Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği"— Sunum transkripti:

1 Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği
Bilimsel Makale Saati

2 Yu Y, Kasahara T, Sato T, Guo SY, Liu Y, Asano K, Hisamitsu T.
Enhancement of splenic interferon-gamma, interleukin-2, and NK cytotoxicity by S36 acupoint acupuncture in F344 rats. Yu Y, Kasahara T, Sato T, Guo SY, Liu Y, Asano K, Hisamitsu T. Department of Physiology, School of Medicine, Showa University, Tokyo, Japan. Jpn J Physiol Apr;47(2):173-8. Dr. Aydın Kendirci

3 Özet Fischer 344 ratlarda Tsusanli noktasının (S 36) uyarılmasının splenik natural killer sitotoksisitesi üzerine etkileri araştırıldı Elekro-akupunktur (1-5V,1ms, 1Hz) ile S36 bilateral olarak günde 1h/3d. Uyarıldı NK sitotoksisite ölçümleri standart 4-h Cr release assay ile yapıldı. S 36 uyarımının IL-2, IFN-gama ve splenik NK sitotoksisitesi arasında pozitif korelasyon bulundu. Bu bulgular S 36 uyarımının NK hücre aktivitesinin düzenlenmesinde etkisi olduğuna işaret etmektedir.

4 Giriş Yakın yıllarda akupunkturla özel noktaların (S 36) uyarılması sonucu immün fonksiyonun olumlu modülasyonu ile HBsAg taşıyıcılığında ve pozitifliğinde azalma görüldüğü rapor edilmiştir. (5) Kanser hastalarında akupunktur ve moksibüsyon kombine edildiğinde kanser hücrelerinin gelişimi inhibe olmakta ve sağkalım süreleri uzamaktadır (6,7)

5 NK ve Sitokinler Tümör, virus ve infeksiyonlara karşı savunmada NK hücrelerinin en önemli ve ilk sırada yer aldığı konusunda yerleşmiş bir kabul vardır (8,9) NK proliferasyonunda ya da sitolitik aktivitesinde etkili birçok sitokinler gösterilmiştir. Bunlardan IL-2 ve IFN-gama en yaygın olarak çalışılmıştır Bunların, NK hücrelerinin tümör ya da virus hücrelerine tutunarak sitolitik aktivitesini artırdığı kanıtlanmıştır (10,11)

6 Bu raporlar akupunktur ile NK hücrelerin aktivitesinde artma ve sonuçta hastaların klinik durumları üzerinde olumlu değişiklikler olduğunu telkin etmektedir. Önceki çalışmalarımızda süre giden tedavilerimize S36 noktasını eklediğimiz Wistar ratlarında splenik NK sitotoksisitesinin ilk günün sonunda arttığını, sonraki günlerde giderek azaldığını saptadık. Ancak bunun mekanizması anlaşılamadı. Bu çalışma akupunkturun NK aktivitesi üzerindeki etki mekanizmasını özel üretilmiş F344 ratlar üzerinde araştırmak üzere tasarlandı

7 Materyal ve metod Ratlar F 344 Hepsi erkek, 8-10 haftalık
Hepsi ayrı çelik kafeslerde 12 h karanlık, 12 h aydınlık 25 C ısıda, % 55 nemlilikte Su ve besin dilendiği gibi

8 Akupunktur Elektro-akupunktur S 36 ve abdominal eksternal oblik kas
0.22 mm iki iğne dik olarak 0.5 mm Elektrik aktivitesi 1-5 V, 1ms, 1Hz Elektrik şiddeti kasın orta derecede kasılmasına yetecek minimum düzeyde Akupunktur uyarısı 1h sol, 1h sağ bacakta Abdominal uyarı 2h boyunca bilateral Ardışık 3 gün bu protokole devam

9 Deneysel tasarım Uyarı zamanı 3:00-5:00 pm
Kontrol grubuna özel bir uygulama yapılmadı İlk günün sonunda ratların dalakları alınarak iki parçaya ayrıldı. İlk parça NK sitotoksisitesini ölçmede kullanıldı, diğer parça sitokinleri ölçene kadar -80 C de saklandı

10 NK sitotoksisite tayini
Standart 4-h 51Cr (sodyum kromat) release assay (12) Dokular tek tek hücrelerine ayrıldı Sonra eritrositlerle diğer hücreler ayrıldı Efektör hücreler iki kez yıkanarak resüspanse edildi İşaretlenmiş YAC-1 fare lemfoma hücresi hedef olarak kullanıldı Efektör hücrelerle Cr ile işaretlenmiş hedef hücreler çeşitli oranlarda (12.5:1 ila 100:1) ko-kültüre edildi 4h, 37C, %5 CO2 inkübasyondan sonra 400 G/5min santrifüj edilerek işleme kondu Sonuç olarak efektör hücrelerle hedef hücrelerin doza bağlı litik ünite (LU) oranları hesaplanarak NK aktivitesi tayin edilmiştir. Her bir LU sayısı 107 efektör hücreyi ifade etmektedir

11 Sitokinlerin tayini Dondurulmuş dokular uygun biçimde çözülerek homojenize edildi. IL-2 tayini CTLL-2 cell line yöntemi ile IFN-gama ELISA yöntemi ile

12 İstatistik Statview 4.11 ANOVA (One-way analysis of variance)
Fisher’s protected least significant difference test Correlation Simple linear regression analysis

13 Sonuçlar S 36 akupunktur grubu 17.7*±0.5 LU/107 effektör hücre
S 36 noktasının Splenik NK sitotoksisitesi üzerine etkileri *p<0.001 S 36 akupunktur grubu 17.7*±0.5 LU/107 effektör hücre Abdominal akupunktur grubu 13.4±0.9 LU/107 effektör hücre Akupunktur uygulaması olmayan grup 13.7±0.6 LU/107 effektör hücre

14 Abdominal akupunktur grubu 18.5±3.3 (n=6) *** 460±37 (n=6) **
S 36 noktasının IL-2 ve IFN-gama sonuçları üzerine etkileri ** p<0.01 *** p<0.001 Gruplar IL-2 (units/g) IFN-γ (pg/g) S 36 akupunktur grubu 31.5±2.3 (n=13) 618±39 (n=13) Abdominal akupunktur grubu 18.5±3.3 (n=6) *** 460±37 (n=6) ** Akupunktur uygulaması olmayan grup 21.3±1.1 (n=14) 419±19 (n=14)

15 Tartışma Geleneksel çin akupunkturunda özellikle S 36 noktası akut ve kronik hastalıklarda, viral infeksiyonlarda ve kanserde bir çeşit destekleyici tedavi olarak kullanılır. Akupunkturun terapötik etkisini açıklamak için çeşitli mekanizmalar önerilmiştir. Bunlar arasında: Hormon regülasyonu Nörotransmiter regülasyonu İmmün sistem fonksiyonlarının artması sayılabilir. Buna rağmen bu mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir

16 Yine S 36 noktasının bilateral olarak uyarılmasının dalakta IL-2 ve IFN-gama seviyelerini artırdığını da göstermiştir. IL-2 primer olarak aktive edilmiş T-helper hücreleri tarafından salınır ve NK hücre aktivitesinin düzenlenmesinde merkezi bir rol oynar (11). IFN-gama sadece T-helper hücrelerinden salınmaz ama IL-2 tarafından aktive edilmiş NK hücrelerinin regülasyonunda önemli bir faktördür (17,19) Sonuçlar bu bulgularla birleştirildiğinde NK hücre toksisitesinin artması muhtemelen akupunktur ile IL-2 ve IFN-gama nın birlikte artışına bağlıdır

17 Genellikle akupunkturun etkinliğinin sinir sistemi tarafından salınan bazı mediyatörler ile ortaya çıktığı kabul edilir.(16,20,21) Bu mediyatörlerin immün sistem üzerindeki etkileri geniş olarak çalışılmış ve β-endorfinin IL-2 ve IFN-gama üretimini artırarak NK hücrele aktivitesini artırabileceği gösterilmiştir (22,25) Akupunkturun da β-endorfini beyinde ve plazmada artırabildiği rapor edilmiştir (26,27,28) Bu sunulan sonuçlar S 36 noktasının bilateral olarak uyarılmasının splenik NK toksisitesini artırdığını açıkça göstermiştir.

18 Akupunkturun immün sistem üzerindeki etkilerinin farklı nörotransmiter ve hormonların beraberce aktive olması ile ortaya çıkan karmaşık bir işlemin sonucu olduğu önerilmiştir (3,20). Sato ve arkadaşları, S 36 nokta uyarımıyla NK aktivitesinin artmasının, bilinmeyen heat-stable humoral faktörlerin seviyelerinin değiştirilmesi sonucu ortaya çıktığını önermiştir (12) Tartışılan bir diğer konu da, inhibe olmuş splenik sempatik sinirin S 36 ile uyarılması ile aktive edilmesi sonucu NK aktivitesinin artması şeklindedir (30,31). S 36 noktasının etki mekanizmalarının aydınlatılması için ileride başka çalışmaların yapılmasına gereksinim vardır.

19 Akupunkturun uyku saatleri, iştah gibi psikolojik cevapları da düzelttiği kabul edilir. Bu değişiklikler de immün cevabı düzenleme yeteneğine sahiptir (32). Bizim çalışmamızda eldeki veriler ratlarda S 36 nokta uyarımından sonra kontrol grubuna göre yeme-içme ve beden ağırlıklarında bir farklılık ortaya koymamıştır.


"Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları