Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansiyon Kritik Hastalar, Doğru Kararlar Prof. Dr. Kerim Güler Prof. Dr. Tevfik Ecder Dr. Aytaç Karadağ İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansiyon Kritik Hastalar, Doğru Kararlar Prof. Dr. Kerim Güler Prof. Dr. Tevfik Ecder Dr. Aytaç Karadağ İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim."— Sunum transkripti:

1 Hipertansiyon Kritik Hastalar, Doğru Kararlar Prof. Dr. Kerim Güler Prof. Dr. Tevfik Ecder Dr. Aytaç Karadağ İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2  Ülkemizde erişkin popülasyondaki hipertansiyon prevalansı nedir? A.%18 B.%22 C.%28 D.%32 E.%36 SORU

3 PatenT ( P revalence, a wareness, treatment and control of hyper ten sion in T urkey) Altun B, Arıcı M, et al. J Hypertension, 2005

4 PatenT ( P revalence, a wareness, treatment and control of hyper ten sion in T urkey) Altun B, Arıcı M, et al. J Hypertension, 2005

5  2007 Avrupa Hipertansiyon Kılavuzuna göre aşağıdakilerden hangisi evre II hipertansiyon tanımına uyar? A.145/100 mm Hg B.150/90 mm Hg C.155/95 mm Hg D.160/110 mm Hg E.180/100 mm Hg SORU

6 Kan Basıncı Düzeylerine İlişkin Tanımlar ve Sınıflandırma 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: J Hypertens 25: 1105-1187, 2007 Kategori Sistolik (mm Hg) Diyastolik (mm Hg) Optimum < 120 < 80 Normal120-12980-84 Yüksek normal 130-13985-89 Evre 1 hipertansiyon 140-15990-99 Evre 2 hipertansiyon 160-179100-109 Evre 3 hipertansiyon > 180 > 110 İzole sistolik hipertansiyon > 140 < 90 Bir hastanın sistolik ve diyastolik kan basınçları farklı kategorilere girerse, daha yüksek olan kategori esas alınır. İzole sistolik hipertansiyon da, diyastolik değerin < 90 mm Hg olması koşuluyla, gösterilen aralıklardaki sistolik kan basıncı değerlerine göre evrelendirilebilir (Evre 1,2,3). 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

7  İlk kez muayene edilen hastada kan basıncı ölçümü her 2 koldan yapılarak fark olup olmadığına bakılmalıdır. Daha sonraki ölçümlerin sağ koldan yapılması tercih edilmelidir? A.Doğru B.Yanlış SORU

8 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

9 Değişik Ölçümlerde Hipertansiyon Tanımı İçin Kan Basıncı Eşik Değerleri 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC) Sistolik kan basıncı (mm Hg) Diastolik kan basıncı (mm Hg) Ofiste ya da klinikte 14090 24 saatlik 125 – 130 80 Gündüz 130 – 135 85 Gece12070 Evde 85

10 52 yaşında kadın hasta Şikayeti: Yok Hikayesi: Bir ay kadar önce tesadüfen ölçülen kan basıncı yüksek bulunduğu için ileri tetkik amacı ile başvurdu. Özgeçmişi: Bir özellik yok Soygeçmişi: Babasında hipertansiyon varmış Kötü Alışkanlıkları: Yok

11 Fizik Muayene: Şuur açık, aktif ve koopere Boy: 170 cm, Ağırlık: 72 kg (BKİ: 24.9 kg/m 2 ) Ödem (-) TA: 150/90 mm Hg, NDS: 78/R Sistem muayenelerinde bir özellik yok.

12 Laboratuar Bulguları: İdrar:Dansite: 1018, protein (-), glukoz (-), sedimentte bir özellik yok. Hemogram: Özellik yok. Biyokimya: Glukoz: 82 mg/dl, BUN: 12 mg/dl, kreatinin: 0.9 mg/dl, sodyum: 136 mEq/L, potasyum: 4.2 mEq/L, total kolesterol: 198 mg/dl, LDL-kolesterol: 102 mg/dl, trigliserid: 204 mg/dl EKG: Özellik yok

13  Bu hasta, 2007 Avrupa Hipertansiyon Kılavuzu’na göre hangi kardiyovasküler risk sınıfındadır? A. Düşük ek risk B. Orta derecede ek risk C. Yüksek ek risk D. Çok yüksek ek risk E. Yorum yapmak için veriler yetersiz SORU

14 Kardiyovasküler Riskin Sınıflaması 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC) Diğer risk faktörleri, organ hasarı veya hastalık Normal120-129 veya 80-84 Yüksek normal 130-139 veya 85-89 Evre 1 140-159 veya 90-99 Evre 2 160-179 veya 100-109 Evre 3 > 180 veya > 110 Başka risk faktörü yok Ortalama risk Düşük ek risk Orta derecede ek risk Yüksek ek risk 1-2 risk faktörü Düşük ek risk Orta derecede ek risk Çok yüksek ek risk > 3 risk faktörü, MS, organ hasarı veya diyabet Orta derecede ek risk Yüksek Yüksek Yüksek Çok yüksek ek risk KV veya renal hastalık Çok yüksek ek risk Çok yüksek ek risk Çok yüksek ek risk Çok yüksek ek risk Çok yüksek ek risk ?

15 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC) Anamnez

16 RİSK FAKTÖRLERİ SUBKLİNİK ORGAN HASARI  Sistolik ve diyastolik KB düzeyi  Nabız basıncı düzeyi (yaşlılarda)  Yaş (Erkek > 55 yaş / Kadın >65 yaş)  Sigara  Dislipidemi [TK>190, LDL>115, HDL 150 mg/dl]  Açlık plazma glukozu: 102-125 mg/dl  Bozulmuş glukoz tolerans testi  Abdominal obezite [>102 cm (E), 88 cm (K)]  Ailede erken KV hastalık [<55 yaş (E), <65 yaş(K)]  EKG’de SVH (S-L>38 mm, C>2440 mm/ms)  EKO’da SVH [SVKİ > 125 (E), > 110 (K) g/m 2 ]  Karotis duvar kalınlaşması (IMT>0.9 mm) veya plak  Ayak bileği/brakiyel KB indeksi < 0.9  Plazma kreatininde hafif artış [1.3-1.5 (E), 1.2-1.4 (K) mg/dl]  eGFR (<60 ml/dak/1.73 m 2 veya kreatinin klirensi (<60 ml/dak) düşüklüğü  Mikroalbuminüri 30-300 mg/gün veya A-C oranı  22 (E),  31 (K) mg/g kreatinin DİABETES MELLİTUS KLİNİK KV VEYA RENAL HASTALIK  Açlık plazma glukozu > 126 mg/dl  Yükleme sonrası plazma glukozu > 198 mg/dl  Serebrovasküler Hastalığı: İskemik inme, serebral kanama, transient iskemik atak  Kalp Hastalığı: MI, anjina, koroner revaskülarizasyon, kalp yetmezliği  Böbrek Hastalığı: Diyabetik nefropati, böbrek fonksiyon bozukluğu [Scre > 1.5 (E), > 1.4 (K) mg/dl], proteinüri (> 300 mg/gün)  Periferik arter hastalığı  İlerlemiş Retinopati: kanamalar veya eksudalar, papilödem Abdominal obezite, bozulmuş açlık plazma glukozu, KB  130/85 mmHg, düşük HDL ve yüksek TG düzeyi kriterlerinden 3’ünün olması metabolik sendroma işaret etmektedir. Prognozu Etkileyen Faktörler

17  Aşağıdaki organ hasarı göstergelerinden hangisinin kardiyovasküler hastalık öngördürücü değeri en yüksektir? A.EKG B.Ayak bileği-brakial indeks C. Koroner kalsiyum içeriği D. Endotel disfonksiyonu E. Mikroalbüminüri SORU

18 KV Öngördürücü Değeri UygulanabilirlikMaliyet Elektrokardiyografi+++++++ Ekokardiyografi+++ ++ Karotis intima-media kalınlığı+++ ++ Arter sertliği (Nabız dalga hızı)++++++ Ayak bileği-brakiyal indeks++ + Koroner kalsiyum içeriği++++++ Kardiyak/vasküler doku içeriği?+++ Dolaşan kollajen göstergeleri?+++ Endotel disfonksiyonu++++++ Serebral lakünler/Beyaz madde lezyonları?++++++ GFR veya kreatinin klirensi++++++++ Mikroalbüminüri++++++++ Organ Hasarı Göstergeleri 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

19  2007 Avrupa Hipertansiyon Kılavuzu’na göre aşağıdakilerden hangisi rutin olarak yapılması gereken incelemelerden değildir? A.Sodyum B.Potasyum C.Ürik asit D.Mikroalbüminüri E.Kreatinin klirensi SORU

20  Açlık plazma glukozu  Toplam kolesterol  LDL kolesterol  HDL kolesterol  Açlık serum trigliserid düzeyi  Serum potasyum düzeyi  Serum ürik asit düzeyi  Serum kreatinin düzeyi  Kreatinin klirensi (Cockcroft-Gault formülü ile) veya GFR (MDRD formülü ile)  Hemoglobin ve hematokrit  İdrar tahlili (mikroalbüminüri ve mikroskopik inceleme dahil)  Elektrokardiyogram 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC) Laboratuar İncelemeleri Rutin Testler

21  Ekokardiyografi  Karotis ultrasonografisi  Kantitatif proteinüri (idrar çubuğu testi pozitif ise)  Ayak bileği-brakiyal kan basıncı indeksi  Fundoskopi  Glukoz tolerans testi (açlık plazma glukozu >5.6 mmol/L (>100 mg/dl) ise)  Evde ve 24 saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümleri  Nabız dalga hızı ölçümü (olanak varsa) Önerilen Testler Laboratuar İncelemeleri 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

22 Tanımlar Albüminüri (mg/24 saat) Albüminüri (  g/dak) Albümin / Kreatinin Oranı (mg/g) Normo- albüminüri < 30 < 20 E: < 25 K: < 35 Mikro- albüminüri 30-29920-199 E: 25-299 K: 35-299 Makro- albüminüri > 300 > 200 > 300

23 PatenT ( P revalence, a wareness, treatment and control of hyper ten sion in T urkey) Altun B, Arıcı M, et al. J Hypertension, 2005

24 Cockcroft-Gault Formülü (140-yaş) × Ağırlık 72 × Kreatinin = 83.1 ml/dak 72 kg 52 0.9 × 0.85

25 Kronik Böbrek Hastalığının Evreleri National Kidney Foundation Guidelines.: Am J Kidney Dis 39: Suppl 1, 2002 EvreTanımGFR (ml/dak/1.73 m 2 ) 1 Normal veya  GFR ile birlikte böbrek hasarı >90 2 Hafif derecede  GFR ile birlikte böbrek hasarı 60-89 3 Orta derecede  GFR 30-59 4 Ciddi derecede  GFR 15-29 5 Böbrek yetmezliği <15 (veya diyaliz)

26 Kardiyovasküler Riskin Sınıflaması 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC) Diğer risk faktörleri, organ hasarı veya hastalık Normal120-129 veya 80-84 Yüksek normal 130-139 veya 85-89 Evre 1 140-159 veya 90-99 Evre 2 160-179 veya 100-109 Evre 3 > 180 veya > 110 Başka risk faktörü yok Ortalama risk Düşük ek risk Orta derecede ek risk Yüksek ek risk 1-2 risk faktörü Düşük ek risk Orta derecede ek risk Çok yüksek ek risk > 3 risk faktörü, MS, organ hasarı veya diyabet Orta derecede ek risk Yüksek Yüksek Yüksek Çok yüksek ek risk KV veya renal hastalık Çok yüksek ek risk Çok yüksek ek risk Çok yüksek ek risk Çok yüksek ek risk Çok yüksek ek risk

27 Keith et al.: Arch Intern Med 164: 659-663, 2004 Kronik Böbrek Hastalığının Doğal Seyri 27,998 Hastanın 5.5 Yıllık Takibi Evre 2-4 Kronik Böbrek Hastaları (GFR 15-89 ml/dak/1.73m 2 ) Renal Replasman Tedavisi ÖLÜM % 24.9 % 3.1

28 HOT ÇALIŞMASI (Hypertension Optimal Treatment Study) Ruilope et al: J Am Soc Nephrol 12: 218-225, 2001 Major kardiyo- vasküler olaylar Tüm inmeler KardiyovaskülermortaliteTotalmortalite Olaylar/1000 Hasta Yılı P<0.001 P=0.011 P<0.001 P<0.001 Kreatinin klirensi >60 ml/dak (n=15770) Kreatinin klirensi <60 ml/dak (n=2821)

29 Kardiyovaskülermortalite Total mortalite İnsidans (%) P<0.001 Serum kreatinini <1.4 mg/dl (n=8307) HOPE ÇALIŞMASI (Heart Outcomes Prevention Evaluation) Mann et al.: Ann Intern Med 134: 629-636, 2001 Serum kreatinini >1.4 mg/dl (n=980) P<0.001

30 Antihipertansif Tedaviye Başlanması 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

31  Antihipertansif tedavinin temel yararları doğrudan kan basıncının düşürülmesine bağlıdır.  Antihipertansif tedavinin başlangıcında ve sürdürül- mesinde 5 ana antihipertansif ilaç sınıfının (tiyazid diüretikleri, kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri, anjiyotensin reseptör antagonistleri ve  -blokerler) tek başına veya kombinasyon şeklinde kullanılması uygundur. Antihipertansif İlaçların Seçimi 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

32  Aşağıdaki tedavi ile kan basıncı kontrol altında olmayan bir hasta dirençli hipertansiyon yönünden tetkik edilmelidir. A.Doğru B.Yanlış SORU KKB (Amlodipin 10 mg) KKB (Amlodipin 10 mg) Beta bloker (Metoprolol 200 mg) Beta bloker (Metoprolol 200 mg) ACE İnhibitörü (Lisinopril 40 mg) ACE İnhibitörü (Lisinopril 40 mg)

33 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

34 Hastanın tıbbi öyküsü Hastanın tıbbi öyküsü  65 yaşında, erkek hasta  10 yıldır hipertansiyonu var  7 yıldır antihipertansif ilaç kullanıyor  Sigara öyküsü: 2 paket/40 yıl  3 yıl önce sigara içmeyi bırakmış  3 yıl önce miyokard infarktüsü geçirmiş 34VAKA05.11.2009

35 Aile öyküsü Aile öyküsü  Aile öyküsü (+)  Babası 58 yaşında akut miyokard infarktüsünden eksitus olmuş. 35VAKA05.11.2009

36 KB ve kullandığı ilaçlar KB ve kullandığı ilaçlar  Hipertansiyon için lisinopril ve metaprolol kullanıyor.  2 yıldır KB kontrol güçlüğü var:  Sistolik kan basıncı: 150-180 mmHg  Diyastolik kan basıncı: 90-100 mmHg  Lisinopril ve metaprolol dozunda artış yapıldı.  Dislipidemi için simvastatin kullanıyor.  Halen kullandığı ilaçlar:  Lisinopril/HCTZ: 2 x 20/12.5 mg/gün  Metaprolol: 2 x 100 mg/gün  Simvastatin: 40 mg/gün  ASA: 300 mg/gün 36VAKA05.11.2009

37 Fizik muayene bulguları Fizik muayene bulguları  Kan basıncı : 160/95 mmHg  Nabız : 65/dak  VKİ : 32 kg/m 2  Sistem bulguları doğal  Her iki femoral arter üzerinde sistolik üfürüm mevcut  Periferik nabızlarda zayıflama var 37VAKA05.11.2009

38 Laboratuvar bulguları Laboratuvar bulguları  Hemogram, tiroid ve KC testleri normal  BUN: 35 mg/dl  Kreatinin: 2.4 mg/dl  AKŞ: 84 mg/dl  Lipid parametreleri:  Total kolesterol: 182 mg/dl  LDL kolesterol: 132 mg/dl  HDL kolesterol: 38 mg/dl  TG: 165 mg/dl  Serum elektrolit düzeyleri normal (K: 4.2 mEq/l)  İdrar analizi:  İdrar albumin düzeyi: 260 mg/gün 38VAKA05.11.2009

39 EKG EKG 39VAKA05.11.2009

40 Diğer tetkikler Diğer tetkikler  Doppler USG:  Sol renal arterde yüksek olasılıklı darlık, sağ renal arterde şüpheli darlık  Sol rezistivite indeksi 0.78, sağ rezistivite indeksi 0.72  Böbrek boyutları:  Sağ böbrek 105x96 mm  Sol böbrek 88x82 mm  MR anjiyografi:  Sol renal arterde % 70-80 darlık  Sağ renal arterde % 30-40 darlık 40VAKA05.11.2009

41 Muhtemel tanınız nedir? DDDDirençli HT RRRRenovasküler hastalık 41VAKA05.11.2009

42 Hasta özellikleri Hasta özellikleri Yüksek KBYüksek KB Kardiyovasküler risk faktörleriKardiyovasküler risk faktörleri –İleri yaş, erkek cinsiyet –Sigara –Aile öyküsü –Obezite –Mikroalbuminüri Tanımlanmış KV ve renal hastalıkTanımlanmış KV ve renal hastalık –KAH (MI) –Renal yetmezlik –PVH? 42VAKA05.11.2009

43 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

44  2007 Avrupa Hipertansiyon Kılavuzuna göre yüksek riskli hastalarda hedef kan basıncı hangi değerin altında olmalıdır? A.140/90 mm Hg B.135/85 mm Hg C.130/80 mm Hg D.125/80 mm Hg E.120/80 mm Hg SORU

45 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC) Kan Basıncı Eşik Değerleri / Hedef (mm Hg) Eşik Değer (mm Hg) Hedef Değer (mm Hg) Genel Hipertansif Nüfus >140/90 <140/90 Yüksek riskli hastalar (Koroner arter hastalığı, Serebrovasküler hastalık, Diyabet, Böbrek disfonksiyonu) >130/85 <130/80

46  Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması verilerine göre, ülkemizde antihipertansif ilaç kullananların yüzde kaçında kan basıncı kontrol altındadır? A.% 8 B.% 12 C.% 20 D.% 34 E.% 45 SORU

47 Farkında Olanlar Tedavi Alanlar Kontrol Altında Olanlar Altun B, Arıcı M, et al. J Hypertension, 2005 PatenT ( P revalence, a wareness, treatment and control of hyper ten sion in T urkey)

48 ABDKanada Belçika Çek Cum. İngiltere Fransa Macaristan İtalyaPolonya Rusya İspanya Hindistan Kore ÇinZaire Erdine S. ESH Newsletter, 2000 Hipertansif Hastalarda Kan Basıncı Kontrol Oranları

49 Mancia, Grassi: J Hypertens 20: 1461-1464, 2002 Diyabetik Hipertansif Hastalarda Yapılan Çalışmalarda Kan Basıncı Kontrolü

50 Antihipertansif Tedavi Verilen Diyabetik Hastalarda (n=2492) Kan Basıncı Kontrolü Mancia et al: J Hypertens 23: 1575-1581, 2005 ForLife Çalışması >140/90 mmHg % 85.1 % 3.0 <130/80 mmHg <140/90 mmHg % 14.9

51 Antihipertansif ilaçların ortalama sayısı 1234 Kan Basıncı Hedefine Ulaşmak için Çoklu Antihipertansif Ajanlar Gereklidir Çalışma (Ulaşılan SKB) Am J Med 2004;116(5A):30S–8 Lancet 2005;366:895–906 ASCOT-BPLA (136.9 mmHg) ALLHAT (138 mmHg) IDNT (138 mmHg) RENAAL (141 mmHg) UKPDS (144 mmHg) ABCD (132 mmHg) MDRD (132 mmHg) HOT (138 mmHg) AASK (128 mmHg)

52 Kan Basıncının Kontrolünde Kombine Tedavinin Önemi Çalışmanın Başlangıcı Kan Basıncı: 161/98 mm Hg Çalışmanın Sonu Kan Basıncı: 142/83 mm Hg Lancet 351: 1755-1762, 1998 Monoterapi HOT Çalışması %58.6%41.4 Kombine Tedavi %31.6 Monoterapi %68.4 Kombine Tedavi

53 < 90 mm Hg < 85 mm Hg < 80 mm Hg %37.1%62.9%31.7%68.3%26.1%73.9 144/85 mm Hg 142/83 mm Hg140/81 mm Hg Monoterapi Kombine Tedavi HOT Çalışması Kan Basıncının Kontrolünde Kombine Tedavinin Önemi Lancet 351: 1755-1762, 1998

54 Antihipertansif Tedavi Alanlarda Kan Basıncı Kontrol Oranı Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2008 www.turkhipertansiyon.org % 68 Monoterapi % 32 Kombinasyon % % 51 Monoterapi % 49 Kombinasyon %20 %27.3

55 A Yanomamo Indian from southern Venezuela. This tribe of Indians ingests a low sodium (1 mmol/day) and high potassium (200–300 mmol/day) diet and has an almost complete absence of hypertension. (Courtesy of W. Oliver.) Yanomamo Yerlisinin Diyeti 1 mmol/gün sodyum, 200-300 mmol/gün potasyum

56 Tuz Alımı ile Kan Basıncı İlişkisi

57  Ülkemizde kişi başına düşen ortalama günlük tuz tüketimi ne kadardır? A.8 gram B.12 gram C.14 gram D.16 gram E.18 gram SORU

58

59

60

61 SalTurkey ve INTERMAP Çalışması Arch Intern Med. 2006;166:79-87 İdrar Sodyumu (mEq/gün)

62 Tuz = NaCl Molekül Ağırlığı Sodyum Klorür (NaCl)Sodyum (Na + ) 23 gram58.5 gram 100 mmol Na + = 2.3 gram Na + = 5.8 gram tuz

63 İdeal Diyet “DASH” Diyeti

64 DASH Çalışması (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

65  Kan basıncı <160 / 80-85 mm Hg olan 459 kişi  Üç çeşit diyet: Kontrol diyeti Meyve ve sebze diyeti Kombinasyon diyeti: Meyve, sebze ve az yağlı süt ürünlerinden zengin, doymuş yağ ve toplam yağ miktarı az diyet (“DASH” diyeti)  Takip süresi: 8 hafta DASH Çalışması (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

66 - 5.5 mm Hg - 3.0 mm Hg (P<0.001) DASH Çalışması (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

67 “DASH-Sodium” Çalışması

68 *P<0.05 †P<0.01 ‡P<0.001 *P<0.05 †P<0.01 ‡P<0.001 Günde 150 mmol Na + Günde 100 mmol Na + Günde 50 mmol Na + Günde 150 mmol Na + Günde 100 mmol Na + Günde 50 mmol Na + Kan Basıncı 120-159 / 80-95 mm Hg Olan 412 Kişi “DASH-Sodium” Çalışması

69 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

70  48 yaşında erkek hasta KB: 160/100 mm Hg, BKİ: 29 kg/m 2 Aşağıdaki tedavilerden hangisini seçersiniz? A.RAS blokeri B.KKB C.Beta bloker D.RAS blokeri + diüretik E.RAS blokeri + KKB SORU

71 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

72 En fazla önerilen kombinasyonlar kalın çizgilerle gösterilmiştir. Çerçeveler kontrollü girişimsel araştırmalarda yararlı olduğu kanıtlanmış antihipertansif ilaç sınıflarını göstermektedir. Antihipertansif İlaç Kombinasyonları

73 2003 JNC 7

74 2006

75

76  Hipertansiyonu bulunan ve paroksismal atrial fibrilasyon atakları olan bir hastada öncelikli olarak hangi antihipertansif ilaç seçilmelidir? A.Beta bloker B.RAS blokeri C.Diltiazem D.Verapamil SORU

77 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

78  ACE inhibitörleri ve ARB’lerin tiyazid grubu diüretiklerle kombinasyonu hiperkalemi riskini artırır. A.Doğru B.Yanlış SORU

79  60 yaşında erkek hasta. 15 yıldır bilinen tip 2 diyabeti ve hipertansiyonu var. KB: 165/100 mm Hg, Kreatinin 2.4 mg/dl, K: 4.2 mmol/L, İdrarda albümin: 80 mg/dL Kılavuzlara göre bu hastada öncelikli olarak hangi antihipertansif tedavi seçilmelidir? A.Kalsiyum kanal blokeri B.ACE inhibitörü C.ACE inhibitörü + Diüretik D.ARB E.ARB + Diüretik SORU

80 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH – ESC)

81 Brenner et al.: N Engl J Med 345:861-869, 2001 Losartan (n=751) Plasebo (n=762) Yaş (yıl) 6060 Erkek (%) 61.564.8 Kadın (%) 38.535.2 Sistolik KB (mm Hg) 152153 Diyastolik KB (mm Hg) 8282 Albüminüri (mg/gün) 12371261 Serum kreatinini (mg/dl) 1.91.9 Bazal Özellikler RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan)

82 Losartan grubundaki hastaların %71’i 100 mg/gün losartan kullandı !

83 IDNT (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) Lewis et al.: N Engl J Med 345:851-860, 2001 İrbesartan(n=579)Amlodipin(n=567)Plasebo(n=569) Yaş (yıl) 59.359.158.3 Erkek (%) 656371 Sistolik KB (mm Hg) 160159158 Diyastolik KB (mm Hg) 878787 Albüminüri (g/gün) 1.91.91.9 Serum kreatinini (mg/dl) 1.671.651.69 Bazal Özellikler

84 IDNT (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) Irbesartan vs. Placebo Risk Reduction, 20% (P=0.02) Irbesartan vs. Amlodipin Risk Reduction, 23% (P=0.006) Lewis et al.: N Engl J Med 345:851-860, 2001 İrbesartan grubundaki hastalar 300 mg/gün irbesartan kullandı !

85 Plasebo(n=201) İrbesartan 150 mg (n=195) İrbesartan 300 mg (n=194) Yaş (yıl) 58.358.457.3 Erkek (%) 68.766.270.6 Sistolik KB (mm Hg) 153153153 Diyastolik KB (mm Hg) 909091 Albüminüri (  g/dak) 54.858.353.4 Kreatinin klirensi (ml/dak/1.73 m 2 ) 109110108 Bazal Özellikler IRMA 2 (The Irbesartan in Patients with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria Study) Parving et al.: N Engl J Med 345:870-878, 2001

86 Aşikar Nefropati Gelişimi % Plaseboİrbesartan (150 mg) İrbesartan (300 mg) Risk azalması: %39 P=0.08 Risk azalması: %70 P<0.001 14.9 9.7 5.2 Parving et al.: N Engl J Med 345:870-878, 2001 IRMA 2 (The Irbesartan in Patients with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria Study)

87 Normoalbüminüri Gelişimi % Plaseboİrbesartan (150 mg) İrbesartan (300 mg) P=0.006 21 24 34 IRMA 2 (The Irbesartan in Patients with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria Study) Parving et al.: N Engl J Med 345:870-878, 2001

88 Tip 2 Diyabette Erken Dönemde İrbesartan Tedavisinin Avantajı Palmer et al.: Diabetes Care 27: 1897-1903, 2004 Son Dönem Böbrek Yetersizliği İnsidansı Kontrol* IDNTIRMA-2 *Kontrol: Diğer antihipertansif ilaçlar (ACEI, ARB ve dihidropiridin grubu kalsiyum antagonistleri hariç) Makroalbüminürik Makroalbüminürik Mikroalbüminürik % 20 % 64

89 Tip 2 Diyabette Erken Dönemde İrbesartan Tedavisinin Avantajı Palmer et al.: Diabetes Care 27: 1897-1903, 2004 Hasta Başına 25 Yıllık Maliyet Kontrol* IDNTIRMA-2 *Kontrol: Diğer antihipertansif ilaçlar (ACEI, ARB ve dihidropiridin grubu kalsiyum antagonistleri hariç) Makroalbüminürik Makroalbüminürik Mikroalbüminürik $ 3,252 US$ (X1000) $ 11,922


"Hipertansiyon Kritik Hastalar, Doğru Kararlar Prof. Dr. Kerim Güler Prof. Dr. Tevfik Ecder Dr. Aytaç Karadağ İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları