Bölgesel Bankalar: Bu bankalar, faaliyetlerini, bir ülkenin belirli bir coğrafyasında yürüten bankalardır. Özellikle, yüzölçümü büyük ülkelerde, bölgesel bankaların önemi artmaktadır. Bir ekonomi politikası olarak, belirli bölgelerin geliştirilmesinin amaçlanması, bölgesel bankaların kurulmasına sebep olabilmektedir. Ulusal Bankalar: En yaygın banka türüdür. Bu tip bankalar, tüm ülke genelinde faaliyet gösterirler. Genellikle çok şubelidirler. Uluslararası Bankalar: Birden fazla ülkede faaliyet gösteren bankacılık türüdür.

11 Örgütlenme Alanlarına Göre Bankalar
Kıyı Bankaları (Off-Shore Bankalar): Ülke dışından sağlanan fonların ülke dışında veya koşullara göre ülke içinde kullandırılması, uluslararası devletsiz paraların fon fazlası bulunan merkezlerden fon açığı bulunan merkezlere transfer edilmesi gibi finansal hizmetler yürüten genellikle serbest bölgelerde faaliyet gösteren ve ülke içindeki bankacılık sisteminin tabi olduğu yasal düzenlemelerin kapsamı dışında tutularak, getirilen mali ve hukuksal avantajlar sayesinde cazip çalışma koşullarının sağlandığı bankacılık türüdür. Bir kişi veya bir şirket, ülkesinde vergi vermekten kaçınmak ve parayı nereden buldun, nasıl kazandın sorularına cevap vermek istemiyorsa “vergi cenneti” diye adlandırılan kıyı bankalarına yönelmektedir. Kıyı bankacılığın herhangi bir şubesinde açılan mevduat hesapları mevduatta devlet garantisi kapsamında değildir.

12 Kıyı Bankacılığının Temel Özellikleri
Kıyı bankaları çalıştıkları ülkelerdeki genel bankacılık mevzuatının dışında son derece esnek, denetimden uzak, liberal çalışma esaslarına tabi bulunmaktadırlar. Faaliyetlerini büyük ölçüde ülke dışından aldıkları fonları yine ülke dışında kullandırmak suretiyle uluslararası düzeyde sürdürmektedir ve bulundukları ülkede mevduat toplayamazlar. Kıyı bankalarının faaliyetine konu olan para türü genellikle yerli para olmayıp uluslararası piyasalarda genel kabul görmüş; Euro, Dolar, Yen, ve İsviçre Frankı gibi çevrilebilir (konvertibl) paralar olmaktadır. Kıyı bankaları, ikametgâhı belli olmayan paraları, yine ikametgâhı belli olmayanlara kredi olarak vermektedir. Birçok kıyı bankacılığı merkezinde çok sıkı bir biçimde sır saklama ilkesi uygulanır. Offshore hesaplar, kanuni karşılık ve vergiye tabi olmadığından yüksek faiz getirisi sağlarlar. Ancak, tasarruf mevduatının bütün niteliklerini taşımalarına rağmen, yurt dışında kurulu bir bankadaki mevduat özelliğinden dolayı mevduat güvencesi dışında kalırlar. Kıyı bankacılığının merkezleri arasında Uzak Doğu’da Hong-Kong ve Singapur, Ortadoğu’da Bahreyn ve Lübnan, Pasifik’te Cayman Adaları, Bermuda ve Bahamalar, Avrupa’da Malta, Lüksemburg ve İsviçre yer almaktadır.

13 Ekonomik Faaliyetlerine Göre Bankalar
Tarım Bankaları: Tarım kesiminin desteklenmesi, kendine özgü sorunlarına çözüm bulunması, tarımsal yapıya uygun finansman kurumlarının oluşturulması amacıyla kurulmuştur. Tarım bankaları, genellikle kamu tarafından, özel yasalarla kurulan ve bu kesimin kaynak gereksinimini karşılamayı, tarımsal faaliyetlerle ilgili teknik ve ekonomik bilgi düzeyini geliştirmeyi amaçlayan bankalardır. Maden Bankaları: Maden bankaları, bir ülkedeki doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve ulusal gelire katkısının yükseltilmesi için gerekli finansal kaynakları sağlamak ya da bizzat bu kaynakları işletmek için kurulan bankalardır. Bu bankaların genellikle gelişmiş ülkelerde özel teşebbüs tarafından, gelişmekte olan ülkelerde devlet eliyle ve özel yasalarla kurulduğu görülmektedir. Halk Bankaları: Halk bankaları, küçük esnaf ve zanaatkârların mesleki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş özel yapılı bankalardır.

14 Ekonomik Faaliyetlerine Göre Bankalar
İpotek ve Emlak Bankaları: İpotek bankaları, taşınmaz malların ipoteği karşılığında, genellikle orta ve uzun vadeli kredi veren bankalar olarak tanımlanabilir. Emlak bankaları, genellikle ipotek bankalarının özellikle konut ve her türlü yapı işlerinde uzmanlaşan grubuna verilen bir isim olmaktadır. Faaliyetlerinde büyük ölçekli sermaye gerektiğinden Emlak bankaları genellikle devlet eliyle ya da önemli ölçüde devlet desteğiyle ve özel yasalarla kurulduğu görülmektedir.

15 Ekonomik Faaliyetlerine Göre Bankalar
Ticaret Bankaları: Genel olarak mevduat kabul eden kredi kurumları olarak adlandırılır. Bu bankaların öz sermayeleri genellikle azdır. En önemli fon kaynakları halktan toplanan tasarruf mevduatıdır. Ticaret bankaları fon aktarmanın yanı sıra bir çok bankacılık ürünü ve hizmeti sunan, çok yönlü bankalardır. Bütün ticaret bankaların belli başlı iki fonksiyonu vardır: borç almak ve borç vermek. Borç almak çoğu zaman mevduat şeklinde, borç vermek ise iskonto şeklinde ortaya çıkar. Bu bakımdan ticaret bankalarına aynı zamanda mevduat ve iskonto bankaları da denilmektedir. Ticari bankaların banka sistemi içerisinde en önemli faaliyetlerinden birisi de kaydi para (banka parası) yaratmalarıdır. Yatırım Bankaları: Mevduat toplama yetkisi olmayan geniş bir şube ağının olmaması nedeniyle bankacılık hizmet ve ürünlerinin tamamını sunamayan ve ticaret bankalarına kıyasla bankacılık faaliyetleri sınırlı olan bankalardır. Yatırım bankaları, sermaye piyasasında faaliyet göstermek, sermaye piyasası araçları kullanılarak sağlanan kaynaklarla yatırım yapmak, işletmelerin etkin bir yönetime ve sağlıklı bir mali yapıya kavuşmaları amacıyla devir ve birleşme konuları dahil danışmanlık hizmetleri vermek, mevduat kabulü hariç tüm bankacılık hizmetlerini yapmak üzere kurulurlar. Yatırım bankaları devlet kuruluşları ve özel şirketlerin uzun vadeli finansman ihtiyacını hisse senedi ve tahvil ihraç etmek suretiyle karşılayan bankalardır. Yatırım bankaları, sermaye piyasasından uzun vadeli fon sağlamak amacında olan işletmelerle, tasarruflarını söz konusu menkul kıymetlere yatırarak değerlendirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler arasında aracılık yapmaktadırlar. Merrill Lynch Yatırım Bankası, Diler Yatırım Bankası.

16 Ekonomik Faaliyetlerine Göre Bankalar
Kalkınma Bankaları: Gelişmekte olan ülkelere özgü kuruluşlardır. Gelişmekte olan ülkelerde sermaye yetersizliği içindeki firmalara veya büyük endüstriyel firmaların yapacağı yeni yatırımlara kaynak ve teknik yardım sağlayarak endüstriyel gelişmeyi hızlandırmak amacını güden finansal kuruluşlardır. Kalkınma bankalarının amacı, yatırım sermayesi açığını gidermek ve teknik yardım sağlamak yoluyla girişimcilerin yatırım ile ilgili kuşkularını gidermek ve sanayileşme sürecini hızlandırmaktır. Kalkınma bankalarının mevduat toplama yetkisi yoktur. Kaynaklarını uluslararası kurumlardan aldıkları kredilerle, devletten yapılan yardımlarla ve tahvil çıkararak borçlanma yoluyla oluştururlar. Kalkınma bankaları esas olarak gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösterirken yatırım bankaları sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde ortaya çıkar. Kalkınma bankaları işletmelere orta ve uzun vadeli kredi verdikleri halde yatırım bankaları işletmelere doğrudan doğruya kredi vermemekte, ancak onların hisse senedi veya tahvil çıkarmak yoluyla sermaye piyasasından uzun vadeli kaynak sağlamalarını kolaylaştırmaktadır.

17 Ekonomik Faaliyetlerine Göre Bankalar
Katılım Bankaları: Faiz yerine kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayan doğrudan nakit kullandırma yerine ticaret ve ortaklık esasına göre fon kullandıran bankacılık türüdür. Katılım bankaları, tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide değerlendirerek oluşan kar veya zararı tasarruf sahipleriyle paylaşır. Katılım bankalarının klasik bankalardan farkı kredi kullandırırken müşteriye doğrudan nakit ödeme yapmamasıdır. Ödemeyi fatura karşılığında ve kredi müşterisinin işletmesi için ihtiyaç duyduğu malı satan satıcıya yaparlar. Ödemeyi yaptıktan sonra üzerine kar paylarını ekleyerek müşteriyi borçlandırır ve müşteriden taksitler halinde tahsil ederler. Böylece finansman malın peşin alınıp üzerine kar payı konarak vadeli satımı şeklinde yapılmış ve yapılan işlem nakit ödeme şeklinde değil ticaret şeklinde gerçekleşmiş olur.


"BANKALARIN KURULUŞU VE BANKA TÜRLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları