Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarih Bilimi Bir olayın tarihin kapsamına girmesi için olayın geçtiği zaman belirtilmelidir. DY Tarihi olaylar meydana geldiği zamanın şartlarına göre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarih Bilimi Bir olayın tarihin kapsamına girmesi için olayın geçtiği zaman belirtilmelidir. DY Tarihi olaylar meydana geldiği zamanın şartlarına göre."— Sunum transkripti:

1

2 Tarih Bilimi

3 Bir olayın tarihin kapsamına girmesi için olayın geçtiği zaman belirtilmelidir. DY Tarihi olaylar meydana geldiği zamanın şartlarına göre değerlendirilmelidir. DY Yazılı kaynaklar, tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yardımcı olur. DY Tarih öğrenmek insanların fikirlerini olgunlaştırır.DY Hikayeci (Rivayetçi) tarihin ilk örneğini Heredotos vermiş- tir. DY

4 Olayları neden sonuç ilişkisine göre veren tarihe Bilimsel Tarih denir. DY Anıtlar üzerindeki kitabeleri inceleyen, çözümleyen ve yorumlayan bilim dalına Diplomatik denir. DY Mısır hiyeroglifi ve Sümerlerin çivi yazısı, Paleografya’nın ilgi alanına girmektedir. DY Geçmişte yazılmış olan kitabeleri inceleyerek, tarihe yardımcı olan bilime Etnoloji denir. DY Toplum ve devletlerden kalan kültürel eserleri inceleyen tarih çeşidine siyasal tarih denir. DY

5 M.Ö. tarihlerin rakamsal değeri küçüldükçe günümüzden uzaklaşır. DY Takvim, zamanın yıllara, aylara ve günlere bölünmesidir.DY Miladi Takvim, dünyanın Güneş çevresindeki bir kez dönüşünü bir yıl kabul eder. DY Miladi Takvim’deki yıl gün sayısı, Hicri Takvim’in yıl günü sayısından azdır. DY Hicri Takvim, hicretten 17 yıl sonra Hz. Ömer döneminde kullanılmaya başlanmıştır. DY

6 Oniki Hayvanlı Türk Takvimi’nde bir Güneş yılı 365 gün 5 saat kabul edilmiştir. DY Celali Takvimin başlangıcı hicri 1079’dur.DY Hicri Takvim, Türklerin İslamiyet’i benimsemesinden sonra kullanılmaya başlanmıştır. DY Rumi Takvimde mali yılbaşı Nisan ayı olarak kabul edilmiştir. DY Miladi Takvim II. Mahmut döneminde kabul edilmiştir.DY

7 Bernard Shaw

8 Bir toplumun dilini bilmek tarih araştırmaları için yeterlidir.DY Tarih, sadece geçmişteki olayları inceler.DY Tarihi olaylar tekrarlanmaz.DY Tarihin kesin, değiştirilemez kanunları vardır.DY Tarihi bilgi, durağan değildir, yeni ele geçen belge ve bul- gular mevcut bilgileri değiştirebilir ya da güçlendirebilir. DY

9 Yazının icadından günümüze kadar olan dönemle ilgili bilgiler veren her türlü yazılı belgeye yazısız kaynak denir.DY Üzerinde yazı bulunan her türlü belge ya da bulgu yazılı kaynaktır. DY Olay kısa sürelidir.DY Olgu uzun sürelidir.DY Anadolu’nun Türkleşmesi olguya bir örnektir.DY

10 Siyasi tarih, toplumlar ve devletlerarası ilişkilerin siyasi gelişmelerini ve sonuçlarını inceler. DY Hikayeci tarihte bilimsellik ön plandadır, güvenilirdir.DY Olayları oluş sırasına göre inceleyen tarih türü Kronik Tarih’tir. DY Kitabe ve tablet bilimi Etnografya’dır.DY Etnoloji, kültür bilimidir.DY

11 Filoloji, dillerin yapısını inceler.DY Mühür bilimi, Sigilografi’dir.DY Heraldik, arma bilimidir.DY Geneoloji, soy bilimidir. DY Ay’ın dünya etrafındaki on iki turunu bir yıl kabul eden ay takviminde bir yıl 365 gündür. DY

12 İnsalık tarihinde ay yılı esaslı ilk takvimi Sümerler, güneş yılı esaslı ilk takvimi ise Mısırlılar bulmuştur. DY Ay yılı esaslı tek takvim Rumi takvimdir.DY Celali takviminin hazırlanmasında astronomi bilgini Ömer Hayyam etkili olmuştur. DY Miladi takvimin son şeklini Roma Uygarlığı vermiştir.DY 100 yıldan oluşan zaman dilimine yüzyıl veya asır denilmektedir. DY

13 Yazının icadından önceki devirlere Tarih Devirleri denir.DY Tarih öncesi dönemlerde Paleoğrafya, Epigrafya, Nümiz- matik, Filoloji, Heraldik gibi yardımcı bilimler kullanılamaz. DY Tarih olaylarının belli bir kanunu olduğundan olayların oluşumu birbirine benzemektedir. DY Tarih araştırmalarında kullanılacak belgelerin güvenilir olup olmadığını ortaya çıkartmak için iç ve dış tenkit yöntemleri kullanılır. DY Tarih biliminde doğru sonuçlara ulaşmak için deney ve gözlem yöntemi kullanılır. DY

14 Tarihi olayların objektif olarak incelenebilmesi için olaylar geçtiği zamanın şartlarına göre değerlendirilmelidir. DY Celali ve Rumi takvimlerin yapılmasının ortak nedeni, ekonomik alanda yaşanan problemlerin çözümünü kolaylaştırmaktır. DY Herodot’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde incelediği olayları araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması etkili olmuştur. DY Osmanlı Devleti’nde olayların kaydını önceleri şehnameci adı verilen görevliler tutardı. DY

15 Coğrafya özellikle tarih öncesi döneme ait araştırmalarda tarih biliminin en önemli yardımcısıdır. DY Tarihi olayların gerçekleşme zamanlarını istatistik inceler.DY Osmanlı Devleti’nde resmi tarih yazıcılarına vakanüvis denir. DY Diplomatik, devletler arası siyasal ilişkileri inceleyen bir bilimdir. DY Türk Tarih Kurumu, ümmetçi tarih anlayışını benimsemiş- tir. DY

16 Tarih, geçmişteki olaylardan ders alarak, günümüzdeki olaylar karşısında nasıl davranmamız gerektiğini öğretir. DY Tarihi olayların en belirgin özelliği tekrarlanamamaları ve deneylerinin yapılamamasıdır. DY Tarih çağlarına ilk giren topluluk Mısırlılardır.DY Osmanlıların 1453’de İstanbul’u fethetmeleri ile Orta Çağ sona ermiş ve Yeni Çağ başlamıştır. DY Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş zamanları her bölgede aynı anda olmuştur. DY

17 Paleografya, Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yararlanılan bir bilimdir. DY 1400- 1499 yılları arası XV. yüzyıldır.DY Hicri takvim Hz. Ömer zamanında ay yılına göre düzen- lenmiştir. DY Hikayeler, efsaneler, menkıbeler, şiirler ve destanlar tarihin yazılı kaynaklarını oluşturur. DY Tarihi bilgiler mutlak doğrudur, değişmez.DY

18 Eski Yunanlılarda M.Ö. V. yüzyılda Eflatun ile araştırmacı tarzda başlayan tarih yazıcılığı Aristo ile hikayeci anlayışta devam etmiştir. DY Osmanlı tarih yazıcılığının amaçlarından biri devletin başarılarının gelecek nesillere aktarılmasıdır. DY İbraniler M.Ö. 3761 Yaratılış Yılını takvimlerine başlangıç almıştır. DY Hukuk bilimi, toplumun örf, adet ve gelenekleri ile sosyal ve kültürel yapılarını inceleyerek tarih bilimine yardımcı olur. DY Tarihçiler insanların yerleşim yerlerini seçmelerinde ya da topluca göç etmelerinde etkili olan nedenleri araştırırken coğrafya biliminden yararlanır. DY

19 Tarih yazıcılığının geçirdiği başlıca aşamalar, hikayeci tarih yazıcılığı, öğretici tarih yazıcılığı ve araştırmacı tarih yazıcılığıdır. DY Antropoloji insan ırklarını fiziksel açıdan inceleyen bilim dalıdır. DY Arkeoloji özellikle yazının icadından sonraki döneme ait araştırmalarda tarih biliminin en önemli yardımcısıdır. DY Bir savaşa katılan devletlerin asker ve silah sayılarının bilinmesi savaşın gelişimi ile ilgili fikir sahibi olmamızı sağlar. Bu konuda tarih bilimi istatistik biliminden yararlanır. DY

20 Tarih bilimi, devletler arasındaki anlaşmalar, yazışmalar ve ittifaklar gibi konuları incelerken heraldik biliminden yararlanır. DY Kök Türklerin Orhun Abideleri, Uygurların Karabalgasun Yazıtları ve Türk İslam devletleri döneminde yapılmış mimari eserlerde bulunan yazıtların okunması epigrafi biliminin ilgi alanına girmektedir. DY Canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bilime ekoloji denir. DY Felsefe, insana doğru düşünmeyi, veriler arasında ilişki kurmayı, olaylara farklı açıdan bakmayı öğretir. DY


"Tarih Bilimi Bir olayın tarihin kapsamına girmesi için olayın geçtiği zaman belirtilmelidir. DY Tarihi olaylar meydana geldiği zamanın şartlarına göre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları