Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peygamber ve Peygamberlere İ man. 1.Hz Âdem (as) : Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İ lk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, top- ra ğ ı ilk işleyendir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peygamber ve Peygamberlere İ man. 1.Hz Âdem (as) : Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İ lk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, top- ra ğ ı ilk işleyendir."— Sunum transkripti:

1 Peygamber ve Peygamberlere İ man

2 1.Hz Âdem (as) : Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İ lk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, top- ra ğ ı ilk işleyendir. Allah onun cesedini topraktan yaratmıştır. Daha sonra eş olsun diye Havva’yı yaratmıştır. Kendi- sine kitap olarak 10 sayfa verilmiştir. 2.Hz. İdris (as): Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk u ğ raşan, ilk defa i ğ ne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilkyazı yazanın oldu ğ u riva- yet edilir. Kendisine 30 sayfalık kitap indiril- miştir. 3.Hz. Nuh (as): Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisini çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocukla- rından biri de iman etmeyen- ler arasındadır. Nuh tufanın- dan sonra yeni bir nesil yaratılmıştır 4. Hz. Hud (as): Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İ rem şehrin- de, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiştir. Ticaretle u ğ raşmıştır. 5. Hz. Salih (as): Kur’an’da adı 8 defa geç- mektedir. Da ğ ları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kav- mine gönderilmiştir. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in deve- sini öldürdüler. Ticaretle u ğ raşmıştır. 6.Hz. İbrahim (as): Kur’an’da adı 69 kez geç- mektedir. 14. sure Onun adı- nı taşımaktadır. O ğ lu Hz. İ smail (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiş- tir. Kurban kesmeyi bize O ö ğ - retmiştir. 10 sayfalık suhuf ve- rilmiştir. Çok cömertti. Ateşin yakmadı ğ ı, lakabı Hali- lullah (Allah’ın dostu) olan Peygamberdir.

3 7.Hz. Lût (as): Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Hz. İ brahim’e (as) iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir. Sapıklık içinde olan kavmini uyarmış ancak kavminin ço ğ unlu ğ u inan- mamış ve sonucunda da kavmi helak edilmiştir. 8.Hz. İsmail (as): Kur’an’da adı 12 kez geçmektedir. Çobanlık yap- mıştır. Babası Hz. İ brahim (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz. İ brahim (as) ile birlikte örnek olmuştur. Hz. Muhammed (as) Onun soyundan gelmektedir. 9.Hz. İshak (as): Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. Hz. İ brahim’in (as) o ğ ludur. Kur’an’da adı geçen, İ srailo ğ ullarına gönderilen bütün peygamberlerin atasıdır. Annesi Hz. Sâre ihtiyar olma- sına ra ğ men Onun do ğ u- munu melekler müjde- lemiştir. 10.Hz. Yakup (as): Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Hz. İ brahim’in (as) torunudur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. O ğ lu Hz. Yusuf’un (as) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. 11.Hz. Yusuf (as): Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. 12. sure Onun adını taşımaktadır. Yakub’un 12 o ğ lundan en çok sevdi ğ i o ğ ludur. Kardeşleri kıskançlıktan Onu kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yetene ğ i verilmiştir. Sonunda Mısır’a yönetici olmuş, baba- sına kavuşmuştur. 12.Hz. Şuayb (as): Kur’an’da 11 defa adı geçmektedir. Hitabet yete- ne ğ inden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından biriyle Hz. Musa evlenmiştir. Kuyuya atılan, hapislere düşen; ancak en sonunda Mısırın maliye bakanlığına getirilen Peygamber kimdir? Damadı da Peygamber olan, Peygamberlerin hatibi olarak bilinen Peygamber kimdir? Annesiyle birlikte çöle bırakılan, ayağını vurmasıyla “Zemzem” suyu çıkan Peygamber kimdir? Hangi Peygamberin eşi O’na inanma- yarak sonunda helak edilmiştir? Oğlundan ayrıldığı için ağlaya ağlaya gözleri kapanan hangi Peygamberdir? Yahudilere gönderi- len Peygamberlerin atası Hz. İbrahim’in oğlu Peygamber kimdir? Yahudilere gönderi- len Peygamberlerin atası Hz. İbrahim’in oğlu Peygamber kimdir? Babası tarafından kurban edilmek istenen Peygamber kimdir? Kur’an’da rüya yorumlamasıyla meşhur Peygamber kimdir?

4 13.Hz. Musa (as): Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da mü- cadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın (as) damadıdır. Yahudilere peygam- ber olarak gönderilmiştir. Firavunu hak yola davet etmiştir. Kendisine Tevrat verilmiştir 14.Hz. Harun (as): Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Hz. Musa (as)’ nın kardeşidir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Özel- likle Hz. Musa Medyen’den Mısır’a dönünceye kadar Hz. Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yetene ğ i, en güçlü özeli ğ idir. 15.Hz. Davud (as): Kur’an’da adı 16 kez geç- mektedir. Sesi çok güzeldi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmıştı, sonrasın- da Allah’ın kendisine verdi ğ i Pey- gamberlik ve hükümdarlıkla birlikte Yahudilere kral olmuş- tur. Demirden zırh yapardı. Kendisine Zebur verildi. 16.Hz. Süleyman (as) Kur’an’da adı 17 kez geç- mektedir. Babası Hz. Davud’ (a.s.) dur. Babasının ölümünden sonra onu yerine hükümdar olmuştur. Bütün canlılarla konuşa- bilme yetene ğ ine sahipti. Cinler ve hayvanlar da emrine ve- rilmişti. Onu istedi ğ i yere götüren rüzgar da hediye edilmişti. 17.Hz. Eyyub (as): Kur’an’da adı 4 defa geç- mektedir. Çok a ğ ır bir has- talık geçirmiş, malının eksilmesi ve bazı evlatlarının vefatıyla imtihan edilmiş, sabrıyla sembol olmuştur. Sonunda imtihanı ka- zanmış şifa bulmuş, eskisin- den çok daha fazla nimet- ler (evlatlar, zenginlik) verilmiştir. 18.Hz. Zülkifl (as): Kur’an’da adı 2 defa geç- mektedir. Zülkifl kelimesi kendi- sini Allah’a adamış anlamına gelir. Hz. Eyyub’un (as) o ğ lu veya baş- ka Peygamber oldu ğ unu söyle- yenler de vardır. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olan peygamberlerdendir.

5 19.Hz. Yunus (as): Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir. Balı ğ ın karnından kur- tarılmasıyla meşhurdur. 20.Hz. İlyas (as): Kur’an’da adı 3 kez geç- mektedir. İ srailo ğ ullarından Ba’l adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir. 21.Hz. Elyesa (as): Kur’an’da adı 2 defa geç- mektedir. Hz. İ lyas’a (as) yardımcı olarak gön- derilmiştir. 22.Hz. Zekeriyya (as): Kur’an’da adı 7 defa geç- mektedir. Hazreti Süleyman (as) soyundandır. Kudüs’te Hz. Mer- yem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İ srailo ğ ulları tarafından şehit edilmiştir. 23.Hz. Yahya (as): Kur’an’da adı 5 defa geç- mektedir. Hz. Zekeriyya’nın (as) o ğ ludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hazreti İ sa’nın (as) müjdecisidir. Şehit edilen Peygamber- lerdendir. Yumuşak huylu- lu ğ u, hikmeti ile meş- hurdur. 24. Hz. İsa (as): Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Babasız olarak do ğ muştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Yahudilere gönderilmiştir. Şehit edilmeye kalkışılması üzerine Allah katına çıkartılmıştır. Kendisine İ ncil veril- miştir. 25.Hz. Muhammed (as): Kur’an’da adı 4 defa geçmek- tedir. Kur’an’ın 47. suresi O’nun adını taşımaktadır. Son peygam- berdir. (Ahzab sûres 10.ayet) Bütün insanlı ğ a gönderil- miştir. Kendisine Kur’an-ı Kerim verilmiştir.. Hz. Muhammed (a.s.)’i diğer Peygamberler- den ayıran özellikler nelerdir?

6

7 Çünkü Peygamberler; Peygamberlere İman

8

9

10


"Peygamber ve Peygamberlere İ man. 1.Hz Âdem (as) : Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İ lk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, top- ra ğ ı ilk işleyendir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları