Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN İLİ AKDENİZ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ 2015-2016 ÇERÇEVE PLANI (TASLAK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN İLİ AKDENİZ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ 2015-2016 ÇERÇEVE PLANI (TASLAK)"— Sunum transkripti:

1 MERSİN İLİ AKDENİZ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ 2015-2016 ÇERÇEVE PLANI (TASLAK)

2 GENEL AÇIKLAMALAR 2012 yılında 4+4+4 e ğ itim sitemine geçilmesi, rehberlik saatinin haftalık ders çizelgesinden kademeli olarak kaldırılması, 8. Sınıflarda Rehberlik ve Kariyer Planlama adı altında haftalık ders çizelgesinde bir ders konulmasına bağlı olarak çerçeve planlarda de bir düzenlemeye gidilmesi gerekmiştir. Hazırlanan bu çerçeve planda hem Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen ve uygulamada olan programlara yer verilmekle birlikte aynı zamanda ilkokul ve ortaokul düzeyinde öğrencilerin gelişim dönemi özelliklerine bağlı olarak verilmesi gereken kazanımlara yer verilmiştir.

3 Hazırlanan çerçeve plan örnek oldu ğ undan; Her okul, bulunduğu bölgenin özellikleri ve öğrencilerin/öğretmenlerin/velilerin rehberlik ihtiyaçlarını dikkate alarak çerçeve plan üzerinde değişiklik yapabilir. Etkinliklerin seçiminde; öğrencilerin yaş ve gelişim dönemi özellikleri ile kazanıma uygunluğu dikkate alınmalıdır. Kazanımların işleniş sırası sınıfların özellikleri, öğrenci ihtiyaçları ve rehberlik öğretmeninin uygulaması gereken etkinlikler dikkate alınarak gerekli düzenlemelerle değiştirilebilir.

4 PLAN İÇERİSİNDE YER ALAN BÖLÜMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÇERÇEVE PROGRAM BEŞ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR. A. Grup Rehberli ğ i: B. Bireysel Planlama: C. Müdahale Hizmetleri D. Program Geli ş tirme, Ara ş tırma, Mü ş avirlik Ve Profesyonel Geli ş im E. Di ğ er

5 A-GRUP REHBERLİĞİ: İki Bölümden Oluşmaktadır 1.SINIF BÖLÜMÜ 2.OKUL BÖLÜMÜ

6 1.Sınıf bölümü; Ortaokul ve ortaö ğ retim kurumları sınıf rehberlik programı: Rehberlik ve kariyer planlama dersi programında yer alan kazanımlara yönelik sınıf rehber ö ğ retmeni tarafından yürütülen rehberlik etkinliklerini kapsar. Özel yetkinlik gerektiren kazanımlar da bu bölümde yer alır ancak uygulaması rehberlik ö ğ retmeni tarafından gerçekle ş tirilir. Ortaokul Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Ö ğ retim Programının Uygulanması bölümünün ilk iki maddesi ş öyle der: 1) İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) “Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi” haftada bir saat okutulacak bir derstir. Bu dersi şube rehber öğretmen okutmakla görevlidir. Şube rehber öğretmen, programda yer alan kazanımların işleniş dağılımını bu dersin toplam saatini dikkate alarak planlamalıdır. 2) Okul rehber öğretmeni programın kazanımlarının ölçülmesinde, çocukların yetenek, ilgi ve değerlerinin belirlenmesinde şube rehber öğretmenlerine gerekli desteği sağlamalıdır.

7 2.Okul bölümü; Sınıf rehberlik programı dışında, Rehberlik öğretmeni tarafından okul genelinde ya da sınıflar düzeyinde öğrencilere yönelik düzenlenen ve rehberlik öğretmeni tarafından yürütülen grup rehberliği etkinliklerini kapsar. Okul rehberlik öğretmeninin uygun gördüğü ve/veya okul ve sınıf düzeyinde uygun görülen rehberlik etkinliklerinin planlamasına bu bölümde yer verilmesi ve Rehberlik Öğretmeni tarafından gerçekleştirilmesi. Okul idaresinin bu çalışmaların etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için her türlü tedbiri alması ve imkanları sağlaması,

8 B-BİREYSEL PLANLAMA:

9 Öğrencilerin eğitsel ve mesleki geleceklerini sağlıklı bir biçimde planlamalarına yardımcı olmak amacıyla; Bireyi tanıma, Yöneltme, Yerleştirme ve İzleme hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilecek, bireysel görüşmeler, bireysel ya da grup test veya ölçeklerinin uygulanması, sonuçlar hakkında geribildirim verilmesi gibi tüm etkinlikler bu bölümde yer alır.

10 C-MÜDAHALE HİZMETLERİ: Herhangi bir yeterlik alanında, sınıf rehberli ğ i dı ş ında yardım gerektiren, sorun ya ş ayan ö ğ rencilere yönelik her türlü bireysel ya da grupla gerçekle ş tirilen Etkinlikler ile bu hizmetlerden yararlanacak ö ğ rencilerin tespitine yönelik çalı ş malar bu bölümde yer alır

11 Bireysel ya da grupla psikolojik danı ş ma, Krize müdahale vb. Bu hizmetlerden yararlanacak ö ğ rencilerin tespitine yönelik çalı ş malar; Ayrıca önleyici müdahale kapsamında sorun ya ş aması muhtemel risk gruplarındaki ö ğ rencilere yönelik çalı ş malar; “Psikoe ğ itim”, “Psikososyal Müdahale Hizmetleri”, “Temel Önleme” E ğ itim Ortamlarında Ş iddetin Azaltılması ve Önlenmesi çalı ş ması” vb.) Not: Okul Kriz ve Krize Müdahale Yönetim Ekibi, Okul Psikososyal Müdahale Hizmetleri Kurulu, mutlaka olu ş turulmalı ve “Temel Önleme ” çalı ş malarına a ğ ırlık verilmesi, Psikoe ğ itim programının mutlaka uygulanması ve ba ş ta idare olmak üzere tüm okul personelinin i ş birli ğ i ve deste ğ inin olu ş ması önemlidir.

12 D-PROGRAM GELİŞTİRME, ARAŞTIRMA, MÜŞAVİRLİK VE PROFESYONEL GELİŞİM:

13 Okul ve sınıf rehberlik programlarının; planlanması, hazırlanması, uygulanması ve de ğ erlendirmesine yönelik etkinlikler, Ara ş tırma etkinlikleri, Kurullar, Toplantılar, Kongre, Sempozyum vb. gibi bilimsel etkinlikler katılma, Hizmet içi e ğ itime katılma, Veli, ö ğ retmen ve yöneticilere mü ş avirlik, Halkla ili ş kiler gibi tüm etkinlikler bu grupta yer alırlar. Not: Okul terki Psikoeğitim Danışmanlık Tedbiri Kararları XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’ Programların değerlendirilmesine yönelik toplantılar.

14 E-Diğer: Programın di ğ er unsurları içerisine yerle ş tirilemeyen etkinlikler; Belirli Gün ve Haftalar vb

15 ÇERÇEVE PLANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Program örnek çerçeve niteliği taşımakta olup, grup rehberliği etkinlikleri rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi tarafından yaşanılan çevre ve okul-öğrenci ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Etkinlikler öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine göre farklı kaynaklardan seçilebilir. Okul grup rehberliği etkinlikleri ile sınıf grup rehberliği etkinlikleri aynı haftalarda benzerlik gösterecek şekilde planlanmıştır. Ancak okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda planlama yapılarak etkisini artırmaya yönelik farklı zamanlarda planlama yapılabilir. Çerçeve planda yer alan TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı) 2015-2016 eğitim öğretim yılında bir proje kapsamında yürütüldüğünden sonraki yıllarda okul grup rehberliği etkinlikleri bölümüne koruyucu önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında çalışmalar eklenebilir.

16 ÇERÇEVE PLANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR (devam) Okul Psikososyal Müdahale Ekibi; madde bağımlılığı, şiddet, travma, taciz vb. durumlara müdahale ve çalışmaların yürütülmesinden sorumludur. Önceki yıllarda ayrı ayrı hazırlanan eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi eylem planı, psikososyal müdahale eylem planı, okul grup rehberliği bölümünde, müdahale çalışmaları ise çerçeve planda müdahale hizmetleri başlığı altına yerleştirilecektir. Danışmanlık tedbiri uygulamalarına yönelik çalışmaların yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi ve raporların zamanında hazırlanarak gönderilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Rehberlik öğretmeni okulda ilgili mevzuat doğrultusunda kurulan kurul ve komisyonlarda yönetmeliklerin belirttiği hususlarda alanı ile ilgili görev alır.

17 ÇERÇEVE PLANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR (devam) Aile ziyaretleri; müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehberlik öğretmeninden oluşan bir ekip tarafından yapılmalıdır. Gerektiğinde muhtar, din görevlisi, aile hekimi gibi aileyi tanıyan ve aile ile iletişim kurulmasında kolaylaştırıcı rol oynayacak bireylerden de destek alınır. Yapılan ziyarete ilişkin kayıtlar tutulmalıdır. Özel eğitim okullarında farklı engel türlerine yönelik ortak program hazırlandığından rehberlik öğretmeninin öğrenci yeterliliklerine göre etkinlikleri belirlemesi gerekmektedir. Özellikle aile rehberliği faaliyetlerinde özel eğitim öğretmeni ile işbirliği yapılmalıdır.

18 ÇERÇEVE PLANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR (devam) Rehberlik öğretmeni olmayan okullarda, Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu okullarının ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden müşavirlik hizmeti alarak planlarını hazırlar. Rehberlik öğretmeni öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınav kaygısı, öfke kontrolü, atılganlık vb. konularda yapılandırılmış grup oturumlarına planda yer verebilir. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hizmet standardını sağlamak ve hizmetlerin etkililiğini artırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak illere dağıtımı yapılan ve http://orgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanan “Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Uygulama Kılavuzu”ndan da yararlanılması uygun olacaktır.http://orgm.meb.gov.tr

19 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"MERSİN İLİ AKDENİZ REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ 2015-2016 ÇERÇEVE PLANI (TASLAK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları