Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAR İ H NOTLARI 9.SINIF TAR İ H İ ÇA Ğ LAR Ahmet KAÇAR TAVŞANLI ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ TAR İ H Ö Ğ RETMEN İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAR İ H NOTLARI 9.SINIF TAR İ H İ ÇA Ğ LAR Ahmet KAÇAR TAVŞANLI ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ TAR İ H Ö Ğ RETMEN İ."— Sunum transkripti:

1 TAR İ H NOTLARI 9.SINIF TAR İ H İ ÇA Ğ LAR Ahmet KAÇAR TAVŞANLI ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ TAR İ H Ö Ğ RETMEN İ

2 TAR İ H Tarih öncesi ça ğ lar yazıdan önceki döneme tarihi ça ğ lar yazının bulunmasından sonraki döneme denir. TAR İ H ÖNCES İ ÇA Ğ LAR 1-TAŞ ÇA Ğ I MÖ 600000-5500 A-ESK İ TAŞ ÇA Ğ I:En uzun dönemdir. İ nsanlar ma ğ aralarda yaşarlar ve avcılık-toplayıcılık ile yaşamlarını devam ettirirler Kemik,çakmak taşı gibi kayaları işlemişlerdir.

3 ESK İ TAŞ ÇA Ğ I Bu dönemde insanlar ma ğ ara duvarlarına resimler çizmişlerdir Antalya KARA İ N,BELD İ B İ,BELBAŞI ma ğ araları ve istanbul yarımburgaz ma ğ arası önemli yer tutar Yarım burgaz magarası ülkemizdeki taş devrine ait en eski yerleşim yeridir. ORTA TAŞ DEVR İ MÖ10000-8000 Bu dönemin en önemli özelli ğ i ateşin bulunmasıdır

4 Orta taş devri Bu döneme ait en önemli yerleşim merkezi güney Tacikistandaki Kuldara bölgesidir Türkiyede Antalya karain,beldibi,baradiz,Ankara Macunköy,Samsun Tekkeköy bu döneme ait önemli merkezlerdendir C-YEN İ TAŞ ÇA Ğ I MÖ 8000-5500 Taş ça ğ ının en gelişmiş dönemidir

5 Yenitaş ça ğ ı İ nsanlar bu dönemde ma ğ aralardan çıkar ve akarsu kenarlarına yerleşir.Tarım başlar Bazı hayvanlar evcilleştirilir Çanak çömlek yapımı başlar Bu döneme Mezopotamya ve Anadolu gibi bölgelerde girilmiştir Türkiyede ÇATALHÖYÜK,ÇAYÖNÜ,SAKÇAGÖZ Ü gibi bölgelerde kalıntılar vardır

6 ÇATALHÖYÜK Çatalhöyük dünyanın ilk kent-şehir yerleşim yeridir (KONYA-ÇUMRA) Çayönü:Güney Do ğ u Avrupanın en eski tarımsal üretim yeridir(D İ YARBAKIR- ERGAN İ ) MADEN ÇA Ğ I MÖ 5500-1200 İ nsanlar madeni kullanmaya başlar ilk kullanılan maden bakırdır Türkiyede bu döneme ait

7 MADEN DEVR İ ÇORUM-ALACAHÖYÜK,DEN İ ZL İ BEYCESULTAN,ÇANAKKALE KUMTEPE VE TRUVA,SAMSUN İ K İ ZTEPE vardır. Tunç devrinde insanlar bakır ve kalayı karıştırıp tunç-bronzu elde ederler. İ lk şehir devletleri kurulur. Sümer,Akad ve Hititler bu dönemde kurulur Ankara Ahlatlıbel ve Kültepe de bu döneme ait kanıtlar vardır

8 Maden Devri Kültepe-Kayseride Anadolu’nun ilk yazılı belgeleri bulunur Demir ça ğ ında ise büyük devletler kurulur. Bu devrin sonunda yazı bulunur ve tarihi ça ğ lara girilir Alişar,Alacahöyük,Truva,Hacılar bu döneme ait Türkiye’deki yerleşim bölgeleridir

9 TAR İ H İ ÇA Ğ LAR İ LKÇA Ğ,ORTAÇA Ğ,YEN İ ÇA Ğ VE YAKINÇA Ğ olarak ayrılırlar. Ça ğ kapatan olaylar tüm dünyayı uzun süre etkileyen olaylardır (istanbul’un Fethi,Fransız İ htilali gibi)

10 İ LKÇA Ğ UYGARLIKLARI Uygarlık insanlı ğ ın ortak mirasıdır Çiçek aşısının bulunuşu, yazının bulunuşu tüm dünyaca kullanılır. Uygarlık evrensel,kültür ise yereldir Uygarlıkların oluşmasında co ğ rafi şartların oluşturdu ğ u avantajlar olumlu etkiler yapmıştır.Nil nehri=Mısır uygarlı ğ ı Ülkeler arası yapılan ticaret ile uygarlık de ğ erleri farklı bölgelere taşınmıştır

11 UYGARLIK Örnek olarak yazıyı Anadoluya Asurlu tüccarlar getirmişlerdir. İ LK UYGARLIKLAR: MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Buranın göç ve ticaret yolları üzerinde olması,su kaynaklarının bollu ğ u,topraklarının verimlili ğ i nedeni ile uygarlıklar kurulur.

12 MEZOPOTAMYA Birçok uygarlık Mezopotamyada kurulmuştur Sümer,Akad,Babil,Elam uygarlıkları bu bölgede kurulmuştur SÜMERLER MÖ 4000-2350 Mezopotamyanın en eski kavmidir.Orta Asya kökenli oldukları öne sürülmektedir. Site adı verilen şehir devletleri kurarlar. Yazıyı bulan uygarlıktır.

13 SÜMERLER Dünyada ilk kanun yapıp yazılı hale getiren Sümerlerdir. Urugakina kanunları MÖ 2375 yılında yapılmıştır Ziggurat adı verilen tapınakları mevcuttur Bu tapınaklar hem gözlemevi,hem tahıl ambarı,hem okul olarak kullanılmıştır Sümerler ay takvimini bulan kavimdir Ayrıca daireyi 360 dereceye bölen kavimdir

14 SÜMERLER Edebi alanda destanları meşhur olup GILGAMIŞ DESTANI en ünlü eserdir Ayrıca tufan ve yaradılış destanlarıda sümerlere aittir AKADLAR MÖ 2350-2100 Mezopotamyada kurulan ilk imparatorluktur Kurdukları güçlü ordular ile sümer kültürünü ön asyaya taşımışlardır

15 ELAMLILAR MÖ3000-640 İ ran’ın güneybatısında kurulmuştur İ lk şehir devletleri biçiminde örgütlenmişler daha sonra krallık olmuşlardır. Seramik ve madencilikte ileridirler BAB İ LLER-AMURRULAR MÖ 2100-539 Sami ırkından gelen bir milletdir. En tanınmış hükümdarları HAMMURAB İ dir

16 BAB İ LL İ LER Nabukadnezar devri en güçlü dönemleridir. Hammurabi Sümer ve Akad kanunlarını geliştirmiş ve dünyanın ilk anayasası olarak kabul edilen HAMMURAB İ KANUNLARI nı yapmıştır. Babilin Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi en ünlü eserlerindendir

17 ASURLULAR MÖ 2000-609 Sami kavimlerindendir.Başkentleri N İ NOVA’dır. Asurbanipal devri en güçlü devirleridir. Anadolu ile ticari ilişkileri çok güçlüdür. Kayseri yakınlarındaki Kültepe (karum- kaniş) önemli bir ticaret kolonisi haline gelmiştir Anadolu yazı ile Asurlular sayesinde tanışmıştır.

18 ASURLULAR Ninova’da büyük bir kütüphane kurarak insanlı ğ a önemli bir katkıda bulunmuşlardır.

19 MISIRLILAR Mısır medeniyeti Nil deltasında do ğ up gelişmiş bir uygarlıktır İ lk yerleşimi MÖ 4000 lere dayanan Mısır Uygarlı ğ ı eski,orta ve yeni Uygarlık olmak üzere üç gruba ayrılır Piramitler eski imparatorluk Dönemi'ne aittir

20 KADEŞ BARIŞI Yeni imparatorluk devrinde 2. Ramses devrinde Hititlerle savaşılmış ve KADEŞ BARIŞI yapılmıştır bu Barış tarihteki ilk yazılı antlaşmadır Mısır medeniyeti kendine özgüdür,di ğ er medeniyetlerden etkilenmez ama başka medeniyetleri etkiler Co ğ rafi konumundan dolayı çok fazla istilaya u ğ ramamıştır

21 MISIR UYGARLI Ğ I Mısır uygarlı ğ ını Nil nehri oluşturmuştur Mısır devleti NOM adı verilen şehir devletlerinin birleşmesinden oluşmuştur Firavun devlet yöneticisi olup Krallık babadan o ğ ula geçer Ölümden sonra yaşama inandıkları için mumyalama tekni ğ ini geliştirmişlerdir

22 Mısır uygarlı ğ ı Mısırlılar kendilerine özgü Hiyeroglif yazısını geliştirmişlerdir. Matematikte ondalık sayıyı bularak ilk kez dört işlemi yapmışlardır. Güneş takvimini kullanmışlardır ( İ lk kez) Keops piramiti en önemli piramittir.

23 İ RAN UYGARLI Ğ I İ ran'da ilk olarak Medler ve Persler medeniyet kurmuşlardır Özellikle Persler Döneminde ekonomik ve ticari olarak bir güçlenme devri görülmüş ve Anadolu feth edilmiştir. Perslere Büyük İ skender son vermiştir. Pers uygarlı ğ ında eyalet yönetimi mevcut olup bu eyaletlere SATRAPLIK adı verilmiştir.

24 İ RAN MEDEN İ YET İ Persler Anadolu'da ticarete Önem vermiştir Persler posta teşkilatıda kurmuşlardır. Bodrum'daki Mozole Kral Mezarı Anadolu'daki en önemli eserlerindendir İ ran Zerdüşt inacına sahiptir.Ahura Mazda iyili ğ i,Ehrimen kötülü ğ ü sembolize eder.

25 HINT UYGARLI Ğ I İ ndüs ve Ganj nehirleri sayesinde verimli topraklara sahiptirler. MÖ 1500 lü yıllarda Ariler Hindistan'da kast sistemine dayalı bir devlet kurmuşlardır. Kast sistemi babadan o ğ ula geçen meslek gruplaşması olup Hindistan'da güçlü bir milli birlik ve beraberlik oluşmasını engellemiştir.

26 Kast sistemi Brahmanlar :din adamları Kşatriyalar:askerler ve asiller Vaysiyalar:tüccar ve Çiftçiler Südra:zanaatkar ve işçiler Parya:köleler

27 ÇIN UYGARLI Ğ I En eski uygarlıklardandır. Çin uygarlı ğ ının oluşmasında Türk,Mo ğ ol ve Tibet kültürel etkileride yer alır. Ordularında süvariler konusunda Türkler'den etkilenmişlerdir. Tarım ve ipek ticareti yaygındır. İ pek yolu ile Roma'ya kadar uzanan ticaret yapılır.

28 Çin Resim Yazısı kullanırlar. Konfüçyüs,Lao Tse fikir hayatında önemli yer tutar. Çin seddi mimari eserlerinden en önemlileri arasında yer alır. Ka ğ ıt üretimi,çinicilik ve ipekçilikte çok ileri seviyededirle.r Pusula,ka ğ ıt,matbaa ve barutu Çinliler bulmuştur.

29 Çin Ka ğ ıt,Pusula,matbaa ve barut gibi buluşları İ slam bilginleri kullanmışlar ve haçlı seferleri ile bu buluşlar Avrupa'ya götürülmüşlerdir.

30 Do ğ u Akdeniz uygarlıkları FEN İ KEL İ LER Deniz ticaretinde öndedirler. Kartaca (Tunus) kentini kurmuşlardır. İ lk camı ve bugünkü modern alfabeyi Fenikeliler bulmuşlardır. Mısır'ın yazı dahil kültürel birçok de ğ erini Yunanistan'a taşımışlardır.

31 İ braniler İ lk İ brani Devleti MÖ1025 yılında Hz.Davut tarafından kurulur Tek tanrılı inanca sahip ilk toplumdur. Mesciti aksa en önemli eserleridir.

32 Orta asya Türklerin anavatanı olan bölgede Türklerin MÖ 4000 yılından itibaren önemli Uygarlık eserleri bıraktıkları Kurgan adı verilen mezar kazılarında ortaya çıkmıştır. Orta Asya'da ANAV,AFANASYEVO,ANDRONAVA, KARASUK,TAGAR kültürleri yaşanmıştır.

33 İ skitler Bilinen İ lk Türk toplulu ğ udur. Alp Er Tunga en önemli kahramanlarıdır. Alp Er Tunga ve Şu destanları vardır. Altın ve gümüş işçili ğ inde çok ileridirler.


"TAR İ H NOTLARI 9.SINIF TAR İ H İ ÇA Ğ LAR Ahmet KAÇAR TAVŞANLI ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ TAR İ H Ö Ğ RETMEN İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları