Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi Selen Doğan, Murat Özekinci, Ali Pota, Gülgün Erdoğan, Tayup Şimşek Akdeniz Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi Selen Doğan, Murat Özekinci, Ali Pota, Gülgün Erdoğan, Tayup Şimşek Akdeniz Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi Selen Doğan, Murat Özekinci, Ali Pota, Gülgün Erdoğan, Tayup Şimşek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Ünitesi

2 Transizyonel Hücreli Tümörler Overin transizyonel hücreli tümörleri ( THT) Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sınıflaması  Brenner tümörleri (BT) Benign, Borderline, Malign Atipik ya da malign epitelyal özellikler içeren ancak stromal mikroinvazyon içermeyen brenner tümörleri  Transizyonel hücreli karsinom (THK)

3 Brenner Tümörleri Brenner tümörleri (BT), tüm over neoplazmlarının %1-2 En sık 4.-5.dekad Overin yüzey epiteli ve onun altını döşeyen stromadan transizyonel hücre metaplazisi yoluyla geliştiği düşünülmektedir. <%2 azı borderline ve malign Brenner tümörleri, Borderline tümörler Roth sınıflaması Proliferatif BT (İntermediate BT Grade 1-2 ), Borderline BT (Grade 3) Roth LM, Cancer,1975

4 Transizyonel hücreli karsinom Yüzey epiteli kökenli, üroepitelyum benzeri, benign ya da borderline brenner tümörü komponenti yok. Epitelyal over tümörlerinin %1 i, Diğer tümörlerin yanında ikinci bir minör ya da major komponent (%9-10), majorse prognozu iyileştirir Benign, borderline ve malign BT nin ; EGFR sinyal yolakları, Ras-MAPK ve PIK3CA-AKT mutasyonları THK, p53 mutasyonu ve kromozomal instabilite Bu nedenle ayırıcı tanı önemli çünkü prognozlar farklı Cuatrecasas,2009

5 Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi Amaç Transizyonel hücreli tümörlerin klinik ve patolojik özelliklerini incelemek ve klinik deneyimlerimizi paylaşmak

6 Yöntem: Kliniğimizde 2005-2014 yılları arasında opere edilmiş ve transizyonel hücreli tümör tanısı koyulmuş olan 18 olgu, bilgisayar ve dosya kayıtlarındaki veriler incelenerek retrospektif olarak analiz edilmiştir. Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi

7 Bulgular: Toplam 18 hasta – 14 Benign BT – 1 Malign BT – 3 THK Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi

8 Yaş ortalaması Benign THT: 51.2 Malign THT: 52.7 Premenopoz/postmenopoz Postmenopozal; 12/18 (%66.6) Benign THT: 9/14 (%64.2) Malign THT:3/4 (%75) Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi

9 Tümör yerleşimi Sağ over 9/18 (%50) Sol over 7/18 (%38.9) Bilateral 2/18 (%11.1) Tümör boyutu ortalama Benign THT, 1.1cm; Malign THT: 14.7cm Histolojik özellikler Benign Brenner 14/14 (%100) pür histoloji Malign THT 2/4 (%50) mixed histoloji (endometrioid+tcc, seröz+tcc) Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi

10 Benign BT, 1/14 hastada TAH+USO materyalinde, 13/14 hastada TAH+BSO materyalinde 11/14 ( %78.5) farklı nedenlerle histerektomi yapılırken, makroskopik kesitte ya da mikroskopik patolojik incelemede insidental bulgu -tedaviye dirençli menometroraji 5 olgu -myoma uteri 4 olgu, -tuboovarian apse 1 olgu, -endometriyum kanseri 1 olgu İnsidental saptanan hastalarda en sık şikayet menometroraji (8/14, % 57.1) Yalnızca 3/14 (%21.5) preoperatif adneksiyel kitle ön tanısı mevcut.

11 3 hastadaki kitlelerin ultrasonografik görünümü, – solid kistik alanlar içeren komplex kistik lezyon şeklinde benzerdir. – Bu hastalardan sadece 1 tanesinin Ca125 değeri mevcuttu ve normaldi 1 hastada endometrioid tip endometrium kanseri ile birliktelik ( 1/14, %7.1 ), Evre 1A, postmenopozal 2 hastada (pre+postmenopozal) basit atipisiz hiperplazi ile birliktelik (2/14, %14.2 ) Mix tümörler dışında eşlik eden overyan neoplazi saptanmadı Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi

12 MBTTHK

13 MBTTHK

14 TARTIŞMA BT, ağırlıklı olarak -Premenopozal hasta, -Unilateral, -İnsidental (tümör boyutu < 2cm ) -Benign özellik, eksizyon yeterli Mix benign BT %15-45 en sık müsinöz KA,BT metaplazi??, seröz KA, Matür kistik teratom ) Kist duvarında lokalize, boyut pür BT e göre daha büyük Walthard artıkları,paraovarian-paratubal,%40 Endometriyal hiperplazi birlikteliği %4-14 Genital/nongenital kanser birlikteliği %22-30(endometrium, over, meme) (koinsidental Waxman ve ark) Borderline BT de Benign BT alanları çoğu zaman mevcut, sıralı geçiş ??, CDKN2 A gen kaybı Waxman M, Cancer, 1979 Cuatrecasas M, Am J Surg Path, 2009 Kondi-Pafiti A, Arch Gynecol Obstet, 2012 Kuhn E, Modern pathology 2014

15 TARTIŞMA Bilinen hormonal aktivite yok, Kuhn ve ark. BT nin epitelyal ve stromal komponentinde steroid hormon üreten ve hormona yanıtlı hücreler (SF 1, AR,ER,PR antibody ile) göstermiş ?? Etyopatogenez : ‘Tuboperitoneal Junction’ hipotezi Fallop tüp epiteli-tubal seroza mezotelyumu Transizyonel hücre metaplazisi Over yüzey epiteline invajinasyon Walthard adacıkları Hormonal stimulus Brenner tümörleri CDKN2A kaybı BOL Brenner tümörleri Kuhn E,Ayhan A, Shih IeM, Seidman JD, Kurman RJ. Eur J Cancer. 2013

16 TARTIŞMA Klinik prezentasyon MBT ve THK Epitelyal over karsinomlarından farklı değil ağrı, distansiyon, kitle, Ca125 yüksekliği, asit… Vaka sayısı oldukça kısıtlı, rutin önerilen bir cerrahi prosedür yok, THK, Standart evreleme cerrahisi ve optimal sitoredüksiyon, KT yanıtına katkı+ OS Son moleküler ve IHK çalışmalar, THK ın BT den çok yüksek gradeli seröz karsinomlara yakın özellikler+ Guseh SH, Gyneologic Oncology,2014 Ali RH, Int J Gynecol Pathol 2012

17 TARTIŞMA Prognoz ; Seröz papiller kanserlere ve diğer tüm epitelyal tümörlere göre Daha az agresif biyolojik davranış THK Daha iyi kemoterapi yanıtı Vaka sayısı oldukça kısıtlı Genelde erken evre MBT Rekürrensde bile KT yanıtı iyi Kommos F, 2005 Guseh, 2014

18 LİTERATÜR BOL BT; Klinikopatolojik ve takip verileri bidirilen toplam vaka sayısı 35 civarında Uzan, 2012 10 BOLBT * peritoneal restaging gereksiz – Median yaş: 69 (diğer en azından %30-40 <40y) * endometrial örnekleme – Ort boyut: 12cm, unilateral (fertilite koruyucu yaklaşımlar +), – evre 1A (8/10) * konvansiyonel cerrahi adnexe sınırlı olabillir ancak peritoneal – 3 hastada ca125 verisi var 1 tanesinde yüksek (120 IU/ml) evreleme+ – 8/10 adneksiyel kitle klinik bulgu+, rekürrens yok * Sonuç olarak iyi prognoz Cuatrecasas, 2009 19 olgu ( 5 BBT, 7BOLBT, 1MBT, 6TCC) – Yaş ort :58 – Non benign BT tamamı evre 1 A, 2/4 TCC evre 3C – 2 olgu endometrium ca (1BBT,1TCC), 1 olgu endometrial hiperplazi – Literatürde bildirilen tek rekürren BOL BT, ilk cerrahide laparaskopik inkomplet eksizyon, alt uterin segmentte nodül – TCC tedavi-takip 3 hastada veri yok diğer 3 hasta TAH BSO OM BX, AP, BRT 1 hasta toplam 10 kez pelvik rekürrens

19 LİTERATÜR MBT; Gezginç, 2012 13 MBT – Median yaş 56, %61.5 (8/13) postmenopozal, sadece 1 hasta asemptomatik – Ca125 normal %53 (7/13), %61.6 (8/13 ) evre 3-4, 5 hasta evre 1 – 10 hasta adjuvan 6-8 kür KT (Paklitaxel Karboplatin) Takip 3yıl 7 hasta rekürrens KT 1 PR, 6 KR Han, 2015 10 MBT – Median yaş 55.5, Ca125 3 /10 hastada yüksek, – Ort Boyut: 10.5 cm, %60 ( 6/10) hasta evre 1, 2 hasta evre 3C, 1 hasta evre 2C, 1 hasta evre 4 – 6 hasta adjuvan KT (paklitaxel Karboplatin) ve KR takip 54 ay 4 hasta rekürrens K+gemsitabin/sisplatin,oral E, B THK; Guseh 2014, 81 TCC/162 PSC – yaş ort 61.1, %48(59/81) evre 3, standart adjuvan tedavi Paklitaksel Karboplatin, rekürrens analizi yok – THK, daha az Platin direnci, daha yüksek OS, papiller seröz histolojiye göre

20 Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi Sonuç THT oldukça nadir Benign Brenner tümörleri sıklıkla asemptomatik ve insidental MBT ve THK prezentasyonu klasik over karsinomu şeklinde

21 Teşekkür ederim.. DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"Overin transizyonel hücreli tümörleri: 18 vakanın retrospektif analizi Selen Doğan, Murat Özekinci, Ali Pota, Gülgün Erdoğan, Tayup Şimşek Akdeniz Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları