Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN"— Sunum transkripti:

1 Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN
KAMU GİDERLERİ Kamu giderleri; ya bir hizmet alımı(memur aylığı), ya da bir mal alımı(kırtasiye harcamaları), ya da ne hizmet ne mal alınmamasına rağmen(parasız öğretim, yaşlılara, engellilere yardım, sosyal güvenlik açıklarının kapatılması) yapılabilir. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

2 I. Kamu Giderlerinin Tasnifi
Tasnif Yapmanın Faydaları Hizmet gruplarının bir arada görülmesiyle kısıtlı kaynaklar en iyi şekilde dağıtılır, Mükellefler ödedikleri verginin nereye harcandığını görme imkanına sahip olur, Tasnifler milletvekillerine, yeni yılların giderlerini belirlerken daha doğru tercihler yapmasını sağlar, Kamu hizmetlerinin mali unsurları gruplandırılmış olarak görülür, Mali istatistiklerin hazırlanması kolaylaşır. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

3 2-Dar Anlamda-Geniş Anlamda Kamu Giderleri
Dar anlamda kamu giderleri ile; Merkezi devletin, Yerel idarelerin(belediye, il özel idaresi, köy), Sosyal güvenlik kurumlarının, Döner sermaye işletmelerinin, Fonların harcamaları kastedilir. Geniş anlamda kamu giderleri ile dar anlamda kamu giderlerine ilave olarak; Vergi muafiyeti ve istisnaları, Özel kişilerin kamu kuruluşlarına yaptığı yardımlar, Kamu iktisadi teşebbüsleri, belediye iktisadi teşekkülleri, Diğer parafiskal kurumların harcamaları. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

4 3-Efektif(Reel,Gerçek) Giderler-Transfer Giderleri Sınıflaması
Efektif giderler(gerçek harcamalar), bir mal alımı veya hizmet karşılığı ödenir. Karşılıklıdır. Toplam talebi ve cari üretimi doğrudan etkilerler. Doğrudan mal ve hizmet talebi oluştururlar. Transfer harcamaları ise karşılıksız yapılan ödemeleri ifade eder. Örneğin KİT açıklarını kapatmak için yapılan yardımlar. Transfer harcamaları doğrudan mal ve hizmet talebi oluşturmazlar, bu ileri bir aşamada dolaylı olarak oluşur. Devletin istihdam ettiği memurlara piyasada verilebilecek olan ücretin üzerinde bir maaş ödemesi durumunda, maaş ödemesi gerçek harcama olduğu halde, piyasa ücretinin üzerinde olan kısım transfer harcaması olarak değerlendirilir. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

5 4. Cari Giderler- Yatırım Giderleri- Transfer Giderleri Sınıflaması
A.Cari Giderler Cari giderler, tüketime yönelik ve genelde faydaları bir yılı aşmayan giderlerdir. Kamu personeline ödenen aylık ve ücretler; masa, sandalye gibi demirbaş alımı; kırtasiye ısınma, aydınlatma ve küçük onarım gibi giderle cari giderlerdir. Bu tip giderler bir hizmet veya mal alımı karşılığında ödendikleri için milli gelirde artışa yol açarlar. Eğitim ve sağlık gibi alanlara yapılan harcamalar da cari harcamalar arasında yer alır. Ancak bu harcamalar işgücüne yapacakları katkılardan dolayı yatırım giderlerine benzetilirler ve “kalkınma(yatırım) carileri” olarak adlandırılırlar. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

6 Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN
B. Yatırım Giderleri Yatırım giderleri; ekonominin verimliliğini ve üretimini artıran giderlerdir. Devletin yol, baraj, köprü yapımı; yapı ve tesis giderleri; makine ve teçhizat alımları, taşıt alımları, büyük onarım giderleri, etüt ve proje giderleri bu grupta yer alır. Bu giderler üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik olarak yapılırlar ve tıpkı cari harcamalarda olduğu gibi milli geliri artırırlar. Eğitim ve sağlık gibi alanlara yapılan harcamalar, bundan önce ifade ettiğimiz gibi, şekil açısından cari harcamalar arasında yer alsa da etkileri açısından yatırım giderlerinin etkisini doğurmakta ve kalkınma(yatırım)carileri olarak isimlendirilir. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

7 Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN
C. Transfer Giderleri İlk iki grubun aksine yapıldıkları anda bir ek mal ve hizmet talebi oluşturmazlar. Bu tür giderler belli bir kişi veya grupların satın alma güçlerini karşılıksız olarak artıran giderlerdir. Devlet bir mal veya hizmet alımı olmamasına rağmen bu paraları öder.(emeklilere sosyal yardımlar) Özel bütçeli idarelerin açıklarının kapanması, SGK açıklarının kapatılması Yerel idare açıklarının kapatılması Borç faizlerinin ödenmesine yönelik aktarmalar. Transfer giderleri; “Dolaylı-Dolaysız” “Gelir-Sermaye” “Ayni-Nakdi-Sosyal” Transfer olarak sınıflandırılabilir. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

8 5. Organik Sınıflama-Fonksiyonel Sınıflama
Organik sınıflamada, kamu harcamaları devleti oluşturan idari birimlere göre paylaştırılmış şekilde gösterilir. Ör: cumhurbaşkanlığı, TBMM, Maliye Bakanlığı; Anayasa Mahkemesi gibi idari birimlerin ödenekleri ayrı ayrı dağıtılır. Bu tasnif idari sınıflama olarak da adlandırılmaktadır. Fonksiyonel sınıflamada ise kamu giderleri, kamu hizmeti dikkate alınarak bölünür. Ör: EGM, Jandarma giderleri iç güvenlik harcamaları olarak tek başlıkta gösterilir. Fonksiyonel tasnifte, hizmeti yapanın kim olduğu değil, yapılan hizmetin ne olduğu önem taşır. Fonk. Tasnifle, farklı hizmet gruplarının bir bütün olarak görülmesi ve harcamaların daha verimli alanlara kaydırılması amaçlanmıştır. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

9 Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN
6. Kamu Harcamasının(Hizmetinin), Sağladığı Yarar Açısından Sınıflamaya Tabi Tutulması Toplumun tamamına yarar sağlayan harcamalar (Milli savunma, iç güvenlik, çevreeğitim, sağlık), Toplumun tamamına yarar sağlamaya açık ancak sınırlı bir kesimin yararlandığı harcamalar(adalet hizmetleri, tapu, noter, pasaport hizmetleri) Toplumun sadece belli bir kesimine yarar sağlama amaçlı yapılan harcamalar(engelli, emekli, yaşlılara) Bireylere tek tek fayda sağlayan hizmeler(KİT’lerin mal ve hizmet sunumları) Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

10 7.Verimli-Verimsiz Harcamalar Sınıflaması
Verimli harcamalar, üretim kapasitesini genişleten, büyümeyi hızlandıran ve bu şekilde milli gelirde(GSMH’de) artış meydana getiren harcamalardır.(Yatırım harcamaları, AR-GE harcamaları, eğitim,sağlık) Verimsiz harcamalar ise milli gelirde artış meydana getirmezle. Örneğin borç ve faiz ödemeleri, askeri giderler. Verimli-verimsiz harcama ayrımı her zaman kesinlik taşımaz. Örneğin, verimsiz harcama olarak nitelendirilen askeri harcamalar, ABD’de savaş sanayisinin gelişmesini destekleyerek verimli harcama haline dönmüştür. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

11 8. Ülkemiz Bütçesinde Kamu Giderlerinin Sınıflandırılması
Türkiye’de bütçeler 1950 yılına kadar organik tasnife göre hazırlanmıştır. Yani idari birimler(TBMM, C.B., Başbakanlık gibi) tek tek sıralanarak karşılarına ödenekleri yazılmıştır döneminde organik sınıflandırma devam etmiştir yıllarında cari-yatırım harcaması sınıflaması, transfer harcamalarının da eklenmesiyle üçlü (cari-yatırım-transfer) sınıflamaya dönüşmüştür. 1973’te program bütçe uygulamasına geçilmesiyle, organik sınıflama içindeki her bir organın harcamaları, üçlü tasnife ilave olarak ayrıca programlara ayrılarak da verilmeye başlamıştır. Ülkemiz bütçesinde reel harcamaların karşıtı olarak kullanılan transfer harcamaları arasında; Cari transferler, sermaye transferleri, borç faiz ödemeleri. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2006’dan itibaren fonksiyonel sınıflamaya göre yaptığı tasnifi sitesinde yayımlamaya başlamıştır.(Onlu tasnif) Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

12 II. Kamu Giderlerinin Artışı
1.Nereden Nereye? Türkiye’nin 1924 yılında bütçesi 64 milyon TL idi yılında 680 milyar TL’ye ulaştı. Kamu giderlerinin artma nedenleri, görünüşte ve gerçekte olmak üzere iki başlık altında incelenecek. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

13 Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN
2. Görünüşte Artış Nedenleri Kamu gideri miktarı kağıt üzerinde artmaktadır, ancak kamu hizmetinin niteliğinde ve kalitesinde artış söz konusu olmamaktadır. Nüfus artışı, fiyat artışları(enflasyon, para değerinin düşmesi), bütçelerde giderlerin yazılış şeklinin değişmesi, eskiden fizik gücüyle görülen kamu hizmetlerinin para ile görülmeye başlanması gibi durumlar kamu giderlerinin görünüşte artış nedenlerini oluşturmaktadır. 3. Gerçekte Artış Nedenleri Bu gruptaki kamu harcamaları sadece miktar olarak değil, aynı zamanda nitelik ve kalite olarak da artmaktadır. Nüfus artışı, sanayileşme ve iktisadi kalkınma, teknolojik gelişmeler, çevre sorunları, kentleşme hızının artması, savaşlar ve doğal afetler, refah devleti kavramının gelişmesi. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

14 III. Kamu Giderlerinin İktisadi Boyutu
Bu başlık altında kamu giderleri ile özel giderler arasındaki farklılıklara değinilmekte, ardından kamu harcamalarının farklı hizmetler arasında nasıl dağıtıldığı konusu üzerinde durulmaktadır. Kamu Giderleri ile Özel Giderler Arasındaki Farklar Kamu giderleri ile özel giderlerin finansman kaynakları farklıdır. Kamu gelirleri vergilerle finanse edilirken, özel giderler tüketicinin ödediği paralarla finanse edilir. Diğer farklılık, maliyet-karlılık unsuru ile ilgilidir. Özel giderlerin yapılmasında maliyet ve karlılığa bakılırken, kamu giderlerinin yapılmasında maliyet-karlılık her zaman belirleyici rol oynamaz. Özel sektör, ekonominin arz-talep kuralları çerçevesinde gider yapar. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

15 2. Kamu Giderlerinin Hangi Hizmete Harcanacağı Konusu
A. Marjinal Fayda Görüşü Bir görüş, kamu harcamalarının marjinal faydası olan hizmetlere yapılması gerektiğini öne sürer. Marjinal fayda ekonomik davranışın itici gücüdür. Bu görüşe göre; planlanan bir birim harcama için toplanması gereken vergi, kişinin elinde kalsaydı daha fazla fayda sağlayacaksa devletin o harcamayı yapmaması gerekir. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

16 Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN
B. Siyasal Tercihler Görüşü Diğer bir görüş, kamu harcamalarının tamamen siyasal tercihlere göre yapıldığını savunur. Bu görüşe göre, siyasi otorite kamu harcamalarını ne kadar yapacağını ve hangi alana yapılacağını belirlerken, tamamen seçmenin görüşlerini dikkate alan bir mantıkla hareket eder. C. Günümüz Anlayışı Değişik görüşler ışığında; Her ülkenin kendi koşullarının belirleyici olacağını, Her ülke açısından daha acil olan konuların ön planda olacağını, Topluma faydası daha fazla olan hizmetlere yönelik harcamalara öncelik verileceğini, Neyin daha faydalı olduğu konusunda da ülkenin içinde bulunduğu siyasi, sosyal, ekonomik koşulların belirleyici olacağı söylenebilir. Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN

17 Türkiye Ne Kadar ve Nereye Harcıyor?
%18’i cari harcamalara, %18’i transfer harcamalarına, %3-3,5 civarı da yatırım harcamalarına ayrılmaktadır. Cari harcamalar önemli ölçüde kamu çalışanlarının aylıklarını ödemek için kullanılır. Transfer harcamalarının önemli kısmı ise 4 kaleme tahsis edilmiştir; Borç faizlerinin ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu açıkları, Mahalli idarelerin açıkları, KİT görev zararları(KİT açıkları) Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN


"Arş. Gör. Arif Nazif AYDIN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları