Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mert ALTINTAŞ Tandoğan Hukuk Bürosu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mert ALTINTAŞ Tandoğan Hukuk Bürosu"— Sunum transkripti:

1 Mert ALTINTAŞ Tandoğan Hukuk Bürosu
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Mert ALTINTAŞ Tandoğan Hukuk Bürosu

2 SON DEĞİŞİKLİKLER 10/03/2012 Tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ile 21/07/2011 Tarihli yönetmelikte,değişiklik yapılmıştır. 2/10/2013 Tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile 21/07/2011 Tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

3 AMAÇ VE KAPSAM

4 21/07/2013 Tarihli yönetmelikte,amaç ve kapsam kısmı aynı maddede düzenlenmişken,2/10/2013 tarihli yönetmelikte Amaç ve Kapsam olarak ikiye ayrılmıştır.Kanun koyucu,amaç ve kapsam doğrultusunda daha açıklayıcı olma gayreti göstermiştir.İlk değinmemiz gereken kısım ise amaç kısmıdır.

5 AMAÇ

6 TEİAŞ verileri göz önüne alındığında,gelecek yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin ciddi bir enerji sıkıntısı yaşamasının önüne geçilebilmesi için.2/10/2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile yerinde değişiklikler yapılmıştır.Enerjinin üretildiği yerden,ihtiyaç duyulan yere iletilmesi yüksek maliyetler ile sağlana bilmektedir.Bu doğrultuda,ihtiyaç duyulan yerlere kurulacak olan (EN YAKIN) enerji üretim tesislerinden,bu enerji ihtiyacının karışlanması amaçlanmaktadır.

7 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

8 KAPSAM

9 Kapsam kısmında yapılmış olan değişikliklere ilişkin açıklama yapma gereksinimi duymuyoruz.Diğer madde başlıkları altında,detaylı bilgi vereceğiz. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde kurulması öngörülen üretim tesislerinin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile bu üretim tesislerinin kurulmasına ilişkin başvuru yapılmasına ve başvuruların değerlendirilmesine, b) Lisanssız üretim faaliyeti kapsamında elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde yapılacak uygulamaya, c) Lisanssız üretim faaliyeti ile ilgili arazi temini, üretim tesisi devri ve üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile İlgili Şebeke İşletmecilerinin hak ve yükümlülüklerine, ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine, ilişkin usul ve esasları kapsar.

10 TANIMLAR VE KISALTMALAR

11 2/10/2013 Tarihli değişiklikle,Mikro kojenerasyon tesisine ilişkin değişiklik yaşanmıştır.21/7/2011 tarihli yönetmelikte alt sınır olarak gösterilen 50 kWe,değişiklikle 100 kWe çıkartılmıştır. Madde 4 o) Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 100 kWe ve altında olan kojenerasyon tesisini,

12 Önceki yönetmelikte olmayıp da, 2/10/2013 tarihli değişiklikle,karşımıza sıkça çıkacak olan ‘’ŞEBEKE’’ eklenmiştir. p) Şebeke: İlgisine göre iletim, dağıtım veya OSB dağıtım şebekesini,

13 2/10/2013 tarihli değişiklikle gelen yeni bir tanım ise,Teknik Değerlendirme Raporudur.Bu değerlendirmeyi yapacak olan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüdür. s) Teknik değerlendirme raporu: Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim sahalarının etkin kullanılmasına ilişkin YEGM tarafından yapılan değerlendirmeyi,

14 En çok dikkat edilmesi gereken husussa,aynı yer kavramıdır
En çok dikkat edilmesi gereken husussa,aynı yer kavramıdır.Yönetmeliğin amaç kısmında da bahsi geçtiği gibi,üretilen enerjinin,tüketim yerlerine yakın olması zorunlu hale gelmiştir.Amaç ve kapsam kısmında ayrı bir bent olarak yer verilmiştir. 2) Bu Yönetmelik çerçevesinde, üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım sistemine aynı baradan bağlı olması halinde ilgili üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde kabul edilir.

15 LİSANS ALMA İLE ŞİRKET KURMA MUAFİYETİ

16 02/10/2013 tarihli değişiklikle birlikte, 21/07/2011 tarihli yönetmelikteki madde tamamen değiştirilmiştir.5. maddede, ön lisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek tesisler ayrıntılı olarak sayılmıştır.Bunu nazara alarak,bu tesislere ilişkin ayrıntılı açıklama yapma ihtiyacı duyduk.

17 5. Maddenin birinci fıkrasını (a) bendinde imdat gruplarından bahsedilmiştir.’’İmdat Grupları’’ : Can ve mal kaybını,önlemek amacıyla yalnızca elektrik enerjisi kesilmelerinde kullanılan elektrojen grupları şeklinde tanımlanmıştır.Bu gruplar direkt olarak muaf hale gelmişlerdir. 5. Maddenin (b) bendinde ise izole gruplardan bahsedilmiştir.Burada kast edilen ise,gerçek veya tüzel kişilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kurmuş oldukları,enerji üretim tesisleri muaf tutulmuştur.

18 Asıl üstünde durulması gereken husus ise 5. maddenin (c) bendidir
Asıl üstünde durulması gereken husus ise 5. maddenin (c) bendidir.21/07/2011 sayılı yönetmelik döneminde ise 4. maddenin birinci bendi olarak düzenlenen bu husus.2/10/2013 tarihli yönetmelik ile büyük değişikliklere uğramıştır. 21/07/2011 tarihli yönetmelik döneminde, mikrokojenerasyon veya kurulu gücü 500 kWe üst sınır olarak belirtilmişti.Bu sınırı kadar olan enerji tesislerine muafiyet tanınmaktaydı. 02/10/2013 tarihli yönetmelik ile birlikte,bu üst sınırı 1000 kWe(1 MW) olarak belirlenmiştir.Bu sınırın altında olan enerji tesislerine muafiyet tanınacaktır.

19 02/10/2013 tarihli yönetmelik ve 21/07/2011 tarihli yönetmelik asıl olarak yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde durulmuştur.02/10/2013 tarihli yönetmelik değişikliğinden sonra,5. maddenin (d) bendi dahilinde, kojenerasyon tipi üretim tesisleri de bu yönetmelik kapsamına sokulmuştur. Kojenerasyon üretim tesisleri,enerji üretimi için hareketlendirici olarak yanmalı motorlar, yani dizel veya gaz motorları ve bunun yanında gaz tribünleri kullanan bir sistemdir.Yönetmelik düzenlenirken üstünde durduğumuz hususun tartışıldığı aşikardır.Bu tip üretim tesislerinin muafiyet alabilmesinin tek yolu, Enerji ve Tabi Kaynakla Bakanlığının belirleyeceği verimlilik düzeyinde olması gereklidir.

20 21/07/2011 tarihli yönetmelik döneminde mikro-kojenerasyon tesisleri hakkında düzenleme mevcut bulunmaktaydı.Çünkü mikro-kojenerasyon tesisleri, 50 kW ve altı olan tesislerdir. Fakat Kojenerasyon tesisleri ,5 mW kadar kurulu güce sahip olabilmektedirler.Bu bakıma bakanlığın ilerleyen zamanlarda belirleyeceği verimlilik değerleri önem ve arz teşkil etmektedir.

21 02/10/2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile birlikte,çarpıcı bir ekleme daha yaşanmıştır bu ekleme 5. maddenin (g) bendidir.Bu doğrultuda,yapılacak olan su isale hatlarının sermayesinin yarısı veyahut yarısından fazlası Belediyelere ait olan su iletim hatlarında,teknik imkan olması durumunda ‘’DSİ’’ tarafından uygun bulunan enerji üretim tesisleri de bu kapsam dahilinde muaftırlar.

22 Üstünde durulması gereken en önemli hususlardan birisi ise 5
Üstünde durulması gereken en önemli hususlardan birisi ise 5. maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiştir.21/07/2011 tarihli yönetmelik döneminde 4. maddede düzenlenmemiştir.Buna göre kendi ihtiyaçları doğrultusunda gerçek veya tüzel kişilerin kurmuş oldukları,enerji üretim tesislerinde.İhtiyaçlarının üzerinde bir enerji üretimi söz konusu olursa,bu fazlalık sisteme verilebilecek hale gelmiştir.Bu durum,Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması(YEKDEM) kapsamında değerlendirilecektir.Burada hatırlatılması gereken en önemli husus,kojenerasyon enerji üretim tesisleri, ‘’YEKDEM’’ kapsamında değildir.

23 5.Maddenin 6. fıkrasında,birinci fıkranın (a),(b),(ç),(d),(f) ve (g) bentleri kapsamında yer alan enerji üretim tesisleri için kurulu güç üst sınırının uygulanmayacağını açıkça belirtmiştir.

24 Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti
MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır: a) İmdat grupları, b) İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalışan üretim tesisleri, c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güçüst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesisleri, ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynıölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalıüretim tesisleri, d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri, e) Mikrokojenerasyon tesisleri, f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan üretim tesisleri, g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatlarıüzerinde teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde kurulan üretim tesisleri. (2) Önlisans ve lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi hâlinde söz konusu elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi aracılığı ile YEKDEM kapsamında değerlendirilir. (3) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamında kurulacak üretim tesislerinin su kullanım hakkına ilişkin işlemler, 26/6/2003 tarihli ve sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşmasıİmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. (6) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (f) ve (g) bentleri kapsamında yer alan üretim tesisleri için kurulu güçüst sınırı uygulanmaz.

25 BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

26 BAĞLANTI ESASLARI

27 02/10/2013 tarihli yönetmelik ile 21/07/2011 tarihli yönetmeliklerin 6
02/10/2013 tarihli yönetmelik ile 21/07/2011 tarihli yönetmeliklerin 6. maddesi benzer durumdadır.Ancak,2013 tarihli yönetmelik değişikliğinden sonra,6. maddeye yeni bir bent eklenmiştir ve bu bent üstünde durulması gerektiği kanısındayız.Buna göre;5.maddede bahsetmiş olduğumuz lisans alma ile şirket kurma muafiyetine ilişkin düzenleme yapılmıştır.Daha iyi bilgi akışı sağlaya bilmek için 5. maddenin ilgili bentlerini paylaşacağız. ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri, d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri,

28 Bizim için önem teşkil eden kısım ise son kısımdır
Bizim için önem teşkil eden kısım ise son kısımdır.enerji üretim tesisi sahipleri,sisteme enerji vermek istediklerinde ve bu hususta başvuru yaptıklarında bu işlemlerin ‘’TEİAŞ’’ tarafından yürütüleceği açıkça belirtilmiştir. 6.Madde (4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının; a) (ç) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri bu tesisler ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin sisteme iletim seviyesinden bağlı olması halinde, b) (d) bendi kapsamında kurulacak kojenerasyon tesisleri kurulu gücüne bağlı olarak, iletim sistemine bağlanır. Bu fıkra kapsamında iletim sistemine bağlanacak üretim tesisi başvuruları için bu Yönetmelikte dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisi başvurularında dağıtım şirketince yürütülmesi öngörülen iş ve işlemler, TEİAŞ tarafından yürütülür.

29 BAĞLANTI BAŞVURUSU

30 Bağlantı başvurusu kapsamında 02/10/2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile,7. maddenin 1. fıkrasına ekleme yapılmıştır.Bu hususta ilk olarak 1. fıkranın (c) bendine ekleme yapılmıştır.21/07/2011 tarihli yönetmelik döneminde yer almayan ,Biyo kütle ve biyokütleden elde edilen gaz (çöp gaz dahil) eklemesi yapılmıştır. c) Biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) ile rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edildiğine dair belge,

31 7. Maddenin ilk fıkrasına,iki yeni bent daha eklenmiştir
7. Maddenin ilk fıkrasına,iki yeni bent daha eklenmiştir.Bunlar (ç) ve (d) bentleridir. ç) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont, d) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması, sunulur.

32 21. 07. 2011 tarihli yönetmelik sırasında 7. maddenin 2
tarihli yönetmelik sırasında 7. maddenin 2. fıkrası ayrıntılı bilgi içermemekteyken tarihli yönetmelik değişikliği ile hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesislerinin kurulması hususunda,usule ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiştir.

33 Ek 2 (başvuru Dilekçesi) Ek 1 (Lisansız üretim Bağlantı başvuru formu) Tesisin kurulacağı yer İl Özel İdaresine başvurulur DSİ’nin ilgili biriminin görüşün olumlu olması halinde İl Özel İdare İzleyen ayın ilk beş günü içinde Başvurunun ulaştığı ayı takip eden ayın yirminci gününe kadar sonuçlandırır ve İl Özel idaresine gönderir Görüşün kendisine ulaştığı ayı takip eden ayın ilk beş günü içerisinde,ilgili şebeke işletmecisine gönderir. Su rejimine uygundur görüşü alınması için DSİ’nin yetkili bölge müdürlüklerine gönderilir Başvurular İl Özel İdaresi tarafından ilgili şebeke işletmecisine gönderilmezse.Yatırılan başvuru bedeli başvuru sahibinin talebi üzerine ,İlgili şebeke işletmecisi tarafından başvuru sahibine iade edilir.

34 7. Madde (2) Bu Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalıüretim tesisi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler sisteme bağlantı ve su kullanım hakkı edinimi amacıyla, Ek-2’de yer alan Başvuru Dilekçesi ve Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ile tesisin kurulacağı yerin İl Özel İdaresine başvuruda bulunur. Söz konusu başvuru ekinde; birinci fıkranın (a), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin sunulması zorunludur. İl Özel İdareleri, üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair görüş almak için her takvim ayı içinde alınan bağlantı başvurularını takip eden ayın ilk beş günü içinde DSİ’nin yetkili bölge müdürlüklerine gönderir. İlgili DSİ birimi, su rejimi açısından uygunluk görüşünü kendisine başvurunun ulaştığı ayı takip eden ayın yirminci gününe kadar sonuçlandırır ve İl Özel İdaresine gönderir. DSİ’nin ilgili birimi tarafından gönderilen görüşün olumlu olması halinde, İl Özel İdaresi olumlu görüşün kendisine ulaştığı ayı takip eden ayın ilk beş günü içerisinde bağlantıya ilişkin başvuruyu İlgili Şebeke İşletmecisine gönderir. Başvuruların İl Özel İdaresi tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine gönderilmemesi halinde, yatırılan başvuru bedeli başvuru sahibinin talebi üzerine İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından başvuru sahibine iade edilir.

35 Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurulmasına ilişkin olarak yapılacak başvurularda.Başvuruda bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişi,DSİ tarafından çıkarılan mevzuatta istenen belgeleri de başvuru dosyasına eklemekle yükümlüdür.Bu bilgi veyahut belgeler tamamlanmadan,başvuru yapılamaz 7. Madde (3) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişi, DSİ tarafından çıkarılan mevzuatta istenen belgeleri de başvuru dosyasına eklemekle yükümlüdür. DSİ tarafından çıkarılan mevzuatta istenen bilgi veya belgeler tamamlanmadan hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla başvuru yapılamaz

36 tarihli değişiklik ile eklenen yeni bentlerden biriside ,7.Maddenin (4) fıkrasıdır ve bu madde,tekrardan 5. Maddeye atıfta bulunmuştur ve bu atıf (ç) ve (d) bentlerine ilişkindir.7.Maddenin (1) bendinde belirtilmiş olan belgeler ile bağlantı başvurusunun nereye yapılacağı (a) ve (b) fıkralarında belirtilmiştir.Bu doğrultuda,5 . Maddenin (ç) ve (d) bentlerini tekrardan hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz. 5. Madde ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri, d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri,

37 İletim Seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri TEİAŞ’a
İletim Seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri TEİAŞ’a. Dağıtım seviyesinden bağlanacak olan üretim tesisleri ise dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvuruda bulunacaktır. 7.Madde (4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile (d) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisine ilişkin bağlantı başvurusu birinci fıkrada yer alan belgeler ile; a) İletim seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için TEİAŞ’a, b) Dağıtım seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için ilgili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye, yapılır.

38 Enerji üretim tesisi kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişi, başvuruda bulunduktan sonraki bir ay içerisinde,enerji üretim tesisine ilişkin olarak kurulu güç değişikliğinde bulunmak isterse, bunu yazılı olarak yapmak zorundadır.Bu talebin yazılı olarak bildirildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir.Buna ek olarak, yeni kurulu güce göre sunulması gereken belgelere başvuru ekine eklenir

39 7.Madde (5) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, başvuruda bulunduğu ay içerisinde ilgili üretim tesisine ilişkin yazılı olarak kurulu güç değişikliği talebinde bulunması halinde, a) Kurulu güç değişikliğine ilişkin talep tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilir. b) Yeni kurulu güce göre sunulması gereken belgeler başvuru ekinde sunulur.

40 BAĞLANTI BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRMASI

41 sayılı yönetmelik döneminde,eksik veyahut yanlışlığın mahiyetinin, başvuru sahibine bildirileceği belirtilmişti tarihli yönetmelik değişikliği ile bu hususa ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiştir.Eğer başvuru sahibine, eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında,eksikliklerin ‘’10’’ iş günü içerisinde tamamlanması için bildirimde bulunur.Bu ‘’10” iş günü içerisine eksiklikler tamamlanmazsa,başvuru reddedilerek sunulan belgeler başvuru sahibine iade edilir.İlgili il özel idareye başvurunun reddedildiğine ilişkin bilgilendirme yapılır.Başvuru sahibi ilgili eksikleri giderir ve bu doğrultuda ilgi şebeke temsilcisine başvurursa ve başvuruda bulunduğu tarih itibariyle değerlendirmeye alınır.

42 MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin her takvim ayı içinde alınan başvuruları ile İl Özel İdarelerinden yönlendirilen başvurular, İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından, takip eden ayın ilk yirmi günü içinde toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru sahibine eksikliklerin on iş günü içerisinde tamamlanması için bildirimde bulunulur. Eksik belgelerin süresinde tamamlanmaması halinde, başvuru reddedilerek sunulan belgeler başvuru sahibine iade edilir ve ilgili İl Özel İdaresine konu hakkında bilgi verilir. Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular başvuru tarihi itibariyle veya eksikliklerin giderildiğine ilişkin belgelerin İlgili Şebeke İşletmecisinin evrakına giriş tarihi itibari ile değerlendirmeye alınır. Bu başvuruların değerlendirmesi eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yapılmış olan başvurularla birlikte yapılır.

43 2. 10. 2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile 8
tarihli yönetmelik değişikliği ile 8. maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir.Ki bu fıkra rüzgar enerjisine ilişkindir bu hususta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yapılan bu tip başvuruları Tebliğ’ye dayanarak işlem tesis edecektir.8. Maddenin birinci fıkrasında belirtmiş olduğumuz yirmi günlük ve on günlük süreler sadece İlgili Şebeke İşletmecisinin işlemleri için uygulanırlar.

44 8.Madde (3) Rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan; bağlantı noktası uygun bulunanlar ile alternatif bağlantı önerilen başvurular hakkında YEGM tarafından Teknik Değerlendirme Raporu hazırlanması için Tebliğ’de belirlenen usule göre işlem tesis edilir. Birinci fıkrada belirlenen süre bu başvurularda sadece İlgili Şebeke İşletmecisinin işlemleri için uygulanır.

45 BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIMI İÇİN BAŞVURU

46 21. 07. 2011 tarihli yönetmelik döneminde yer almayan ancak 02. 10
tarihli yönetmelik döneminde yer almayan ancak tarihli yönetmelik değişikliği ile 9. maddede köklü değişiklikler yaşanmıştır.Bu doğrultuda ilk bahsi geçmesi geren husus,9. maddenin 2. fıkrasıdır.2. fıkraya Rüzgar enerjisi ayrı bir husus olarak değerlendirilmiştir.Bu doğrultuda,teknik değerlendirme raporunun olumlu olması doğrultusunda,ilgi şebeke işletmecisinin bağlantı anlaşmasına ‘’Çağrı Mektubu’’ göndermesi gerekmektedir.Bu doğrultuda kendisine,çağrı mektubu gönderilen veya Hidrolik enerji üretim tesisi kurmak isteyenler için,su kullanım hakkı izin belgesi verilen gerçek ve tüzel kişilere 180 günlük süre verilir( tarihli yönetmelikte bu süre 90 gün olarak tayin edilmişti)

47 tarihli yönetmelik değişikliği ile bu 180 günlük süre,90 günlük iki parçaya bölünmüştür.2. fıkranın son bölümünde ilk doksan günlük süre çerçevesinde açıklama yapılmış olup,ikinci doksan günlük süre adına hiçbir açıklama yapılmamıştır.İlk doksan günlük süre içerisinde gerçek veya tüzel kişiler, üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum veya tüzel kişiler sunmak zorundadır.İlk doksan günlük süre zarfında,proje onayı için baş vuru yapılmazsa,yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır ve sunulmuş olan belgeler iade edilecektir.

48 8.Madde (2) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından ilgili İl Özel İdaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan ve diğer kaynaklar bakımından bağlantı başvurusu uygun bulunan veya İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından teklif edilen alternatif bağlantı noktası önerisini kabul edenler ile rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Değerlendirme Raporu olumlu olanlara İlgili Şebeke İşletmecisi Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilir. Kendisine Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, söz konusu su kullanım hakkı izin belgesinin alınma veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren yüz seksen gün süre verilir. Gerçek veya tüzel kişiler söz konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunar. Doksan gün içinde proje onayı için başvuruda bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler kendilerine iade edilir.

49 21. 07. 2011 tarihli yönetmelik döneminde 2
tarihli yönetmelik döneminde 2. fıkranın son bölümünde yer alan,bu husus tarihli yönetmelik değişikliği ile yeni bir bent olarak düzenlendi,9. maddede 3. fıkra olarak düzenlendi.Buna ek olarak açıklayıcı iki yeni bent daha eklendi.Ek bentlerden, a bendinde ilgi teknik mevzuat çerçevesinde alınması gereken proje onayı düzenlenmiştir.B bendinde ise rüzgar enerji üretim tesislerine ilişkin olarak ,teknik etkileşim izni düzenlenmiştir.

50 (3) İlgili gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine süresi içerisinde ve eksiksiz olarak sunmaları halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi kendileriyle otuz gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamakla yükümlüdür: a) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde alınması gereken proje onayı, b) Rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Etkileşim İzni.

51 9. Maddenin üçüncü fıkrasında bahsettiğimiz hususlar doğrultusunda,elde edilmesi gereken belgeleri kendi kusurları olmadığını ispatlamak kaydıyla ki bunun tespitini yapacak olana ilgili şebeke işletmecisidir.Bu tespitten sonra,ilgili gerçek veya tüzel kişiye ilgili şebeke işletmecisi tarafından üç aylık ek süre verilecektir. 9.Madde (4) Üçüncü fıkrada belirlenen belgeleri zamanında edinemeyen başvuru sahiplerinin, söz konusu belgeleri kendi kusurları olmaksızın edinemediklerinin İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından anlaşılması halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişilere İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından üç ay ilave süre verilir.

52 İlgili gerçek veya tüzel kişi,ilgili şebeke işletmecisi tarafından verilen ek üç aylık süre zarfında.Ek süre konusu belgeleri,ilgili şebeke işletmecisine sunmazlarsa,bağlantı anlaşması hakkını kaybederler ve mevcut belgeleri kendilerine iade edilir. 9.madde (5) Kendisine dördüncü fıkra kapsamında ek süre verilen başvuru sahiplerinin, verilen ek süre sonuna kadar söz konusu belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine sunamamaları halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiler bağlantı anlaşması imzalama hakkını kaybeder ve mevcut belgeleri kendisine iade edilir.

53 9. Maddenin 6. ve 7. fıkraları daha önceden düzenlenmemiş olup,02. 10
9. Maddenin 6. ve 7. fıkraları daha önceden düzenlenmemiş olup, tarihli yönetmelik değişikliği ile eklenmişlerdir.Bu doğrultuda ilk bahsedilmesi gereken husus 9.Maddenin 6. fıkrasıdır.Hidrolik enerji üretim tesisleri için su kullanım hakkı izin belgesi,diğer kaynaklar bakımından ilgili şebeke işletmecisi tarafından düzenlenen bağlantı anlaşması imzalanması için yollanan ‘’Çağrı Mektubu‘’ gerçek ve tüzel kişiler,bağlantı anlaşması imzalana kadar kurulu güç değişikliği talebinde bulunamazlar.

54 9.Madde (6) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından su kullanım hakkı izin belgesi verilen, diğer kaynaklar bakımından İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından kendisi için Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, İlgili Şebeke İşletmecisi ile bağlantı anlaşması imzalanana kadar kurulu güç değişikliği talebinde bulunulamaz.

55 6. Fıkrada dikkat çekmiş olduğumuz,kurulu güç artışı taleplerinin kabul edilmeyeceğini belirtmiştik.7. fıkrada bağlantı anlaşmasının imzalanması ve ardından kurulu güç artışı talebi düzenlenmiştir.Güç artışı talebinin değerlendirilmesi ise diğer başvurularla birlikte aynı ay içinde değerlendirilir.Bu değerlendirme prosedürü dört ayrı bent halinde düzenlenmiştir.

56 Kurulu güç artışı talebi,mevcut bağlantı anlaşmasının geçerliliğini etkileyen bir husus değildir.İlgili şebeke işletmecisi,bu talebi olumlu karşılamaya bilir veyahut önerilen alternatif bağlantı görüşünü ilgili tarafta kabul etmeyebilir.Bu iki ihtimalden birisi gerçekleşse bile,mevcut bağlantı anlaşması yürürlükte kalacaktır. a) Söz konusu talebe İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından olumsuz görüş verilmesi veya önerilen alternatif bağlantı görüşünün ilgili gerçek veya tüzel kişi tarafından kabul edilmemesi halinde, başvuru sahibine ait mevcut bağlantı anlaşmasının geçerliliği devam eder.

57 9.Maddenin 7. fıkrasının (b) bendinde ise,ilgili şebeke işletmecisi tarafından olumlu görüş verilmesi ve ilgili gerçek veya tüzel kişi tarafından önerilen alternatif bağlantı görüşünün kabul edilmesi hususu düzenlenmiştir.Bu durumda,altmış günlük bir süre tayin edilmiştir ve otuzar günlük iki eşit parçaya bölünmüştür.Kurulu güç artışı talebi kabul edilirse,ilk otuz günlük süre içerisinde üretim tesisin projesi tekrar elden geçirilerek ikinci fıkra çerçevesinde Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve tüzel kişiliğin onayına sunulur .Proje onayının tamamlanmasından itibaren ikinci otuz günlük süre başlar ve bu süre zarfınca bağlantı anlaşması tekrar elden geçirilerek yeniden düzenlenir.İlgili gerçek kişinin veya tüzel kişinin bu süre zarfınca yeni anlaşmayı imzalaması gerekmektedir.İlgili kişiler bundan kaçınırlarsa,bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelir ve ilgili kişinin başvuruda sunduğu belgeler iade edilir

58 b) Söz konusu talebe İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından olumlu görüş verilmesi veya önerilen alternatif bağlantı görüşünün ilgili gerçek veya tüzel kişi tarafından kabul edilmesi halinde, kabul edilme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde üretim tesisinin projesi tadil edilerek ikinci fıkra çerçevesinde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunulur. Proje onayının tamamlanmasından itibaren otuz gün içerisinde ilgili bağlantı anlaşması yeni kurulu güce göre revize edilir. İlgili gerçek veya tüzel kişinin süresi içerisinde anlaşmayı imzalamaktan imtina etmesi halinde, kurulu güç artışı talebine ilişkin bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelir. Bu durumda ilgili kişinin başvuruda sunduğu belgeler kendisine iade edilir.

59 Kurulu güç artışı kabul edildikten ve yeni anlaşma imzalandıktan sonra,yönetmelikte düzenlenen inşaat sürelerinde artış yaşanacağı belirtilmiştir.Bu doğrultuda,yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilmiş olan sürelere altı ay daha ekleneceği belirtilmiştir.Bu hususun daha aydınlatıcı olabilmesi için 24. maddeyi paylaşma ihtiyacı duyduk. Üretim tesislerinin işletmeye girmesi MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren; a) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl, b) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim tesislerinde iki yıl, c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl, ç) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre, içerisinde tamamlanması zorunludur. Mücbir sebepler dışında, bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşması ile su kullanım haklarına ilişkin izin belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

60 9.Madde c) Kurulu güç artışına ilişkin talebin olumlu bulunması halinde, ilgili üretim tesisinin tamamlanması için 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen sürelere ilave olarak altı ay ek süre verilir.

61 9. Maddenin 7. fıkrasının (ç) bendinde ise,7
9.Maddenin 7. fıkrasının (ç) bendinde ise,7. fıkra kapsamında kurulu güç artışı talebinde buluna bilmenin,bir defaya mahsus olduğu belirtilmiştir.Bu belirtirken ise özellikle üretim tesisinin geçici kabulünün yapılana kadar bir defaya mahsus olduğu üstünde durulmuştur. ç) Bu fıkra kapsamında kurulu güç artışı talebine, üretim tesisinin geçici kabulü yapılana kadar sadece bir defa izin verilebilir.

62 BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIMI

63 21. 07. 2011 tarihli yönetmelik ile 02. 10
tarihli yönetmelik ile tarihli yönetmelik değişikliğinden sonra 10. maddede çok büyük değişiklikler yaşanmamış olmasına rağmen.10. maddenin 4. fıkrasında,dikkatimizi çeken lügat değişikliği yaşanmıştır.İlgili tarafların yapacağı sistem kullanım sözleşmesinde,üreticinin ne zaman sisteme enerji vereceği belirtilir.Bu tarih itibariyle sisteme enerji verilmeye başlanır.Daha önceden de vurgu yapmış olduğumuz, üretim tesisin geçici kabulü hususu burada dikkat çekmektedir.Bu doğrultuda,sisteme enerji verme tarihi hiçbir şekilde Bakanlık veya bakanlığın yetkilendirdiği kurum veya tüzel kişiler tarafından enerji üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten önce olamaz.

64 10.Madde (4)Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu tarih hiçbir şekilde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten önce olamaz.

65 ÜRETİM KAYNAK BELGESİNE VE TEKNİK HUSUSLARA
İLİŞKİN HÜKÜMLER

66 BAĞLANTI NOKTASI SEÇİMİ

67 tarihli yönetmelik değişikliği ile birlikte,12. maddenin 3. fıkrasında köklü değişiklikler yaşanmıştır tarihli sayılı yönetmelikte,Alçak gerilim seviyesinden bağlanacak üretim tesislerine ilişkin düzenlemede,sadece bu üretim tesisin bağlandığı transformatörün gücünün %30 geçemeyeceği belirtilmişti tarihli yönetmelikte ise,%30 geçememe durumu kalmıştır ancak bu husus ancak ilgili şebeke işletmecisine ait olan transformatör söz konusu olduğunda geçerlidir.Enerji üreten gerçek veya tüzel kişinin transformatöre sahip olması durumunda,söz konusu kapasite transformatörün kapasitesine bağlıdır.

68 (3) AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim tesislerinin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir transformatör olması halinde transformatör gücünün yüzde otuzunu geçemez. Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda, söz konusu kapasite transformatör gücü kadar olur.

69 12. Maddenin 5. fıkrasında da değişiklik yaşanmıştır
12.Maddenin 5. fıkrasında da değişiklik yaşanmıştır.Bu değişiklik rakamsal değişiklik olduğundan eski yeni karşılaştırması yapmak bizi aydınlatacaktır. kWe Oran kWe Oran 500 ve üzeri 35 1000 ve üzeri 30 Diğer 100 Diğer 70

70 (5) Bağlanılacak noktanın bağlanabilirlik oranının; a) Kurulu gücü 500 kWe’ın üzerindeki kojenerasyon tesisleri için 35’in, b) Diğer üretim tesisleri için 100’ün, üzerinde olması esastır. Bağlanabilirlik oranının bu değerlerin altında olması durumunda dağıtım şirketi bağlantı için başka bir bağlantı noktası teklif edebilir. (5) Bağlanılacak noktanın bağlanabilirlik oranının; a) Kurulu gücü 1000 kWe’ınüzerindeki kojenerasyon tesisleri için 30’un, b) Diğer üretim tesisleri için 70’in, üzerinde olması esastır. Bağlanabilirlik oranının bu değerlerin altında olması durumunda İlgili Şebeke İşletmecisi bağlantı için başka bir bağlantı noktası teklif edebilir.

71 TEKNİK SORUMLULUK

72 tarihli yönetmelikte 16. madde olan ‘’Teknik Sorumluluk’’, tarihli yönetmelik değişikliği ile birlikte 14. maddeye alınmıştır.Bu değişiklikle birlikte ‘’Teknik Sorumluluk’’ kısmından bir bent çıkarılmıştır.Geriye kalan iki bent aynı kalmıştır.

73 MADDE 16 – (1) Dağıtım sistemine AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Gerçek veya tüzel kişi bu kapsamda; a) AG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar, b) YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin projelendirilmesi aşamasından başlamak üzere işletme süresince, görev yapacak ilgili teknik mevzuat ve 18/3/2004 tarih ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğine göre yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almak zorunludur. (2) İşletme sorumlusu, üretim tesisi ve mütemmim cüzlerinin ilgili mevzuat ve ilgili teknik mevzuata uygun olarak teçhiz edilmesi ve işletilmesine nezaretle görevlidir. Sorumlu olduğu mevzuata aykırılıklardan kaynaklanacak zararlardan işletme sahibi ile beraber müteselsilen sorumludur. (3) İstihdam veya hizmet ilişkisinde, işletme sorumlusunun yetki ve görevine giren hükümlere aykırılıklardan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan masuniyetini tazammun eden sorumsuzluk kaydı öngörülemez. MADDE 14 – (1) Şebekeye AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Bu kapsamda, üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişiler YG seviyesinden yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulünden başlamak üzere işletme süresince, İlgili Teknik Mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almakla yükümlüdür. (2) İşletme sorumlusu, üretim tesisi ve mütemmim cüzlerinin İlgili Mevzuat ve İlgili Teknik Mevzuata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu olduğu mevzuata aykırılıklardan kaynaklanacak zararlardan işletme sahibi ile beraber müteselsilen sorumludur.

74 UYUM, BAKIM, TESTLER VE GEÇİCİ KABUL

75 21. 07. 2011 tarihli yönetmelik döneminde,17
tarihli yönetmelik döneminde,17. maddenin başlığı ‘’Uyum,Bakım ve Testler’’ iken tarihli yönetmelik değişikliği ile birlikte 15. Maddenin başlığı ‘’Uyum,Bakım,Testler ve Geçici Kabul’’ haline gelmiştir.Bu madde için en çarpıcı değişiklik ‘’ Geçici Kabul ‘’ olmuştur.15. Maddenin 1. Fıkrasında, üretim tesisinin geçici kabule hazır olduğuna ilişkin şebeke işletmecisi tarafından tutanakla imza altına alınır.

76 Uyum, bakım, testler ve geçici kabul
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişi; Şebekeye bağlanacak üretim tesisinin, bu Yönetmelik ve Tebliğ’de tanımlanan kriterlere ve bağlantı anlaşmasında yer alan şartlara uygun olduğunu aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde İlgili Şebeke İşletmecisine bildirir. Üretim tesisinin geçici kabule hazır olduğu İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından tutanakla imza altına alınır. Bu kapsamda;

77 tarihli yönetmelik döneminde, a,b ve c bentlerinde detaylı açıklama yapılmışken tarihli yönetmelik değişikliği ile a ve b bentleri kalmış, c bendi kaldırılmıştır bu doğrultuda önceki dönemde var olan uyum raporlarına ek olarak ilgili şebeke işletmecisi ile birlikte imzalanan geçici kabule hazır tutanağı, Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve tüzel kişilere sunar ve kabul başvurusu yapar. B bendinde ise çarpıcı bir değişiklik yaşanmıştır.Kabul işlemleri ilgili teknik mevzuata göre yapıldıktan ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonraki.Bir aylık süre içerisinde,sistem kullanım anlaşması imzalanır.

78 a) Üretim yapacak gerçek veya tüzel kişi; İlgili Şebeke İşletmecisi ile birlikte imzalanan geçici kabule hazır tutanağı ile uyum raporunu kabul işlemi için Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişilere sunar ve kabul başvurusu yapar. Uyum raporunda; imalat testi, tip testleri (Ek-6) veya sertifikaları ile ilgili teknik veriler ve parametreler yer alır. b) Kabul işlemleri İlgili Teknik Mevzuata göre yapılır ve kabul işleminden sonra İlgili Şebeke İşletmecisi ile bir ay içinde sistem kullanım anlaşması imzalanır.

79 SAYAÇLAR

80 Sayaçlara ilişkin olarak, 02. 10
Sayaçlara ilişkin olarak, tarihli yönetmelik değişikliği ile daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.Bu doğrultuda 16 . Maddenin b bendinde,ayrıntılı olarak çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaçlara vurgu yapılmıştır.Bu tipteki sayaçların söz konusu üretim tesisinin bağlantı noktasında bulunması şartı getirilmiştir. b) Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde bulunmaması halinde bağlantı anlaşmasında belirlenen yere İlgili Mevzuatta dengeleme mekanizmasının gerektirdiği haberleşmeyi sağlayabilecek sayaçlar için belirlenen özelliklere sahip çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç takılır. Bu kapsamda tesis edilecek sayaçların, ilgili tesislerin bağlantı noktasında yer alması esastır.

81 İkinci olarak ise 16. maddenin ikinci ve üçüncü bentlerinde değişiklik yaşanmıştır.Bu doğrultuda, Otomatik sayaç kavramı ayrı bir bent haline gelmiştir tarihli yönetmelik döneminde tek bir bent halinde düzenlenen husus artık iki ayrı bent haline gelmiştir.Üçüncü bentte kurulu gücü 50 kWe üzerinde olan üretim tesislerinin üretimini ölçmek için otomatik sayaç okuma sistemine uyumlu olması zorunludur. (2) Şebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç bulundurulması zorunludur. Faturalamaya esas ölçüm noktası Şebekeye bağlantı noktasında birinci veya ikinci fıkraya uygun olarak tesis edilecek sayaçtır. (3) Kurulu gücü 50 kW’nın üzerinde olan üretim tesisleri için birinci ve ikinci fıkralara göre tesis edilen sayaçların, İlgili Mevzuata göre tesis edilecek otomatik sayaç okuma sistemine uyumlu olması zorunludur.

82 TİCARİ HÜKÜMLER

83 İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİNİN TESPİTİ

84 21. 07. 2011 tarihli yönetmelik döneminde, 4
tarihli yönetmelik döneminde, 4. maddenin birinci ve ikinci fıkrasının bahsi geçerken tarihli yönetmelik değişikliği ile 17. maddeye ,5. maddenin c,d,e,f ve g bentleri de eklenmiştir. İhtiyaç fazlası enerjinin tespiti MADDE 17 – (1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaları esastır. Ancak, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım bölgesinde olması şartıyla aynı kişinin uhdesindeki başka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir.

85 Lisans alma ve şirket kurma muafiyeti
MADDE 4 – (1) Mikro kojenerasyon veya kurulu gücü azami 500 kWe olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapacak gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. (2) Yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla, tesis toplam verimliliği 25/10/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirlenen değerin üzerinde olan kojenerasyon tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti MADDE 5 c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri, d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri, e) Mikrokojenerasyon tesisleri, f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan üretim tesisleri, g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde kurulan üretim tesisleri.

86 17. Maddenin 4. fıkrası,02.10.2013 tarihli değişiklik ile yeni eklenmiştir.
(4) İlgili Şebeke İşletmecileri; kendi şebekelerindeki lisanssız üreticilere ilişkin toplam ihtiyaç fazlası üretim miktarını, a) 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki lisanssız üreticiler için kaynak bazında, b) 18 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki lisanssız üreticiler için, Ayrı ayrı toplam değerler olarak piyasa işletmecisine Piyasa Yönetim Sistemi vasıtası ile her ayın dördüne kadar saatlik bazda bildirir.

87 17. Maddenin 5. fıkrası,02.10.2013 tarihli değişiklik ile yeni eklenmiştir.
(5) Lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin serbest tüketici olarak ikili anlaşma ile enerji tedarik etmesi halinde, Piyasa Yönetim Sisteminde kayıtlı tüketim sayacı için sayaçta okunan değer yerine lisanssız üretim kapsamında yapılan üretim ve tüketimin mahsuplaştırılması neticesinde ortaya çıkan değer girilir. Bu kapsamda üretim tesisine ilişkilendirilen birden fazla tüketim tesisinin olması halinde, tüketim tesisi için enerji tedariğinin tek bir tedarikçiden karşılanması zorunludur.

88 İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİNİN SATIN ALINMASI

89 02. 10. 2013 tarihli yönetmelik değişikliği 18
tarihli yönetmelik değişikliği 18. maddenin birinci fıkrasının b bendinin son bölümünde değişiklik yaşanmıştır.Bu doğrultuda,10. maddenin 4. fıkrasında,enerji üreten gerçek veya tüzel kişilerin sisteme ne zaman enerji verebilecekleri belirtilmiştir,şöyle ki Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş veya tüzel kişiler tarafından üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten önce olamaz.Bu bilgiler ışığında,tedarik şirketi YEK kanunun ekli bir sayılı cetvelinde belirlenmiş fiyat üzerinden on yıl süre ile satın alır.Bu on yıllık sürenin başlangıcı 10. maddenin 4. fıkrasında belirtilmiş olan sisteme enerji verebilme prosedürü ışığında başlayacaktır.

90 b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek Şebekeye verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi için tüketilemeyen net elektrik enerjisi miktarı, ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli tedarik şirketi tarafından YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere, on yıl süreyle satın alınır. Bu süre ilgili üretim tesisinin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde Şebekeye enerji vermeye başladığı tarihten itibaren hesaplanır.

91 02. 10. 2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile 18. maddenin 4
tarihli yönetmelik değişikliği ile 18. maddenin 4. fıkrasında değişiklik yaşanmıştır.Madde daha ayrıntılı ve açıklayıcı olmuştur.Burada ilk açıklanması gereken hususu 5. maddenin Ç bendidir ; ‘’ Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ‘’ 18. maddede,açıkça 5. maddenin Ç bendinin bu kapsam dışında tutulduğu belirtilmiştir.Maddede asıl olan ç bende dışında kurulmuş olan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yapan gerçek veya tüzel kişilerin,birden çok üretim tesisi kurmuş olmaları ve bu enerjiyi,ihtiyaç fazlası enerji olarak sisteme vermesi durumunda.Hangi üretim tesisinden verildiği anlaşılmaz ise,YEK kanunun eki olan bir sayılı cetvelde belirtilmiş olan fiyatlardan,en düşük tutar nazara alınarak YEKDEM kapsamında satın alınacaktır.

92 (4) Bir tüketim tesisi için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dışında farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden çok üretim tesisinin kurulması halinde Şebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda, bu tesislerden Şebekeye verilen enerji YEK Kanunu eki I sayılı Cetvelde bu üretim tesislerinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için yer alan fiyatlardan en düşük olan kaynak fiyatından YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere satın alınır.

93 İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİNİN BEDELİNİN TESPİTİ VE ÖDENMESİ

94 02. 10. 2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile 20
tarihli yönetmelik değişikliği ile 20. maddenin birinci fıkrasının Ç bendi yeni eklenmiştir.Bu fıkrayı iki maddeyi kıyaslayarak açıklama ihtiyacı duymuş durumdayız.(BKZ.92. Slayt) 18.Madde 17.Madde (4) Bir tüketim tesisi için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dışında farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden çok üretim tesisinin kurulması halinde Şebekeye verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit edilememesi durumunda, bu tesislerden Şebekeye verilen enerji YEK Kanunu eki I sayılı Cetvelde bu üretim tesislerinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için yer alan fiyatlardan en düşük olan kaynak fiyatından YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere satın alınır. (3) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu Yönetmelik kapsamındaki her bir üretici için ikinci fıkra kapsamında elde edilen saatlik verileri kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi bazında Şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını belirler ve her ayın ikisine kadar ilgili görevli tedarik şirketine bildirir.

95 ç) 18 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında satın almakla yükümlü olduğu enerji miktarı için yapılacak ödemeyi; 17. maddenin üçüncü fıkrasına göre her bir üretici için belirlenerek kendisine bildirilen ihtiyaç fazlası üretim miktarını YEK Kanunu eki I sayılı Cetvelde bu üretim tesislerinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için yer alan fiyatlardan en düşük olan kaynak fiyatıyla çarparak belirler.

96 21. 07. 2011 tarihli yönetmelik döneminde,8 gün olan bu süre. 02. 10
tarihli yönetmelik döneminde,8 gün olan bu süre tarihli yönetmelik değişikliği ile e bendinde bu süre 6 güne düşürülmüştür.Bu hususa dikkat edilmelidir. e) Bu fıkranın (d) bendi uyarınca bulduğu miktarı piyasa işletmecisine piyasa yönetim sistemi üzerinden her ayın ilk altı iş günü içerisinde bildirir.

97 YERLİ ÜRÜN KULLANIMININ DESTEKLENMESİ

98 02. 10. 2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile 21. Maddeye yeni bir 3
tarihli yönetmelik değişikliği ile 21. Maddeye yeni bir 3. fıkra eklenmiştir.Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulan yenilenebilir enerji üretim tesisleri 21. Maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında destek ancak tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacaktır. (3) Bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisleri birinci veya ikinci fıkra kapsamındaki desteklerden tesisin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle yararlanabilir.

99 ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

100 TÜKETİM TESİSİ VE TÜKETİM BİRLEŞTİRME

101 23. Madde 02.10.2013 tarihli yönetmelikle eklenen ve daha önceden düzenlenmemiş bir maddedir.

102 Vekalet Sözleşmesi ; Türk Borçlar Kanunun 502. maddesi ve 514
Vekalet Sözleşmesi ; Türk Borçlar Kanunun 502. maddesi ve 514. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.Kendisine bu işin görülmesi önerilen kişi,bu türden işleri kabul edeceğini duyurmuşsa ya da bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekalet sözleşmesi kurulmuş sayılır.Ayrıca bu vekalet,özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar.Vekil, vekalet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür.Ancak,vekalet verenden izin alma imkanı bulunmadığında,durum bilseydi onun da izin vereceği açık olan hallerde,vekil talimattan ayrılabilir.Vekil,vekalet borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür.Ancak vekile yetki verildiği veya durumun zorunlu ya da teamülün mümkün kıldığı hallerde vekil,işi başkasına yaptırabilir.Üstünde durulması gereken önemli husus, Vekil,yetkisi dışına çıkarak işi başkasına gördürdüğünde,onun fiilinden kendisi yapmış gibi sorumludur.

103 Vekalet veren,vekaletin gereği gibi ifası için vekilin yaptığı giderleri ve verdiği avansları faiziyle birlikte ödemek ve yüklendiği borçlardan onu kurtarmakla yükümlüdür.Bir kişiye birlikte vekalet verenler,vekile karşı müteselsil olarak sorumludurlar.Vekalet veren ve vekil,her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.Ancak,uygun olamayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf,diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.Sözleşmeden veya işin niteliğinde aksi anlaşılmadıkça sözleşme,vekilin veya vekalet verenin ölümü,ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur.Bu hüküm,taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda,bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır.

104 Tüketim tesisi ve tüketim birleştirme
MADDE 23 – (1) Aynı bağlantı noktasına bağlanan veya elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabilir. Tüketim birleştirmeye katılan kişilerin her birinin ayrı ayrı tüketim tesisi ya da tesislerinin olması gerekir. (2) Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak amacıyla aralarından bir kişiyi vekalet sözleşmesiyle tam ve sınırsız olarak yetkilendirir. (3) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişilerin tüketim tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi tüketimi ve bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilecek elektrik enerjisi aralarından yetkilendirecekleri kişinin elektrik enerjisi üretimi sayılır. Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iş ve işlemler, yetkilendirilen kişi nam ve hesabına yapılır. Görevli tedarik şirketi ile İlgili Şebeke İşletmecisi iş ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır. (4) Bu Yönetmelik kapsamında tüketimini birleştiren kişiler, bu birleştirmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığı kendi aralarında çözerler. (5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre tek bir inşaat ruhsatı kapsamında yapılan yapılarda, onaylı imar projesi üzerinden tüketim birleştirme hükümleri çerçevesinde tüketim birleştirmesi yapılabilir. (6) İhtiyacı karşılanacak tüketim tesisinin, en geç ilgili üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarih itibariyle enerji tüketiyor olması zorunludur.

105 ÜRETİM TESİSLERİNİN İŞLETMEYE GİRMESİ

106 tarihli yönetmelik değişikliği ile Ç bendi yeni eklenmiştir. ç) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre kavramı getirilmiştir.24. maddede,söz konusu olan projelerin tamamlanma süreleri belirtilmiştir.Eklenen yeni kavram ‘’Mücbir Sebep’’ olmuştur.

107 24. Maddeye ilişkin olarak gerçekleşen en önemli değişiklik, ‘’mücbir sebep ‘’ kavramı getirilmiştir.Burada mücbir sebebin tanımını yapmakta yarar görüyoruz ; hukukta, bir sorumluluğun yerine getirilmesini veya bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasını veya talep edilmesini, kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen,bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini, süresini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren,bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın kullanılmasına ilişkin sürelerin yeniden tanınmasını, sürelerin uzatılmasını veya eski hale iade edilmesini gerekli ve zorunlu kılan, kişinin önceden beklemediği, öngöremeyeceği ve tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile, kişilerin alabilecekleri her türlü tedbirlere rağmen meydana gelmesini engelleyemeyeceği, kişilerin tedbir alma ve ihmalde bulunmama yükümlülüklerini aşan nitelikte ve ağırlıkta olan, dıştan gelen, olağanüstü, olağan dışı ve mutad ve devamlı olanın dışında gerçekleşen nitelikte bir olay, olgu veya durumdur.

108 İçerisinde tamamlanması zorunludur
İçerisinde tamamlanması zorunludur. Mücbir sebepler dışında, bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşması ile su kullanım haklarına ilişkin izin belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

109 DENETİM

110 tarihli yönetmelik değişikliği itibariyle, denetime ilişkin olarak lügat değişikliği yaşanmıştır.Buna göre, lisanssız olarak enerji üreten gerçek veya tüzel kişilerin yaptığı faaliyetler, bu yönetmelik veya tebliğ kapsamında ilgisine göre , ilgili şebeke işletmecisince veyahut görevli tedarik şirketince yapılır. Denetim MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında lisanssız faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerinin inceleme ve denetimi ilgisine göre İlgili Şebeke İşletmecisi ve/veya görevli tedarik şirketi tarafından yapılır.

111 KAMULAŞTIRMA

112 Kamulaştırma kapsamında, 21. 07
Kamulaştırma kapsamında, tarihli yönetmelik döneminde, gerekli izinler alınmak kaydıyla Kamu ve Hazine arazileri üzerinde üretim tesisi kurulabiliyordu. Ancak tarihli yönetmelik değişikliği ile bu kısım artık kaldırılmıştır. Kamulaştırma MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri için Kurum tarafından herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmaz

113 BİLGİLERİN TOPLANMASI

114 21. 07. 2011 tarihli yönetmelik ile, 02. 10
tarihli yönetmelik ile, tarihli yönetmelik arasında bilgilerin toplanmasına ilişkin olarak büyük farklılıklar vardır.İlk fıkra nazara alındığında ; yönetmelik kapsamında enerji üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler , bu yönetmelik veya tebliğ içerisinde istenen bilgi ve belgeleri süresi içinde ilgili şebeke işletmecisine sunmakla yükümlüdürler. İkinci fıkra dikkate alındığında ise asıl farklılıklar orada çıkmaktadır.Önceki yönetmelikte bilgi ve belgeleri her yılın ‘’Şubat ‘’ ve ‘’Ağustos’’ ayında sunmaları gerekliydi tarihli yönetmelik döneminde ise, ‘’Her ay bir önceki ayın bilgilerini kuruma sunmakla yükümlü hale gelmişlerdir ‘’

115 21.07.2011 02.10.2013 Bilgilerin toplanması
MADDE 28 – (1) Dağıtım şirketleri, bölgelerinde bulunan bu Yönetmelik kapsamında üretim başvurusunda bulunan, başvurusu olumlu sonuçlananlar ile olumsuz sonuçlananlar ve işletmeye girenlere ilişkin kurulu güç, üretim miktarı, kaynak türü, gerilim seviyesi, üretim teknolojisi, il-ilçesi ve Kurumca belirlenecek diğer parametrelere uygun bildirimleri Kurumca belirlenecek formlarla her yılın Şubat ve Ağustos aylarında Kuruma sunar. Bilgilerin toplanması MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişiler, İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından bu Yönetmelik ve Tebliğ çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ve İlgili Şebeke İşletmecisine sunmakla yükümlüdür. (2) İlgili Şebeke İşletmecileri her ay, bir önceki aya ait bu Yönetmelik kapsamında; a) Üretim başvurusu olumlu veya olumsuz sonuçlanan gerçek veya tüzel kişileri, b) Üretim tesisi işletmeye giren gerçek veya tüzel kişiler ile bu tesislerin kurulu gücünü, üretim miktarını, kaynak türünü, gerilim seviyesini ve üretim teknolojisini, c) Üretim tesisinin bulunduğu ili ve ilçeyi, ç) Kurumca gerekli görülecek diğer bilgileri, Kurum tarafından belirlenecek formata uygun olarak Kuruma sunmakla yükümlüdür.

116 YASAKLAR VE YAPTIRIMLAR

117 02. 10. 2013 tarihli yönetmelik değişikliği ile 28
tarihli yönetmelik değişikliği ile 28. Maddeye bir yeni bent eklenmiştir.Bu doğrultuda,bu yönetmelik ve tebliğ kapsamında lisanssız olarak enerji üreten gerçek veya tüzel kişiler ilgili mevzuata aykırı davranmaları durumunda Elektrik Piyasasına ilişkin kanunun 16. maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır. 28. Madde (5) Lisanssız üretim faaliyeti gösteren kişilerin İlgili Mevzuat hükümlerine aykırı davranması durumunda, Kurul tarafından Kanunun 16. maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır.

118 ÜRETİM TESİSİ DEVRİ

119 tarihine kadar üretim tesislerinin devrine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştı.Bu ihtiyaç doğrultusunda yönetmelik değişikliği ile ilk defa düzenlendi.Yönetmelikte devir sözleşmesinin prosedüründe Hidrolik Enerji üretim tesisinde farklı bir yol izlenmiştir. Enerji üretim tesislerinin devrinin gerçekleşe bilmesi için geçici kabulü yapılmış olması gereklidir.Eğer bir üretim tesisi geçici kabulü yapılmamış ise devir sözleşmesine konu edilemez.Geçici kabulü yapılmış olan enerji üretim tesisin devir sözleşmesi yapılmadan önce,devir alan ve devreden eş zamanlı olarak ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunmak zorundadırlar.Devir için gerekli bilgi ve belgelerin tam olması halinde,bu süreç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.Devir işlemi,devir alacak gerçek veya tüzel kişinin bağlantı analaşması ve sistem kullanım anlaşmasını imzalamadığı sürece,ilgili Şebeke işletmecisi nezdinde geçerlilik kazanmaz.

120 29.Maddenin üçüncü fıkrasında,hidrolik enerji üretim tesislerine ilişkin devir prosedürü belirtilmiştir.Hidrolik tesislerin devrinde birinci ve ikinci fıkradaki prosedür uygulanacaktır buna ek olarak ; devri işleminden önce ilgili su kullanım hakkı izin belgesinin devir alacak gerçek ve tüzel kişi adına düzenlendiğinin belgelenmesi zorunludur.İkinci fıkranın sonunda belirtilmiş olan belgelerin imzalanmasında önce, su kullanım hakkına ilişkin izin belgesi ilgili şebeke işletmecisine sunulmak zorundadır.

121 Üretim tesisi devri MADDE 29 – (1) Geçici kabulü yapılmış olmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesisi; satış, devir veya diğer bir düzenleme ile bu Yönetmelik veya İlgili Mevzuat kapsamında üretim faaliyeti göstermek isteyen başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredilebilir. Geçici kabulü yapılmamış üretim tesisleri, bu fıkra kapsamında devre konu edilemez. (2) Birinci fıkra kapsamında üretim tesisini devredecek ve devir alacak gerçek veya tüzel kişiler, devir işlemi gerçekleşmeden önce eşzamanlı olarak İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunur. İlgili Şebeke İşletmecisi, bu fıkra kapsamında yapılan başvuruları devir için gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması halinde otuz gün içerisinde sonuçlandırır. Devir işlemi, devir alacak gerçek veya tüzel kişinin bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşmasını imzalamadığı sürece, İlgili Şebeke İşletmecisi nezdinde geçerlilik kazanmaz. (3) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri açısından bu madde kapsamında yapılacak devirlerde ikinci fıkrada belirtilen iş ve işlemlere ek olarak, ayrıca devir işleminden önce ilgili su kullanım hakkı izin belgesinin devir alacak gerçek veya tüzel kişi adına düzenlendiğinin belgelenmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında yapılacak olan devir işlemlerinde ikinci fıkrada belirtilen anlaşmaların imzalanmasından önce söz konusu izin belgesi, İlgili Şebeke İşletmecisine sunulur. (4) Lisanssız üretim kapsamındaki bir üretim tesisi için bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, sözleşme hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları İlgili Şebeke İşletmecisine gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka gerçek veya tüzel kişiye ilgili üretim tesisine ilişkin tüm yükümlülükleri üstlenmek şartıyla söz konusu üretim tesisinin devredilmesini ve ilgili gerçek veya tüzel kişi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalanmasını talep edebilir. Sözleşme hükümlerine aykırılığın belgelenmesi halinde, bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından bildirilen gerçek veya tüzel kişi ile üretim tesisi devri kapsamında bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalanır. Bu fıkra kapsamında yapılan devir işlemlerinin, devir işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Birinci fıkra hükmü bu fıkra kapsamındaki tesisler için uygulanmaz.

122 LİSANSA KONU BİR ÜRETİM TESİSİNİN LİSANSSIZ ÜRETİM FAALİYETİ KAPSAMINA ALINMASI

123 tarihli yönetmelik değişikliği ile ilk defa yürürlüğe girmiş olan bir husustur.Maddede bahsi geçen şartların hepsini taşıması gereklidir.Eğer bu üç şarttan birisi eksik olursa,lisansa konu olan bir üretim tesisinin lisanssız üretim faaliyeti kapsamına alınması mümkün olmayacaktır. Geçici kabulü yapılarak işletmeye geçmiş olması. 5. Maddenin birinci fıkrasında sayılan üretim tesisleri kapsamında olması. Başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişinin, tüketiminin tamamının veya bir kısmını ilgili üretim tesisinden karşılayacağı mevcut bir tüketim tesisinin olmaması.

124 Bir önceki slaytta bahsi geçen hususları taşıyan,enerji üretim tesisine sahip gerçek veya tüzel kişiler.Bu yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunmaları halinde, madde sayılmış olan gerekli bilgi ve belgeler ile İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunmalıdırlar.İlgili şebeke işletmecisi,bu başvuruyu otuz gün içinde sonuçlandırır.

125 Lisansa konu bir üretim tesisinin lisanssız üretim faaliyeti kapsamına alınması
MADDE 30 – (1) Lisansa konu bir üretim tesisinin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde lisanssız üretim faaliyeti kapsamına alınması ilgili üretim tesisinin; a) Geçici kabulü yapılarak işletmeye geçmiş olması, b) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan üretim tesisleri kapsamında olması, c) Başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişinin, tüketiminin tamamını veya bir kısmını ilgili üretim tesisinden karşılayacağı mevcut bir tüketim tesisinin olması, şartlarının birlikte sağlanması halinde mümkündür. (2) Birinci fıkra kapsamına giren gerçek veya tüzel kişiler; bu Yönetmelik çerçevesinde lisanssız üretim faaliyetinde bulunmak istemeleri halinde, ilgili kişinin uhdesindeki üretim tesisi ile ilişkilendirilecek aynı kişi uhdesindeki tüketim tesisi veya tesislerine ilişkin belgeler ile birlikte üretim tesisinin bulunduğu bölgede yer alan İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunur. Bu kapsama giren üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişinin lisansına kayıtlı olan bağlantı noktasına ilişkin bağlantı hakkı korunur. İlgili Şebeke İşletmecisi, bu fıkra kapsamında yapılan başvuruları bu Yönetmelik çerçevesinde gerekli belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde sonuçlandırır.

126 DİĞER HÜKÜMLER

127 Diğer hükümler kapsamında,02. 10
Diğer hükümler kapsamında, tarihli yönetmelik değişikliği kapsamında,yeni eklenen fıkralar mevcut.Bu kapsamda fıkraları paylaşma kanısındayız. Diğer hükümler MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulu gücü 5 MW’a kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine emre amade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez (5) Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, ilgili dağıtım bölgesinde bu Yönetmelik çerçevesinde trafo merkezi bazında dağıtım sistemine bağlanabilecek üretim tesisi kapasitelerini içinde bulunulan yıl için, Ocak, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarının ilk haftası içerisinde kendi internet sayfalarında yayımlamakla yükümlüdür. (6) İlgili Şebeke İşletmecileri ve görevli tedarik şirketleri bu Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyarınca sahip oldukları bilgileri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde saklamak ve korumakla yükümlüdür. (7) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, bu Yönetmelik ve Tebliğde belirtilen hususlar dışında, bağlantı ve sistem kullanımından kaynaklanan her türlü bedel için İlgili Mevzuat hükümleri uygulanır. (8) Bu Yönetmelik ve Tebliğde belirtilen istisnalar dışında başvuru bedeli iade edilmez.

128 GEÇİCİ MADDELER

129 BAĞLANTI ANLAŞMASI ÇAĞRI MEKTUBU GÖNDERİLMEMİŞ BAŞVURULARA İLİŞKİN İŞLEMLER

130 02. 10. 2013 yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihidir
yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihidir.Bundan ötürü bu tarihten önce yapılmış başvurular için ‘’ Geçici Madde 1 ‘’ düzenlenmiştir.Bu maddenin temel şartı, hidrolik enerji üretim tesisi haricinde diğer enerji üretim tesisleri için düzenlenmiştir.Diğer enerji üretim tesisleri için ilgili şebeke işletmecisine başvuruda bulunmuş olup, bağlantı anlaşması çağrı mektubu gönderilmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır.İlgili yönetmeliğin 7. maddesinde ‘’ Bağlantı başvurusu ’’ düzenlenmiştir.Bu maddeye ilişkin olarak sunulması gereken belgeler 180 gün içerisinde sunulmalıdır.İlgili şebeke işletmecisi 180 gün içerisinde sunulmadığını anlarsa , ilgili şebeke işletmecisi üç ay boyunca 7. madde kapsamındaki belgelerin kendisine ulaşmasını bekleyecektir.

131 Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu gönderilmemiş başvurulara ilişkin işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik kaynaklar dışında diğer kaynaklara dayalı üretim tesisleri için İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunmuş ve başvurusu hakkında kendisine Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu gönderilmemiş olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrası kapsamında varsa ek olarak sunması gereken belgeleri, yüz seksen gün içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisine sunmaları zorunludur. Söz konusu belgelerin yüz seksen gün içerisinde edinilemediğinin İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından anlaşılması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi üç ay süreyle eksik belgelerin ulaşmasını bekler. Gerekli tüm belgeleri süresinde tamamlayan gerçek veya tüzel kişilerin başvurusu bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

132 BAĞLANTI ANLAŞMASI ÇAĞRI MEKTUBU GÖNDERİLMİŞ BAŞVURULARA İLİŞKİN İŞLEMLER

133 tarihli yönetmelik yürürlüğe girişinden önceki başvurulara ilişkin olarak ‘’ Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu ‘’ eline ulaşan gerçek ve tüzel kişiler için, Geçici Madde 2 hazırlanmıştır.Bu kapsama dahil olmayan enerji üretim tesisi ‘’Hidrolik Enerji Üretim Tesisleridir ‘’ .

134 Rüzgar enerjisi haricindeki enerji üretim tesislerine ilişkin olarak, 7. Maddenin birinci fıkrası ve 9. maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde sunulması gereken belgeler ,eksiksiz olarak İlgili şebeke işletmecisine 180 gün içerisinde sunulursa.Belgeleri sunan gerçek veya tüzel kişi ile 30 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalanır.

135 Rüzgar enerjisine dayalı olarak kurulmak istenen enerji üretim tesisleri için, tarihinden itibaren 30 gün içerisinde , 8. Maddenin 3. fıkrası kapsamında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden teknik değerlendirme raporu talep edilir.Bu raporun kapsamı ise ; Raporun olumsuz olması durumunda, başvuru belgeleri iade edilir. Raporun olumlu olması halinde,otuz gün içerisinde ‘’Bağlantı Anlaşması’’ imzalanır.

136 Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu gönderilmiş başvurulara ilişkin işlemler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik kaynaklar dışında diğer kaynaklara dayalı üretim tesisleri için İlgili Şebeke İşletmecisine başvuruda bulunmuş ve başvurusu hakkında kendisine Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu gönderilmiş olan gerçek veya tüzel kişilerden; a) Rüzgar enerjisine dayalı başvurular dışındaki diğer başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiler, 7 .maddenin birinci fıkrası çerçevesinde sunulması gereken ek belgeler ile 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde sunulması gereken belgeleri yüz seksen gün içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisine eksiksiz sunması halinde söz konusu kişi ile otuz gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalanır. b) Rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiler için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında YEGM’den rüzgar enerjisine dayalı başvurular için Teknik Değerlendirme Raporu talep edilir. Bu kapsamda; 1) Teknik Değerlendirme Raporunun olumsuz olması halinde başvuru belgeleri iade edilir. 2) Teknik Değerlendirme Raporunun olumlu olması halinde, ilgili başvuru hakkında birinci fıkranın (a) bendi çerçevesinde işlem tesis edilir. (2) Birinci fıkra kapsamında istenen belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine süresi içinde sunamayan başvuru sahipleri bağlantı anlaşmasını imzalama hakkını kaybeder ve mevcut belgeleri iade edilir. (3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen belgelerin zamanında edinilemediğinin İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından anlaşılması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi üç ay süreyle eksik belgelerin ulaşmasını bekler. (4) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında rüzgar enerjisine dayalı başvurular için aynı bendin (2) nolu alt bendinde öngörülen süre, Teknik Etkileşim İzninin düzenlendiği tarihten itibaren başlatılır. Bu fıkra kapsamında Teknik Etkileşim İzninin, düzenlenme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde İlgili Şebeke İşletmecisine sunulması zorunludur. Teknik Etkileşim İzninin, süresi içerisinde ilgili tüzel kişiye sunulmaması halinde, bağlantı başvurusu geçersiz sayılır ve ilgili belgeler başvuru sahibine iade edilir. (5) Bu madde kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilerin Teknik Etkileşim İznini en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar İlgili Şebeke İşletmecisine sunmaları zorunludur.

137 TEKNİK ETKİLEŞİM İZNİ

138 02. 10. 2013 tarihli yönetmeliğin Geçici üçüncü maddesinde
tarihli yönetmeliğin Geçici üçüncü maddesinde. Rüzgar Enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvurularda, tarihine kadar ilgili yönetmeliğin 9. Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreler uygulanacaktır.Teknik etkileşim tarihi düzenleme tarihinden itibaren başlar, düzenleme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde proje onayı için ilgili tüzel kişiye sunulması zorunludur.

139 Teknik etkileşim izni GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31 Aralık 2014 tarihine kadar; rüzgar enerjisine dayalı başvurular için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süre, Teknik Etkileşim İzninin düzenlenme tarihinden itibaren başlatılır. Teknik Etkileşim İzninin, düzenlenme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde proje onayı için ilgili tüzel kişiye sunulması zorunludur.

140 ÜRETİM TESİSİNİN DAĞITIM BÖLGESİNDE TÜKETİM TESİSİN OSB DAĞITIM ŞEBEKESİNDE OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

141 Üretim tesisisin dağıtım bölgesinde tüketim tesisisin OSB dağıtım şebekesinde olması halinde yapılacak işlemler GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Üretim tesisisin dağıtım bölgesinde, tüketim tesisisin OSB dağıtım bölgesinde olması halinde, ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilebilmesi için piyasa işletmecisi tarafından yapılması gerekli ilave yazılım çalışmaları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır.

142 HİDROLİK KAYNAĞA DAYALI ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN VERİLEN MEVCUT BAĞLANTI GÖRÜŞLERİNİN GEÇERLİLİĞİ

143 Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için verilen mevcut bağlantı görüşlerinin geçerliliği
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri için verilmiş olan bağlantı görüşleri geçersiz hale gelir

144 MEVCUT TÜKETİM BİRLEŞTİRME BAŞVURULARI

145 Mevcut tüketim birleştirme başvuruları
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 23 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınırlama, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketim birleştirme çerçevesinde başvuruda bulunan ve İlgili Şebeke İşletmecisi ile bağlantı anlaşması imzalamış olan gerçek veya tüzel kişiler için uygulanmaz. (2) Birinci fıkra kapsamında başvurmuş olup bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bağlantı anlaşması henüz imzalanmamış olan gerçek veya tüzel kişilere, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

146 TEŞEKKÜRLER Tel:(90) Fax: (90) E-Posta:


"Mert ALTINTAŞ Tandoğan Hukuk Bürosu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları