Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan-Sunan : Sedanur SAYILGAN. Filogeni, en kısa deyimle ile evrimsel ş ecere ili ş kisi olarak tanımlanabilir. Tür ve tür üstü kategoriler jeolojik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan-Sunan : Sedanur SAYILGAN. Filogeni, en kısa deyimle ile evrimsel ş ecere ili ş kisi olarak tanımlanabilir. Tür ve tür üstü kategoriler jeolojik."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan-Sunan : Sedanur SAYILGAN

2 Filogeni, en kısa deyimle ile evrimsel ş ecere ili ş kisi olarak tanımlanabilir. Tür ve tür üstü kategoriler jeolojik dönemlerde türle ş me süreçleri ile olu ş mu ş lardır. Bu türle ş me süreçlerinin açıklanması ile taksonlar arasındaki akrabalık ili ş kide açıklanmı ş olur. Filogeni Nedir?

3 2) Karakter Temelli Yöntemler: Farklı karakterlere dayanmaktadır ki bu karakterler her bir taksondaki canlıya ait olan moleküler dizilerdir. 1) Mesafe Temelli Yöntemler: Dizi hizalanması (alignment) temeline dayanarak hesaplanan dizi çiftleri arasındaki farklılıkların miktarına (mesafeye) dayanır. Bu a ğ açlar genellikle oldukça karma ş ık yöntemler ile elde edilirler. Günümüzde kullanılmakta olan yöntemler temel olarak ini ba ş lık altında toplanmaktadır. F İ LOGENET İ K A Ğ AÇ OLU Ş TURMA METOTLARI

4 Farklı karakterlere dayanmaktadır ki bu karakterler her bir taksondaki canlıya ait olan moleküler dizilerdir.  MAKS İ MUM PARSIMONY  MAKS İ MUM L İ KEL İ HOOD  BAYES İ AN METODU KARAKTER TEMELL İ YÖNTEMLER

5 İ ki birim arasında en az de ğ i ş iklik gerektiren a ğ aç en makul olan a ğ açtır. Yani en az farklı olan birimler, birbirine en yakın ve benzeyen birimlerdir. A ğ acın belirlenmesinde i ş lemin daha kısa zamanda tamamlanması için en zengin filogenetik bilgiye sahip olan az sayıdaki bölgeler kullanılır. PARSIMONY METODU

6 Bilgi verici bölgeler adını alan bu bölgelerde en azından iki tane farklı türde karakter bulunur ve bunların her biri en az iki kere bölgelerde yer alır. Bilgi verici olmayan bölgeler ya sabit bölgelerdir ya da sadece bir kere görülen de ğ i ş iklikler içerirler.

7 Sabit bölgeler, her taksonda aynı halde bulunurlar ve bilgi verici olmayan bölgeler gibi filogenetik a ğ aç çizilmesinde yarasızdırlar. tabloda 2,5,8 numaralı bölgeler bilgi verici bölgelerdir.

8 Tek bir morfolojik karakterle Parsımonı Köpek Toynaklılar 1)çift tırnaklı toynaklılar(sığırlar,geyikler, su aygırları) 2)çift tırnaklı olmayan toynaklılar (atlar gergedanlar) Astragalus, ayağın ileriye ve geriye doğru hareketi için etrafında döndüğü,bilekteki en yüksek kemiktir.

9

10 Çoklu Moleküler Karakterlerle Parsimoni

11 Parsimoni analizi için dizi verisi bu veri altı çift tırnaklı,bir balina ve bir dış grup olarak bir tek toynaklının bir süt proteini geninin hizalanmış 60 nükleotid dizisidir.Bir pozisyonda verilen X şüpheli olarak tanımlanan nükleotidi temsil etmektedir.Değişken ya da bilgi verici olmayan pozisyonlardan bazıları mavi ile taranmıştır; sinapamorfiler sağlayan pozisyonlar turuncu ile gölgelenmiştir.Filogeni bu nükleotid sinomorfilerinin Parsimoni analizinden elde edilmiştir.

12 Avantajları:  Basittirler, sezgi yolu ve yaratıcılıkla çıkarılabilirler (ka ğ ıt-ve- kalem ile yapılabilirler).  Moleküler ve morfolojik datalarda kullanılabilirler.  Benzerlik çe ş itlerini ayırt edebiliriz.(sinapomorfik, plesiomorfik, homoplasi)  Karakter ve orantı analizlerinde kullanılabilirler

13 Dezavantajı:  Yüksek seviye homoplasilerde yanılabilirler.  İ ncelenen diziler ya da genetik uzaklıklar ile uyumlu bir a ğ aç elde etmek için gerekli en az mutasyonların saptanmasına dayanan bir yöntemdir.  Maksimum Parsimoni (MP), minimum evrimsel metot (parsimoni = tutumluluk) olarak tanımlanabilir.

14  MP analizi ile en iyi sonuçlar dizi çiftleri arasındaki benzerliklerin çok güçlü oldu ğ u ve az sayıda dizinin oldu ğ u durumlarda alınır.  MP ile a ğ açların olu ş turulmasında kesin ve tahmini yakla ş ımlar söz konusudur.  Kesin yakla ş ımda olası tüm a ğ açlar gözden geçirilir ve kullanılan optimalite ölçütüne en uygun a ğ aç belirlenir.

15 Kaynaklar www.evrimianlamak.orgwww.evrimianlamak.org. Evrimsel Analiz kitabı www.dbbm.fiocruz.br/james/lectures.html www.molecularevolution.org http://m.sakiroğlu.wordpress.com/filogenetik-nedir/ http://tr.wikipedia.org/wiki/Bayes_teoremi Biyoloji Kitabı Yazarları:Neil A.Cambell-Jane B.Reece California Üniversitesi,Riverside


"Hazırlayan-Sunan : Sedanur SAYILGAN. Filogeni, en kısa deyimle ile evrimsel ş ecere ili ş kisi olarak tanımlanabilir. Tür ve tür üstü kategoriler jeolojik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları