Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Nazan ÖZYÜREK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Nazan ÖZYÜREK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL."— Sunum transkripti:

1 KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Nazan ÖZYÜREK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı

2 SUNUMUN İÇERİĞİ KOKU HAKKINDA TEKNİK DETAYLAR YÖNETMELİĞİN AMACI VE TEKNİK UYGULAMASI İDARİ VE ADLİ CEZALAR

3 İnsanda koku alma duyusunu harekete geçiren ve kokunun algılanmasına neden olan uçucu maddelerin yarattığı etkidir. Koku

4 KOKUNUN BİLEŞENLERİ KONSANTRASYON ŞİDDET HEDONİK TON KARAKTER

5 ALANSAL veya YAYGIN KOKU KAYNAĞI

6  Kokulu atık gazları sabit bir kaynaktan, bir havalandırma kanalı veya bir baca yardımı ile havaya atan kaynakları, NOKTASAL KOKU KAYNAĞI

7 KAÇAK KOKU KAYNAKLARI Boru flanşları, Vanalar Havalandırma delikleri

8  Koku Birimi (KB): 1 m 3 havada dağıldığında koku hissine neden olan kokulu madde miktarı.  Koku debisi (qkoku): Birim zamanda birim alandan yayılan kokulu madde miktarı  Koku eşiği: 1 KB/m 3 olarak ifade edilen kokulu maddenin eşik konsantrasyonu  Algılama eşiği: Kokular için algılama eşiği, bir birey veya bir grup insan için saptanabilen, koku veren maddeye maruz kalanların %50’sinin kokuyu ayırt edebildiği konsantrasyon Bazı Önemli Tanımlar ve Kısaltmalar

9 Koku Emisyonu Ölçüm Yöntemi Olfaktometre Elektronik Burun GC/MS (Gaz Kromatografisi/ Kütle Spektrometresi)

10 OLFAKTOMETRE Ecoma TO7 Ecoma TO8

11 LİDER PANELİST + 4 PANELİST Olfaktometrik Ölçüm

12 Kokulu gaz örneği kokusuz hava ile seyreltilir. Düşük konsantrasyonlardan başlamak suretiyle kokulu hava panelistlere sırasıyla verilir ve koku hissi sorgulanır. Panelistler çok sayıda seyrelme adımlarına tabi tutulurlar. Standart bir test kimyasalı olan n-butanol ile yapılan testler sonucunda 20-80 ppb (62-246 µg/m 3 ) konsantrasyon aralığında kokuyu hissedenler standart burna sahip panelistler olarak nitelendirilirler. Panelistler Nasıl Belirlenir?

13 Ölçümden yarım saat öncesine ve sonrasına kadar yemek yememeli, su dışında her hangi bir içecek içmemeli, sakız çiğnememeli, tatlı veya şeker yememeli, sigara içmemelidir. Ölçüm günü parfüm, deodorant veya kokulu diğer kozmetik ürünleri kullanmamaya dikkat etmelidir. Nezle, grip, sinüzit, alerjik enfeksiyonlar gibi hastalıklara yakalanmış olanlar ölçümlere katılamazlar. Ölçüm öncesi sarımsak veya kokulu baharatlar ihtiva eden yiyeceklerden sakınmalıdır. Ölçüm sırasında iyi konsantre olmalı, ölçüm liderinin direktiflerine uymalıdır. PANELİSTLER

14

15

16

17

18 DSSCYSNGA 1. Ölçüm Log 91 = 2.0Log 362 = 2.6 Log 181 = 2.3 2. Ölçüm Log 362 = 2.6 3. Ölçüm Log 181 = 2.3Log 362 = 2.6 4. Ölçüm Log 181 = 2.3Log 362 = 2.6 Log 181 = 2.3 Toplam / 4 9.0/4 = 2.30 10.2/4 = 2.60 9.6/4 = 2.40 Z, KB/m 3 10 2.30 = 18110 2.60 = 362 10 2.40 = 256 Toplam / 16 39.1 / 16 = 2.445 Z, KB/m 3 279

19 YÖNETMELİĞİN AMACI; Kokuya sebep olan emisyonların kontrolüne ve azaltılmasına yönelik idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı

20 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesislerin Çevresel Etki Değerlendirmesi Denetim ve Şikayetin Değerlendirilmesi Aşamasında; YÖNETMELİĞİN KAPSAMI; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

21 DAYANAK Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 9 uncu maddesi ile, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı

22 HÜKÜM VE SINIR DEĞERLER MADDE-7 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği MADDE-9 MADDE-6 MADDE-11 DEĞERLENDİRME 22 YÖNETMELİĞİN UYGULAMA ALANLARI

23 MADDE 6 – (1) Koku emisyonuna sebep olan faaliyetleri yürütenlerin; bu faaliyetlerin kurulmaları ve işletilmeleri sırasında: a) İşletmenin kamuya ve çevreye olan zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim veya arıtım teknikleri uygulanarak azaltmak suretiyle koku oluşumunu önlemesi, b) Bu Yönetmelik gereği koku önleme tedbirlerini alması, c) Şikâyet olması halinde, bu Yönetmelik gereği koku önleme tedbir/ek tedbirlerini alması, ç) Bu Yönetmelikte belirtilen koku emisyonu sınır değerlerinin aşılmamasını sağlaması, d) Yetkili merciler tarafından istenilmesi halinde; koku emisyonlarını bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ölçtürmesi, zorunludur. Koku Oluşturan İşletme/Tesisleri Kuran ve İşletenlerin Yükümlülükleri

24 MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen tesisler için bu maddede belirtilen esaslara uyulması gereklidir.  Kesimhaneler  Kümesler ve ahırlar  Hayvan yağlarının eritildiği tesislerde keskin kokulu maddeler;  Et ve balık ürünlerinin tütsülendiği tesislerde keskin kokulu maddeler; Jelatin, post tutkalı, deri tutkalı veya kemik tutkalı üreten tesisler; kesimhane yan ürünü kemikleri, hayvan kılları, tüyleri, boynuz, tırnak veya kanlarından hayvan yemi veya gübresi veya teknik yağların üretildiği tesisler; muamele edilmemiş hayvan kıllarının depolandığı veya işlendiği tesisler; muamele edilmemiş kemiklerin depolandığı tesisler ve hayvan cesetlerinin bertaraf edildiği tesisler ile bu tesislerde bertaraf edilmesi için hayvan cesetleri veya hayvan ürünleri parçalarının toplandığı veya depolandığı tesislerde keskin kokulu maddeler  Gübre (tezek) kurutma tesislerinde keskin kokulu maddeler  Düzenli depolama tesislerinde KOKU EMİSYONU OLUŞTURAN BAZI TESİSLER İÇİN HÜKÜMLER

25 MADDE 8 – (1) Kokuya neden olan işletmeler koku önleyici tedbir/ek tedbir almalarının gerekli olması halinde işletmelerin alabileceği koku önleyici tedbirlere ilişkin bu Yönetmeliğin EK-1’inde uygulanabilecek teknikler verilmiştir. İşletmeler, EK-1’de yer alan koku önleyici teknikler dışında, işletmeleri için uygun teknikleri kullanabilirler. Söz konusu tekniklerin Bakanlıkça uygun görülmesi gerekmektedir. (2) 7 nci maddede yer alan işletmelerin, öncelikle 7 nci maddede yer alan hüküm ve esasları sağlaması gerekmekte olup, buna rağmen şikâyet konusu olmaları halinde koku önleyici ek tedbir almaları gereklidir. KOKU EMİSYONU AZALTIMI İÇİN TEKNİKLER

26 26 TEKNİK DEĞERLENDİRME Şikâyet, bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan koku probleminden kaynaklanmıyorsa, SONLANDIRILIR Madde 7 kapsamında alınması gereken önlemler olup, olmadığı ve bu önlemleri alıp almadıkları incelenir. ŞİKAYET KONUSU TESİS; ÖNLEM ALMIŞSA YADA MADDE 7 KAPSAMINDA DEĞİLSE MADDE 16 KAPSAMINDA İŞLEM YAPILIR.

27 27 TEKNİK DEĞERLENDİRME Madde-7 kapsamındaki önlemlerin alınıp alınmadığı ve ÇED Raporundaki taahhütlerin sağlanıp sağlanmadığı tespiti yapılır. MADDE 16 KAPSAMINDA İŞLEM YAPILIR. DENETİM

28 28 TEKNİK DEĞERLENDİRME Asgari mesafe şartını sağlamaları yada alacakları koku kontrol tedbirlerine ilişkin raporları ÇED aşamasında ortaya koymaları gerekir. ÇED AŞAMASINDA

29 Koku Emisyon Ölçüm Raporu Değerlendirme 29 TEKNİK DEĞERLENDİRME 1000 KB/m3 veya daha az ise Ölçüm sonucu; SONLANDIRILIR 1000-10.000 KB/m3 aralığında ise TEDBİR ALINMASI VE ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÖLÇÜM İSTENİR. 10.000 KB/m3 ten büyük ise MADDE-16 KAPSAMINDA İDARİ YAPTIRIM YAPILIR VE TEDBİR ALINMASI İSTENİR.

30 Ek-2 Ek-5 Ek-4 Ek-3 Ek-1 Koku Azaltım Teknikleri Koku Şikayet Denetim Formu Şikayet Değerlendirme Formu Şikayet Sonlandırma Formu 30 TEKNİK DEĞERLENDİRME Koku Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

31

32

33

34 İDARİ PARA CEZALARI VE ADLİ İŞLEMLER  Çevreye 10.000 KB/m3 ten büyük koku emisyonu verilmesi,  Yetkili merci tarafından verilen sürelerde; işletme/tesis tarafından koku emisyonlarının önlenmesine ilişkin tedbirleri alarak alınan tedbirlere ilişkin raporun ve/veya ölçüm raporlarının sunulmaması,  7 nci maddede belirtilen koku kontrol tedbirlerinin alınmaması, durumlarında Çevre Kanununun 15 inci ve 20 nci maddelerinde öngörülen idari yaptırımlar uygulanır. Şikâyet konusu koku emisyonuna sebep olan işletme/tesisler tarafından;

35 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜRLER…


"KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Nazan ÖZYÜREK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları