Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9 ANA KRİTER, * ( Girdi ve İşlemler Kriteri) 39 (+11)* Alt Kriter * ( Sonuç Kriteri) + 114 (+29)* Gösterge ** 153 (+40)* = 193 *bulunur. * Meslekî ve Teknik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9 ANA KRİTER, * ( Girdi ve İşlemler Kriteri) 39 (+11)* Alt Kriter * ( Sonuç Kriteri) + 114 (+29)* Gösterge ** 153 (+40)* = 193 *bulunur. * Meslekî ve Teknik."— Sunum transkripti:

1 9 ANA KRİTER, * ( Girdi ve İşlemler Kriteri) 39 (+11)* Alt Kriter * ( Sonuç Kriteri) + 114 (+29)* Gösterge ** 153 (+40)* = 193 *bulunur. * Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları için ek kriter ve gösterge sayısı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ GENEL YAPISI

2 DEĞERLENDİRME SONUCUNDA İKİ TEMEL SONUÇTAN BİRİNE ULAŞILIR: Kriterin alt göstergesi 1- İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANDIR (İAA) veya 2- KUVVETLİ YÖN (KY) dür.

3 1e 1d 1d GİRDİ KRİTERLERİ ALT KRİTERLER “ NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. Liderlik Okul/Kurum Planı İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi Süreçler 1234512345 1c 1b 1a 5e 5d 5d 5c 5b 5a

4 GİRDİ VE İŞLEMLER KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI I. Kriter Liderlik(90) Değerlendirme MantığıAlt Kriterler0-910-2223-3536-4950-6768-90 Tasarım  Mevzuata Uygunluk  Bilimsellik  Sonuç Alınabilirlik Uygulama  Sistematik Uygulama İzleme ve Değerlendirme  Düzenli Gözden Geçirme ve Geliştirme /İyileştirme  Kıyaslama ve Geliştirme/ İyileştirme a.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini nasıl oluşturmaktadır? a.Liderler, okul/kurumun ilke ve değerlerini davranışlarına nasıl yansıtmakta ve bir kalite kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder olmaktadırlar? a.Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır? a.Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve yönetime nasıl destek sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon çalışmaları, etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması vb.) a.Liderler okul/kurum çalışanları, hizmet götürülen kesim ve işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla olan ilişkileri nasıl yönetmektedir? (Bu kesimlerin istek, beklentileri dinleme, yanıtlama ve önerileri alma, başarıları tanıma, takdir etme vb.) a.Okulda/kurumda liderler kendi liderlik etkinliklerini nasıl ölçmekte, değerlendirmekte ve iyileştirmektedir? a..Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamaktadır? a.Okul/kurum liderleri toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine nasıl destek olmaktadır? 1 (0-9) 2 (10-22) 3 (23-35) 4 (36-49) 5 (50-67) 6 (68-90) Puan Kriterin alt kriterleri ile ilgili hiç kanıt yok Kriterin alt kriterleri ile ilgili tasarım kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili uygulama kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili sistematik uygulama kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili düzenli gözden geçirme ve geliştirme/ iyileştirme kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili kıyaslama örnekleri ve geliştirme/iyileştirme kanıtları var KUVETLİ YÖNLERİYİLEŞTİRME AÇIK ALANLAR

5 GİRDİ VE İŞLEMLER KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI TASARIM TASARIM ◦ MEVZUATA UYGUNLUK ◦ BİLİMSELLİK ◦ SONUÇ ALINABİLİRLİK UYGULAMA UYGULAMA ◦ SİSTEMATİK UYGULAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME ◦ DÜZENLİ GÖZDEN GEÇİRME VE GELİŞTİRME/İYİLEŞTİRME ◦ KIYASLAMA VE GELİŞTİRME/ İYİLEŞTİRME

6 TASARIM; teknik, araç ve gereç anlamına gelir. Modelin sorguladığı alanın hangi yöntem, teknik, araç ve gereçle yapıldığının belirlendiği boyuttur. Tasarım incelenirken; Mevzuata uygunluk, Bilimsellik ve Sonuç alınabilirlik bakımından incelenir.

7 UYGULAMA; TASARIMIN OKULUN/KURUMUN İLGİLİ BÜTÜN BÖLÜMLERİNDE PERİYODİK - SİSTEMATİK - OLARAK HAYATA GEÇİRİLMESİ ANLAMINA GELİR.

8 İZLEME VE DEĞERLENDİRME;  Tasarım ve uygulamanın makul bir dönemde amaca ne kadar hizmet ettiğinin test edilmesi,  Gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi,  Bu aşamada ilgili alanda başarısı ile bilinen okulların incelenmesi (Benchmarking: Kıyaslama yapılması) ve  Buradaki uygulamaların transfer edilmesi veya tasarım ve uygulamanın başarısının teyit edilmesi ile ilgilidir.

9 1. Kriter: Liderlik İlk kriter olan “Liderlik” kriterinde adından da anlaşılacağı üzere okulun/kurumun yönetiliş biçimi sorgulanmaktadır. Her seviyedeki liderlerin (müdür, müdür yardımcısı, bölüm şefi, zümre başkanı vb.) liderlik davranışlarını nasıl sergiledikleri, sorumluluk alanlarında nasıl bir yönetim sergiledikleri açıklanır. Liderlerin temel sorumlulukları değerlendirme formunda şu şekilde sıralanmıştır: EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ GİRDİ KRİTERLERİ 1. Kriter Liderlik (90 Puan)

10 Liderlik Alt Kriterleri (Göstergeleri) Alt Kriterler a) Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini nasıl oluşturmaktadır? b) Liderler, okul/kurumun ilke ve değerlerini davranışlarına nasıl yansıtmakta ve bir kalite kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder olmaktadırlar? c) Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır? d) Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve yönetime nasıl destek sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon çalışmaları, etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması vb.) e) Liderler okul/kurum çalışanları, hizmet götürülen kesim ve işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla olan ilişkileri nasıl yönetmektedir? (Bu kesimlerin istek, beklentileri dinleme, yanıtlama ve önerileri alma, başarıları tanıma, takdir etme vb.) f) Okulda/kurumda liderler kendi liderlik etkinliklerini nasıl ölçmekte, değerlendirmekte ve iyileştirmektedir? g) Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamaktadır? h) Okul/kurum liderleri toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine nasıl destek olmaktadır?

11 1. Kriter: Liderlik (90 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alt Kriterler nasıl  Liderler; işletmeler, sosyal ortaklar, işçi/işveren sendika ve konfederasyonları, meslek kuruluşları ile STK’larla ilişkileri nasıl yönetmektedir? nasıl  Liderler, İl Meslekî Eğitim Kurulu ile olan ilişkileri nasıl yönetmektedir?

12 Bu kriterde; Okul/kurumlardan genel anlamda Stratejik Planlarını nasıl yaptıkları, ilgili kişileri bu sürece nasıl kattıkları, stratejik planı eylem planlarına ve günlük çalışmalarına nasıl taşıdıkları vb. soruların cevabı yazılmalıdır. Bu kritere ilişkin değerlendirme yapılırken bakılacak diğer kriterler ise şu şekildedir: 2. Kriter: Okulun/Kurumun Planı (90 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ GİRDİ KRİTERLERİ

13 Okulun/Kurumun Planı Alt Kriterleri Alt Kriterler (Göstergeler) a) Okul/kurum, mevcut durum analizini nasıl yapmaktadır? b) Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; mevcut kurumsal performansını (öz-değerlendirmesini), araştırma ve inceleme faaliyetlerini, Bakanlık plânlamalarını, yakın çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerini, eğitimde ve bilimde yaşanan gelişmeleri nasıl dikkate almaktadır? c) Okul/kurum, stratejik planlamasında paydaş beklentilerini/ihtiyaçlarını nasıl tespit etmekte ve planlarına nasıl yansıtmaktadır? d) Okul/kurum, stratejik plan girdileri ile ilgili gelecek tahminlerini nasıl belirlemekte ve planlamaya nasıl yansıtmaktadır? e) Okul/kurum, misyonunu, vizyonunu, ilke ve değerlerini, stratejik amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini ve/veya projelerini ve birbirleriyle uyumlu olarak nasıl belirlemektedir? f) Okul/kurum, performans göstergelerini nasıl belirlemekte ve nasıl değerlendirmektedir? g) Okul/kurum, stratejik planı ve eylem planlarını/gelişim planlarını, süreçleriyle nasıl ilişkilendirmektedir? h) Okul/kurum, eylem planlarını/gelişim planlarını, maliyetlendirme ve bütçelendirmeyi nasıl yapmaktadır? i) Okul/kurum, stratejik planını ilgililere nasıl duyurmakta, kilit süreçler aracılığıyla planın yayılımı nasıl yapmakta, düzenli olarak nasıl gözden geçirmekte ve güncellemektedir?

14 2. Kriter: Okulun/Kurumun Planı (90 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alt Kriterler nasıl  Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; işgücü piyasasının durumunu, nasıl dikkate almaktadır? nasıl  İl ve Bakanlık düzeyindeki Meslekî Eğitim Kurulları nasıl izlenmektedir. nasıl  İşgücü piyasasının durumu, işletmelerin beklenti ve ihtiyaçları, pazarın durumu, yeni gelişen meslekler vb. hususların dikkate alınarak eğitim programlarının/planlarının hazırlanması/ güncellenmesi nasıl yapılmaktadır? nasıl  İşgücü durumu, işletmelerin beklenti ve ihtiyaçları, pazarın durumu, yeni gelişen meslekler vb. hususların dikkate alınarak eğitim ortamının, araç-gereç ve donanımın hazırlanması/güncellenmesi nasıl yapılmaktadır? nasıl  Mezunların istihdamı ve izlenmesi nasıl yapılmaktadır?

15 Bu kriter kapsamında;  Okul ve kurumlardan çalışanlarını nasıl yönettikleri,  Ekip çalışmaları ile içerisinde çalışanların olduğu kurul ve komisyonların çalışma biçimleri,  Çalışanın yeterliklerinin artırılması için yapılanlar,  Takdir ve tanıma sistemi, performansların izlenmesi,  Çalışanın yönetime katılımı, gibi çalışanla ilgili bir çok konuyu kapsar. Yönetim bu kriterle ilgili yaptıklarını raporlarken aşağıda sıralanan kriterlere cevap vermeye özen göstermelidir. 3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi (60 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ GİRDİ KRİTERLERİ

16 İnsan Kaynakları Yönetimi Alt Kriterleri Alt Kriterler (Göstergeler) a) Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinlikleri nasıl analiz edilmekte ve okul/kurum içi görevlendirmelerde nasıl dikkate alınmaktadır? b) Çalışan performansının değerlendirilmesi, uygun bir şekilde takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi nasıl yapılmaktadır? c) Çalışanların bilgi birikimi ve niteliklerinin geliştirilmesi nasıl yapılmaktadır? d) Ekiplerin oluşumu ve çalışması nasıl sağlanmaktadır? e) Çalışanların yönetime katılımı nasıl sağlanmaktadır? f) Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması nasıl yapılmaktadır? g) Okul/kurum içerisindeki görev dağılımı ve görev tanımlarının yapılması, okuldaki kurul ve komisyonların oluşumu, çalışanların ve kurulların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır? h) Çalışandan gelen yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır? i) Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi nasıl yapılmaktadır? j) Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması nasıl sağlanmaktadır?

17 3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi (60 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alt Kriterler nasıl  Ulusal ve uluslar arası eğitim olanaklarının değerlendirilerek çalışanların meslekî bilgileri nasıl güncellenmektedir? nasıl  Çalışanlar ile iş piyasasının ilişkilerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin işbaşı eğitimleri nasıl sağlanmaktadır? nasıl  Usta öğretici vb. öğretmen dışındaki eğitmen ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması; bu tür personelin izlenmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

18 Maddi kaynakların, bilgi birikiminin ve işbirliklerinin yönetimi kriteri ile okulun/kurumun finans yönetim biçimi değerlendirilmektedir. Okulun finansal kaynakları; genel bütçeden aktarılan kaynaklar, genel bütçe dışından sağlanan tüm bağış, ücret, kantin, kooperatif vb. den elde edilen kaynaklardır. Ayrıca maddi ve maddi olmayan kaynakların yönetiliş biçimi de bu kriterde açıklanmalıdır. 4. Kriter: Maddi Kaynakların Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi (40 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ GİRDİ KRİTERLERİ

19 Maddi aktiflere; binalar, demirbaş eşyalar, donanım, kullanılan malzemeler vb. örnekler verilebilir. Bunun yanında maddi olmayan aktiflere ise; projeler, patent özelliği taşıyan ürünler, buluşlar vb. örnek olarak verilebilir. Bu kriter kapsamında raporlama yapılırken aşağıda sıralanan kriterlere cevap verilmelidir. 4. Kriter: Maddi Kaynakların Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi (40 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ GİRDİ KRİTERLERİ

20 Maddi Kaynakların Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi Alt Kriterler (Göstergeleri) a) Okul/kurum maddi kaynaklarını, belirlenen stratejik plan ve eylem planlarını/gelişim planlarını destekleyecek şekilde nasıl kullanmaktadır? b) Okul/kurum işbirliklerini ve bilgi birikimini nasıl yönetmektedir? c) Okul/kurum bina, donanım ve malzemeleri etkili ve verimli olarak nasıl kullanmaktadır? d) Her türlü bina, donanım ve malzemenin bakım, onarım, temizlik ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır? e) Teknolojik gelişmeler nasıl takip edilmekte ve okula/kuruma nasıl kazandırılmaktadır? f) Teknoloji ve bilgi birikiminden azami ölçüde nasıl yararlanmaktadır? g) Okul/kurum bütçesi nasıl yönetilmektedir? h) Okul/kurum paydaşlarıyla bilgiyi nasıl paylaşmaktadır?

21 Alt Kriterler nasıl  Atölyelerin amacına uygun, etkin ve verimli kullanılması nasıl sağlanmaktadır? nasıl  Temrinlik malzemenin sağlanması, etkin ve verimli kullanılması nasıl yapılmaktadır? 4. Kriter: Maddi Kaynakların Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi (40 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları

22 Süreçler kriteri ile süreç yönetimi anlayışı sorgulanmaktadır. Süreç; bir takım girdileri alıp kullanıcısına katma değer yaratacak şekilde çıktı elde edilen iş ve işlemler bütünüdür. Süreç yönetiminde önemli olan;  Süreçlerin tanımlanması (sürecin adı, girdileri, işlemleri ve çıktısı belirlenmelidir),  Süreçler arası ilişkilerin belirlenmesi,  Süreç standartlarının belirlenmesi,  Süreç sorumlularının belirlenmesi,  Süreçlerin önem derecesine göre sınıflanması vb. konulardır. 5. Kriter: Süreç Yönetimi (120 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ GİRDİ KRİTERLERİ

23 Getirilen standartlar paydaş ihtiyaçlarına ve amacın gerçekleşmesine göre belirlenmeli ve zamanla standartlar iyileştirilmelidir. Bunun yapılabilmesi içinde düzenli bir şekilde süreç performansının ölçülmesi gerekir. 5. Kriter: Süreç Yönetimi (120 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ GİRDİ KRİTERLERİ

24 5. Kriter: Süreç Yönetimi (120 Puan) Alt Kriterler a) Okul/kurum süreçleri nasıl analiz edilmekte ve tanımlanmaktadır? b) Okul/kurum kritik ve kilit süreçlerini nasıl belirlemektedir? c) Okul/kurum süreçlerinin performansı nasıl ölçülmekte ve yönetilmektedir? d) Okul/kurum süreçleri nasıl gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir?

25 SONUÇ KRİTERLERİ “NE” elde edildiğini incelemektedir. Olumlu e ğ ilimlerin varlı ğ ı Hedeflere erişim Sonuçların okul/kuruma ait olması Karşılaştırma ( İ l Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İ yilerle) Kriter göstergelerinin tamamını kapsaması Alanla ilgili olanları kapsaması 6a 6b 9a 9b 6 ÖĞRENCİ, VELİ VE HİZMETTEN YARARLANANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR 9 FİNANSAL VE TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

26 Değerlendirme Mantığı Göstergeler Sayısal Sonuç  Eğilim Gösterme  Hedef ve Hedefe Ulaşma  Karşılaştırma (İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyilerle)  Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam  Kriter Göstergelerinin Tamamını Kapsaması  Alanla İlgili Olanları Kapsaması 1.Okul/kurum hizmetlerine ulaşma 2.İletişim 3.Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) 4.Güvenilirlik 5.Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri 6.Güvenlik 7.Kararlara katılım 8.Öğrenci işleri 9.Ders programları 10.Öğrenme/öğretme yöntemleri 1.Sınıf ortamı 2.Ders araç gereçleri 3.Ders arası (Dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği) 4.Okulun fiziki ortamı 5.Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa) 6.Sosyal, kültürel, bilimsel, sportif vb. faaliyetler 7.Belirli gün ve hafta kutlamaları 8.Öğrenci kulüpleri 9.Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür 10.Olumlu davranış kazanma 1 (0-7) 2 (8-17) 3 (18-27) 4 (28-37) 5 (38-52) 6 (53-70) Puan (*) Kriterin göstergeleri ile ilgili sonuç yok Kriterin göstergeleri ile ilgili 1 yıllık sonuç var ve hedefi karşılıyor Kriterin göstergeleri ile ilgili 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor Kriterin göstergeleri ile ilgili 3 yıllık sonuç var, hedefleri karşılıyor ve göstergelerle ilgili az sayıda karşılaştırma var Kriterin göstergeleri ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var, hedefleri karşılıyor ve göstergelerin çoğunluğunda karşılaştırma var Kriterin göstergeleri ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var, hedefleri karşılıyor ve göstergelerin tamamında karşılaştırma var Sonuçlar okula/kuruma ait ve kapsamı karşılıyor 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (70 Puan)

27 SAYISAL SONUÇ EĞİLİM GÖSTERME (olumlu eğilim veya yüksek performans) HEDEF VE HEDEFE ULAŞMA (uygun hedefler) KARŞILAŞTIRMA (İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyilerle) SONUÇLARIN OKUL/KURUMA AİT OLMASIKAPSAM KRİTER GÖSTERGELERİNİN TAMAMINI KAPSAMASI ALANLA İLGİLİ OLANLARI KAPSAMASI SONUÇ KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI

28 Kriterler Arası İlişkiler Kriter  3. & 7.  5. & 6.  4./5. & 9.  2. & 1.– 9.

29 Bu kriterde, öğrencilerin okul hakkındaki genel kanaatleri, memnuniyetleri, öğretmenlerine ilişkin algılamaları, sınıf ve derslikler ile okulun diğer bölümlerini ne kadar yeterli gördükleri kısacası okulda verilen her türlü hizmet ile eğitim öğretimi, öğrencilerin nasıl gördükleri raporlara yansıtılmalıdır. Bir okul için öğrencinin memnuniyetine ilişkin göstergeler şu alanları kapsayabilir. 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (70 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SONUÇ KRİTERLERİ

30 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (70 Puan) Göstergeler 1.Okul/kurum hizmetlerine ulaşma 2.İletişim 3.Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) 4.Güvenilirlik 5.Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri 6.Güvenlik 7.Kararlara katılım 8.Öğrenci işleri 9.Ders programları 10.Öğrenme/öğretme yöntemleri 11.Sınıf ortamı 12.Ders araç gereçleri 13.Ders arası (Dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği) 14.Okulun fiziki ortamı 15.Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa) 16.Sosyal, kültürel, bilimsel, sportif vb. faaliyetler 17.Belirli gün ve hafta kutlamaları 18.Öğrenci kulüpleri 19.Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür 20.Olumlu davranış kazanma

31 Göstergeler 1.Atölye eğitimi 2.İşletmelerdeki eğitim 3.Rehberlik ve danışmanlık 4.İşe ilişkin tavır, tutum, davranış kazanma 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (40 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları

32 Bu bölümde de tıpkı öğrenci memnuniyetinde olduğu gibi velilerin okula ilişkin algılamaları ve okuldan memnuniyetleri rapora yansıtılır. Veli memnuniyetine ilişkin göstergeler şu alanları kapsar. 6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (60 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SONUÇ KRİTERLERİ

33 6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (60 Puan) Göstergeler 1.Okul/kurum hizmetlerine Ulaşma 2.İletişim 3.Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) 4.Güvenilirlik 5.Rehberlik ve yönlendirme 6.Güvenlik 7.Kararlara katılım 8.Öğrenci işleri 9.Ders programları 10.Sınıf ortamı 11.Ders araç gereçleri ve donatım 12.Ders arası (dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği) 13.Okulun fiziki ortamı 14.Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa) 15.Sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetler (katılımcı veya izleyici olarak) 16.Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür 17.Olumlu davranış kazanma

34 Göstergeler 1.Atölye e ğ itimi 2. İ şletmelerdeki e ğ itim 3.Rehberlik ve danışmanlık 4. İ şe ilişkin tavır, tutum, davranış kazanma 6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (40 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları

35 6a.3 Kriter: İşletme ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (50 Puan) Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler 1.İletişim 2.İşbirliği 3.Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) 4.Güvenilirlik 5.Kararlara katılım 6.Okulda uygulanan programların niteliği ve yeterliliği 7.Program geliştirme 8.Eğitimcilerin yeterliliği 9.Eğitim araç-gerecinin, okul ve atölye donanımının yeterliliği 10.İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin işe ilişkin tavır tutum ve davranışları 11.İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin ekip çalışmalarına yatkınlığı 12.İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yatkınlığı 13.İşletmede çalışan/staj gören/mezun öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi

36 (Veli ve öğrenci memnuniyet ile ilgili diğer sonuçlar/hizmetten yararlanmaların memnuniyeti-kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti) Bu bölümde öğrenci ve velilerin algılarına dayanmayan ancak okuldan memnuiyetlerini gösteren diğer göstergelere ilişkin sonuçlara yer verilir. Bunlar: 6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları (120 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SONUÇ KRİTERLERİ

37 6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları (120 Puan) Göstergeler 1. Öğrenci devamsızlık oranları 2. Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları 3. Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları 4. Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci sayıları 5. Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci sayıları 6. Sağlık kuruluşlarına sevk alan öğrenci sayıları 7. Rapor alan öğrenci sayıları 8. Öğrenci ve veliden gelen öneri/dilek sayıları 9. Öğrenci ve veliden gelen şikayet sayıları 10. Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına gönüllü katılım sayıları 11. Okulda kaza geçiren öğrenci sayıları 12. Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyet sayıları ve bu faaliyetlere katılım oranı

38 6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları (120 Puan) Göstergeler 13. Okul-aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım oranları 14. Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları 15. Öğrencilere ve velilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve unvanlar 16. Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine ilişkin sonuçlar 17. Okulda üretilen proje sayısı 18. Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılan projelerle ilgili sonuçlar 19. İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun öğrenci ve velilere sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlar

39 Göstergeler 1.Mezuniyet sonrası işe yerleştirilen öğrenci sayıları, 2.İşletmelerde pratik eğitim yaptırılan öğrenci sayısı, 3.Öğrenci, veli ve işletmeden gelen öneri/dilek sayıları, 4.Öğrenci, veli ve işletmeden gelen şikayet sayıları, 5.Öğrenci, veli ve işletmelerin iyileştirme çalışmalarına (gönüllü) katılım sayıları, 6.Okulda/işletmede kaza geçiren öğrenci sayıları, 7.Öğrenci, veli ve işletmelerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları 8.İşbirliği yapılan işletme sayıları, 9.İşletmelerle ortak yürütülen proje/faaliyet sayıları 6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları (120 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları

40 Bu bölüme ilişkin açıklamalar genel açıklamalara uyularak yapılmalı ve aşağıda sıralanan alanlara ilişkin çalışanların algılamalarının ne olduğunu yansıtmalıdır. Bu alanlar: 7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (80 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SONUÇ KRİTERLERİ

41 7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (80 Puan) Göstergeler 1. Kariyer geliştirme 2. İletişim 3. Yetkelendirme (çalışanın görevi ile ilgili güçlü kılınması) 4. Fırsat eşitliği 5. Kararlara katılım 6. Yönetimden memnuniyet 7. Takdir-tanıma sistemi 8. Performans değerlendirme sistemi 9. Okulun vizyon, misyon ve değerlerine ilişkin algılamalar 10. Destek (moral, motivasyon, kariyer, ekipman vb.) 11. Okulda bulunan araç, gereç 12. Okul/Kurum ortamı (fiziki şartlar ve psiko-sosyal şartlar) 13. Çalışana okul tarafından sağlanması gereken hizmetler

42 Göstergeler 1.Atölye ortamı ve donanımı 2.Okulun işletme seçimi 7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (80 Puan) Ek: Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları

43 (Çalışan Memnuniyeti ile İlgili Diğer Sonuçlar) Diğer sonuçlar, doğrudan çalışan algısına dayanmayan ancak çalışanın okuldan/kurumdan memnuniyet derecesi hakkında bilgi veren sonuçlardır. Bir okul için çalışan memnuniyetine ilişkin diğer sonuçlar şu göstergeleri kapsayabilir: 7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları (50 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SONUÇ KRİTERLERİ

44 7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları (50 Puan) Göstergeler 1. İyileştirme ekip sayısı, çalışanların katılım oranları 2. Öneri sistemlerine çalışanların katılım oranları 3. Önerilerin dikkate alınma oranı 4. Çalışanlarca iletilen şikayet sayıları 5. Şikayetlerin dikkate alınma durumu 6. Eğitim ve gelişim düzeyleri (örneğin: lisans tamamlayan, yüksek lisans ve doktora yapanlar) 7. Yıllık kişi başına alınan hizmet-içi eğitim saati (Okul/kurum içi ve okul/kurum dışı) 8. Çalışanlara verilen ödül/belge sayıları ve bunların çalışan sayısına oranı 9. Memnuniyet anketlerine katılım oranları 10. Sevk, izin ve rapora dayalı devamsızlık durumu ve çalışan sayısına oranı 11. İş kazaları 12. Okulda görev yapan öğretmenlerin, bu okuldaki ortalama görev süresi 13. Çalışana sağlanan ücret dışı hizmetlerin (Kreş, servis, gezi ve sosyal, kültürel, sportif vb. etkinlikler) her bir alanıyla ilgili faaliyet sayıları ve katılım oranları 14. İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun çalışanlarına sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlar

45 Bu bölümde okul/kurumun sosyal ve toplumsal çevresini ilgilendiren, etkileyen sonuçlara yer verilir. Okulun/kurumun zorunlu olarak yapması istenmeyen ancak, toplumsal ve sosyal bir sorumluluğunun olduğu bilinciyle hareket edip yaptıkları etkinlikler, çalışmalar vardır. Toplumsal ve sosyal sorumluluğa ilişkin sonuçlar şu göstergeler çerçevesinde rapora yansıtılır. 8. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile ilgili Performans Sonuçları (50 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SONUÇ KRİTERLERİ

46 8. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile ilgili Performans Sonuçları (50 Puan) Göstergeler 1. Okul/kurumun diğer okul/kurumlarla bilgi, deneyim paylaşımı ve çevre ile olan ilişkileriyle ilgili sonuçlar 2. Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunmasına ilişkin sonuçlar 3. Doğal kaynakların korunmasına ilişkin sonuçlar 4. Okul/kurumun medyada yer almaya ilişkin sonuçlar 5. Toplumsal çevreyi geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetlerle ilgili sonuçlar 6. Özel eğitim ihtiyacı olanlarla varsa toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere sağlanan desteğe ilişkin sonuçlar 7. Toplum memnuniyetiyle ilgili kazanılan unvan ve ödül sayısı 8. Okul/kurumun halk sağlığı, sosyal, kültürel, sportif vb. alanlarda toplumsal sorumluluk gereği gönüllü yaptığı faaliyet sayısı

47 Bu bölümde okul/kurum bütçesinin yıllık performansına ilişkin sonuçlara yer verilir. Bütçede; gelir gider dengesi, gelir artışı, harcamaların politikalarla uyumu, verimlilik, tasarruf vb. durumlara ilişkin sonuçlar rapora yansıtılır. 9a. Kriter: Finansal Sonuçlar (30 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SONUÇ KRİTERLERİ

48 9a. Kriter: Finansal Sonuçlar (30 Puan) Göstergeler 1. Gelir ve gidere ilişkin sonuçlar 2. Harcamaların okul/kurum stratejik plan ve eylem planları ile uyumu 3. Verimlilik, tasarrufa ilişkin sonuçlar 4. Bütçe hedeflerine ulaşma oranı

49 Göstergeler 1.Üretim miktarı, satışlar kâr- zarar durumu 9a. Kriter: Finansal Sonuçlar (30 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları

50 Bu bölümde kurumsal performansa ilişkin sonuçlara yer verilir. Bir okul/kurumun temel performans göstergeleri aşağıda sıralanacak göstergelerle sınırlıdır gibi bir anlam çıkarılmamalıdır.Tüm sonuçlar okulun/kurumun performansı ile ilgilidir. Aslında bu bölüme daha önceden verilmemiş temel performansla ilgili diğer sonuçlar yansıtılmaktadır. Bu göstergeler şunlar olabilir: 9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar (140 Puan) EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SONUÇ KRİTERLERİ

51 9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar (140 Puan) Göstergeler 1. Okulun sınıf ve her bir ders için başarı düzeyleri 2. Bir üst öğrenim kurumuna sınavla yerleştirilen öğrenci oranları 3. Bir üst öğrenim kurumuna sınavsız yerleştirilen öğrenci oranları 4. Sınıfını doğrudan geçen öğrenci oranları 5. Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu 6. Ulusal ve uluslar arası düzenlenen yarışmalarda alınan sonuçlar 7. Okulda üretilen projeler, yayınlar vb. alanlara ilişkin sonuçlar 8. Süreçlere ilişkin sonuçlar 9. Yeni süreç tasarımına ilişkin sonuçlar 10. Stratejik plan hedeflerinin gerçekleşme durumuna ilişkin sonuçlar 11. Merkezi sistem sınavları ile il düzeyinde yapılan sınavlara ilişkin sonuçlar 12. Bina, donanım, araç gereç ve sarf malzemelerinin ekonomik, verimli ve etkili kullanımına ilişkin sonuçlar 13. Öğrenci/öğretmen oranı 14. Kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanma oranı 15. Üniversiteler, eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirliklerine ilişkin sonuçlar 16. Özdeğerlendirme sonuçları doğrultusunda yapılan iyileştirme sayıları 17. Teftiş puanları, okulu başarılı gösterebilecek diğer uygulamalara ilişkin sonuçları 18. Öğrenci disiplin olaylarıyla ilgili sonuçlar

52 Göstergeler 1.Mezun olduğu alanda istihdamı sağlanan öğrenci sayıları 2.İstihdam sayısının mezunlara oranı 3.Mezunlara yönelik talebe ilişkin sonuçlar 4.Yeni uygulamaya konan programlar, yöntem ve teknikler 5.Alanı ile ilgili bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilen öğrenci sayıları 9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar (140 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları

53 Boyut Kriter No Kriterler Kriter Puanı Kriter % Boyut % Girdiler 1 Liderlik 909 28 2 Okulun/Kurumun Planı 909 3 İnsan Kaynakları Yönetimi 606 4 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 404 İşlemler 5 Süreç Yönetimi 12012 Sonuçlar 6a.1 Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 70 25025 60 6a.2 Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 60 6b6b Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 120 7a7a Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 80 13013 7b7b Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 50 8a8a Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 505 9a9a Finansal Sonuçlar 30 17017 9b9b Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 140 Toplam1000100

54 Boyut Kriter No Kriterler Kriter Puanı Kriter % Boyut % Girdiler 1Liderlik909 28 2Okulun/Kurumun Planı909 3İnsan Kaynakları Yönetimi606 4 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 404 İşlemler 5Süreç Yönetimi12012 Sonuçlar 6a.1Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları40 25025 60 6a.2Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları40 6a.3İşletme ile İlgili Memnuniyet Sonuçları50 6bHizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları120 7aÇalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları80 13013 7bÇalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları50 8a Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 505 9aFinansal Sonuçlar30 17017 9bTemel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar140 Toplam1000100

55


"9 ANA KRİTER, * ( Girdi ve İşlemler Kriteri) 39 (+11)* Alt Kriter * ( Sonuç Kriteri) + 114 (+29)* Gösterge ** 153 (+40)* = 193 *bulunur. * Meslekî ve Teknik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları