Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014 – 2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI İ MKB B İ NGÖL ANADOLU L İ SES İ SANAT TAR İ H İ – 2 DERS İ PERFOMANS ÖDEV İ ‘‘ İ NG İ L İ Z SANATI’’ D İ YAR YILDIZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014 – 2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI İ MKB B İ NGÖL ANADOLU L İ SES İ SANAT TAR İ H İ – 2 DERS İ PERFOMANS ÖDEV İ ‘‘ İ NG İ L İ Z SANATI’’ D İ YAR YILDIZ."— Sunum transkripti:

1 2014 – 2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI İ MKB B İ NGÖL ANADOLU L İ SES İ SANAT TAR İ H İ – 2 DERS İ PERFOMANS ÖDEV İ ‘‘ İ NG İ L İ Z SANATI’’ D İ YAR YILDIZ 869 10/B

2 İ ngiltere'de sanat yaşamı Avrupa Kıtasısındakinden çok daha hareketsizdir. Buradaki etkinlikler, Avrupa'da sürekli olarak üslup de ğ işmelerine yol açan çok sayıda yenilikçi akımdan uzak kalarak kendi içinde bir gelişme göstermiştir.

3 İ ngiliz mimarisinde yalnızca iki üslup göze çarpar: Ortaça ğ goti ğ inden (Tudor ve Elizabeth dönemlerinde ço az de ğ işmiştir) yeni-klasikçili ğ e ancak XVII. yy'da geçilmiş, yeni-klasikçi üslupsa varlı ğ ını XX. yy'a kadar sürdürmüştür.

4 Önce Rönesans'a özgü Hümanist Düşüncenin, ardından da Reform'un kültür yapılarını derinlemesine de ğ iştirmesinden sonra, dekoratif sanatlar ve mimarlık alanında bir yenilik olmuştur. Bu devrim' mimarlık alanında İ nigo Jones tarafından gerçekleştirildi.

5 İ nigo Jones, XVII. yy'ın başlarında Palladio'ya özgü klasizmin formullerini ( duvar ayakları, yivli sütunlar, alınlıklar, büyük revaklar, cepheleri süsleyen de ğ işik üslupların kullanımı) ülkeye getirip yapılara uygulayan sanatçıdır.

6 James I'in hükümdarlı ğ ı sırasında Jacobean üslubunun (James dönemiyle ilgili üslup) do ğ du ğ u ve de ğ işik adlar altında hiç de ğ işmeden varlı ğ ını sürdürdü ğ ü gözlenir.

7 Londra kenti 1666 yangınından sonra baştan Sir Christopher Wren tarafından Palladio formullerine göre yeniden kuruldu.

8 Gerçekleştirdi ğ i başlıca yapıtlar arasında St. Paul Katedrali, Kensington Sarayı, Hampton Cout'un onarımı vardır.

9 Aynı dönemde sivil mimari üslubunun da klasik do ğ rultuda oldu ğ u görülür, ama bu alanda Hollanda sanatının etkisi göze çarpar. XVIII. yy'a kadar, İ ngiliz evleri kırmızı tu ğ ladan yapılır, çatılar kiremitle örtülür, pencereler de yalnızca silmelerle süslenirdi.

10 XVIII. yy'a Wiliam Kent'in yeni Palladioculu ğ u egemen oldu. Başka bir yenilik göze çarpmadı. Yalnızca bahçe süslemelerinde görülen İ ngiliz-Çin üslubu ve Chipendale üslubundaki fanteziler döneme damgasını vurdu.

11 XVIII. yy'ın ikinci yarısında, yeni-klasikçilik Adam üslubu olarak adlandırılan yeni Yunan üslubunda gelişerek doruk noktasına ulaştı.

12 En etkinleri Robert olan Adam kardeşler, aslında daha ince varolan yeni-klasikçili ğ i çok daha ince bir biçimde sunmaktan başka birşey yapmamışlardı.

13 Yapıtlarında, üslup açısından bütün sanatlarda bir türdeşlik sa ğ lamaya ve bunu kabul ettirmeye özen gösterdiler, bu amaçla iç dekorasyon modelleri, mobilya örnekleri ve uygulamalı sanatlar için de ğ işik modeller oluşturdular.

14 Yeni-Yunan üslubuyla mimarlık hafifledi, Adam kardeşlerin buluşları, Avrupa'ya da yansıdı. Devrim arifesi ve Direktuvar dönemi Fransası'nda özellikle bahçe düzenlemesi konusunda etkili oldu. XIX. yy'a özgü eklemeci tutum, çökmekte olan yeni-klasikçili ğ e hiçbir yenilik getirmedi.

15 İ nG İ l İ z Bahçeler İ

16 Modern Bahçe Yapıları

17 İ ngiliz Bahçe Sanatı; Naturalizm, doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata ve güzel sanatlara uyarlamasıyla gelişmiş bir sanat akımıdır. 18. yüzyılda naturalistik akımla gelişen bahçeler Avrupa’ya hakim olan dik açılı yolların, heykellerin, doğal olmayan bicimler verilmiş ağaçların yer aldığı “Barok” bahçelerine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bütün Avrupa’da bahçe sanatında adeta devrim yapmış olan Naturalizm düşüncesi ilk defa İngiltere’de ortaya çıkmıştır.

18 İngiliz Naturalistik Bahçe Daha önceki bahçe düzenleme anlayışlarında insanın do ğ aya hakimiyeti önem taşırken, bu yeni anlayışında, insan müdahelesinin en az oldu ğ u, do ğ allı ğ ın hakimiyetinde ki bahçe tarzı ön plana çıkmıştır. Naturalizmle birlikte İ ngiltere’de bahçe duvarları kaldırılmaya başlanmış, böylece bahçe çevresiyle bir bütün oluşturacak şekilde do ğ al peyzajın uzantısı haline gelmiştir.

19 Do ğ al arazi formu, geniş çim alanlar ile grup a ğ açların ve su ö ğ esinin meydana getirdi ğ i peyzajın içinde tapınak, köprü ve bahçe pavyonları gibi mimari ö ğ eler odak noktaları olarak yerleştirilmiştir. Bahçelerde cit engeller yerine görüşü kapatmamak için “ha ha” adı verilen hendekler kurulmuştur.

20 İngiliz Naturalistik Bahçe Örneği

21 İ ngiliz - Çin Bahçeleri İ ngiltere’de uzak do ğ u bahçe sanatını ilk olarak W. Chambers ortaya koymuştur. Londra’da Kew Bahçesi’nde yaptırdı ğ ı 10 katlı pagoda ve çevresinde oluşturdu ğ u Çin Bahçesi örne ğ iyle İ ngiltere’de başlayan İ ngiliz – Çin (Anglo-Chinese) bahçesinin do ğ masına neden olmuştur.

22 Opus Anglicanum Opus Anglicanum (Latince:" İ ngiliz İ şi"), İ ngiltere'de 1100-1350 arasında yapılan i ğ ne işlemelere verilen genel ad.

23

24 Opus Anglicanum'larda renkli ipekle işlenmiş figürlerin zemininde bol miktarda sırma kullanılırdı. Bu işteki bir başka özellik de figürlerdeki genel ifade canlılı ğ ıydı. Örne ğ in dolgun yanakları ve fırlak, siyah gözleri betimlemek için sarmal işlenen ince zincir dkişi kullanılırdı.

25 Desenlerde, dönemin hayvan çizimlerine dayanılarak yapıldı ğ ı açıkça belli olan, ayrıntılı bir gözlem ürünü kuş ve hayvan figürleri büyük yer tutuyordu. Opus Anglicanum türünde işlenmiş, papaz cüppesi gibi ayin giysileri İ ngiltere dışındaki kiliselere sunulur ya da satılırdı; papalardan birkaçı da bunlardan ısmarlamıştı.

26 Bu nedenle Opus Anglicanum'a tarihsel ayin giysilerini saklandı ğ ı her yerde rastlanabilir; Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kenti'ndeki Metropolitan Sanat Müzesi'nde de örnekleri vardır.

27 İ ngiltere'deki en büyük koleksiyon Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'ndedir.

28

29 Haziran Alevi Haziran Alevi (Flaming June) 1895 yılında Sir Frederic Leighton tarafından yapılmış resim. 120 × 120 cm boyutlarındaki kare tuval üzerine ya ğ lı boya ile yapılmıştır ve yaygın olarak Leighton'un klasik biçim yanlısı do ğ asını gösteren başyapıtı kabul edilir.

30 SanatçıFrederic Leighton Yıl1895 TürTuval üzerine yağlıboya Boyutlar120 cm × 120 cm (47 in × 47 in) KonumPonce Sanat Müzesi

31 Resmedilen kadının Antik Yunanistanda sık sık heykellere konu olan uyku ve su perilerine atıfta bulundu ğ u düşünülmektedir.

32 Sa ğ üstteki zehirli zakkum ise uyku ile ölüm arasındaki hassas ba ğ lantıyı simgeliyor.

33 Çeşitli Ön-Raffaellocu sanatçıların resimlerinde tasvir edilen oyuncu Dorothy Dene ve Mary Lloyd'nin bu çalışma için de modellik yaptı ğ ına inanılmaktadır.

34 Haziran Alevi 1960'larda Viktorya dönemi resimlerinin satışının zor oldu ğ u bilinen bir dönemde açık arttırmaya çıkartıldı ve de ğ er biçilen 140$'lık (güncel karşılı ğ ı 840$) düşük fiyat nedeniyle satışı başarısız oldu. Daha sonra hızla Puerto Rico'daki Ponce Sanat Müzesi tarafından satın alındı.

35

36

37

38

39

40

41

42

43 DÜNYANIN EN TATLI MELEĞİ…

44

45  http://sanattarihi.net/forum/index.php?topic=914.0 http://sanattarihi.net/forum/index.php?topic=914.0  http://tr.wikipedia.org/wiki/Opus_Anglicanum http://tr.wikipedia.org/wiki/Opus_Anglicanum  http://medieval.webcon.net.au/technique_opus_anglicanum.html http://medieval.webcon.net.au/technique_opus_anglicanum.html  http://tr.wikipedia.org/wiki/Haziran_Alevi http://tr.wikipedia.org/wiki/Haziran_Alevi  http://www.frederic-leighton.org/ http://www.frederic-leighton.org/  http://www.magkadin.com/uploads/gallery/2014/10/873/543bda8c8c0b c.jpg http://www.magkadin.com/uploads/gallery/2014/10/873/543bda8c8c0b c.jpg  http://postaciniz.net/wp- content/uploads/2008/06/bahce_sanati_iki_postaciniz_com_011.jpg http://postaciniz.net/wp- content/uploads/2008/06/bahce_sanati_iki_postaciniz_com_011.jpg  http://blog.kavrakoglu.com/wp-content/uploads/2013/12/mn.png http://blog.kavrakoglu.com/wp-content/uploads/2013/12/mn.png  http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/british-garden- adrian-evans.jpg http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/british-garden- adrian-evans.jpg  http://www.yapidekoratif.com/wp- content/fancygallery/16/40/3mk8.jpg http://www.yapidekoratif.com/wp- content/fancygallery/16/40/3mk8.jpg  http://www.enteresan.com/files/img/ent/art/1MT/1MB/F7I/en- etkileyici-10-labirent,8,out.jpg http://www.enteresan.com/files/img/ent/art/1MT/1MB/F7I/en- etkileyici-10-labirent,8,out.jpg  http://ffaasstt.swide.com/wp-content/uploads/charles-jencks-the- garden-of-cosmic-speculation-cover.jpg http://ffaasstt.swide.com/wp-content/uploads/charles-jencks-the- garden-of-cosmic-speculation-cover.jpg


"2014 – 2015 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI İ MKB B İ NGÖL ANADOLU L İ SES İ SANAT TAR İ H İ – 2 DERS İ PERFOMANS ÖDEV İ ‘‘ İ NG İ L İ Z SANATI’’ D İ YAR YILDIZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları