Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE TAŞINMAZLARIN MUHASEBE KAYDI Hamdi GÜLŞEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE TAŞINMAZLARIN MUHASEBE KAYDI Hamdi GÜLŞEN"— Sunum transkripti:

1 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE TAŞINMAZLARIN MUHASEBE KAYDI Hamdi GÜLŞEN hamdigulsen@hotmail.com

2 PROGRAM Taşınmazlara ilişkin temel mevzuatın tanıtımı Bütçe ve faaliyet hesapları tanıtımı, varlık ilişkisi Muhasebe kayıtları (yardımcı hesap bazında) Taşınmaz alımı Varlık envanteri Bina yapımı Bedelsiz devirler Taşınmazlarda amortisman uygulaması Taşınmazların peşin satışları Taşınmazların taksitle satışları Taşınmazların kiraya verilmesi (peşin ödeme) Taşınmazların kiraya verilmesi (sözleşme sonrası ödeme) Taşınmazlara ilişkin nazım hesaplar Taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi KİATKİY Geçici madde 1’e göre yapılması gereken işlemler

3 TANIMLAR Taşınmaz ve haklar: Kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan, eklenti ve bütünleyici parçaları dahil olmak üzere arazi, arsa, bina, yer altı ve yer üstü düzenleri ile sınırlı aynî haklar ve kişisel hakları, (KİATKİY Madde 4) Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. (KİATKİY Madde 5)

4 TANIMLAR Bütçe geliri: Kapsama dâhil kamu idarelerinin, bütçeleri ve diğer mevzuatta gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi, Bütçe gideri: Kapsama dâhil kamu idarelerinin, bütçeleri ve diğer mevzuatta gider olarak tanımlanan her türlü işlemi, Enflasyon düzeltmesi: Parasal olmayan kalemlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle, mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasını, Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu yöneticiyi, Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin; yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini ifade eder. (MYMY Madde 4)

5 TAŞINMAZLARIN KAYDI Mevcut taşınmazların kaydına ilişkin işlemler GEÇİCİ MADDE 1-(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.) (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre maliyet bedeli veya rayiç değerleri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması gereken taşınmazlar bu değerler üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar emlak vergi değerleri üzerinden ve aşağıdaki şekilde kayıtlara alınır: a) Taşınmazların fiili envanteri emlak vergi değerleri üzerinden kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince, mevcut kullanım şekilleri esas alınarak en geç 30/9/2014 tarihine kadar tamamlanır ve bu Yönetmelik ekinde yer alan formlara ve icmal cetvellerine kaydedilir. b) Fiili envanteri yapılan taşınmazlara ait bilgiler muhasebe kayıtları yapılmak üzere ilgili muhasebe birimlerine verilir. Muhasebe birimleri, kayıtlı taşınmazları ilgili hesaplardan 1/10/2014 tarihi itibarıyla çıkarır ve aynı tarihte fiili envanter bilgileri üzerinden muhasebe kayıtlarını yapar. (2) Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken işlemler 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanır. (KİATKİY Geçici Madde 1)

6 BÜTÇE VE FAALİYET HESAPLARI İLİŞKİSİ Her Bütçe gideri, Giderler hesabına mı kaydedilir? (830 - Bütçe Giderleri Hesabı = 630 - Giderler Hesabı) Her Bütçe geliri, Gelirler hesabına mı kaydedilir? (800 - Bütçe Gelirleri Hesabı = 600 - Gelirler Hesabı) Bu ifadeler sizce doğrumu

7 BÜTÇE GİDERLERİ

8 BÜTÇE GELİRLERİ

9 630 GİDERLER HESABI 630.01.05.01.90 Diğer Personele Yapılan Ödemeler 2.000,00.- 103 VERİLEN ÇEK VE GÖNDERME EMİRLERİ HS. 1.684,82.- 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 360.01.01 GVK 94/1 göre yapılan tevkifatlar 300,00.- 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 360.03.01 Ücret ve Ü.s.ö Ait D.V. 15,18.- 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 830. 01.05. 01.90 Diğer Personele Yapılan Ödemeler 2.000,00.- 835 GİDER YANSITMA HESABI 2.000,00.- 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 905.01.05 Diğer Personel 2.000,00.- 903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 903.01.05 Diğer Personel 2.000,00.- BÜTÇE GİDERLERİ – (Personel ödemesi)

10 BÜTÇE GİDERLERİ – (Varlık Alımı) 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 255.02.01 Bilgisayarlar ve Sunucular 45.000,00.- 103 VERİLEN ÇEK VE GÖNDERME EMİRLERİ HS. 4.457,34.- 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 4266.- 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 830.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 4.500,00.- 835 GİDER YANSITMA HESABI 4.500,00.- 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 905.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım … 4.500,00.- 903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 903.03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım … 4.500,00.-

11 TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR

12 252 BİNALAR HESABI 252.01.01.02.05 Mesleki Eğitim Merkezi 500.000,00 103 VERİLEN ÇEK VE GÖNDERME EMİRLERİ HS. 495.260,00 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 4.740,00 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 830.06.04.03.90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri 500.000,00 835 GİDER YANSITMA HESABI 500.000,00 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 905.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 500.000,00 903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 903.06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 500.000,00 Ankara Üniversitesi tarafından mesleki eğitim alanlarında kullanılmak üzere 500.000,00 TL’ye bina satın alınmıştır. Bina satın alınması …

13 Bina yapımı ödemesi… ODTÜ tarafından ABC Ltd. Şti.’ne yüksek okul binası yapımı için (KDV dahil) 400.000,00 TL 5. hakkediş ödemesi tahakkuk etmiştir. Nakit yetersizliği nedeniyle 200.000,00 TL emanet hesaplarına alınmış geri kalan tutar ilgili firmanın banka hesabına gönderilmiştir. 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 258.02.02.04 Üniversite, Akademi, Ens.ve Yüksek Okul Binaları 400.000,00 103 VERİLEN ÇEK VE GÖNDERME EMİR HS. 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 196.208,00 200.000,00 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 3.792,00 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 830.06.05.07.01 Hizmet Binaları 400.000,00 835 GİDER YANSITMA HESABI 400.000,00 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 905.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 400.000,00 903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 903.06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 400.000,00

14 Bina yapımı sonrası geçici kabul … 2.000.000,00 TL’ ye yapımı tamamlanan yüksek okul binasının geçici kabulü yapıldıktan sonra Strateji Daire Başkanlığına gerekli bilgiler verilmiştir. 252 BİNALAR HESABI 252.01.01.02.04 Üniversite, Akademi, Ens.ve Yüksek Okul Binaları 2.000.000,00 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 258.02.02.04 Üniversite, Akademi, Ens.ve Yüksek Okul Binaları 2.000.000,00

15 Takipli alacak için devir… Takipte olan 50.000,00 TL’lik kira geliri borcunu yatıramayan ilgili, kurum ile anlaşarak takipteki borcuna karşılık mülkiyeti kendisine ait arsayı kuruma devretmiştir. 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 250.01.02 Arsalar 50.000,00 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HS. 121.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 50.000,00 805 GELİR YANSITMA HESABI50.000,00 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 800.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 50.000,00

16 Amortisman… 2 – Amortisman ve tükenme payına tabi duran varlıklar Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe sistemine dahil edilen maddi duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler ile sanat eserleri amortismana tabi değildir. Aşağıdaki hesaplarda izlenen duran varlıklar, amortisman ve tükenme payına tabidir: 251 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı, 252 - Binalar Hesabı, 253 - Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı, 254 - Taşıtlar Hesabı, 255 - Demirbaşlar Hesabı, 256 - Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı, 260 - Haklar Hesabı, 263 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı, 264 - Özel Maliyetler Hesabı, 267 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı, 271 - Arama Giderleri Hesabı, 277 - Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı, 294 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı.

17 Amortisman… 5 – Amortisman ve tükenme payı süre ve oranları Amortisman ve tükenme payı süresi, duran varlıkların aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için “1” rakamı bu Tebliğ ekinde belirtilen, varlığın yararlanma süresine göre belirlenmiş orana bölünür. (Örnek: 1/0,20 = 5 yıl; 1/0,025 = 40 yıl) Ancak, maliyet bedeli, 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği eki listede yer alan dayanıklı taşınırların her biri için 14.000 YTL’yi, taşınmazlar için 34.000 YTL’yi aşmayan duran varlıklar ile tutarına bakılmaksızın Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar hesap gruplarıyla 256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabında izlenen varlıklar için, amortisman oranı % 100 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle maliyet bedeli bu tutarlara kadar olan duran varlıklar, hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti edilecektir.

18 Amortisman… 2015 Yılında kayıtlara alınan 500.000,00 TL değerindeki yüksek okul binası için 31.12.2015 tarihinde amortisman ayrılmıştır. (Not Binalar için %2 oranında Amortisman uygulanır) 630 GİDERLER HESABI 630.13.01.02 Binaların Amortisman Giderleri 10.000,00 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 257.02.02.04 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 10.000,00 2015 Yılında kayıtlara alınan 30.000,00 TL değerindeki körü için 31.12.2015 tarihinde amortisman ayrılmıştır. (Not: Köprüler için %5 oranında Amortisman uygulanır) 630 GİDERLER HESABI 630.13.01.01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri 30.000,00 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 257.01.06.01 Köprüler 30.000,00

19 Amortisman… ANALİZ ÖRNEK

20 Kayıtlarda olmayan ancak kullanılan arsanın envanter kaydının yapılması. Değeri 300.000,00 TL Envanter Kaydı… 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 250.01.02 Arsalar 300.000,00 500 NET DEĞER HESABI 02.03.01 - Arazi ve Arsalar 300.000,00

21 TAHSİS İŞLEMLERİ … 27.04.2015 Tarih ve 4167 sayılı yazımız 1.2.Tahsis işleminin muhasebe birimine bildirimi Tahsisli olarak kullandırılan taşınmazlara ilişkin belgeler; mülkiyeti Hazineye ait olanlar milli emlak birimlerince, diğer kamu idarelerinin mülkiyetinde olanlar ise yetkili birimlerince muhasebe kayıtlarına alınmak üzere muhasebe birimine verilecektir. Tahsisli olarak kullanılan taşınmazlara ait belgeler kullanan kamu idaresi tarafından muhasebe kayıtlarına alınmak üzere muhasebe birimine verilecektir.

22 Boğaziçi üniversitesi mülkiyetinde olan (252.01.01.02.05) 300.000,00 TL değerindeki HG Mesleki Eğitim Merkezini İstanbul üniversitesine tahsis edilmiştir. Binanın 50.000,00 TL birikmiş amortismanı mevcuttur. Boğaziçi Üniversitesi kaydı TAHSİS İŞLEMLERİ … 500 NET DEĞER HESABI 11 Tahsis Edilen taşınmazlar 300.000,00 252 BİNALAR HESABI 252.02.Tahsis Edilen taşınmazlar 252.02.01.02.05 Mesleki Eğitim Merkezleri 300.000,00 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 257.02.02.05 Mesleki Eğitim Merkezleri 50.000,00 500 NET DEĞER HESABI 13. Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarı 50.000,00

23 İstanbul Üniversitesi kaydı TAHSİS İŞLEMLERİ … 252 BİNALAR HESABI 252.03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 252.03.01.02.05 Mesleki Eğitim Merkezleri 300.000,00 500 NET DEĞER HESABI 12. Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 300.000,00 500 NET DEĞER HESABI 13. Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarı 50.000,00 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 257. 02.02.05 Mesleki Eğitim Merkezleri 50.000,00

24 TAHSİS İŞLEMLERİ (Değer Artırıcı İşlemler) 27.04.2015 Tarih ve 4167 sayılı yazımız 1.4.Tahsisli kullanılan taşınmaz için değer arttırıcı harcama yapılması 10/01/2008 tarihli ve 26752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlığımızın 28 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü (Amortisman ve Tükenme Payları) Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; hesaplarda kayıtlı duran varlıklar için yapılan harcamalardan 34.000 TL’yi aşanların değer arttırıcı harcama olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

25 Tahsisli olarak İstanbul Üniversitesine verilen HG Mesleki Eğitim Merkezine 42.000,00 TL’lik değer artırıcı harcama yapılmıştır. 252 BİNALAR HESABI 252.03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 252.03.01.02.05 Mesleki Eğitim Merkezleri 42.000,00 103 VERİLEN ÇEK VE GÖNDERME EMİRLERİ 42.000,00 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 42.000,00 835 GİDER YANSITMA HESABI 42.000,00 Değer arttırıcı harcamaya ilişkin olarak İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen ödeme belgesinin onaylı iki sureti bir yazı ekinde taşınmazın maliki kamu idaresine Boğaziçi Üniversitesine gönderilmiştir. Suretlerden biri taşınmazın maliki kamu idaresi tarafından taşınmazın mülkiyet kaydının bulunduğu muhasebe birimine gönderilmiştir. 252 BİNALAR HESABI 252.01. Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Olanlar 252.01.01.02.05 Mesleki Eğitim Merkezleri 42.000,00 252 BİNALAR HESABI 252.02.Tahsis Edilen taşınmazlar 252.02.01.02.05 Mesleki Eğitim Merkezleri 42.000,00

26 Bedelsiz Devirler… Boğaziçi Üniversitesi tarafından mevzuatı çerçevesinde muhasebe kayıtlarında yer alan 50.000,00 TL değerindeki arsa İstanbul Üniversitesine bedelsiz olarak devredilmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Muhasebe Birimi Kaydı: 630 GİDERLER HESABI 630.25.02.02 Bedelsiz Olarak Devredilen Arazi Ve Arsalar 50.000,00 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 250.01.02 Arsalar 50.000,00 İstanbul Üniversitesi Muhasebe Birimi Kaydı: 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 250.01.02 Arsalar 50.000,00 600 GELİRLER HESABI 600.25.02.02. Bedelsiz Olarak Alınan Arazi Ve Arsalar 50.000,00 İstanbul Üniversitesi neden bütçe geliri kaydı yapmadı ? Sizce doğrumu ?

27

28 Taşınmazların Satışı … Üniversite tarafından muhasebe kayıtlarında yer alan 400.000,00 TL değerindeki kullanılmayan eski enstitü binası peşin bedelle 350.000,00 TL’ye satılıyor. Binaya ait birikmiş amortisman kaydı 80.000,00 TL’dir. 102 BANKA HESABI 102.01.Muhasebe Birimi Banka hesabı 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 257.02.02.04 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 350.000,00 80.000,00 252 BİNALAR HESABI 252.01.01.02.04 Üniversite, Akademi, Ens.ve Yüksek Okul Binaları 600 GELİRLER HESABI 600.05.09.01.99 - Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 400.000,00 30.000,00 805 GELİR YANSITMA HESABI350.000,00 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 800.06.01.03.01 Diğer Bina Satış Gelirleri 350.000,00

29 Taşınmazların taksitle satışı … Muhasebe kayıtlarında yer alan 400.000,00 TL değerindeki kullanılmayan eski enstitü binası 01.10.2015 tarihinde 50.000,00 TL’si peşin geri kalan tutarın ilk taksiti 30.11.2015 tarihinde ikinci taksiti ise 30.01.2016 tarihinde olmak üzere iki eşit taksitle toplam 350.000,00 TL’ye satılmıştır. Taksit tutarları banka aracılığıyla elde edilmiştir. Binaya ait birikmiş amortisman kaydı 80.000,00 TL’dir. 01.10.2015 Tarihinde yapılacak olan muhasebe kaydı: 102 BANKA HESABI 102.01.Muhasebe Birimi Banka Hesabı 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 127.06.01. Bina Satış Gelirleri 227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 227.06.01. Bina Satış Gelirleri 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 257.02.02.04 Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları 50.000,00 150.000,00 150.000,00 80.000,00 252 BİNALAR HESABI 252.01.01.02.04 Üniversite, Akademi, Ens.ve Yüksek Okul Binaları 600 GELİRLER HESABI 600.05.09.01.99 - Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler 400.000,00 30.000,00 805 GELİR YANSITMA HESABI50.000,00 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 800.06.01.03.01 Diğer Bina Satış Gelirleri 50.000,00

30 Taşınmazların taksitle satışı … 30.11.2015 tarihinde ilk taksitin banka tarafından tahsil edilmesi durumunda muhasebe kaydı: 102 BANKA HESABI 102.01.Muhasebe Birimi Banka Hesabı 150.000,00 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 127.06.01. Bina Satış Gelirleri 150.000,00 805 GELİR YANSITMA HESABI150.000,00 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 800.06.01.03.01 Diğer Bina Satış Gelirleri 150.000,00 31.12.2014 tarihinde yılsonu itibarıyla vadesi bir yılın altına inen faaliyet alacağı dönen varlıklar ana hesap grubunda yer alan tutar ilgili hesaba aktarılmıştır 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 127.06.01. Bina Satış Gelirleri 150.000,00 227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 227.06.01. Bina Satış Gelirleri 150.000,00 30.01.2016 tarihinde ikinci taksitin banka tarafından tahsil edilmesi durumunda muhasebe kaydı: 30.11.2015 tarihinde yapılan kayıt ile aynıdır.

31 A) TAKSİT TUTARI PEŞİN ÖDENİYOR Kayıtlı değeri 3.000.000,00 TL olan bina, 01.10.2015 tarihinde yapılan sözleşme ile aylık 20.000 TL bedelle bir yıllığına (A) şahsına kiraya verilmiştir. Kira sözleşmesi 01.10.2015 tarihinde başlamakta olup, sözleşmeye göre toplam 240.000,00 TL kira bedeli aynı tarihte tahsil edilmiştir. Taşınmazların kiraya verilmesi …

32 Kayıtlı değeri 3.000.000,00 TL olan bina, 01.10.2015 tarihinde yapılan sözleşme ile aylık 20.000 TL bedelle bir yıllığına (A) şahsına kiraya verilmiştir. Kira sözleşmesi 01.10.2015 tarihinde başlamakta olup, sözleşmeye göre toplam 240.000,00 TL kira bedeli aynı tarihte tahsil edilmiştir. 990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ 990.01.03. Binalar 3.000.000,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 3.000.000,00 01.10.2015 tarihinde banka aracılığıyla 240.000,00 TL kira bedeli tahsil edilmiştir. 102 BANKA HESABI 102.01.Muhasebe Birimi Banka Hesabı 240.000,00 600 GELİRLER HESABI 600.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 380.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 480.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 20.000,00 40.000,00 180.000,00 805 GELİR YANSITMA HESABI240.000,00 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 800. 03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 240.000,00

33 Taşınmazların kiraya verilmesi … 31/12/2015 tarihinde yıl sonu itibarıyla tahakkuk zamanına bir yıldan daha az süre kalan peşin tahsil edilmiş kira gelirleri kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubunda yer alan ilgili hesaba aktarılmıştır. 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 480.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 180.000,00 380 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 380.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 180.000,00 01.11.2015 Tarihinde gelecek aylara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlardan ilgili oldukları ay sonlarında gelir olarak tahakkuk ettirilen tutarlara ilişkin kayıtlar (Aynı kayıt Aralık ayında da yapılacaktır.) 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 380.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 20.000,00 600 GELİRLER HESABI 600.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 20.000,00

34 Taşınmazların kiraya verilmesi … Kira sözleşmesinin sona erdiği tarihte ilgili nazım hesaplar kapatılmalıdır. 01.01.2016 Tarihinde gelecek aylara ait gelirler hesabında kayıtlı tutarlardan ilgili oldukları ay sonlarında gelir olarak tahakkuk ettirilen tutarlara ilişkin kayıtlar (geriye kalan 9 ay boyunca her ay bu kayıt yapılacaktır.) 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 380.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 20.000,00 600 GELİRLER HESABI 600.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 20.000,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 3.000.000,00 990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ 990.01.03. Binalar 3.000.000,00

35 B) TAKSİT TUTARI SÖZLEŞME SONUNDA ÖDENİYOR Kayıtlı değeri 3.000.000,00 TL olan bina, 01.10.2015 tarihinde yapılan sözleşme ile aylık 10.000,00 TL bedelle bir yıllığına (A) şahsına kiraya verilmiştir. Kira sözleşmesi 01.10.2015 tarihinde başlamakta olup, sözleşmeye göre toplam 120.000,00 TL kira bedeli sözleşme sonunda 01.09.2016 tarihinde tahsil edilecektir. Taşınmazların kiraya verilmesi …

36 Kayıtlı değeri 3.000.000,00 TL olan bina, 01.10.2015 tarihinde yapılan sözleşme ile aylık 10.000,00 TL bedelle bir yıllığına (A) şahsına kiraya verilmiştir. Kira sözleşmesi 01.10.2015 tarihinde başlamakta olup, sözleşmeye göre toplam 120.000,00 TL kira bedeli sözleşme sonunda 01.09.2016 tarihinde tahsil edilecektir. Yapılan kiralama işlemine ilişkin sözleşmenin bir nüshası muhasebe birimine verilmiştir. Taşınmazların kiraya verilmesi … 990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ 990.01.03. Binalar 3.000.000,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 3.000.000,00 Kira gelirinin tamamı 2016 yılında tahsil edileceğinden “993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ / 01.03.02 - N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri” yardımcı hesap koduna kaydedilmesi gerekmektedir. 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI 993.01.03.02 - N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri 120.000,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 120.000,00

37 Dönem sonunda artık üç aylık kira geliri tahakkuk etmiştir. Dolayısıyla 31.12.2015 tarihinde, 2015 yılına ilişkin olarak tahakkuk eden üç aylık kira tutarı muhasebe kayıtlarına alınmıştır. Taşınmazların kiraya verilmesi … 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 120.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 30.000,00 600 GELİRLER HESABI 600.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 30.000,00 Dönem sonunda nazım hesapta izlenen kira bedeli için dönem sonu yardımcı hesaplar arası aktarma işlemi yapılmıştır. 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI 993.01.03.01 - N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri 120.000,00 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI 993.01.03.02 - N+1 Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri 120.000,00

38 31.08.2016 tarihinde tahakkuk eden dokuz aylık kira tutarı muhasebe kayıtlarına alınmıştır. Taşınmazların kiraya verilmesi … 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 120.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 90.000,00 600 GELİRLER HESABI 600.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 90.000,00 01.09.2016 tarihinde, sözleşmenin sona ermesini müteakip kira bedeli kiracı tarafından muhasebe biriminin banka hesabına yatırılmıştır. Tahsilat kaydı: 102 BANKA HESABI 102.01.Muhasebe Birimi Banka Hesabı 120.000,00 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 120.03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 120.000,00 805 GELİR YANSITMA HESABI120.000,00 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 800. 03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 120.000,00

39 Nazım hesapların kapatılması: Taşınmazların kiraya verilmesi … 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 3.000.000,00 990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ 990.01.03. Binalar 3.000.000,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 120.000,00 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI 993.01.03.01 - N Yılında Tahsil Edilecek Kira Gelirleri 120.000,00

40 Taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi … Kayıtlı değeri 1.500.000 TL olan arsa üzerinde 15.12.2015 tarihinde kafeterya yapımı için (A) şahsı lehine yıllık 10.000 TL bedel ile 20 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmiştir. İrtifak hakkı 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Her yıla ait irtifak hakkı bedeli takip eden yılın Ocak ayı içinde tahsil edilecektir. Yapılan irtifak hakkı tesisi işlemine ilişkin belgenin bir nüshası muhasebe birimine verilmiştir. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmaz kayıtlı değeri üzerinden nazım hesaba alınmıştır. 990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ 990.02.01. Arsalar 1.500.000,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 1.500.000,00 İrtifak hakkı gelirleri tahsil edileceği vadeye göre 993- Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gelirleri Hesabının bölümlenmiş yardımcı hesaplarına kaydedilmiştir. (2015 Yılı) 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI 993.02.01.03- N+2 Yılında Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 993.02.01.04 - N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (190.000) 200.000,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 200.000,00

41 Taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi … Dönem sonunda (31.12.2015 tarihinde) nazım hesapta izlenen irtifak hakkı gelirlerinin dönem sonu yardımcı hesaplar arası aktarma işlemi yapılacaktır. 31.12.2016 tarihinde tahakkuk eden bir yıllık irtifak hakkı geliri muhasebe kayıtlarına alınmıştır. 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI 993.02.01.02- N+1 Yılında Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 993.02.01.03 - N+2 Yılında Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 20.000,00 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI 993.02.01.03- N+2 Yılında Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 993.02.01.04 - N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 20.000,00 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 120.03.06.03.02 İrtifak Hakkı Gelirleri 10.000,00 600 GELİRLER HESABI 600.03.06.03.02 İrtifak Hakkı Gelirleri 10.000,00

42 Taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi … 31.12.2016 tarihinde nazım hesapta izlenen irtifak hakkı gelirlerinin dönem sonu yardımcı hesaplar arası aktarma işleminin yapılması. 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI 993.02.01.01- N Yılında Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 993.02.01.02- N+1 Yılında Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 993.02.01.03 - N+2 Yılında Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 30.000,00 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI 993.02.01.02- N+1 Yılında Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 993.02.01.03- N+2 Yılında Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 993.02.01.04 - N+3 ve Sonraki Yıllarda Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri (10.000) 30.000,00

43 Taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi … 31.01.2017 tarihinde, irtifak hakkı tesisine ilişkin bir yıllık gelir banka aracılığıyla tahsil edilmiştir. Tahsilat kaydı: 102 BANKA HESABI 102.01.Muhasebe Birimi Banka Hesabı 10.000,00 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 120. 03.06.03.02 İrtifak Hakkı Gelirleri 10.000,00 805 GELİR YANSITMA HESABI10.000,00 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 800. 03.06.03.02 İrtifak Hakkı Gelirleri 10.000,00 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 10.000,00 993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI 993.02.01.01- N Yılında Tahsil Edilecek İrtifak Hakkı Gelirleri 10.000,00

44 Taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi … Sözleşme devam ettiği sürece bu işlemler devam eder ve sözleşmenin sona ermesinden sonra yapılacak olan muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibidir. 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI1.500.000,00 990 KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ 990.02.01. Arsalar 1.500.000,00

45 Geçici 1 Maddeye göre yapılacak işlemler … Mevcut taşınmazların kaydına ilişkin işlemler GEÇİCİ MADDE 1-(Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.) (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre maliyet bedeli veya rayiç değerleri üzerinden muhasebe kayıtlarına alınması gereken taşınmazlar bu değerler üzerinden kayıtlara alınıncaya kadar emlak vergi değerleri üzerinden ve aşağıdaki şekilde kayıtlara alınır: a) Taşınmazların fiili envanteri emlak vergi değerleri üzerinden kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince, mevcut kullanım şekilleri esas alınarak en geç 30/9/2014 tarihine kadar tamamlanır ve bu Yönetmelik ekinde yer alan formlara ve icmal cetvellerine kaydedilir. b) Fiili envanteri yapılan taşınmazlara ait bilgiler muhasebe kayıtları yapılmak üzere ilgili muhasebe birimlerine verilir. Muhasebe birimleri, kayıtlı taşınmazları ilgili hesaplardan 1/10/2014 tarihi itibarıyla çıkarır ve aynı tarihte fiili envanter bilgileri üzerinden muhasebe kayıtlarını yapar. (2) Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken işlemler 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanır. (KİATKİY Geçici Madde 1)

46 Geçici 1 Maddeye göre yapılacak işlemler … VARLIKLARIN ÇIKIŞI (ENVANTER ÇIKIŞ KAYDI)

47 VARLIKLARIN ÇIKIŞI (KONTROL )

48 VARLIKLARIN GİRİŞİ (ENVANTER GİRİŞ KAYDI)

49 VARLIKLARIN GİRİŞİ KONTROL

50 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER…


"GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE TAŞINMAZLARIN MUHASEBE KAYDI Hamdi GÜLŞEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları