Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö Ğ RENME STRATEJ İ LER İ N İ N Ö Ğ RET İ LMES İ Doç. Dr. Sevsen Cebeci EBB 764 Ö Ğ RET İ MDE KURAM VE ARAŞTIRMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö Ğ RENME STRATEJ İ LER İ N İ N Ö Ğ RET İ LMES İ Doç. Dr. Sevsen Cebeci EBB 764 Ö Ğ RET İ MDE KURAM VE ARAŞTIRMA."— Sunum transkripti:

1 Ö Ğ RENME STRATEJ İ LER İ N İ N Ö Ğ RET İ LMES İ Doç. Dr. Sevsen Cebeci EBB 764 Ö Ğ RET İ MDE KURAM VE ARAŞTIRMA

2 Başkalarının söylediklerini tekrar edebilmek e ğ itim ister, sorgulamak ise beyin gerektirir. Mary Pettibone Poole

3 NÖROF İ ZYOLOJ İ K KURAM Neler ö ğ rendik? Hebb Ö ğ renmede fizyolojik de ğ işiklikler ◦ Hücre kümeleri  Büyüklükleri çevresel uyarıcının büyüklü ğ üne göre de ğ işir. ◦ Ardışık Safha  Geçici olarak ilişkilenen hücre gurubu serisi ◦ İ ki tür ö ğ renme  Çocukluktaki ö ğ renmeler  Yetişkinlikte gerçekleşen ö ğ renmeler  İ ç görüsel, yaratıcı

4 Neler ö ğ rendik? Duyusal yoksunluk ve Zenginleştirilmiş çevre ◦ Uyarıcı yoksunlu ğ u nörofizyolojik a ğ ın gelişimini engeller ◦ Duyusal yaşantı normal fonksiyonlar için gerekli ◦ Çocuk ilk yaşlarda ne kadar karmaşık, zengin çevrede yetişirse problem çözme becerisi o derece iyi olmaktadır. ◦ Daha çok alıştırma yapmış beyin, daha hızlı problem çözer.

5 Neler ö ğ rendik? ◦ Uyarılma ve Dikkat  Retiküler aktive edici sistem (RAS) Ö ğ renmenin Nörokimyası  Asetilkolin Bellek ◦ Duyusal ◦ Kısa süreli: birincil  Yankılanan sinirsel etkinlik ◦ Uzun süreli: ikincil  nöroplastisite Bilginin Kısa süreli Bellekten Uzun süreli Belle ğ e Aktarılması

6 Neler ö ğ rendik? Kalıcılı ğ ın Sa ğ lanmasında Beynin Bazı Bölgelerinin Rolü Bellek Nörokimyası Bellek Transfer Çalışmaları Ayrık Beyin Çalışmaları Nörofizyolojik Kuramın E ğ itim Açısından Do ğ urguları

7 Beyin (cerebrum) Gri ve beyaz madde alanları Yüksek beyin işlevleri Yarıküreler (hemisferler) ◦ Korpus kallozum- ara ba ğ lantı ◦ Beyin lateralizasyonu  Sol beyin – lisan  Sa ğ beyin –özel yetenekler

8 Beyin korteksinin lobları ve birleştirme işlevleri Frontal (ön kafa) – istemli hareketler, davranışlar, algılama Parietal (yan kafa) – Duyusal algılama Oksipital (art kafa) – Görme Temporal (şakak) – koku, işitme ve tat duyuları…

9 Beyin: Limbik sistem Bazal ganglionlar ◦ –hareketin kontrolü Limbik sistem ◦ Singulat girus  – hisler ve davranış ◦ Hippokampus  – ö ğ renme ve hafıza ◦ Amigdala  – hisler ve hafıza

10

11 Sol BeyinSa ğ Beyin Analiz İ ndirgemeci düşünme Matematik Planlama Anlama Sentez Bütüncül düşünme Duygular Sanatsal faaliyetler Anlamlandırma

12 Ö ğ renme stratejilerinin ö ğ retilmesi Ö ğ rencilere nasıl ö ğ reneceklerini ö ğ retmek Nasıl hatırlayacakları konusunda bilgi vermek

13 Ö ğ renme stratejilerinin ö ğ retimi: Ö ğ renme stratejileri neler Özellikleri Nasıl kullanılmalı Hangi durumda niçin kullanılmalı

14 Özö ğ retimli ö ğ renciler Ö ğ renme stratejileri “ö ğ rencinin kendi kendine ö ğ renmek için kullandı ğ ı işlemlerdir.” Strateji kullanımında önemli olan şey, uygun durumda uygun ö ğ renme stratejisini seçip kullanmadır.

15 Arrends 1997 Belirli bir ö ğ renme durumunu do ğ ru belirleme Ö ğ renebilmek için gerekli en uygun ö ğ renme stratejilerini seçme Stratejilerin ne derece etkili oldu ğ unu izleme Ö ğ renmeyi gerçekleştirene kadar, güdülenmiş olarak yeterli çabayı gösterme

16 Derry ve Murphy Hedefi analiz etme ve tanımlama Stratejiyi planlama Stratejiyi uygulama Stratejinin sonuçlarını izleme Stratejiyi uygun hale getirme

17 Dikkat stratejileri Kısa süreli bellekte depolamayı artıran stratejiler Anlamlandırmayı (kodlamayı) arttıran stratejiler Geri getirmeyi arttıran (hatırlamayı) arttıran stratejiler Yürütücü biliş (izleme) stratejileri

18 Dikkat stratejileri Altını çizme ◦ Daha hızlı ve etkili tekrar ◦ Ön bilgi ile yeni bilgi arasında ilişki kurma İ htiyaç ve ilgi duydukları bilgi Ö ğ renme hedeflerinin olması Metin kenarına not alma

19 Kısa süreli bellekte depolamayı arttıran stratejiler Zihinsel tekrar ◦ Anlamlandırılmazsa geri getirmesi zor Guruplama ◦ Grafik çizme ◦ Bilginin anahatlarını belirleme

20 Anlamlandırmayı güçlendirici stratejiler Ne zaman kullanalım ◦ Ön ö ğ renmelerin hatırlanmasını sa ğ lama ◦ Uyarıcıları sunma ◦ Ö ğ renme rehberi sa ğ lama

21 Eklemleme stratejileri ◦ Eski ve yeni bilgiler arasında ilişki kurmayı sa ğ lar Örgütleme stratejileri ◦ Ö ğ renilecek materyali yeniden yapılandırma, organize ederek anlamlandırma  Not alma  Özetleme  Uzamsal temsilciler oluşturma  Anahat oluşturma  Şematize etme

22 ÖZETLEME: kavrama ve hatırlamayı arttırır Metindeki önemsiz bilgiyi tanıma ve çıkarma Metindeki ana fikri belirleme ve kendi sözcükleri ile ifade etme Her paragraftaki en temel cümleyi seçme ve yeniden ifade etme Metnin ana fikri ve yan fikirleri arasındaki ilişkiyi belirleme, anlamı bozmadan çok kısa olarak bütünleştirme

23 SQ4R GÖZDEN GEÇ İ RME Soru sorma Okuma Yansıtma Bakmadan cevaplama Yeniden gözden geçirme

24 Bellek destekleyici stratejiler

25 Geri getirmeyi arttırıcı stratejiler

26 Güdüleme stratejileri ◦ Dikkat  Mood management ◦ Uygunluk ◦ Güven  Rahatlama teknikleri  Olumlu öz konuşma  Test alma  Ö ğ renme birimini parçalara ayırma ◦ Doyum  Performansı ortaya çıkarma  Dönüt sa ğ lama ◦ Pekiştirme stratejilerini kullanma

27 Yürütücü biliş stratejileri Bireyin kendi düşünme ve ö ğ renme yollarının farkında olması ve ö ğ renmesini etkili olarak düzenlemesi ◦ Biliş hakkındaki bilgi ◦ Bilişi izleme; kontrol, izleme, düzenleme…

28 MURDER YO Ğ UNLAŞ ANLA HATIRLA ÖZÜMSE GEN İ ŞLET GÖZDEN GEÇ İ R

29 Bir konunun farklı duyu organları üzerinden kaydı Konuya aktif dikkat yöneltmek İ çeri ğ i ilginç bulunan bilgiyi hatırlamak daha kolay: Meraklılar daha çok şey hatırlar, merak etti ğ imizi daha çok hatırlarız. Bilgiyi azar azar, sık tekrarlamak

30 Söylenişinde kafiye ve ritm olan kelimeler hafızada daha çok kalır. Belli bir zaman ve mekanda yaşananlar, duygusal yük taşıyanlar anı hafızasına kaydedildi ğ inden daha kolay hatırlanır. Anlamlı ö ğ renilen konu ayrıntısın ö ğ renilenden daha fazla hatırlanır. Yeni bir bilgi ne kadar çok farklı bilgi ile ilişkilendirilse o kadar kolay hatırlanır.

31 Bilgileri anlamlı şekilde guruplayarak ö ğ renmek Ö ğ renmeden sonra hemen uyumak

32 Başarılı insanların beyninde gelecek belle ğ i önemli yer tutar. Bir insanın iyimserli ğ i, motivasyonu, karar alma hızı gelecek belle ğ indeki verilerin netli ğ ine ve çoklu ğ una ba ğ lıdır.

33 Genler ve çevre, hayvanları tamamen şekillendirir, Ö ğ renen ve düşünen insan kendi kendini biçimlendirir.

34 Renkli poster, resim, grafik vb. benzetimleri kullanma, alan gezileri, rol yapma. Ö ğ renme ba ğ lamında karmaşık, çoklu-duygusal ortam tasarımlama önemlidir.

35 Beyin karmaşık ve fizyolojik bir organdır. Ö ğ renme nefes almak kadar do ğ aldır; onu engellemek ya da kolaylaştırmak mümkündür. Stres, mutsuzluk, alkol, beslenme, egzersiz ve uykusuzluk ö ğ renmeyi etkiler.

36 Beyin yeni uyarıcılara yanıt vermek için kendili ğ inden araştırırken bilinenlere ihtiyaç duyar ve bunları otomatik olarak kaydeder. Bu ikili süreç beyin uyarıldı ğ ında meydana gelir. Ö ğ retim Stratejileri: İ lgi çekici, anlamlı ve zengin seçenekler sunma.

37 Bireyin ön ö ğ renmeleri ile yeni ö ğ renilenler arasında anlamlı bir örüntü oluşturuldu ğ unda ö ğ renmenin niteli ğ i artar ve anlamlı ö ğ renme gerçekleşir.

38 yeni bir konuya başlamadan önce ön bilgilerin ortaya çıkarma; poster, harita gibi görsel materyaller kullanarak konuya geniş bir açıyla bakmalarını sa ğ lama; materyalle ilgili tartışmalarını teşvik ederek ö ğ rencilerin örüntü oluşturmalarını sa ğ lama; modeller oluşturarak ve grafikler kullanarak örüntü oluşturmalarını sa ğ lama En iyi ö ğ retti ğ imizde ö ğ reniriz

39 Duygusal ve bilişsel süreçler birbirinden ayrılmaz. Duygular bellek için çok önemlidir, çünkü bilginin depolanmasında ve geri getirilmesinde kolaylık sa ğ lar. Duygular süreklidir, özel bir durumdan sonra bir dersin ya da yaşam deneyiminin duygusal etkisi uzun süre devam eder.

40 Ö ğ retim stratejileri: stresi azaltan etkinlikler: nefes alma, mizah, oyunlar vb.; uyumu artıran etkinlikler: partner’la ö ğ renme, tartışmalar, diyalog kurma; pozitif duygulara yer verme: Tebrik etme, ö ğ renenin davranışını destekleme.

41 Sözcükler matematik,müzik ya da resimle ilgilenen sa ğ lıklı bireyin iki yarı-küresi birbiriyle etkileşim içindedir. Sol beyin parça bilgileri, sa ğ beyin bütün bilgileri organize eder. Her iki beyin de yaklaşık her etkinlikte yer alır. Ö ğ retim stratejileri: Üniteye, derse vb. bütüncül bakmayı sa ğ lama. Ö ğ renmede ardışıklı ğ ı sa ğ layıcı materyaller kullanma.

42 Beyin bilgileri dikkat ederek ve bilinçli olarak alır. Ö ğ renme ortamının ö ğ rencinin dikkatini çekecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ö ğ retim Stratejileri: Grafik,diyagram,posterler kullanma. İ lgili bilgiyi görsel açıdan dikkat çekici hale getirme. Çalışma sırasında müzik kullanma.

43 Bilinçli ö ğ renmelerin yanı sıra, ö ğ renenin çevreden gelen uyarıcılarla farkına varmadan etkileşmesi sonucu bilinçsiz ö ğ renmeler de oluşur. Ö ğ retim Stratejileri: Ö ğ renenlerin bilinçli olarak ö ğ renmeleri ve tekrar etmelerine yardım için, (metacognition) etkinlikleri kullanma.

44 Ö ğ renme-ö ğ retim ortamında bazen ezberleyerek ö ğ renme önemli ve kullanışlıdır. Örne ğ in, alt sınıflarda çarpım tablosu, hece tablosu ve yabancı kelimeler, yetişkinlerde ve üst sınıflarda özet kavramlar ve farklı konulara ilişkin ilkelerin ezberlenmesi. Fakat ezberlemeye dayalı ö ğ retim ö ğ renmenin transferinde kolaylık sa ğ lamaz ve anlamlı ö ğ renmenin gelişimine engel olur.

45 ö ğ retmenler gerçek yaşam etkinliklerini kullanma ihtiyacı duyarlar. Ö ğ retim Stratejileri: Sınıf içi demonstrasyonlar, drama, projeler, kır gezileri, yaşantılarla ilgili görsel tasvirler, hikayeler ve farklı konularda etkileşimde bulunma.

46 Ö ğ rencilerin ö ğ renme ortamında rahatlamaya ve dikkatini odaklamaya ihtiyacı vardır. Bunun için ö ğ retmenler bu tür ortamlar yaratarak, rutin durumlarda sürpriz yaşantılar sa ğ lamalıdırlar. Aynı zamanda ön ö ğ renmeleri ile yeni konular arasında ba ğ lantı kurmalarını istemelidirler.

47 Ö ğ renme çok yönlü olmalı ve ö ğ rencilerin bireysel ilgilerini çekecek çoklu ö ğ retme stratejileri kullanılmalıdır. Ö ğ rencilerin görsel, devinişsel, işitsel ve duygusal tercihlerini ifade etmelerine fırsat verilmelidir.


"Ö Ğ RENME STRATEJ İ LER İ N İ N Ö Ğ RET İ LMES İ Doç. Dr. Sevsen Cebeci EBB 764 Ö Ğ RET İ MDE KURAM VE ARAŞTIRMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları