Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOKSULLUK, REFAH DEVLET İ VE TOPLUMSAL DI Ş LANMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOKSULLUK, REFAH DEVLET İ VE TOPLUMSAL DI Ş LANMA."— Sunum transkripti:

1 YOKSULLUK, REFAH DEVLET İ VE TOPLUMSAL DI Ş LANMA

2 YOKSULLUK NED İ R? Mutlak yoksulluk Geçinme dü ş üncesi, fiziksel bakımdan sa ğ lıklı bir varolu ş u güçlendirmek için kar ş ılanmak zorunda olan temel ko ş ullar Evrensel geçerlili ğ i olan bir kavram Göreli yoksulluk Yer ve zamana göre ihtiyaçların farklıla ş ması, kültürel olarak tanımlama Toplumlar daha zenginken, göreli yoksulluk için standartlar temel olarak hafifçe yukarı do ğ ru yönelir. “Kalıcı yoksullu ğ un ke ş fi”

3 YOKSULLU Ğ UN ÖLÇÜLMES İ Yoksunluk indeksinin kullanımı, gelir istatistikleri de ğ il Townsend 12 ba ş lık – yoksunlukta nüfusun %22.9 Mack ve Lansley, Breadline Britain ‘da cevaplayıcıların kendi tanımlarına dayalı 22 ba ş lıklı liste kullanmı ş tır. Gordon’nun “Yoksunluk ve Toplumsal Dı ş lanma” çalı ş ması Birle ş ik Krallık‘ın kısmen tekrarıydı ve temel ihtiyaçları kar ş ılanamayan pek çok hanehalkının ortaya çıktı ğ ını gösteriyordu.

4 K İ MLER YOKSUL? Bölgesel boyut – Kuzey-Güney ayrımı Çocuk yoksullu ğ u – 1979’da 20 yıl içinde % 14’ten % 34’e iki katına çıkmı ş Kadın yoksullu ğ u – yeti ş kinler içinde % 58 kadın Etnik azınlıklar (Pakistan/Banglade ş ) yüksek i ş sizlik, dü ş ük ücret oranları, emek piyasa ayrımı

5 YOKSUL NEDEN YOKSUL? Yoksul bireyleri kendi yoksullukları için sorumlu gören kuramlar Yoksullu ğ un toplumdaki yapısal güçler tarafından üretildi ğ ini ve yeniden üretildi ğ ini dü ş ünen kuramlar Murray’nın kültür odaklı çalı ş ması – Refah devletinin kendi kendine yardım ve ki ş isel hırsları azaltan bir alt kültür yarattı ğ ını ileri sürmektedir. W J Wilson – Ekonomik yeniden yapılandırma kuramı, istihdamın varo ş la ş ması, evlenecek erkeklerin sayısında dü ş ü ş, ahlaki bozuklu ğ un olumsuzlu ğ u

6 TOPLUMSAL DI Ş LANMA Bireylerin toplumun geneliyle tam olarak bütenle ş mesinin engellenme biçimi Hem kendi denetimlerinin dı ş ında yer alan kararlar Hem de kendi kendini dı ş lama: topluma ters dü ş me, oy kullanmama Toplumsal dı ş lanma türleri –İş gücü piyasasından dı ş lanma – Hizmetlerden dı ş lanma – Toplumsal ili ş kilerden dı ş lanma

7 TOPLUMSAL DI Ş LANMANIN ÖRNEKLER İ Konutlar ve mahalleler – Konut sektöründe açıkça görülür – Varolan ve ileride elde etmeyi bekledikleri kaynaklarına dayanma – Hanehalkı ve topluluk düzeyinde Kırsal bölgeler – Mallara, hizmetlere ve tesislere eri ş im nüfusun daha yo ğ un oldu ğ u bölgelerdeki kadar yüksek de ğ ildir – Ula ş ımda araba sahipli ğ i önemli bir olgu Evsizler – Evsiz olmak topluma katılımı zorla ş tırır. – Ruhsal sa ğ lı ğ ı bozuk ki ş iler, genç insanlar, di ğ erleri bir ya da birden çok ki ş isel felaket ya ş ayanlar

8 REFAH DEVLET İ Marshall’ın hakların üç a ş aması: yasal, politik ve “yurtta ş lık hakkı” Esping-Andersen’ın “refahın üç dünyası”, refah düzeyinin meta olmaktan çıkarılması temelinde olu ş turulmu ş : 1.Sosyal demokratik ( İ skandinavya) 2.Muhafazar-korporatist (Fransa, Almanya) 3.Liberal (ABD, İ ngiltere)

9 SON GEL İŞ MELER Yeni i ş gücü refah reformunun izlerini devam ettirmekte: İş verenlerin büyük rolü ve giri ş im hedeflemesi Minimum ücret artı ş ı Vergi kredi ile çocuk yoksullu ğ unun yarıya indirilmesinin amaçlanması Sol-Sa ğ ’ın gündeminde gelece ğ e dair öneriler tam olarak yeterli de ğ il Geleneksel refah devleti alanın içinde olan bir çok risk artık kalmayacak


"YOKSULLUK, REFAH DEVLET İ VE TOPLUMSAL DI Ş LANMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları