Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ 1 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Meliha GÜLSevinç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ 1 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Meliha GÜLSevinç."— Sunum transkripti:

1 MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ 1 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Meliha GÜLSevinç YAKITMetin ÖZTÜRK

2 Yasal Dayanak 2 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu kuruluşlarının geleceğe dönük olarak stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini stratejik planda öngörülen misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturulması gerektiğini hükme bağlamıştır.

3 Yasal Dayanak 3 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bu yönetmelik doğrultusunda Bakanlığımızın ilk stratejik planı yapılmış ve 2010 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiştir.

4 Yasal Dayanak 4 2013/26 Sayılı Genelge Bu genelge ile 2015-2019 Stratejik Planlama süreci ve çalışmaları başlatılmıştır.

5 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? NEREDEYİZ? Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELER VİZYON MİSYON İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA Kritik Başarı Faktörleri NASIL ULAŞIRIZ? NASIL TAKİP EDERİZ?

6 Strateji nedir? Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Kavram ile ilgili yapılmış birçok tanımlamada benzer nokta stratejinin; Yön gösterme olduğudur 6

7 Stratejik Plan Nedir? Stratejik Plan, Kurumun belirlediği hedeflere; hangi süre, kaynak ve yöntemlerle erişeceğini sistematik bir biçimde ortaya koyduğu orta ve uzun vadeli plan. Stratejik Planlama şu üç soruyu sorarak başlar: Bugün neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Oraya nasıl ulaşırız? 7

8 Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 8 2015 2019 2016 2017 2018

9 İyi Bir Stratejik Plan Yön çizer, karmaşa yaratmaz. Gerçekçidir. Vizyona yöneliktir. Parça parça değil bütünseldir. Pratiktir, akademik değildir. Uygulama temel anahtardır ve teoride kalmaz. Sonuçlara yöneliktir, rafa kaldırılmaz. Dönemsel değil, sürdürülebilirdir. Hayali ve zayıf kurgulara sahip değildir. Sadece bütçeye dönük değildir. 9

10 Stratejik Planlamanın 0 Noktası 10 Benimsetme Stratejik planlama ekibinin oluşturulması Takım bilincinin oluşturulması Çalışma normlarının belirlenmesi İş Takviminin Oluşturulması

11 11

12 12

13 MEVCUT DURUM ANALİZİ 13 NEREDEYİZ ?

14 14  Durum Analizi Mevcut durum analizi aşağıdaki aşamalardan geçilerek yapılır.  Tarihsel Gelişim  Mevzuat Analizi, Faaliyet Alanları  Paydaş Analizi  Kurum İçi Değerlendirme  Kurum Dışı Değerlendirme

15 Neden Durum Analizi Yapıyoruz? 15 Mevcut Durum Analizi;  Kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar.

16 A. Tarihsel Gelişim 16  Kuruluşun hangi tarihte hangi amaçlara hizmet etmek için kurulduğu, bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, önemli yapısal dönüşümler analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir. Örn.; Daha önce ilköğretim olarak açılan bir kurum daha sonra ortaöğretim olarak görev yapmış, sonra 8 yıllık eğitime geçilmesinden dolayı 1. sınıftan 9. sınıfa kadar 1. ve 2. kademe olarak hizmet vermeye devam ederken 4+4+4 yapılanmasına göre ilköğretime dönüştürülmesi süreçleri ve bu dönüşümde yaşanan tarihi gelişmeler vb.

17 Organizasyon Yapısı  Bu bölümde kuruluşun yapılanmasına ilişkin bilgilere yer verilir  Sorgulanan mevzuat kaynaklı olan teşkilat yapısı değil, örgütün çalışma, iş üretme yapısı olan organizasyonunun yapısıdır. Temel Sorular:  Kim/kimler, kime bağlı çalışır?  Kurulan ekip ve kurullar nelerdir ve hangi alanlarda sorumludurlar?  Ekip ve kurulların çalışma düzeni nasıldır? 17

18 Organizasyon Yapısı Okullar için;  Okul Aile Birliği, Öğretmenler Kurulu, Zümreler, Okul gelişimi veya çeşitli nedenlerle kurulmuş kurulacak komisyonlar organizyon yapısında belirtilmelidir. Bu grup veya ekipler normalde teşkilat yapısı içinde yer almazlar. İl MEM’ler için:  AR-GE Birimlerinde yer alan Ekipler, çeşitli amaçlarla kurulmuş komisyonlar vb.hakkında bilgi verilmesinin beklendiği bölümdür. 18

19 B. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 19  Bu aşamada kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin tespiti yapılır. Kuruluşa görev ve sorumluluklar yükleyen, kuruluşun faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulur. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada kuruluşun faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar.

20 20

21 21  657 sayılı DMK  MEB Personel İzin Yönergesi(2522 Mart 2001)  MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi (ŞUBAT 2002 / 2533 T.D.)  3308 sayılı Mesleki Teknik Eğitim Kanunu (19/6/1986 19139 R.G.)  625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu  Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği (15/04/2000 24021 R.G.) B. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

22  Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir.  Daha sonra, belirlenen ürün ve hizmetler Tablo 1’de gösterildiği gibi belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılabilir. Tablo 1: Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi  Belirlenen ürün ve hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri gözetilerek belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılması, kuruluşun organizasyon şemasının ve faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi açısından faydalı bir çalışmadır. Belirlenen faaliyet alanları, stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında dikkate alınır. Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir. C - Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet FAALİYET ALANI 1 Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2 Ürün/Hizmet 3 FAALİYET ALANI 2 Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2

23 ÖRNEK: Muğla İl MEM Stratejik Plan Temel Eğitim Hizmetleri MADDE 10 – (1) Temel eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir. a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, b) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek. 23 Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi

24 24 Faaliyet Alanları İle Ürün Ve Hizmetlerin Belirlenmesi ÖRNEK: Muğla İl MEM Stratejik Plan Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri MADDE 12 – (1) Mesleki ve teknik eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir. a) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek, b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, c) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.

25 D- Paydaş Analizi Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kuruluşun etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir.

26 26 Paydaş Analizi Paydaş: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar. Çalışanlar, Hizmet alanlar, Liderler, Stratejik Ortaklar ve Temel Ortaklardır.

27 27 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)

28 28 İç paydaşlar(Çalışanlar) Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları ve yöneticiler

29 29 Dış Paydaşlar Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri

30 30 Stratejik Ortak Gönüllülük vardır. Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” yaklaşımı. ÖRNEK: Medya

31 31 Temel Ortak Kanunla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Genel müdürlük için MEB, İl Milli Eğitim Müdürlükleri için Valilik

32 32 Yaralanıcı, Hedef kitle Kurumun ürettiği hizmetleri ve/veya malları kullanan, alan ve bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlar.

33

34 34 Paydaş Görüşleri Alınması Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kurumun olumlu yönleri nelerdir? Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir ? Kurumdan beklentileriniz nelerdir?

35 Paydaş analizi ile; Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak Bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, Paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, Kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması,

36 Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, Paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, Paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanır.

37 37 Paydaş Görüşleri Alınması Mülakat Anket uygulanması Atölye çalışması Toplantı

38 PAYDAŞ ANALİZİBELİRLEME Paydaş adıİç paydaş Dış paydaş Yararlanıcı Neden paydaşÖnceliği 38

39 MEB’İN PAYDAŞLARI PaydaşÇalışanYararlanıcıTemel Ortak Stratejik Ortak Tedarikçi 39 O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır. V: Paydaşların tamamı

40 MEB PAYDAŞ MATRİSİ MEB PAYDAŞ MATRİSİ Yararlanıcı Temel ortakStratejik ortakÇalışan Üniversiteler Yerel yönetimler Öğretmenler Öğrenciler Medya vb.gibi 40

41 Paydaşların Değerlendirilmesi Etki Önem ZayıfGüçlü ÖnemsizİzleBilgilendir ÖnemliÇıkarlarını gözet, çalışmalara dahil et Birlikte çalış 41 Bu matriste; ETKİ, paydaşın kuruluşun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü, ÖNEM ise kuruluşun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder.

42 Stratejik planlamanın en önemli unsurlarından biri olan kurum içi ve çevre analizi bölümü; Kurumun kendi örgütsel durumunun yanı sıra dışarıdaki yapıyı da analiz ettiği bölümdür. Kurum İçi ve Çevre analizi olarak ikiye ayrılır. 42 KURULUŞ İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ

43 Kuruluş İçi Analiz 1) Kuruluşun yapısı, (Kurumun Yönetim Şeması) 2) Beşeri Kaynakları, (Kurumdaki personel sayısı, dağılımı, eğitim düzeyi, türlerine göre okul sayısı vb..) 3) Kurum Kültürü, 4) Teknoloji, ( Teknolojik alt yapı ve donanım) 5) Mali Durum, (Kurum içi gelir gider tabloları) başlıklarının dikkate alındığı analiz türüdür. 43

44 Çevre analizi (PEST +E Analizi) Politik/Hukuki Ekonomik Ekolojik Sosyal/Kültürel Teknolojik 44

45 Çevre Analizi/PEST+E Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenmesi. Analiz kapsamında ekonomik, sosyal, siyasal, demografik, kültürel, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin incelenmesi gerekir. Analiz kapsamında ekonomik, sosyal, siyasal, demografik, kültürel, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik etkenlerin incelenmesi gerekir. 45

46 Çevre analizi (PEST) Politik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslar arası ilişkiler 46

47 Çevre analizi(PEST) Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları 47

48 Çevre analizi (PEST) Sosyal/Kültürel Faktörler Çevreye olan hassasiyet Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler 48

49 Çevre analizi(PEST) Teknolojik Faktörler Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transferi 49

50 Fethiye İlçe MEM 50

51 Fethiye İlçe MEM 51

52 Fethiye İlçe MEM 52

53 Fethiye İlçe MEM 53

54 Fethiye İlçe MEM 54

55 Kuruluşun ve Çevrenin Analizi Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılacak temel yöntemlerden bir diğeri GZFT (SWOT) analizidir. GZFT analizi, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistemli olarak incelenmesidir. GZ kuruluş içi analiz kısmını, FT ise çevre analizi kısımlarını oluşturur. 55

56 56 SWOT (GZFT) ANALİZİ Kuruluş İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Analizi

57 Güçlü Yönlerin Saptanması Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm karakteristiklerinizi sıralayın 57

58 Zayıf Yönlerin Saptanması Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta? 58

59 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi gelişmeler yaşanmakta ? 59

60 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı? 60

61 İÇ FAKTÖRLER VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) TEHDİTLER G-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir) TOWS MATRİSİ

62 Fethiye İlçe MEM - Stratejik Plan 62

63 Fethiye İlçe MEM - Stratejik Plan 63

64 Fethiye İlçe MEM - Stratejik Plan 64

65 Fethiye İlçe MEM - Stratejik Plan 65

66 66 SAM-1:Mahalli özellik ve ihtiyaçlara göre istihdam ve üretime dönük programlar geliştirerek çeşitli yaş grubu ve eğitim düzeyinde geniş katılımlı kurslar açmak GF Stratejileri Fırsatların avantajı i ç in g üç l ü y ö nleri kullan ZF Stratejileri Zayıflğı yenmek i ç in fırsatları kullan GT Stratejileri Tehditleri uzaklaştırmak i ç in g üç l ü y ö nleri kullan ZT Stratejileri Zayiflığı azalt tehditlerden kurtul Güçlü Yönler-G 1 Yaygın eğitim kurumlarının olması 2 Program geliştirmede yer alacak nitelikli uzmanların olması 3 Ü r ü nleri sergileme ve paraya d ö n ü şt ü rme imkanı. Zayıf Yönler –Z 1 Mahalli her talebi karşılayamama 2 Araç gereç maliyeti ve yetersizliği 3 Kurslara sürekli devamda sorunlar yaşanması. Fırsatlar – F AB Hibe fonlarıyla desteklenme imkanı Yerel y ö netim ve STK desteği alabilme Kurslarda ü retilen ü r ü nlere ilgi ve talep olması GF Stratejileri 1 Yaygın eğitim kurumlarıyla yerel y ö netim ve STK işbirliği stratejisi 2 Program geliştirme uzmanlarının yapacakları projelerle AB hibe kaynaklarından finansal destek sağlama stratejisi 3 Ü r ü nlere olan ilgi ve talebi arttırarak pazarlama stratejisi ZF Stratejileri 1 Mahalli taleplerin fazlalığını yerel y ö netim ve STK işbirliği ile karşılama stratejisi. 2 AB fonlarından yararlanarak ara ç gere ç maliyeti ve yetersizliğini giderme stratejisi. 3 Kursa katılanların aile ekonomilerine sağladıkları katkının cazibesini ö ne ç ıkartarak hayat boyu ö ğrenme programlarna s ü rekli devamı sağlama stratejisi. Tehditler – T Istihdam alanının dar olması Kurslarda kazanılan becerileri istihdama, ü retilen ü r ü nlerin tamamını paraya d ö n ü şt ü rme zorluğu GT Stratejileri 1 Istihdam olmasa bile kurs programlarına devamın iş becerisi kazanma, sosyal ç evre edinmenin ö nemsetilmesi stratejisi. 2 Kurslarda ü retilen ü r ü nlerin tamamını paraya d ö n ü şt ü rememenin olumsuzluğunu işbirlikleri ile alternatif organizasyonlar geliştirerek giderme stratejisi. ZT Stratejileri 1 Kazanılan becerileri bir iş bulmada ve ü retilen ü r ü nlerin tamamını hemen paraya d ö n ü şt ü rememenin d ö n ü şt ü receği olumsuz d ü ş ü nceleri giderecek sosyal etkinlikler d ü zenleme stratejisi.

67 Üst Politika Belgeleri* 1) Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu 2) Orta Vadeli Program 3) AB Müktesebatına Uyum Programı 4) TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 5) MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu 6) Bilgi Toplumu Stratejisi 7) Millî Eğitim Strateji Belgesi 8) Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT) 9) MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı 10) MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 11) Hükümet Programı 12) 60. Hükümet Eylem Planı 13) MEB Bütçe Raporu 14) Millî eğitim ile ilgili mevzuat 67

68 68

69 Stratejik plan unsurlarının organizasyonu MİSYON VİZYON İLKELER STRATEJİK AMAÇ 1 STRETEJİK HEDEF 1.1 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet1.1.2 STRETEJİK HEDEF 1.2 Faaliyet 1.2.1 Faaliyet 1.2.2 Faaliyet 1.2.3 STRATEJİK AMAÇ 2 STRETEJİK HEDEF 2.1 Faaliyet 2.1.1 Faaliyet 2.1.2 Faaliyet 2.1.3 STRETEJİK HEDEF 2.2 Faaliyet 2.2.1 Faaliyet 2.2.2 STRETEJİK HEDEF 2.3 Faaliyet 2.3.1 Faaliyet 2.3.2 Faaliyet 2.3.3 STRATEJİK AMAÇ 3 STRETEJİK HEDEF 3.1 Faaliyet 3.1.1 Faaliyet 3.1.2 Faaliyet 3.1.3 Faaliyet 3.1.4 STRETEJİK HEDEF 3.2 Faaliyet 3.2.1 Faaliyet 3.2.2 69

70 GELECEĞE YÖNELİM Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Faaliyet/Projeler

71 Misyon Varlık sebebinin tanımlanması Dört temel soru Ne? Nasıl? Neden? Kime? 71

72 Misyon İfadesi 72

73 73 Misyon ve Vizyon  MİSYON: Kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğunu, ne yaptığını, kime yaptığını, nasıl ve neden yaptığını belirleyen, bugün olduğu durumla birlikte gelecekte arzulananı yansıtan ve varoluş amacını belirleyen bir görev bildirgesidir.

74 74 Misyon  Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir,  Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar,  Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir,  Kuruluşun hizmet sunduğu kişileri belirtir,  Sunduğu hizmet veya ürünler tanımlanır.  MİSYON; Amaç tanımı, Görev ve yetkiler, Hizmet alanlar ve hizmet veya ürün tanımından oluşur.

75 MEB Misyon İfadesi Millî Eğitim Bakanlığının misyonu; yüksek karakterli ve nitelikli insanlar yetiştirmek; bunun için politikalar geliştirmek, eğitim ve öğretim programları hazırlamak, ilgili standartları, öğretmen niteliklerini belirlemek ve bunlarla ilgili ARGE çalışmaları yapmak, eğitim ortamını hazırlamak, eğitim-öğretim yapmak, rehberlik, denetim ve değerlendirme sistemleri oluşturmaktır. 75

76 Misyon Analizi NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek. NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için. NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak. KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik. 76

77 Muğla İl MEM’in Misyonu 77

78 78 Bugün bulunulan Gelecekte istenen Kurumun görünüşünü, ayırt ediciliğini, düşüncelerini temsil eder.

79 79 VİZYON Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir. Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı konumu anlatan kısa bir ifadedir. Vizyonda 3 Temel Soru : İdeal geleceğimiz nedir? Çalışanlar ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak isteniyor? İdari ve Siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

80 80 Yöneticilerin tekliflerinde radikal olmalarının teşvik edildiği aşamadır çünkü ideal gelecek tanımlanacaktır. Kuruluşun vizyonunun diğerlerinden ayırt edici özelliklere sahip olması gerekir. Kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşlarında ilgisini çeker. Kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. İlham vericidir ve bir iddia taşır. VİZYON Belirleme Süreci

81 Misyon - Vizyon MisyonVizyon Bugünü yansıtırYarını gösterir Müşterileri belirlerİlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar 81

82 TEMEL DEĞERLER Kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eden kavramlardır. Temel değerler Temel değerler; Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir. Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin belirlenmesine rehberlik ederler. İnançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdırlar. Çalışanların iş ve işlemlerinde verim ve etkinliği iade edecek ve motivasyon sağlayacak ifadeler olmalıdırlar. Vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir. 82

83 TEMEL DEĞERLER 3 Temel Alana ilişkin olurlar; 1. Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, 2. Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler, 3. Performans: Üretimin kalitesine yönelik beklentilere ilişkin değerler. 3 Temel Soruyu Cevaplandırır; 1. Çalışma felsefesi nedir? 2. Çalışmalara temel teşkil eden ilke, standart ve idealler nelerdir? 3. Çalışanlar tarafından benimsenen değer ve inançlar nelerdir?

84 TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER Kalite, Güncellik, Güvenilirlik, Mesleki uzmanlık, Tarafsızlık ve şeffaflık, Kişisel verilerde gizlilik, Veri sağlayıcı ve kullanıcılarına saygı Genellik ve Eşitlik,Genellik ve Eşitlik, Planlılık,Planlılık, Ferdin ve Toplumun İhtiyaçlarını gözetme,Ferdin ve Toplumun İhtiyaçlarını gözetme, Yöneltme,Yöneltme, Eğitim Hakkı,Eğitim Hakkı, Fırsat ve İmkân eşitliği,Fırsat ve İmkân eşitliği, Süreklilik,Süreklilik, Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlılık,Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlılık, Demokrasi Eğitimi,Demokrasi Eğitimi, Laiklik,Laiklik, Bilimsellik,Bilimsellik, İşbirliğine Açıklık,İşbirliğine Açıklık, Her Yerde Eğitim.Her Yerde Eğitim. 84

85 85

86 TEMALAR Birimin temel görev alanlarını belirler. Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi gerekir. Tema başlıkları birimler görev dağılımları, sorun alanları grupları ile misyon-vizyon kavramlarından çıkarılırlar. Ancak birebir görev tanımları olmamalıdır. Görev ayrımları sadece örnek olarak alınmalı ve gruplama yapılmalıdır. İdeal olan tema başlığı sayısının 5-6 ‘yı geçmemesidir. Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabit kalabilir. Ortak belirlenen temalar çerçevesinde kurumlar, birimler, iller arasında karşılaştırma yapılabilme olanağı sağlar. 86

87 TEMALARA ÖRNEK (İl Millî Eğitim Müdürlükleri için) 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ Eğitim kalitesi (Öğrenci akademik başarısı OKS, SBS, ÖSS, sınıf başarısı,taşımalı eğitim, memnuniyet) Rehberlik ve Yönlendirme, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim, Yaşam Boyu Eğitim, Sosyal-kültürel sportif faaliyetler 2. EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ Personel Hizmetleri, Denetim, Okul ve derslik yapımı, arsa temini Araştırma, yayın, İstatistik,proje-işbirliği Donatım- onarım Bilgi-iletişim teknolojisi Yurt-burs Atama (Yönetici, Usta öğretici)

88

89

90

91 STRATEJİK AMAÇ (SAM) Bir kuruluşun belirli bir süre itibarıyla misyonunu nasıl yerine getireceğini ve vizyonuna nasıl ulaşacağını ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun vadeli amaçlardır. Stratejik amaçlar, kurum için açık bir yön belirlemeli, yol gösterici, iddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Sonuca yönelik olmalıdır. Tutarlı (vizyon, misyon ve ilkelere uygun) olmalıdır. Kavramsal olmalıdır. Yön belirlerler. 91

92 SAM Belirlenmesinde Önemli Noktalar Üst Belge ve bilgilerle uyumlu olmalıdır. Bu uyum amacın sonunda bilgi olarak verilmelidir. (9.Kalkınma planı, gibi ) Kuruluş SP’nın da en az 1 tane olmalıdır. Üst sınır olmamakla birlikte çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Ulaşılmak istenen sonucu açık ifade etmeli ama nasıl ulaşılacağı kısmına girmemelidir. Sayısal ifadelerden ve görev tanımlarından kaçınılmalıdır. (Ancak görev tanımı sayılabilecek ifadelerde u.arası standartlara uygun, çağa uygun, çağın gereği vb kelimelerle hedef büyültmesine gidilirse SAM olarak ele alınabilir.) Yapılacaktır, edilecektir gibi gelecek yönelimi ile veya yapmak etmek gibi mastar ekleriyle yapılmış tanımlamalarla biterler. 92

93 Stratejik Amaç Örnekleri Öğrencilerin bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek modern çağın gereksinimlerine uygun eğitim ortamı hazırlamak. İlimizde yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi sağlanarak, her çağdaki nüfusun beceri kazanma ve meslek edinme faaliyetlerini çağa uygun hale getirmek. (9.kalkınma Planı) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde rehberlik uygulamasını etkin hale getirmek ve mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek. (Hükümet Programı ) 93

94 Stratejik Hedefler Amaçları gerçekleştirecek somut ifadeler Miktar, maliyet, kalite, yer ve zaman Rakamsal Kısa vadeli Sonuca odaklı olmalıdır. 94

95 SSÖÖG-Z Kuralı  S pesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin)  S omut  Ö nemli  Ö lçülebilir  G erçekleştirilebilir  Z aman ilişkili Örnek :İlimizde okul öncesi eğitimde 2009 yılında %55 olan okullaşma oranı, 2014 yılı sonuna kadar %75’e çıkartılacaktır. Örnek : İlimizde okul öncesi eğitimde 2009 yılında %55 olan okullaşma oranı, 2014 yılı sonuna kadar %75’e çıkartılacaktır. 95

96 Stratejik Hedef Örnekleri SAM 1 : Eğitim kurumlarımızın iletişim ve bilgi teknolojileri altyapılarını AB düzeyine çıkarmak. SH 1.1 Okulların %92’sinde varolan ADSL bağlantılarını, 2014 yılı sonunda %100 düzeyine çıkarmak. SH 1.2 2013 yılı sonuna kadar mevcut bilgi sistemlerimizin tümünün (mebbis, e-okul, e-performans, e-personel, e-evrak) tek çatı altında toplanmasını sağlamak. SH 1.3 Kurum çalışanlarının tümünün 2012 yılı sonuna kadar bilgi teknolojileri alanında sertifika sahibi olmasını sağlamak. 96

97 Performans Göstergesi Performans göstergesi, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasında kullanılır. Yani hedeflere ulaşmadaki başarımızı ölçebileceğimiz değerlerdir. Stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. ÖRNEĞİN; -Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı -Basımı yapılan Kitap Sayısı -Düzenlenen Toplantı Sayısı vb. 97

98 Performans Göstergelerinin Nitelikleri Anlamlılık: Hedeflerle ilgi kurabilme Kapsamlılık : Hedefi kapsama Geçerlilik: Ölçmeye çalıştığı hedefi temsili Sorumluluk: Doğrudan birim sorumluluğuna verilebilme Dengelilik: Göstergeler arası uyum. Nesnellik: Tanımının net ve açık olması Basitlik: Hesaplanabilme, verilerin elde edilebilmesinin kolaylığı. Güvenilirlik: Verilerin tutarlılığı ve karşılaştırılabilir olması Ulaşılabilirlik: Verinin ek maliyet getirmeden veya uygun maliyetle toplanabilmesi Sahiplenme: İlgili tarafların gösterge üzerinde hemfikir olması 98

99 99 Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

100 100

101 Örnek Performans Göstergeleri -Öğrenci başına düşen öğretmen Sayısı, -Öğretmen başına düşen ders saati, -Okullara yapılan ön başvuru ve kayıt sayıları, -Yeni açılan okul/derslik Sayıları, -Açılan modül sayısı, -Düzenlenen konferans, seminer ve çalıştay sayısı, -Üniversiteyi kazanan öğrenci sayısı, -Stratejik yönetim sürecine ilişkin oluşturulan doküman sayısı, -KPDS C seviyesindeki çalışan sayısı, -Çalışan başına düşen hizmetiçi eğitim sayısı/saati 101

102 102 PG Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Performans Göstergeleri; İstatistiklerden, Veri tabanlarından. Birim tarafından oluşturulacak formüllerden. Varsayımlardan ve geçici tahminlerden. Hesaplamalardan yararlanılarak belirlenebilirler.

103 Performans Göstergeleri  Girdi, Çıktı, Verimlilik, Sonuç Kalite  Girdi, Çıktı, Verimlilik, Sonuç ve Kalite’den oluşan 5 türü vardır.  Bir hedef için herhangi bir sınıfa ait olmak üzere birden fazla performans göstergesi belirlemek mümkündür.  Hedeflerin niteliği (girdi, çıktı, verimlilik, sonuç veya kaliteye yönelik olması) performans göstergelerinin niteliğini de etkiler.

104 Performans Göstergelerinin Türleri Girdi, Çıktı, Verimlilik, Sonuç ve Kalite’den oluşur. Girdi: Girdi: Hizmetin üretilebilmesi için gereken kaynaklardır. Örneğin : Kayıt için başvuran öğrenci sayısı, Seminere katılan kişi sayısı, Okuma-yazma seferberliğinin gerektirdiği öğretmen sayısı vb.

105 Performans Göstergelerinin Türleri Çıktı: Çıktı: Üretilen ürün veya hizmetlerin miktarıdır. Örneğin : Okuldan mezun olan öğrenci sayısı, Semineri tamamlayan kişi sayısı, Aşılama kampanyasında aşı yapılan çocuk vb..

106 Performans Göstergelerinin Türleri Verimlilik: Verimlilik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdi-Çıktı arası ilişkiyi gösterir. Örneğin : Aşılanan çocuk başına maliyet, Seminere katılan kişi başına düşen maliyet, Mezun olan öğrenci başına maliyet, okuma yazma kampanyasında öğretmen başına düşen okutulan kişi sayısı,Birim karayolu başına maliyet vb..

107 Performans Göstergelerinin Türleri Sonuç: amaç Sonuç: Elde edilen çıktıların amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterir. Etkililik olarak ifade edilirler ve en önemli performans göstergeleridir. Toplum için net sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu gibi sorulara yanıtlar verirler. Örneğin : Aşıyla önlenebilir hastalıklarda azalma, Bakım onarımı yapılan karayollarındaki ulaşım hizmetlerindeki iyileşme, Okuma yazma oranlarındaki artış, Seminer sonucunda sertifika almaya hak kazananların sayısı, vb..

108 Performans Göstergelerinin Türleri Kalite: Hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir. Örneğin: İLSİS verilerinden hatasız olanların yüzdesi, bakım onarımı yapılanlardan tekrar bakım ve onarıma ihtiyaç göstermeyen karayollarının oranı, Okuma yazma kurslarına gidenlerin kurslara devam etme oranı, Seminere katılanların memnuniyet oranı, vb..

109 109 Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi  Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir.  Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir.  Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder.  Harcama birimlerini içerir.  Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe uygulamasının temelini oluşturur.

110 Stratejiler Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütünüdür. GZFT analizinde ortaya koyulan veriler strateji üretmede TOWS analizi aracılığıyla kullanılırlar. Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? etleri, olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Alternatiflerin maliyetleri, olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

111 Strateji Örnekleri AMAÇ : Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti ve güveni sağlanacaktır. (Hizmet içi Eğit.D.Bşk.) Stratejiler; Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması, Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması, Hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin başvurularının web ortamında yapılmasının sağlanması, Hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin başvurularının web ortamında yapılmasının sağlanması, Eğiticiler için sertifikasyon sistemine geçilmesi, vb… Eğiticiler için sertifikasyon sistemine geçilmesi, vb…

112 Maliyetlendirme  Faaliyet ve projelerin maliyetlerinin ortaya koyulduğu aşamadır,  Maliyetler tablolaştırılıp çıkarıldıktan sonra bunlara ilişkin Kaynaklarda tablolaştırılır ve kurumun Bütçesi ortaya çıkarılmış olunur.

113 Maliyetlendirmede Amaç;  Stratejik planda Geleceğe Yönelimi gerçekleştirebilmek için Planlama-Bütçeleme bağını kurarak; stratejik hedeflerin gerçekçi olarak belirlenmesini ve harcamaların önceliklendirilmesini sağlamaktır.  Kaynak-maliyet yapıları ortaya konarak, hedefleme kontrolü, kaynak yeterliliği ve önceliklendirmeler yapılır.

114 BÜTÇELEND İ RMEN İ N ÖNEM İ A. Şeffaflık Sağlar B. İkili Bir yol Sunar 1. Ne kadar bütçeye ihtiyacımız olduğunu veya 2. Eldeki bütçeyle neler yapabileceğimizi gösterir. İşe Göre Para ? Paraya Göre İş ? A. Yardımcı Bir Araçtır B. Gösterge ve Kontrol Aracıdır

115 Tablo 4 Stratejik Amaçlara Göre Maliyet Dağılım Tablosu SAMStratejik Amaç AçıklamasıÖdenek (YTL) 1 Bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme becerisine sahip nesiller yetiştirmek.9.712.348.600 2 Tüm kademelerde okullaşma oranını çağın gerektirdiği seviyelere çıkartmak.7.823.322.400 3 Okul ve kurumlarımızın fiziki mekanlarını iyileştirerek donatım ve alt yapı açısından eğitime daha uygun hale getirmek.6.342.000.340 4 Türk Cumhuriyetleri, akraba toplulukları ve diğer ülkeler ile ülkemiz arasında eğitim ve öğretim konusunda işbirliğine giderek bu ülkelerle aramızda sağlam, kalıcı bir dostluk köprüsü oluşturmak ve bu şekilde Türkçe ve Türk kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak.223.100.000 5 …2.300.000 6 …45.540.000 7 …434.560.000 8 Eğitim ve Öğretim alanında AB'ye uyumu ve uluslar arası etkinliği artırmak.212.000.000 Bakanlık Tarafından Kullanılan Ödenek Toplamı24.795.171.340

116 Maliyet tablosunda öngörülen maliyetler ile tahmin edilen kaynakların örtüşmesi gereklidir. Ancak öngörülen maliyetlerin tahsis edilen kaynakları aşması durumunda aşağıdaki yöntemler izlenebilir: Daha düşük maliyetli stratejiler seçilebilir, Hedefler küçültülebilir, Amaç ve hedeflerin zamanlaması değiştirilebilir, Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve hedeflerden vazgeçilebilir.

117 İZLEME VE DEĞERLENDİRME  Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz ?  Yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme,  Misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun yani performansın değerlendirilmesi,  Elde edilen verilerle planın gözden geçirilmesi evrelerini ifade eder.

118 İzleme ve Değerlendirme  Bu aşamada stratejik planın tümü hakkında bilgi veren temel tablolar kullanılır.  Stratejik planımızın tümünü, amaç-hedef, sorumlular ve maliyet dahil olmak üzere görebildiğimiz tablolar kullanılmalıdır.  Birimlerimizin plan kapsamında üstlenmiş oldukları görevlerin net sayılarına, toplam kullandıkları ödeneğe ve personel sayılarına tek seferde bakılabilecek toplam sorumluluğu gösteren icmal niteliğine haiz, sorumluluk odaklı tablolarda kullanılmalıdır.

119 Sorumluluk Stratejik Planlamanın kanuni bir süreç olduğu ve kontrollerinin denetim mekanizmaları olan SGB, İç Denetim ve Dış Denetim (sayıştay) birimlerince yapılacağı amaç, hedef, gösterge ve performans hedeflerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmalıdır.

120  Stratejik Plan Kontrol Yöntemleri ve Diğer Hususlar -Yenileme -Güncelleme -Hazırlık Programı -Onay süreci 120

121 Diğer Hususlar Stratejik Planlama çalışmaları Strateji Geliştirme Birimlerinin koordinatörlüğünde yürütülür. Stratejik planlar 5 yıllık dönemi kapsar. Stratejik planlar 5 yıllık dönemi kapsar. Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır. Güncelleştirme İşlemi: Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir. Güncelleştirme İşlemi: Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir. 121

122 Diğer Hususlar - Yenileme İşlemi: a ) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması hâlinde ilgili kamu idaresinin, b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin, c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin, ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin, d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması hallerinde ilgili kamu idarelerinin planları yenilenir. Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasına müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir. Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur. Güncelleştirilme durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye Bak. bilgi verilir.

123 İletişim Adreslerimiz arge48@meb.gov.tr. muglaarge48@gmail.com Strateji Geliştirme Birimi Ofis:252 214 01 36 (226) 123


"MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ 1 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Meliha GÜLSevinç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları