Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

albayrakegitim.com E Ğİ T İ M, program gel İŞ t İ rme Ve Ö Ğ retim İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2015 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "albayrakegitim.com E Ğİ T İ M, program gel İŞ t İ rme Ve Ö Ğ retim İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2015 1."— Sunum transkripti:

1

2 albayrakegitim.com E Ğİ T İ M, program gel İŞ t İ rme Ve Ö Ğ retim İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2015 1

3 Eğitim; bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak, istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. albayrakegitim.com DAVRANIŞ DOĞUŞTAN GETİRİLEN SONRADAN KAZANILAN ( ÖĞRENİLMİŞ ) GEÇİCİ YAŞANILMIŞ UNUTULUR GEÇİCİ KAZANILMIŞ UNUTULMAZ ÖĞRENİLMİŞ Planlı, programlı, eğitim yoluyla Kasıtlı kültürleme Eğitimin Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda olması Eğitim programlarınca belirlenmiş olan hedef davranışlar (öğrenci kazanımları) Süreç: Olgu ya da olayların belli bir taslağa uygun, belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi 2

4 albayrakegitim.com3

5 Eğitimin Özellikleri Eğitim bir süreçtir Eğitim süreci sonunda bireyin davranışında bir değişme olmalıdır, Eğitimde bir amaç ya da kazanım vardır, Eğitim bireyi geliştirir, Eğitim bireyi hayata hazırlar (sosyalleştirir), Değişim içsel ya da dışsal yaşantı sonucu oluşur albayrakegitim.com4

6 EĞİTİM KURUMLARININ TEMEL İŞLEVLERİ AÇIK İŞLEVLERİKAPALI İŞLEVLERİ Toplumsal İşleviEş seçme Ekonomik işleviTanıdık çevre oluşturma Siyasal işleviStatü sağlama Bireysel işleviSuç işleme oranında azalma Felsefi işleviBireyi koruma Çocuk istismarını önleme Çevreye duyarlılık v.s albayrakegitim.com5

7 2 EĞİTİM TÜRLERİ EĞİTİM TÜRLERİ İNFORMAL EĞİTİM ( Plansız programsız, rastgele ) İNFORMAL EĞİTİM ( Plansız programsız, rastgele ) FORMAL EĞİTİM ( Planlı programlı ) FORMAL EĞİTİM ( Planlı programlı ) YAYGIN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM 6

8 Sistem Olarak Eğitim Eğitim bir sistemdir ve sistemi oluşturan değişkenler vardır. Girdi: Sistemin hedefini gerçekleştirebilmek için gerekli olan her şey. Öğrenci, öğretmen, yönetici, personel, araç-gereç, mevcut bilgi ve beceri, para vb. İşlem: Girdinin biçimlenmesi yani işlenmesi (Öğrenmenin gerçekleştiği boyuttur, süreçtir.) Öğretim etkinlikleri, öğretmen kılavuzluğu, öğrenci katılımı, zaman, strateji, yöntem ve teknikler Çıktı: Öğretim süreci sonunda ortaya konan ürünler Öğrencilerde meydana gelen davranış değişikliği, kültürel ve sosyal kazanımlar, ekonomik kazanımlar, istenmeyen davranışlar (eğitimin hatalı yan ürünleri) Dönüt: Sistemin çıktılarına göre girdi veya işlem boyutunda iyileştirme amacıyla yapılan çalışmalardır. Sistemin işleyişiyle ilgili olarak sisteme bilgi veren, sistemin nasıl düzenleneceğini ve yenileneceği belirleyen öge (Sistemin işleyişinde gerçekleşen tüm düzeltme, iyileştirme ve yenileme etkinlikleri)

9 Açık Sistem: Girdi, işlem, çıktı ve dönütten oluşan ve en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere örgütlenip uygulamaya konulan ve her uygulama sonucuna göre yeniden düzenlenen dirik örüntüye açık sistem denir. (Sönmez,2001)

10 Yarı Açık Sistem: Girdi,işlem ve çıktı ögelerinden meydana gelen, yeterli ve düzenli dönüt içermeyen sistemdir. Yarı açık sistemler dinamik yapılar değildir. Eksiklikler ve hataları tespit etmek dolayısıyla da gidermek ve düzeltmek mümkün değildir.

11 Kapalı Sistem: Yeterli girdi ya da çıktı ögeleri olmayan sistemlerdir. Bu yüzden de sistemde dönüt ve düzeltme yapmak da mümkün değildir. Bu tür sistemler entropik özellik taşır. (Entropi: sistemin çökmesi, yok olması) Çağdaş eğitim anlayışları açık sistem özelliği taşırken, geleneksel eğitim sistemleri yarı açık sistem ya da kapalı sistem özelliği taşır. MEB’in müfredat değişiklikleri ve yenilenen programları Türk Milli eğitim sisteminin açık bir sistem olduğunun göstergesidir.

12 Kapalı Sistem: Üç şekilde olabilir GİRDİİŞLEMÇIKTI BELİRSİZ GİRDİİŞLEMÇIKTIGİRDİİŞLEMÇIKTI BELİRSİZ DÖNÜT YOK YADA YETERSİZ

13 KÜLTÜR Bir toplumun üzerinde taşıdığı ve nesilden nesile aktarılan maddi ve manevi ögelerdir. Camiler Para Binalar Giysiler vs. Düğünler Bayramlar Örf adetler albayrakegitim.com12

14 KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ albayrakegitim.com13

15 albayrakegitim.com14 KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ

16 albayrakegitim.com15 KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ

17 Ünal ailesi, iki yaşındaki kızları Tuğra’nın dil gelişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için bir takım önlemler almıştır. Aile içerisinde ve çevreyle etkileşimlerde ana dilin öğrenilmesinin ……………..kültürleme süreci içerisinde sağlıklı olmayacağını ;bu sürecin belli bir plan dahilinde bilinçli bir şekilde ……………… kültürleme ile ele alınması gerektiğini düşünmektedir. Bu açıklamada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) zoraki- kasıtlı B) kasıtlı- kasıtlı C) gelişigüzel - kasıtlı D) gelişigüzel - zoraki E) kasıtlı- zoraki CEVAP: C CEVAP: C

18 albayrakegitim.com17

19 albayrakegitim.com18

20 albayrakegitim.com19

21 Ö ğretim Eğitimin planlı bir şekilde belirli bir zaman da, belirli bir mekanda ger ç ekleştirilen dilimine denir. Daha doğrusu eğitimin formel boyutudur. Çoğunlukla okullarda yapılmaktadır. albayrakegitim.com20

22 Ö ğretme: Ö ğrenmenin ger ç ekleşmesi i ç in ortamın d ü zenlenmesidir. Öğrenmenin kılavuzlanmasıdır Ö ğretme, bilin ç li ve ama ç lı bir ç abadır. albayrakegitim.com21

23 Eğitimde Ama ç / Hedef : Ama ç lar, eğitim s ü recine giren bireyin davranışlarında ve kişiliğinde meydana gelmesi istenilen farklılaşmaları belirtir. Ama ç lar, formal eğitimin temel taşlarıdır. Dikey ve yatay olarak iki kısımda incelenir albayrakegitim.com22

24

25 b) Hedef Davranış / Kazanım: Bireyin g ö stermiş olduğu ö l çü lebilir eylem ve etkinliklerine davranış denir. Ancak bu eylemlerin birey tarafından bilin ç li ve kasıtlı yapılması gerekmektedir Ö ğrenilmeyen şey davranış değildir. Ülkemizdeki 2005 eğitim programında davranış yerine kazanım ifadesi kullanılmıştır albayrakegitim.com24

26 Ö ğrenme: Bireyin ç evresiyle geçirdiği etkileşimler sonucunda davranışlarında meydana gelen nispeten kalıcı izli değişikliklerdir Ö ğrenmeler bilişsel, duyuşsal ve psiko- motor olabilir. albayrakegitim.com25

27 Eğitim Teknolojisi Teknolojinin ürünü olarak ortaya çıkan yeni araç ve gereçlerin eğitim kurumlarına sokulması ve bunların öğretmenler tarafından, eğitim ve öğretimde kullanılmasını ifade etmektedir albayrakegitim.com26

28 PROGRAM NEDİR? Hedeflere ulaşmak için yapılacak etkinlikler dizgesidir. Herşeydir. Eğitimde dört çeşit programdan söz edilebilir. Bunlar ; 1. Eğitim Programı, 2. Öğretim Programı, 3. Ders Programı 4. Örtük ( gizil ) Program albayrakegitim.com27

29 albayrakegitim.com 1. Eğitim Programı ( Yetişek, Müfredat ) Eğitim programı; öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir ( Demirel, 2005 ). Bir okuldaki tüm dersleri ve etkinlikleri kapsar. Ör: İlkokul programı 28

30 albayrakegitim.com29 EĞİTİM PROGRAMININ 4 TEMEL ÖGESİ

31 Pedagojik Formasyon/ RİZE-2011

32 EĞİTİM PROGRAMININ YARARLARI 1. Eğitim faaliyetlerine yön verir. 2. Aynı eğitim basamaklarındaki okullarda amaçların aynı yönde gerçekleşmesini sağlar. ( EŞGÜDÜMÜ SAĞLAR) 3. Eğitimde verimi arttırır. 4. Öğretmenlere rehberlik eder. 5. Zamandan tasarruf sağlar 6. Öğrenmeyi kolaylaştırır. 7. Sağlıklı ölçme – değerlendirmeye imkanı tanır albayrakegitim.com31

33 albayrakegitim.com32

34 albayrakegitim.com33

35 albayrakegitim.com 2. Öğretim Programı Eğitim programı doğrultusunda öğrenciye kazandırılması düşünülen özelliklerin ders kümeleri olarak planlanmasıdır. Ya da, Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. Ör: Ortaokul Matematik Öğretim Programı ( 5,6,7,8. sınıf düzeyindeki matematik derslerini kapsar ) 34

36 albayrakegitim.com 3. Ders Programı Bir sınıf düzeyinde herhangi bir dersin planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir düzenektir Ör: Ortaokul 5. Sınıf Matematik Programı 35

37 albayrakegitim.com 5. ÖRTÜK ( GİZİL ) PROGRAM: Bu program okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar. Örtük program; açık ve yazılı değildir, tasarlanmamıştır, informal, kendiliğinden ve gizil öğrenmeleri kapsar, kasıtlı değildir, ima edilen programdır, resmi programın dışındadır, değerler, normlar, tutumlarla ilişkilidir. Ör: Okuldaki iletişim ortamı öğrenmeyi etkiler. Okul müdürünün tutumu öğrenme ortamına etki eder. _ Öğrencilerin yaşadıkları sosyal çevre öğrenmeleri üzerinde etkiye sahiptir 36

38 albayrakegitim.com37 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Bir öğretmenin okuttuğu sınıf ya da ders için yıl boyunca yapacağı çalışmaları ay ay ve hafta hafta planladığı taslaktır. Her yıl eğitim öğretim başlamadan öğretmen tarafından hazırlanır.

39 albayrakegitim.com38

40 albayrakegitim.com39 GÜNLÜK DERS PLANI Bir öğretmenin okuttuğu sınıf ya da ders için yıl bir ya da birkaç gün içerisinde ne tür çalışmalar yapacağını gösteren plandır

41 albayrakegitim.com40

42 albayrakegitim.com EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PROGREMI DERS PROGREMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN DERS PLANI PROGRAM ve PLAN ÇEŞİTLERİ ÖRTÜK PROGRAM 41

43 albayrakegitim.com42

44 albayrakegitim.com A 43

45 albayrakegitim.com Posner'in program türleri - Milli eğitim tarafından okullara gönderilen programdır - Resmi programın gerçek anlamda uygulanan kısmıdır. - Resmi programın uygulanmayan, es geçilen, araya kaynayan kısımlarıdır - Resmi programın üstüne, plan dahilinde eklenen uygulamalardır. Ör: Müzeler haftasında, önceden planlanan şekilde öğrencileri müze ziyaretine götürme 44

46 albayrakegitim.com45

47 ÖĞRENME VE ÖĞRETİMDE KULLANILAN DİĞER KAVRAMLAR İLKE: Eğitim öğretim sırasında devamlı göz önünde bulundurulması gereken prensipler, kurallardır. İlkeler, konu ve metot seçiminde etkili olur. albayrakegitim.com46

48 YASA (KANUN ) Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. ÖR: YER ÇEKİM KANUNU albayrakegitim.com47

49 TEORİ ( KURAM ) Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori (kuram) denir. Ör: Çoklu zeka teorisi, yapıladırmacı öğrenme kuramı albayrakegitim.com48

50 MODEL Teorilerini pratiğe aktarmak için, belirli bir düzen içerisinde atılması gereken adımları ve her bir adımda nelerin yapılması gerektiğini ifade eden sistematik bilgiler bütünüdür. Ör: Tam öğretim modeli, okulda öğrenme modeli, bireysel yada grupla öğretim modelleri albayrakegitim.com49

51 STRATEJİ Bir şeyi elde etmek için izlenen ya da amaca ulaşmak için geliştirilen palanın uygulama şeklidir. Öğretimde strateji ise ; Dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan, yöntem, teknik, araç ve gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşım demektir. Ör: İşbirliğine dayalı öğretim stratejisi, araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi albayrakegitim.com50

52 YÖNTEM Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek – öğretmek için belirlenen strateji doğrultusunda bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol. Ör: Düz anlatım yöntemi, tartışma yöntemi albayrakegitim.com51

53 TEKNİK Yöntemlerin uygulama biçimi. Yöntemlerin işe koşulma şeklidir Ör: Bir konunun öğrenilmesi için tartışma yöntemini seçen bir öğretmen, beyin fırtınası ya da altı şapka tartışma tekniğini uygulayarak dersini işleyebilir. albayrakegitim.com52

54 albayrakegitim.com KURAM ( TEORİ) MODEL STRATEJİ YÖNTEM TEKNİK 53

55 albayrakegitim.com54


"albayrakegitim.com E Ğİ T İ M, program gel İŞ t İ rme Ve Ö Ğ retim İ LE İ LG İ L İ TEMEL KAVRAMLARI Ö Ğ r. Gör. Osman albayrak Rize- 2015 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları