Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Visual Studio Nedir? Microsoft Visual Studio, Microsoft tarafından geliştirilen bir tümleşik geliştirme ortamıdır (IDE). Microsoft Windows, Windows Mobile,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Visual Studio Nedir? Microsoft Visual Studio, Microsoft tarafından geliştirilen bir tümleşik geliştirme ortamıdır (IDE). Microsoft Windows, Windows Mobile,"— Sunum transkripti:

1 Visual Studio Nedir? Microsoft Visual Studio, Microsoft tarafından geliştirilen bir tümleşik geliştirme ortamıdır (IDE). Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE,.NET Framework,.NET Compact Framework ve Microsoft Silverlight tarafından desteklenen tüm platformlar için yönetilen kod ile birlikte yerel kod ve Windows Forms uygulamaları, web siteleri, web uygulamaları ve web servisleri ile birlikte konsol ve grafiksel kullanıcı arayüzü uygulamaları geliştirmek için kullanılır.Microsoft Windows Windows MobileWindows CE.NET Framework.NET Compact Framework Microsoft Silverlight

2 Visual C#

3 Visual Studio Nedir? Visual Studio, de ğ işik programlama dillerini destekler, bu da kod editörü ve hata ayıklayıcısının neredeyse tüm programlama dillerini desteklemesini sa ğ lamaktadır. Dahili diller C/C++ (Görsel yoluyla C++), VB.NET (Visual Basic.NET üzerinden), C# (Visual C# ile), ve F# (Visual Studio 2010 itibariyle) içermektedir.CC++VB.NETC#F#

4 Start Page Ekranı

5 Yeni Proje File-New-Project ile yeni proje oluşturma ekranı gelir.

6

7 Formu Çalıştırmak

8 Çokça Kullanılan Form Özellikleri BackColor: Formun arka plan rengini belirleriz. BackGroundImage: Formun arka planına resim eklememizi sa ğ lar. BackGroundImageLayout: Resmin nasıl yerleştirilece ğ ini belirlememize yarar. (None: Resmin boyutu kadar eklenir, Tile: Resmi döşer, Center: Ortalar, Stretch: Resmi forma sı ğ dırır, Zoom: Resmi yakınlaştırır.) Cursor: Kontrolün üzerine gelindi ğ inde mouse’un ne şekil alaca ğ ını belirler. Font: Font ile ilgili ayarlamalar yapılır. Fore Color: Yazının rengini de ğ iştirmek için kullanılıyor. Text: Kontrolün üzerindeki yazıyı de ğ iştirmemizi sa ğ lar. Enabled: Kontrolün aktif ya da pasif olarak ayarlanmasını sa ğ lar. Name: name özelli ğ i kontrolün arka planda, yani kod kısmında çalışaca ğ ı isimdir. Text özelli ğ i ile karıştırılmamalıdır. Text özelli ğ i sadece görsel kısımda gözüken ismidir. Locked: Kontrolü true seçene ğ i ile kilitleyebiliriz. AutoScroll: Kaydırma çubu ğ unun görünürlü ğ ünü ayarlar. AutoSize: Bu özelli ğ e True de ğ eri verilirse, kontrolde text kısmında yazılan şey formdan büyükse form yazı uzunlu ğ u kadar otomatik olarak genişler. Size: Kontrolörün yüksekli ğ ini ve genişli ğ ini ayarlarız.

9 Çokça Kullanılan Form Özellikleri Start Position: Program çalıştırıldı ğ ında formun ekranın neresinde görünece ğ ini ayarlıyoruz. Windows State: Program çalıştırıldı ğ ında formun nasıl açılaca ğ ını belirliyoruz. (Maximized, Minimized, Normal) AcceptButon: Enter’a basıldı ğ ında tıklanıldı ğ ı varsayılan butondur. CancelButton: Esc’ye basıldı ğ ında tıklanıldı ğ ı varsayılan butondur. ControlBox: Formun sa ğ tarafında büyütme, küçültme ve kapatma gibi kontrollerin gösterilip gösterilmeyece ğ ini belirlememizi sa ğ lar. (True- False) Icon: Formun sol üst tarafındaki iconun de ğ iştirilmesini sa ğ lar. ShowIcon: Formun sol üstünde bulunan ikonun gösterilip gösterilmeyece ğ ini belirler. MaximizeBox: Formun maksimum edilme durumunu aktif veya pasif yapar. MinimizeBox: MaximizeBox: Formun minimum edilme durumunu aktif veya pasif yapar. Opacity: Formumuzun şeffaf bir biçimde gözükmesini sa ğ lar.

10 Initalize Component Oluşturmuş oldu ğ umuz formların ve kontrollerin özelliklerini (Sürükle-Bırak ile yapılanları) Form1.Designer.Cs tutar. Sürükle-Bırak haricinde kendimiz herhangi bir kontroller ile ilgili kod yazmak istersek Form1.Cs kullanılacak.

11 Kontrollerin Özelliklerini Kod Kısmından De ğ iştirmek Formumuza buton ekliyoruz. Butonun üstüne çift tıklıyoruz. Buton tıklandı ğ ında ne olaca ğ ı ile ilgili kod kısmında de ğ işiklik yapabiliriz. Backcolor arka plan rengi ayarlamaya yarar. Cursor, mouse imlecinin şeklini belirlememizi sa ğ lar.

12 Tahoma yazı tipi, 14 punto, Italic yapar. Tahoma yazı tipi, 14 punto, kalın, italik, altı çizili. Butonun üstündeki yazıyı de ğ iştirir. Buton1’i pasif yapar. Tab tuşu ile program içerisinde geçişlerin hangi sıra ile devam edece ğ ini belirtiriz.

13 Visible: Text üzerindeki yazıda de ğ işiklik yapmaya çalışınca text görünmez olur(false de ğ eri atarsak). Anchor: Kilit görevi görür. Formun ortasına bir butonu sabitlersek, formu büyültsek de küçültsek de buton her zaman aynı yerde olur. Dock: Butonu formun soluna ya da sa ğ ına sabitleyebiliriz. Location: Kontrolün x ve y eksenindeki konumunu belirtir. Size: Butonun genişli ğ ini 200, yüksekli ğ ini 300 verdik.

14 Console Application(Konsol Uygulamaları) File-New-Project-Console Application seçilir.

15 Yorum Satırları

16 De ğ işkenler

17 De ğ işkenlere De ğ er Atama Ço ğ u programlama dilinde de ğ işkenler tanımlandıktan sonra direkt olarak programda kullanılabilirler. Ancak C#'ta de ğ işkeni tanımladıktan sonra ayrıca bir de ilk de ğ er atamak zorundayız. Aksi bir durumda de ğ işkeni programımız içinde kullanamayız.

18

19

20

21

22 Button Kontrolü FlatStyle: Kontrolörün düz olarak nasıl görülece ğ ini belirler. ForeColor: Yazının rengini de ğ iştirir. TextAlign: Kontrol üzerindeki yazının kontrolün hangi kısmında bulunması gerekti ğ ini belirtir. Visible: Kontrolün görünüp görünmemesini belirleriz. Locked: Kontrolü true ile kilitlerizve hareket etmesini engelleriz. Dock: Kontrolü form üstünde bir kısma sabitlemek istiyorsak Dock özelli ğ inden bir kısım seçeriz.

23 Checkbox Kontrolü Apperance: Checkbox görünümünü ayarlar. Normal ve Button olarak 2 seçenek vardır. CheckAlign: Kutunun yerini ayarlar. CheckState: Kutucuk içinde çıkacak şekli belirler.

24 Checkedlistbox Kontrolü Listeye eleman ekleme CheckedListBox üzerinde sa ğ tıklayıp Edit Items kullanılarak ya da Properties kısmında Items özelli ğ i kullanılarak eklenir.

25

26 ComboBox Kontrolü Listeye eleman ekleme CheckedListBox üzerinde sa ğ tıklayıp Edit Items kullanılarak ya da Properties kısmında Items özelli ğ i kullanılarak eklenir.

27

28 DatetimePicker Kontrolü Format özelli ğ i ile tarih ve saat gösterimi ayarlanabiliyor. MaxDate ve MinDate özelli ğ i ile seçilebilcek tarih aralı ğ ı ayarlanabiliyor.

29 LinkLabel Kontrolü Label ile aynı mantıkla çalışır fakat Label’e göre artısı link oluşturma özelli ğ i vardır. LinkColor: Link rengini belirler. LinkVisited: Linke tıklanıp tıklanılmadı ğ ını kontrol eder. LinkClicked: Linke tıklandı ğ ında neler yapılaca ğ ını belirler. Bir web sayfasına link verilebilece ğ i gibi bilgisayar içindeki herhangi bir yola link verilebilir. LinkArea: Baştan kaç karaktere link verilece ğ ini ayarlar.

30 ListBox Kontrolü CheckedListBox ile aynı özelliklere sahiptir fakat bunda check etme özelli ğ i yoktur. Liste elemanlarına item ile erişilebilir. Count: Listedeki toplam eleman sayısını verir. Remove: İ stenilen elemanı silmek için kullanılır. SelectedItem: Seçili olan elemanı tutarç SelectedIndex: Seçili olan elemanın indexini verir.

31

32 String Dönüştürme Metodları Parse metodu sayesinde string tipindeki bir veriyi di ğ er veri tiplerine dönüştürmek oldukça kolaydır. Bu metodla di ğ er veri tipindeki veriler stringe dönüştürülemez. ToString metodu ile herhangi bir veri tipi string’e dönüştürülür. Integer olarak tanımlanmış bir de ğ işkeni textbox’a yazdırmak istiyorsak, önce string tipine dönüştürmeliyiz.

33

34 Kaynak www1.gantep.edu.tr/~inal/oguzeli/gorsel/V isual%20C%23.pptx


"Visual Studio Nedir? Microsoft Visual Studio, Microsoft tarafından geliştirilen bir tümleşik geliştirme ortamıdır (IDE). Microsoft Windows, Windows Mobile," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları