Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E Ğİ T İ MDE YEN İ YAKLA Ş IMLAR TANITIM ÇALI Ş TAYI 22 Haziran 2015 Yıldız Kanlıöz Müdür Yardımcısı (iTEC Temsilcisi)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E Ğİ T İ MDE YEN İ YAKLA Ş IMLAR TANITIM ÇALI Ş TAYI 22 Haziran 2015 Yıldız Kanlıöz Müdür Yardımcısı (iTEC Temsilcisi)"— Sunum transkripti:

1 E Ğİ T İ MDE YEN İ YAKLA Ş IMLAR TANITIM ÇALI Ş TAYI 22 Haziran 2015 Yıldız Kanlıöz Müdür Yardımcısı (iTEC Temsilcisi)

2 MERS İ N-HÜRR İ YET İ LKOKULU

3

4 iTEC PROJES İ “Katılımcı Sınıflar için Yenilikçi Teknolojiler” olarak adlandırılan İ TEC Projesi Eylül 2010 - 2014 Avrupa Komisyonu ve Avrupa Okul A ğ ı tarafından desteklenmektedir. 17 ülkede, 2000 sınıfta uygulanıyor. Ülkemizde MEB-Yenilik ve E ğ itim Teknolojileri Genel Müdürlü ğ ü tarafından koordine edilmekte ve 500 sınıfta uygulanmaktadır. http://itec.eun.org/web/guest/pilot- countries

5 21.Yüzyıl Becerileri

6 Teknolojinin derslerde nasıl kullanılabileceği sınanıyor.

7 Yenilik( İ novasyon) Akımları Öğrenci Merkezli Öğrenme Öğrenci Merkezli Öğrenme Eğitime İstenildiği Zaman Ulaşabilme İsteğe Bağlı Öğrenme Kanıta Dayalı Öğrenme 21. Yüzyıl Becerileri Gerçek/Otantik Öğrenme 21. Yüzyıl becerileri için standartlar İçsel Motivasyon Yeni Ortam/Medya Okuryazarlığı Sosyal Öğrenme Source: Cranmer S., Ulicsak M. (2011) D2.1 - Summary Report of Scenarios Development Process.

8 iTEC TEKNOLOJ İ ORTAMLARI iTEC - Designing the future classroom* iTEC Cloud ve UMAC kullanıcı yönetimi ve erişim kontrolü TeamUp aracı Composer Widget Mağazası (Widget bir plaftorm üzerinde bütünleşik çalışarak o platforma ekstra özellik katan “küçük” araçlardır.) Moodle dotLRN Promethean ActivInspire and Planet SMART Notebook and Exchange

9 Ö ğ renme ve ö ğ retme yöntemleri  Flip öğrenme  Harmanlaştırılmış öğrenme  İşbirlikçi öğrenme  Oyun tabanlı öğrenme  Eğitsel öğrenme  Proje tabanlı öğrenme  Soruşturarak öğrenme  Öğrenci merkezli öğrenme December 2010iTEC - Designing the future classroom*

10 SENARYO – Ö Ğ RENME H İ KAYES İ  Senaryo  Soyut  Teknoloji destekli  Yenilik içermeli  Akademisyen, eğitimci, politika ve teknoloji yapıcıları ile işbirliği yapılır  Öğretmeni zorlayan bir yenilik  Öğrencilerin 21.y.y. Becerilerini geliştirebilmelerine imkan sunmalı  Öğrenme Hikayesi  Somut  Senaryodaki yeniliklerin uygulanması için öğrenme aktiviteleri ile planlanması  Öğrenme aktivitelerini bir bütün halinde sunar.  Öğrenme ve öğretme sürecini somutlaştırır.  Öğretmenler hangi aktivitelerin yer alacağını belirlerler.

11 iTEC Projesi öncesinde öğretmenin hali

12 iTEC Projesini tamamlayan ö ğ retmenin hali

13 iTEC PROJES İ  Amaç: Geleneksel ö ğ retim yöntemleri, Web 2.0 araçları birlikte ele alınarak, müfredatla ili ş kilendirilmektedir. Böylece ö ğ rencilerin dijital okur-yazarlık becerilerini e ş zamanlı olarak geli ş tirmek hedeflenmektedir. iTEC - Designing the future classroom*

14 * Aktiviteler için bkz: http://itec.aalto.fi/cycle-4 http://itec.aalto.fi/cycle-4 ▪ Hayal et ▪ Ke ş fet-kıyasla ▪ Haritala ▪ Yansıt ▪ Yap ▪ Sor ▪ Göster ▪İş birli ğ i yap Sistemli ve bilimsel çalı ş ma tekni ğ ini ö ğ retiyor. Ö ğ renme Aktiviteleri

15 ÇALI Ş MANIN A Ş AMALARI  Hayal et ve ara ş tır Takımlar bireysel ve i ş birli ğ i halinde fikir üretirler. Ö ğ retmenler bu konuda daha önce yapılan çalı ş ma örneklerini sunar.  Haritala ve yansıt Ara ş tırma sonuçlarını ve üretilen bilgileri kavram haritasına dönü ş türürler. Sınıfa sunar ve geri bildirim alırlar. iTEC - Designing the future classroom*

16 ÇALI Ş MANIN A Ş AMALARI  Uygula-Yap Takımlar, hazırladıkları çalı ş malarını önce kart, defter v.b. materyallere yazarlar, sonra uygun web 2.0 araçlarını kullanarak ders konuları ile ilgili dijital içerik geli ş tirirler.  Sor-Göster Bu alanda bilgi sahibi birine danı ş ıp çalı ş malarını yeniden gözden geçirirler ve son düzeltmeleri yaparlar. iTEC - Designing the future classroom*

17 ÇALI Ş MANIN A Ş AMALARI  Göster  İş birli ğ i yap Sınıf web sayfasında, bloglarında, itec faceboook sayfasında payla ş ımda bulunurlar ve di ğ er okullardaki çalı ş maları incelerler. iTEC - Designing the future classroom*

18 S ONUÇ  Ö ğ renci kendi ürününü kendisi ortaya koydu ğ u için hem ö ğ renme daha kalıcı olur, hem de özgüven duygusu geli ş ir. iTEC - Designing the future classroom*

19 * ➢ Ö ğ retmenler ise ö ğ rencilere rehberlik ederken, e ğ itimde teknolojiyi kullanarak derslerini daha etkin yöntemlerle ilgi çekici hale getiriyorlar. ➢ Di ğ er ülkelerdeki ö ğ retmenlerin çalı ş malarını izleyip, iTEC uzaktan e ğ itimlere, seminer ve çalı ş taylara katılarak, kendilerini mesleki açıdan sürekli yeniliyorlar. SONUÇ

20 13. Uluslararası Dil Yazın Deyi ş bilim Sempozyumu -Kars Kafkas Üniversitesi 26-28 Eylül 2013 "Yabancı Dil Ö ğ retiminde iTEC Projesi" bildiri sunumu https://docs.google.com/presentation/d/1il-j5V5M4dnXpjVk9NbxQ8V8- Aa6Q2ejzM9YZE7KRds/htmlpresent https://docs.google.com/presentation/d/1il-j5V5M4dnXpjVk9NbxQ8V8- Aa6Q2ejzM9YZE7KRds/htmlpresent iTEC Bildiri Sunumum 6. Uluslararası Türkçenin E ğ itimi Ö ğ retimi Kurultayı - Ni ğ de Üniversitesi 4-6 Temmuz 2013 "Türkçe Dersinde iTEC Projesi« https://docs.google.com/presentation/d/1PdMJC8pVDnlfg8lf7bzWQADex wNdwgvfg318VNHvmAw/htmlpresenthttps://docs.google.com/presentation/d/1PdMJC8pVDnlfg8lf7bzWQADex wNdwgvfg318VNHvmAw/htmlpresent

21 iTEC Projesi 4.Faz Çalışmalarımız http://mersinmimarsinanortaokuluitec2h.weebly.com/index.ht ml iTEC Projesi 5.Faz Çalışmalarımız http://itec5.weebly.com http://akdenizhurriyet.weebly.com/304tec-projesi-5faz.html iTEC Projesi 5.Faz Mersin İli 1. ve 2. Dönem Tanıtım Toplantısı http://itecmersin.weebly.com/ http://itecmersin.weebly.com/ http://itecakdeniz.weebly.com/ http://www.pearltrees.com/ykanlioz

22

23 Te ş ekkür ederim. Yıldız Kanlıöz Müdür Yardımcısı (iTEC Temsilcisi) ykanlioz@hotmail.com


"E Ğİ T İ MDE YEN İ YAKLA Ş IMLAR TANITIM ÇALI Ş TAYI 22 Haziran 2015 Yıldız Kanlıöz Müdür Yardımcısı (iTEC Temsilcisi)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları