Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenci İşleri Daire Başkanı"— Sunum transkripti:

1 2015-2016 ÖĞRETİM YILI SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Kadromuz Murat PALA Öğrenci İşleri Daire Başkanı (Rektörlük Binası)

3 Seyhan BARIŞ Memur (Rektörlük Binası)
Kadromuz Seyhan BARIŞ Memur (Rektörlük Binası)

4 Ümit BATMAZ Memur (Rektörlük Binası)
Kadromuz Ümit BATMAZ Memur (Rektörlük Binası)

5 (Selahaddin Eyyubi Kampüsü)
Kadromuz Hatice POLAT Şube Müdür V. (Selahaddin Eyyubi Kampüsü)

6 ÜNİVERSİTENİN GENEL YAPISI

7 Üniversitemiz ile İlgili Genel Bilgiler
Kuruluş Tarihi: Şubat 2013 Rektörümüz:Prof. Dr. Ekrem DOĞAN Web adresi: seu.edu.tr

8 Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği
Ayrıntılı bilgi için: Akademik Yıl: Her biri 14’er haftalık dönemlerden oluşan Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşmaktadır. Yaz Okulu uygulaması da mevcuttur.

9 İSTER BÖLÜMÜNÜZE İSTER ÖĞRENCİ İŞLERİNE TÜM MÜRACALAR YAZI İLE YAPILIR
ÖNEMLİ!!!!!!!! SÖZ UÇAR YAZI KALIR İSTER BÖLÜMÜNÜZE İSTER ÖĞRENCİ İŞLERİNE TÜM MÜRACALAR YAZI İLE YAPILIR

10 Kayıt Yenileme Öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde gösterilen süre içinde öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır.

11 Kayıt Yenileme Öğrenciler, ders kayıt işlemlerinin tümünden sorumlu olup, döneminde alması gereken derslerini akademik danışmanı ile birlikte belirler. Birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler, güz yarıyılı sonu başarısına ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)’na bakılmadan bahar yarıyılına devam edebilir.

12 Kayıt Yenileme Mazeretleri nedeniyle süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, mazeretine ilişkin başvurularını, eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk haftası içerisinde öğrenci işlerine yaparlar. Fakülte/MYO yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrencilerin ders kayıtları, ekle-sil haftasında tamamlanır. Ekle-sil haftası her yarıyılın ikinci haftasıdır.Bu sürenin dışında hiçbir şekilde işlem yapılmaz.

13 Kayıt Yenileme Fakülte/meslek yüksekokullarında bir yarıyılda devam koşulu yerine getirilmiş olan ve/veya not yükseltmek amacıyla yeniden alınan dersler dışında bir öğrenci, haftalık ders programına uygun olarak en çok 30 kredilik ders alabilir. Kayıt yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler öğrencilik hakkından yararlanamaz ve geçen süre eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

14 Dersler Öğrenci her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen süre ve Rektörlükçe belirlenen yöntemle alacağı dersleri belirler. Seçilen dersler danışman tarafından onaylanır.

15 Dersler Fakülte/meslek yüksekokullarında, önceki yarıyıllardan aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve o yarıyıla kadar ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenciler, öngörülen kredi aralığında akademik danışmanın önerisi ile üçüncü yarıyıldan itibaren bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

16 Dersler Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü; ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeni bulunması halinde, AGNO’su 2.00’den az olan öğrencilerin ise istekleri halinde, akademik danışmanların önerisi ve ilgili bölüm başkanının onayı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu takdirde öğrenci almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

17 Dersler Normal programlardan geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler ile not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri, akademik danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile bulundukları yarıyılda toplam 30 krediyi aşmayacak şekilde arttırılabilir.

18 DERSLER Ders alma-bırakma günlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklenmesi ve üzerinden ders silinmesi işlemi yapılamaz. 08 Ekim – 09 Ekim 2015

19 Derslere Devam Öğrencilerin; kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların veya uygulamadan oluşan derslerin en az %80’ine devamları zorunludur. Devam koşulu yerine getirilmiş derslerin tekrarı durumunda, derse devam koşulu aranmaz. Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel ve öğretim amaçlı etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz. .

20 Sınavlar Derslerin her birinden en az bir ara sınav yapılır. Bir günde her bir sınıf için en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

21 Sınavlar Ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarının hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı sınavlardan en az on beş gün önce, ilgili birim tarafından duyurulur.

22 Sınavlar Ara sınavına girilmeyen dersin notu FF’dir. Devam yükümlülüğü yerine getirilmeyen veya uygulamadan başarısız olunan dersin notu NA’dir. NA notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanlarınca verilen nottur.

23 Sınavlar Sınava girme koşullarını yerine getiren öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek üzere yarıyıl sonunda o yarıyıla ait derslerin yarıyıl sonu sınavları yapılır;

24 Sınavlar MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya yapan/yaptıran veya kopyaya teşebbüs ettiği disiplin soruşturması sonucunda tespit edilen öğrenciye o sınavdan sıfır notu verilir. (Disiplin suçu bursunuzun kesilmesine neden olabilir)

25 Mazeret Sınavı Birim yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrencilerin; (a) Arasınav mazeret sınavları; yarıyıl içinde birim yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır. (b) Yarıyıl/ yıl sonu mazeret sınavları; akademik takvimde belirlenen yarıyıl/yıl sonu mazeret sınavları haftasında yapılır.

26 Tek ders sınavı Tek ders sınavına; mezuniyet aşamasında olup, zorunlu staj çalışması hariç, dönemine bakılmadan sadece bir dersten başarısız olan ve o dersin devamını alan öğrenciler ile tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek için son dört yarıyıla ait diledikleri bir dersten sınava girebilirler.

27 Sınavların Değerlendirilmesi
Sınavları değerlendirmede; ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu veya yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır.

28 Sınavların Değerlendirilmesi
AGNO’su en az 2.00 olan öğrencinin herhangi bir dersten (BR/S), (M/EX), DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır.. (NA), (FF), olmaması koşulu ile başarılı sayılır. AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır. Başarısız sayılan öğrenciler; öncelikle alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden Herhangi bir dersten FF, (YS/U), (DS/NA) notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi öncelikli olarak tekrarlaması gerekir . Öğrenciler (DC), (DD) notu aldığı dersleri danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile tekrar alabilir.

29 Sınavların değerlendirilmesi
AGNO’su 1.80’den az olan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz. (2) Dördüncü yarıyılın sonundan itibaren GNO’su 1,80’in altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci olur. Sınamalı durumda olan öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri ders yükleri normal yarıyıl ders yükünü aşamaz. (3) Sınamalı öğrenciler FF, (YS/U) veya (GC/W) notu aldıkları derslerin yanı sıra önceki yarıyıllarda DD veya DC notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, kredisiz dersler hariç hiçbir yeni derse kayıt yaptıramaz. Ancak, sınamalı bir öğrenci, herhangi bir yarıyıl başında kayıt yaptırabileceği bütün derslere kayıt yaptırdıktan sonra toplam ders yükü normal yarıyıl ders yükünden daha az ise, danışmanının onayı ile o yarıyılda yeni dersler alarak toplam ders yükünü normal ders yüküne tamamlayabilir. Ancak bu durumda daha önceki yarıyıllarda alınamamış derslere, yaz öğretimi de dahil olmak üzere öncelik verilir.

30 Ders Tekrarı İle İlgili Esaslar
Bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler ile bir dersten (NA), (FF), notu alan öğrenciler bu derse, tekrar verildiği ilk yarıyılda öncelikle kaydolmak zorundadırlar.

31 Ders Tekrarı İle İlgili Esaslar
Tekrarlanan dersler için önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili birimin kurullarınca belirlenir.

32 Ders Tekrarı İle İlgili Esaslar
Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Tekrarlanan ve devam zorunluluğu olan derslerle, üst yarıyıldan alınacak derslerin ders programında çakışması halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrenci bu derslerden birini almayabilir.

33 Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Düzeltilmesi
Sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon bilgi sistemine giriş işleminden sonra öğrenciler; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarının akademik takvimde belirlenen son not girişi tarihinden itibaren yedi gün içinde, maddi hata gerekçesiyle birimine yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan inceleme sonucunda maddi hata belirlenirse, ilgili birimin yönetim kurulunca karara bağlanır ve karar öğrenci işlerine bildirilir.

34 Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Düzeltilmesi
Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçları; her yıl akademik takvimde belirtilen, sınav notlarının son giriş tarihi bitiminde ilan edilir.

35 Değerlendirme 2) Koşullu başarılı notlar: DC ve DD notlarıdır.
1) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB, CC geçer notlardır ve bunlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Kredisiz dersleri ve staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere (S) geçer notu verilir. 2) Koşullu başarılı notlar: DC ve DD notlarıdır. 3) Başarısız notlar: FF, (YS/U), (DS/NA) notlarıdır. Kredisiz derslerde ve staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere (U) geçmez notu verilir. 4) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür. 5) E/I (Mazeretli): Mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazereti kabul edilen öğrenciye verilen işarettir.

36 6) M/EX notu: Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan dersler için ya da öğrencinin Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alarak başarılı olduğu ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile denkliği tanınarak muaf tutulduğu dersler için verilen nottur. (M/EX) notu ortalamaya katılmaz. 7) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran ve kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) verilir ve ilgili öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. 8) : FF, (YS/U), (DS/NA) notları FF’ye dönüşür. FF, 0-49 aralığındaki nottur.

37 Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)
AGNO; öğrencinin biriminde öğrenimine başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin başarı notunun kredisi ile çarpılarak, hepsinin toplanmasından elde edilen sayının kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO; öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki genel ağırlıklı not ortalamasının yerine geçer.

38 Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)
AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları zorunludur. Tekrar alınan derste, önceki sınavlardan alınan notlar geçersiz olup son not geçerlidir. AGNO değerlendirilirken sınava girilmeyen ders FF sayılır.

39 İzin İşlemleri Öğrencilere; ilgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

40 İzin İşlemleri Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu, yarıyılın ilk haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilmez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin eğitim-öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verebilir.

41 Onur Belgesi Tüm dersleri başarıyla bitiren ve disiplin cezası almayan bir öğrenciye; bitirme notu arasında ise onur belgesi, arasında ise yüksek onur belgesi verilir.

42

43 Akademik Takvim Ders kayıtlarının yapılması 14 Eylül – 18 Eylül 2015
Ders muafiyeti müracaatları 14 Eylül – 18 Eylül 2015 Derslerin Başlaması 28 Eylül 2015 Ders Ekleme- Çıkarma / Mazeretli Ders Kayıtları 08 Ekim – 09 Ekim 2015 Dersten Çekilme 22 Ekim - 23 Ekim 2015 Derslerin Sona Ermesi 8 Ocak 2016 Derslerin Başlaması 22 Şubat 2016 Derslerin Sona Ermesi 3 Haziran 2016

44 Dikey Geçiş BAŞVURU KOŞULLARI • Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokullar ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

45 DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME AŞAMALARI
• SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI • ÖN LİSANS BAŞARI PUANI • DGS PUANININ HESAPLANMASI


"Öğrenci İşleri Daire Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları