Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö Ğ R. DYT. EL İ F YILMAZ ANKARA ÜNV. BESLENME VE D İ YETET İ K RESVERATROL VE KANSER www.gencdiyetisyenler.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö Ğ R. DYT. EL İ F YILMAZ ANKARA ÜNV. BESLENME VE D İ YETET İ K RESVERATROL VE KANSER www.gencdiyetisyenler.com."— Sunum transkripti:

1 Ö Ğ R. DYT. EL İ F YILMAZ ANKARA ÜNV. BESLENME VE D İ YETET İ K RESVERATROL VE KANSER www.gencdiyetisyenler.com

2 RESVARATROL NEDİR? Resveratrol (3,5,4’-trihidroksistilben), bitkilerde stilbenden sentezlenen bir fitoaleksindir. www.gencdiyetisyenler.com

3 Fitoaleksinler bitkilerde ; -stres etkeni -yaralanma -ultraviyole ı ş ınları -mantar enfeksiyonu gibi harici etkenlere kar ş ı bitkiyi koruyucu olarak sentezlenen bile ş iklerdir.

4 RESVERATROL SENTEZİ Bitkilerin yaralanması ve UV ı ş ı ğ a kalmaları sonucu dayanıklılık mekanizmasının yanıtı ile p-coumaroyl- CoA ve malonyl-CoA tarafından sentezlenir. Stresin ve patojenik saldırının yanı sıra benzothiadiazole ya da kitosan gibi kimyasalların hasattan önce kullanılması da üzümdeki ve dolayısıyla ş araptaki resveratrol içeri ğ ini artıran potansiyel faktördür.

5 RESVERATROL HANGİ BİTKİLERDE VARDIR ? Kırmızı üzüm Yerfıstı ğ ı Dut Sarı çam Kranberi Yaban mersini Likapa …

6 Üzümde resveratrol 1976’da yaprak epidermislerinde ve üzüm zarında tanımlanmı ş tır. Üzüm zarı 50- 100 mg resveratrol/ g içerir. Ş araptaki konsantrasyonu 0. 2- 7. 7mg/l arasındadır.

7 RESVERATROLÜN KANSERİ ÖNLEYİCİ KİMYASAL AKTİVİTESİ SCIENCE VOL. 275 z 10 JANUARY 1997. Moon, John M. Pezzuto Meishiang Jang, Lining Cai, George O. Udeani, Karla V. Slowing, Cathy F. Thomas, Christopher W. W. Beecher, Harry H. S. Fong, Norman R. Farnsworth, A. Douglas Kinghorn, Rajendra G. Mehta, Richard C Department of Surgical Oncology, College of Medicine, University of Illi- nois, Chicago, IL 60612, USA.

8 GİRİŞ RESVERATROL Kanserojen tedavisinin üç ana a ş ama tahlillerinde kanseri kimyasal olarak engelledi ğ i gösterilmi ş tir. Antioksidant ve antimutajen gibi aktivite gösterir. İ laç metabolizmasındaki enzimleri iki a ş amada uyarır yani dolaylı olarak antiinflamatuar etki gösterir. Hidroksiperoksidazların fonksiyonlarını inhibe eder. Antiprogression aktivitesi ile prömiyolisitik lösemi hücrelerinin farklıla ş masını sa ğ lar.

9 Bu veriler insan diyetinde yaygın olarak bulunan resveratrolün potansiyel kanser önleyici ajan oldu ğ unu ispatlamı ş tır. www.gencdiyetisyenler.com

10 GELİŞME Geçti ğ imiz yıllarda kimyasal önleyicilerle ilgili yapılan ara ş tırmalarda binlerce bitki özü siklooksigenazı inhibe edici potansiyelleri açısından incelenmi ş tir. Peru’da toplanan ve sinamekiden elde edilen bir öz güçlü inhibitör olarak tanımlanmı ş tır ve güdümlü franksiyonasyonun biyolojik analizinde resveratrolün, kanser tedavisinde tamamlayıcı unsur oldu ğ u kanıtlanmı ş tır.

11 Resveratrol, COX-1 in siklooksigenaz aktivitesini inhibe edici özelliktedir ve bu inhibe edici özelli ğ i antitümör deste ğ i ile ili ş kilidir. (ort aktif doz ED50 =15 mM) Her ne kadar resveratrolün inhibe edici aktivitesi indomethasin gibi NSA’lardan az olsa da ( ort aktif doz ED50 =2.3mM ), aspirin gibi bile ş iklerden fazladır. ( ort aktif doz ED50 = 880 mM)

12 Resveratrol aracılı inhibisyon, COX-1’in siklooksigenaz aktivitesi için spesifiktir. www.gencdiyetisyenler.com

13 Sıçanlarda karrogenen ile indüklenen bir modelde, resveratrol anlamlı ölçüde hem kronik fazda ( 24 to 144 hours ) hem de akut fazda ( 3 to 7 hours ) ödemi azaltmı ş tır. Resveratrolün ödemi azaltıcı etkisi fenilbutazondan fazla indemethasinden azdır.

14 İ nsan promiyolösetik lösemi hücreleri, TPA ile i ş lendi ğ inde resveratrol doza ba ğ ımlı olarak ( ED50 = 27 mM ) serbest radikal olu ş umunu engellemi ş tir. Yani antimutajen gibi etki gösterir. Resvaratrol, karaci ğ er tümör hücrelerinde redüktaz kinaz aktivitesini arttırır.

15 UYGULAMA 18 HAFTA BOYUNCA Haftada 2 kez TPA ile birlikte resveratrol verilmi ş tir. Sırasıyla 1,5,10 ve 25 mM Ve tümörlü farelerin yüzdesinin sırasıyla %50, %63, %63, %88 oranında azaldı ğ ı gözlemlenmi ş tir. Kontrollere göre cildin görsel de ğ erlendirilmesinde, major organ sistemlerinin morfolojik incelenmesinde ve vücut a ğ ırlı ğ ı de ğ i ş iminden yola çıkılarak resveratrolün neden oldu ğ u hiçbir toksisite gözlenmemi ş tir.

16 SONUÇ Resveratrol, kanserin kimyasal olarak önlenmesinde do ğ rudan etkilidir. Resveratrol tek fonksiyonlu indükleyicidir. Resveratrol tümör ba ş langıcı ve ilerleyi ş i ile ilgili hücreleri inhibe eder. www.gencdiyetisyenler.com

17 TE Ş EKKÜRLER Bu Sunum www.gencdiyetisyenler.com tarafından yayınlanmı ş tır.www.gencdiyetisyenler.com


"Ö Ğ R. DYT. EL İ F YILMAZ ANKARA ÜNV. BESLENME VE D İ YETET İ K RESVERATROL VE KANSER www.gencdiyetisyenler.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları