Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peygamber ve Peygamberlere İman

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peygamber ve Peygamberlere İman"— Sunum transkripti:

1 Peygamber ve Peygamberlere İman
İslam’da inanç esaslarından biri de peygamber-lere inanmaktır. Allah’ın sözlerini bizlere ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah’a imanın gereğidir. Allah, insanları hiçbir zaman yalnız ve başıboş bırakmamış, tarih boyunca birçok peygamber göndererek onlara doğru yolu göstermiştir. Peygamberler, insanları Allah’a ve O’nun belirlediği ilkelere ve değerlere inanmaya çağırmışlardır. Bu elçiler hak, adalet, iyilik ve güzelliği öğütlemişlerdir. Kötülük ve haksızlık gibi davranışlardan sakınmaya davet etmişlerdir. Peygamberleri kendilerine kitap gönderilme durumlarına göre iki grupta inceleyebiliriz. a) Rasul: Kendisine yeni bir din ve yeni kitap gönderilen Peygamberlere denir. Örneğin: Hz. Adem, Hz. İdris, Hz. Şit, Hz. İbrahim, Hz. Davud, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed (s.a.s.) b) Nebi: Kendisine yeni bir din ve kitap gönderilmeyen kendinden önceki Peygamberin dinini anlatmakla görevli peygamberlere denir. Hz. İshak, Hz. İsmail, Hz. Yusuf vb….. Peygamber, Allah tarafından insanlar arasın-dan seçilen ve O’nun mesajlarını insanlara ileten elçidir. Peygamber kelimesi farsçadır. Kur’an-ı Kerim’de “peygamber”in karşılığı olarak “nebi” ve “resul” sözcükleri kullanılmıştır. Peygamberlerin ilettiği mesajlar, Allah’ın emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Bunlara ve bunların peygambere gönderilmesine vahiy denir. Allah’ın insanlara peygamberler göndermesi O’nun rahmetinin sonucudur.

2 Not Alalım! 6.Hz. İbrahim (as): 5. Hz. Salih (as): 1.Hz Âdem (as) :
Kur’an’da adı 69 kez geç- mektedir. 14. sure Onun adı- nı taşımaktadır. Oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiş-tir. Kurban kesmeyi bize O öğ- retmiştir. 10 sayfalık suhuf ve-rilmiştir. Çok cömertti. Ateşin yakmadığı, lakabı Hali lullah (Allah’ın dostu) olan Peygamberdir. İlk defa dikiş diktiği, terzilik yaptığı bilinen Peygamber kimdir? Kur’an’da adı geçen Peygamber sayısı kaçtır? Peygamberlerin ilki kimdir? 1.Hz Âdem (as) : Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, top- rağı ilk işleyendir. Allah onun cesedini topraktan yaratmıştır. Daha sonra eş olsun diye Havva’yı yaratmıştır. Kendi- sine kitap olarak 10 sayfa verilmiştir. 5. Hz. Salih (as): Kur’an’da adı 8 defa geç- mektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kav-mine gönderilmiştir. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in deve- sini öldürdüler. Ticaretle uğraşmıştır. Sizce Hz. Nuh (a.s.)’a niçin “ikinci Adem” lakabı verilmiş olablir ? Yüce Allah niçin çok sayıda Peygamber göndermiştir? 2.Hz. İdris (as): Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilkyazı yazanın olduğu riva- yet edilir. Kendisine 30 sayfalık kitap indiril- miştir. 4. Hz. Hud (as): Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İrem şehrin-de, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır. 3.Hz. Nuh (as): Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisini çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocukla-rından biri de iman etmeyen- ler arasındadır. Nuh tufanın- dan sonra yeni bir nesil yaratılmıştır Not Alalım! Sizce kurban kesmek ibadet olarak ne zaman başlamış olabilir? Bazı insanlar niçin sıklıkla doğru yoldan saparlar? Peygamberler insan-lara ne anlatarak görevlerini yaparlar?

3 Not Alalım! 12.Hz. Şuayb (as): 11.Hz. Yusuf (as): 7.Hz. Lût (as):
Kur’an’da rüya yorumlamasıyla meşhur Peygamber kimdir? 12.Hz. Şuayb (as): Kur’an’da 11 defa adı geçmektedir. Hitabet yete- neğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından biriyle Hz. Musa evlenmiştir. Babası tarafından kurban edilmek istenen Peygamber kimdir? Annesiyle birlikte çöle bırakılan, ayağını vurmasıyla “Zemzem” suyu çıkan Peygamber kimdir? Kuyuya atılan, hapislere düşen; ancak en sonunda Mısırın maliye bakanlığına getirilen Peygamber kimdir? 11.Hz. Yusuf (as): Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. 12. sure Onun adını taşımaktadır. Yakub’un 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kıskançlıktan Onu kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Sonunda Mısır’a yönetici olmuş, baba sına kavuşmuştur. 7.Hz. Lût (as): Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’e (as) iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir. Sapıklık içinde olan kavmini uyarmış ancak kavminin çoğunluğu inan-mamış ve sonucunda da kavmi helak edilmiştir. Not Alalım! 8.Hz. İsmail (as): Kur’an’da adı 12 kez geçmektedir. Çobanlık yap- mıştır. Babası Hz. İbrahim (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz. İbrahim (as) ile birlikte örnek olmuştur. Hz. Muhammed (as) Onun soyundan gelmektedir. 10.Hz. Yakup (as): Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) torunudur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Hz. Yusuf’un (as) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. 9.Hz. İshak (as): Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) oğludur. Kur’an’da adı geçen, İsrailoğullarına gönderilen bütün peygamberlerin atasıdır. Annesi Hz. Sâre ihtiyar olma- sına rağmen Onun doğu munu melekler müjde lemiştir. Damadı da Peygamber olan, Peygamberlerin hatibi olarak bilinen Peygamber kimdir? Hangi Peygamberin eşi O’na inanma-yarak sonunda helak edilmiştir? Oğlundan ayrıldığı için ağlaya ağlaya gözleri kapanan hangi Peygamberdir? Yahudilere gönderi- len Peygamberlerin atası Hz. İbrahim’in oğlu Peygamber kimdir?

4 Not Alalım! 18.Hz. Zülkifl (as): 17.Hz. Eyyub (as): 13.Hz. Musa (as):
Kur’an’da adı 2 defa geç- mektedir. Zülkifl kelimesi kendi- sini Allah’a adamış anlamına gelir. Hz. Eyyub’un (as) oğlu veya baş- ka Peygamber olduğunu söyle- yenler de vardır. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olan peygamberlerdendir. Kendisine Zebur verilen hem hükümdar hem Peygamber kimdir? Emrine rüzgar verilen Peygamber kimdir? Sabrıyla ünlü Peygamber kimdir? Kur’an’da adı en çok geçen Peygamber kimdir? 17.Hz. Eyyub (as): Kur’an’da adı 4 defa geç- mektedir. Çok ağır bir has talık geçirmiş, malının eksilmesi ve bazı evlatlarının vefatıyla imtihan edilmiş, sabrıyla sembol olmuştur. Sonunda imtihanı ka- zanmış şifa bulmuş, eskisin den çok daha fazla nimet ler (evlatlar, zenginlik) verilmiştir. 13.Hz. Musa (as): Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da mü- cadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın (as) damadıdır. Yahudilere peygam- ber olarak gönderilmiştir. Firavunu hak yola davet etmiştir. Kendisine Tevrat verilmiştir Not Alalım! Tevrat hangi Peygambere ve kimleri uyarmak üzere verilmiştir? 14.Hz. Harun (as): Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Hz. Musa (as)’ nın kardeşidir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Özel- likle Hz. Musa Medyen’den Mısır’a dönünceye kadar Hz. Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özeliğidir. 16.Hz. Süleyman (as) Kur’an’da adı 17 kez geç- mektedir. Babası Hz. Davud’ (a.s.) dur. Babasının ölümünden sonra onu yerine hükümdar olmuştur. Bütün canlılarla konuşa- bilme yeteneğine sahipti. Cinler ve hayvanlar da emrine ve- rilmişti. Onu istediği yere götüren rüzgar da hediye edilmişti. 15.Hz. Davud (as): Kur’an’da adı 16 kez geç- mektedir. Sesi çok güzeldi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmıştı, sonrasın- da Allah’ın kendisine verdiği Pey- gamberlik ve hükümdarlıkla birlikte Yahudilere kral olmuş- tur. Demirden zırh yapardı. Kendisine Zebur verildi. Firavunla mücadele eden, Kızıldenizi yararak Yahudileri kurtaran Peygamber kimdir? Hayvanlarla konuşan, cinlere mabed yaptıran Peygamber kimdir? Peygamberlik babadan oğula geçer mi? Peygamberle de imtihan edilir mi?

5 25.Hz. Muhammed (as): 24. Hz. İsa (as): 19.Hz. Yunus (as):
Hz. Muhammed (a.s.)’i diğer Peygamberler-den ayıran özellikler nelerdir? 25.Hz. Muhammed (as): Kur’an’da adı 4 defa geçmek- tedir. Kur’an’ın 47. suresi O’nun adını taşımaktadır. Son peygam- berdir. (Ahzab sûres 10.ayet) Bütün insanlığa gönderil miştir. Kendisine Kur’an-ı Kerim verilmiştir. . Hz. Muhammed (a.s.)’in mucizeleri nelerdir? Hz. İsa (a.s.)’nın mucizeleri nelerdi? 24. Hz. İsa (as): Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Yahudilere gönderilmiştir. Şehit edilmeye kalkışılması üzerine Allah katına çıkartılmıştır. Kendisine İncil veril miştir. 19.Hz. Yunus (as): Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir. Balığın karnından kur- tarılmasıyla meşhurdur. Son Peygamber kimdir? 20.Hz. İlyas (as): Kur’an’da adı 3 kez geç- mektedir. İsrailoğullarından Ba’l adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir. 21.Hz. Elyesa (as): Kur’an’da adı 2 defa geç- mektedir. Hz. İlyas’a (as) yardımcı olarak gön derilmiştir. 23.Hz. Yahya (as): Kur’an’da adı 5 defa geç- mektedir. Hz. Zekeriyya’nın (as) oğludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hazreti İsa’nın (as) müjdecisidir Şehit edilen Peygamber- lerdendir. Yumuşak huylu luğu, hikmeti ile meş hurdur. 22.Hz. Zekeriyya (as): Kur’an’da adı 7 defa geç- mektedir. Hazreti Süleyman (as) soyundandır. Kudüs’te Hz. Mer- yem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir. Balığın karnından kurtarılan Peygamber kimdir? Peygamberlerin sayısı sizce kaçtır? Hz. İsa (a.s.) kime Peygamber olarak gönderilmiştir? Yahudiler niçin Hz. İsa (a.s.)’ı şehit ettirmek istediler?

6 Yüce Allah, ilk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz
Yüce Allah, ilk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar çok sayıda peygamber görevlendirmiştir. Onun son peygamber olduğu Ahzâb suresinin 40. Ayetinde şöyle bildirilmiştir: “… O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” Allah her topluma peygamber göndermiştir. Yunus suresi 47. ayeti kerimede, “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (Resulü) vardır…” diye buyrulmuştur. Dolayısıyla her toplum, Allah’ın mesajından haberdar edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de tüm peygamberlerin sayısı ve adları belirtilmemiştir. Mü’min suresinin 78. Ayetinde şöyle buyrulmuştur: “Andolsun, Sen- den önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber, Allah’ın izni olmadan bir mûcize getiremez.…”

7 Peygamberlere İman Peygamberlere İnanırız.
Çünkü Peygamberler; Allah tarafından seçilirler. (Peygamberlik çalışılarak elde edilemez) Allah’tan vahiy alırlar. (Çeşitli şekillerde vahiy alırlar, ancak en geneli Cebrail (a.s.)’ın vahyi getirmesidir.) Peygamberler güvenilir, doğru insanlardır, günah işlemezler, üstün zekalıdırlar. (Emanet, sıdk, ismet, fetanet sıfatları) Vahyedileni uygular, insanlara örnek olur. (Ahlakın, siyerin, sünnetin, hadislerin bu açıdan öğrenilmesi gerekir.) Vahyi olduğu gibi insanlara bildirir. (Bu Peygamberlerin Tebliğ sıfatıdır)

8 Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen 25 Peygamber
Adem (a.s.) Salih (a.s.) İshak (a.s.) Harun (a.s.) Eyyûb (a.s.) Elyesa’ (a.s.) İdris (a.s.) Lût (a.s.) Yakup (a.s.) Musa (a.s.) Zülkifl (a.s.) Zekeriya (a.s.) Nuh (a.s.) İbrahim (a.s.) Yusuf (a.s.) Davud (a.s.) Yunus (a.s.) Yahya (a.s.) Hûd (a.s.) İsmail (a.s.) Şuayp (a.s.) Süleyman (a.s.) İlyas (a.s.) İsa (a.s.) Muhammed (s.a.s.) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn adında 3 mübarek kişiden bahsedilmektedir. Ancak bu kimselerin peygamberlikleri kesin değildir.

9 Bütün Müslümanlar Allah’ın peygamberlerine ve onlara vahyedilene inanırlar.
Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara 136.ayet) Peygamberlerden bazılarının isim ve kıssalarına Kur’an-ı Kerim’de yer vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de kıssası (hayat öyküsü) aktarılan her peygamberin, bütün insanlar için örnek oluştura-bilecek davranışları vardır. Peygamberlere inanan, onların Allah tarafından seçildiğini ve insanlara rehberlik yapmak için gönderildiğini kabul eder. Onların getirdiği mesajlar doğrultusunda yaşamaya çalışır. Söz ve davranışlarında onları örnek alır.

10 Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.
Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni


"Peygamber ve Peygamberlere İman" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları