Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM. ÖZEL EĞİTİM NEDİR ? Özel e ğ itime ihtiyacı olan birey: Çe ş itli nedenlerle, bireysel özellikleri ve e ğ itim yeterlilikleri açısından ya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM. ÖZEL EĞİTİM NEDİR ? Özel e ğ itime ihtiyacı olan birey: Çe ş itli nedenlerle, bireysel özellikleri ve e ğ itim yeterlilikleri açısından ya."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM

2 ÖZEL EĞİTİM NEDİR ? Özel e ğ itime ihtiyacı olan birey: Çe ş itli nedenlerle, bireysel özellikleri ve e ğ itim yeterlilikleri açısından ya ş ıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey. Yetersizlik: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinli ğ in ya da yapının önlenmesi, sınırlandırılması hali. Engel: Bireyin yetersizli ğ i nedeniyle, ya ş adı ğ ı sürece, ya ş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara ba ğ lı olarak oynaması gereken rolleri gere ğ i gibi oynayamama durumu.

3 Özel Eğitim; Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin e ğ itim ihtiyaçlarını kar ş ılamak için özel olarak yeti ş tirilmi ş personel, geli ş tirilmi ş e ğ itim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen e ğ itime "özel e ğ itim" denir.

4 Özel Eğitim; Ço ğ unluktan farklı ve özel e ğ itime ihtiyacı olan çocuklara sunulan, Üstün yetenekli olanları yetenekleri do ğ rultusunda en üst düzeye çıkmasını sa ğ layan Yetersizli ğ i engele dönü ş türmeyi önleyen, Engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek Topluma kayna ş masını ve ba ğ ımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatılan e ğ itimdir.

5 Neyi öğretir? Özel e ğ itim, genel e ğ itimden içerik yönünden yani nelerin ö ğ retilece ğ i yönünden farklıla ş maktadır. Ola ğ an çocukların kendili ğ inden edindikleri becerilerin büyük bir kısmını yetersizlikten etkilenmi ş özel e ğ itime ihtiyacı olan çocuklara, yo ğ un ve sistematik biçimde ö ğ retmek gerekmektedir.

6 Neyi öğretir? Örne ğ in, giyinme, soyunma, yemek yeme becerilerini çocuklar, yeti ş kinleri gözleyerek, taklit ederek ö ğ renirler. Genel e ğ itimden özel e ğ itimin ayrıldı ğ ı bir di ğ er nokta ise içeri ğ in düzenleni ş idir. Genel e ğ itimde içerik ortalama çevresindeki çocuklar için merkezi programlarla belirlenirken, özel e ğ itimde programın içeri ğ ini çocu ğ un ihtiyaçları belirler.

7 Türkiye’de Ne Kadar Kişi Özel Eğitime Muhtaç ? %12 8,5 milyon Özel e ğ itim toplumsal bir sorun.

8 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ Türk Millî E ğ itiminin genel amaçları do ğ rultusunda özel e ğ itimin temel ilkeleri ş unlardır 573 sayılı Özel E ğ itim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) belirtilmi ş tir. 1. Özel e ğ itime ihtiyacı olan tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri do ğ rultusunda ve ölçüsünde özel e ğ itim hizmetlerinden yararlandırılır. 2. Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireylerin e ğ itimine erken ya ş ta ba ş lanması esastır. 3. Özel e ğ itim hizmetleri, özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyi, sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün oldu ğ u kadar ayırmadan plânlanır ve yürütülür. 4. Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyin e ğ itim performansları dikkate alınarak; amaç, içerik ve ö ğ retim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak, yetersizli ğ i olmayan akranları ile birlikte e ğ itilmelerine öncelik verilir.

9 5. Özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyin, her tür ve kademedeki e ğ itimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için her türlü rehabilitasyonlarını sa ğ layacak kurum ve kurulu ş larla i ş birli ğ i yapılır. 6. Özel e ğ itime ihtiyacı olan birey için, bireysel e ğ itim plânı hazırlanır ve e ğ itim programları bireyselle ş tirilerek uygulanır. 7. Ailelerin, özel e ğ itim sürecinin her boyutuna aktif katılmaları ve e ğ itimleri sa ğ lanır. 8. Özel e ğ itim politikalarının geli ş tirilmesinde, özel e ğ itime ihtiyacı olan bireye yönelik etkinlik gösteren sivil toplum örgütlerinin görü ş lerine önem verilir. 9. Özel e ğ itim hizmetleri, özel e ğ itime ihtiyacı olan bireyin toplumla etkile ş im ve kar ş ılıklı uyum sa ğ lama sürecini kapsayacak ş ekilde plânlanır

10 NEDENLER Yapısal nedenler Kromozom bozuklukları(Dawn sendromu) Metabolik bozukluklar (Fenilketonüri) Genetik bozukluklar (Kan uyu ş mazlı ğ ı ) Edinilmi ş nedenler Beslenme yetersizlikleri Ate ş li hastalıklar Çevresel etmenler.

11 Özel Eğitim Muhtaç çocukların Sınıflandırılması Zihinsel engelli Çocuklar: Ş u anki performansına bakılacak En son zeka testinden 70 puanın altında alacak 18 ya ş tan önce olacak Uyumsal becerilerin en az ikisinde normal akranlarından geri olacak Hafif (Ö ğ retilebilir) Orta (E ğ itilebilir) A ğ ır ve çok a ğ ır

12 Özellikleri Akademik kavramları geç ve güç ö ğ renirler. Dikkat süreleri kısa ve da ğ ınıktır, Bir i ş i sonuna kadar sürdüremezler. Somut ş eyleri daha kolay ve iyi kavrarlar. Zaman kavramı çok geç ve güç geli ş ir. Genelleme yapamazlar. Gördükleri ve duydukları ş eyleri çabuk unuturlar. Sözcük da ğ arcıkları zayıftır, konu ş maları akıcı de ğ ildir, Okuduklarını anlatmakta güçlük çekerler. Duygu ve dü ş üncelerini ifade edemezler.

13 İşitme engelli çocuklar İş itme duyarlı ğ ının kısmen veya tamamen kaybından dolayı konu ş mayı edinmede, dili kullanma ve ileti ş imde ya ş adı ğ ı güçlükler nedeniyle özel e ğ itim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir. Total i ş itme yetersizli ğ i Az i ş iten

14 Özellikleri Konu ş malarda belirli sesleri dü ş ürür ya da de ğ i ş tirir. Konu ş urken bazı sesleri atlarlar. Sözcükleri yanlı ş söylerler. İ steklerini anlatmak için gere ğ inden fazla jest ve mimik kullanırlar. Sesin geldi ğ i yönü tayin edemezler. Bedensel devinimlerde ( oturma, ko ş ma, yürüme) denge bozuklu ğ u görülür. Konu ş malarında tek düzelik, devamlı olarak fısıltı halinde ya da ba ğ ırarak konu ş ma görülür. Çevrelerindeki seslere duyarsızlık gösterirler.

15 Otizm ve Spektrum bozukluğu olan çocuklar Sosyal etkile ş im, sözel ve sözel olmayan ileti ş im, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılı ğ ı nedeniyle erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel e ğ itim ile destek e ğ itim hizmetine ihtiyacı olan bireylerdir.

16 Özellikleri Dil geli ş imleri geridir, konu ş malarında akıcılık yoktur. Konu ş ulanları ve yönergeleri anlamakta güçlük çekerler. Kar ş ılıklı olarak konu ş mayı ba ş latamaz ve sürdüremezler, Konu ş mak yerine i ş aret etmeyi kullanırlar. Göz konta ğ ı kurmaktan kaçınırlar. Kar ş ılıklı ileti ş im kurmak istemedi ğ inde ba ğ ırma, vurma çı ğ lık atma gibi tepkiler gösterebilirler. Temel duyguları ifade etmede güçlük çekerler. Ben yerine sen veya 3.tekil ş ahıs olarak söz ederler. Taklit becerileri görülmez.

17 Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar Dili, yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme konu ş ma okuma yazma heceleme dikkat yo ğ unla ş tırma ya da matematiksel i ş lemleri yapma güçlü ğ ü nedeniyle özel e ğ itim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

18 Özellikleri Okuma hızı ve niteli ğ i açısından ya ş ıtlarından geridirler. Harf-ses uyumu geli ş memi ş tir, bazı harfleri ö ğ renemezler. Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanırlar. Okuduklarını anlamakta zorlanırlar. Okurken ve yazarken harfleri,heceleri atlar ya da harf hece eklerler. Yazarken bazı harf ve sayıları kelimeleri ters yazarlar ya da karı ş tırırlar. Yazarken kelimeler arasında hiç bo ş luk bırakmaz ya da kelimeyi iki-üç parçaya bölerek yazarlar(ka-lem gibi)

19 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar Ya ş ına ve geli ş im seviyesine uygun olmayan dikkat eksikli ğ i, a ş ırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en az iki ortamda ve altı ay süreyle gösteren bu özellikleri yedi ya ş ından önce ortaya çıkan özel e ğ itim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

20 Özellikleri Sürekli hareket halindedirler. Sürekli konu ş ur, ba ğ ırır, ba ş kalarını yaptı ğ ı i ş ten alıkoyarlar. Okul araç gereçlerini sık sık kaybederler. İ steklerini erteleyemezler. Sorulan soru tamamlanmadan cevap verirler. Grup içinde sırasını beklemekte zorlanırlar. Sakin ve gürültüsüz biçimde oynamakta zorluk çekerler. Dikkatleri çok kısa sürelidir ve çabuk da ğ ılır. Genellikle ba ş ladıkları i ş i sonlandırmada güçlük çekerler. Ba ş ladıkları i ş i bitirmeden bir di ğ erine ba ş larlar.

21 Duygusal ve Davranış Bozuklukları Olan Çocuklar Ya ş ına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve davranı ş lar göstermesi nedeniyle özel e ğ itim ve destek e ğ itime ihtiyacı olan bireylerdir. Not: Hemen her çocuk zaman zaman uygun olmayan davranı ş larda bulunur. Bir çocukta duygusal ya da davranı ş sal bozukluk olup olmadı ğ ını belirlemede temel ölçütler, davranı ş ın sıklı ğ ı ve ş iddetidir.

22 Özellikleri Sık sık karde ş leriyle ve akranlarıyla kavga ederler. En az iki farklı ortamda problem davranı ş gösteririler. Canlı ve cansız nesnelere yönelik saldırganlık gösterirler. Yalan söyleme, ba ş kalarını a ş a ğ ılama, hırsızlık yapma, çetelere katılma, okuldan kaçma gibi davranı ş gösterirler. Okul derslerinde ba ş arısız olurlar. Ba ş kalarının temel haklarını, toplumun kurallarını sürekli ş ekilde ihlal ederler.

23 Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocuklar Dili kullanma konu ş mayı edinme ve ileti ş imdeki güçlük nedeniyle özel e ğ itim hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerdir.

24 Özellikleri Sesleri atlarlar ya da dü ş ürürler (kapı yerine apı gibi). Kelimenin içindeki bir sesin yanına aynı sesi veya ba ş ka bir sesi ekleyerek çıkarırlar. Örne ğ in; a ş a ğ ı yerine ş a ğ ı, saat yerine sahat gibi. Kelime içindeki bir sesin yerine ba ş ka bir ses çıkarırlar.Arı yerine ayı, araba yerine ayaba, kitap yerine kipat gibi. Sesleri ola ğ an dı ş ı uzatırlar.B-b-b-baca gibi. Kelimeleri ve heceleri tekrar ederler. Konu ş urken yüzde gerilim, ka ş göz oynatma, ba ş ın ani hareketleri gibi istenmeyen jestler gözlemlenir.

25 Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar Üstün veya Özel Yetenek: Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya akademik alanlarda akranlarına göre üst seviyede performans gösterme durumudur. Üstün zekalı ve üstün yeteneklilerin ö ğ renme yetenekleri, okullardaki genel e ğ itimin gerektirdi ğ inin çok üstündedir. Özellikle ilkö ğ retim ve orta ö ğ retim programları bu bireylerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmi ş olmadı ğ ından ve bundan dolayı da yeteneklerinin tümünü kullanamadıklarından dolayı Üstün zekalı ve Üstün yetenekli bireylerin, özel e ğ itim kapsamına alınarak, özel programlar ve özel yeti ş mi ş personel tarafından e ğ itilmeleri gerekmektedir.

26 Özellikleri Geli ş imin tüm alanlarında ya ş ıtlarının ilerisindedirler. Erken yürür, erken konu ş ur, okumayı erken ya ş ta ö ğ renirler. Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar. Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahiptirler. Ayrıntılara ola ğ anüstü dikkat ederler. Ö ğ renme ve bilgiye sürekli açlık duyarlar. Zengin sözcük hazinesine sahiptirler. Kelimeleri do ğ ru telaffuz ederler, yerli yerinde kullanırlar ve akıcı bir konu ş maları vardır.

27 Özel Eğitim Kurumlarının Amacı 1.Toplum içindeki rollerini gerçekle ş tiren, ba ş kaları ile iyi ili ş kiler kuran, i ş birli ğ i içinde çalı ş abilen, çevresine uyum sa ğ layabilen, üretici ve mutlu bir vatanda ş olarak yeti ş melerini, 2. Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel ya ş am becerilerini geli ş tirmelerini 3. Uygun e ğ itim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri do ğ rultusunda üst ö ğ renime, i ş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

28 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI AYRI OKULLARDA ÖZEL E Ğİ T İ M UYGULAMALARI A.Görme Engelliler İ lkö ğ retim Okulları Yatılı Gündüzlü B. İş itme Engelliler İ lkö ğ retim Okulları/Liseleri Yatılı Gündüzlü C.Ortopedik Engelliler İ lkö ğ retim Okulları Yatılı Gündüzlü

29 AYRI OKULLARDA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI Ç.E ğ itilebilirler İ lkö ğ retim Okulları Gündüzlü D. İş Okulları Gündüzlü E.E ğ itim ve Uygulama Okulları Gündüzlü F. İş E ğ itim Merkezi Gündüzlü G.Otistik Çocuklar E ğ itim Merkezleri (OÇEM) Ğ.Bilim Sanat Merkezleri H.Hastane Okulları

30 NORMAL OKULLARDA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI Kayna ş tırma Özel E ğ itim Sınıfı

31 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Özel E ğ itim gereksinimi olan bireylerin geli ş im özellikleri, e ğ itim performansları ve ihtiyaçları do ğ rultusunda hazırlanan, destek e ğ itim hizmetlerini de içeren özel e ğ itim programıdır.

32 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Çocu ğ un bütün e ğ itim gereksinimlerine uygun olarak, ö ğ renme ya ş antılarını içerir, bu anlamda kapsamlıdır. BEP’te hedefler eri ş ilebilir olup, ö ğ rencinin e ğ itsel performans düzeyine göre saptanır. Bu anlamda BEP uygulanabilirdir. BEP bireyseldir çünkü bireysel performansa uygun, bireysel hedefler barındırır. BEP sadece akademik alanları de ğ il, destek hizmetlerini, mesleki, motor, öz bakım, günlük ya ş am ve ileti ş im (dil konu ş ma) becerilerini de kapsar. Kapsamlıdır.

33 Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP) BÖP’ün açılımı bireyselle ş tirilmi ş ö ğ retim planı veya bireyselle ş tirilmi ş ö ğ retim programıdır. BÖP en genel anlatımıyla bir ö ğ renci için günlük plandır. Ancak yapılan BÖP sadece o güne ait bir plan olmayabilir. Burada amaç davranı ş ın kazandırılmasına yönelik bir planlamadır. BÖP, ele aldı ğ ımız davranı ş ın ne kadar bir sürede, nerede ve nasıl ö ğ retilece ğ ini ve nasıl de ğ erlendirilece ğ ini gösterir. BEP/BÖP Aslında sanıldı ğ ı kadar karma ş ık bir program de ğ ildir. BEP’te, ö ğ rencinin gereken davranı ş ları kazanması için, ö ğ rencinin ve çalı ş anların yapması gerekenleri ayrıntılı,belirgin ve açıkça ifade eden plandır.

34 Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı (BÖP) Günlük, haftalık veya aylık olarak geli ş tirilebilir. BÖP’te i ş lenen amaçlar BEP’teki kısa dönemli amaçlarımızdır. BEP’te yer alan uzun dönemli amaçlara ula ş mak için kısa dönemli amaçlarımızı nasıl ö ğ retece ğ imiz konusunda bize yol gösterecek planlardır.

35 Özel Eğitim ortamlarının Düzenlenmesi Özel e ğ itim hizmetlerinden yararlanacak olan bireyler için en az kısıtlayıcı ortam ilkesi göz önüne alınarak e ğ itim ortamları bireye ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir.

36 Okul tanıtılmalı Arkada ş ları bilgilendirilmeli Sınıf kuralları ö ğ retilmeli Sınıf düzenlenmeli Olumlu davranı ş lar ödüllendirilmeli Kullanılan dil ö ğ renciye uygun olmalı Bireysel geli ş imi dikkate alınmalı Konu analizi yapılmalı Sosyal ileti ş imi sa ğ lanmalı Okul aile i ş birli ğ i içinde olmalı Araç gereç temin edilmeli

37 Kaynaştırma ve Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kayna ş tırma, özel gereksinimli ö ğ rencilere ve sınıf ö ğ retmenlerine gerekli destek hizmetlerin sa ğ lanması ko ş uluyla, bu ö ğ rencilerin tam ya da yarı zamanlı olarak akranlarıyla birlikte genel e ğ itim sınıflarında e ğ itim alması olarak tanımlanmaktadır.

38 Kaynaştırma ve Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kayna ş tırma uygulaması, her türde ve düzeyde engele sahip ö ğ renciler için söz konusu olabilmektedir. Özel gereksinimli ö ğ rencilerin, genel ö ğ renci nüfusu içindeki oranları dikkate alındı ğ ında, bir sınıfa birkaç özel gereksinimli ö ğ renciden fazlasının dü ş me olasılı ğ ı azdır. Dolayısıyla, kayna ş tırma uygulamalarının yaygınla ş masının önemli bir niceliksel sakıncası bulunmamaktadır.

39 Kaynaştırma ve Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hangi ö ğ rencilerin kayna ş tırılaca ğ ına karar verirken, en az kısıtlayıcı e ğ itim ortamı ilkesinden hareket etmek gerekmektedir. En az kısıtlayıcı e ğ itim ortamı ilkesi, bir özel gereksinimli ö ğ rencinin, hem normal ya ş ıtlarıyla olabildi ğ ince fazla bir arada bulunmasını, hem de e ğ itim gereksinimlerinin en iyi ş ekilde kar ş ılanmasını sa ğ layacak e ğ itim ortamına yerle ş tirilmesi gerekti ğ ini öne süren ilkedir.

40 Engellilere Yönelik Tutumlar Toplumun engellilere kar ş ı geli ş tirdi ğ i iki farklı tutum var: Acımak veya dı ş lamak… Aslında her iki tutum da engelli bireylere zarar vermekte ve onları yaralamaktadır. İ nsanların engellilere acıması iyi niyetten kaynaklanan bir duygudur. İ nsanların birço ğ u, bir engelliyle kar ş ıla ş tı ğ ı zaman yardım etmek ister; toplu ula ş ım araçlarında yerini verir, kaldırıma çıkmasına yardım eder, kar ş ıdan kar ş ıya geçmesini sa ğ lar, e ğ er dileniyorsa bir miktar para verir.

41 Engellilere Yönelik Tutumlar Bazı inanlar ise, engellilere kar ş ı zalimce bir tutum geli ş tirir: Dı ş lamak… Bu insanlar, ço ğ u zaman vebalı veya canavar görmü ş gibi engellilerden kaçarlar. Bugün engelli bireylerin temel sorunlarından biri de toplumumuzun olumsuz tutumundan dolayı sosyal alanda yetersiz kalmaları ve duygusal olarak ciddi sıkıntılar ya ş amalarıdır.

42 Keller Planı Keller planı özellikle ö ğ renme güçlü ğ ü çeken ö ğ rencilerle ilgilenmede çok etkilidir. Temel amaç; bireysel farklar ve bu farklardan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesidir. Ö ğ rencilerin sahip oldu ğ u özelliklere göre homojen (benzer özelliklere sahip ö ğ rencilerden olu ş an) sınıflar (gruplar) olu ş turulur. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur (sınırlılı ğ ı). Ö ğ renciler kendi kendilerine çalı ş ırlar. Ö ğ rencinin rakibi kendisidir. De ğ erlendirme bireyseldir. Her ö ğ renci kendi hızına göre ilerler (zaman açısından tam ö ğ renmeden daha ekonomiktir). Alt düzey hedef davranı ş larının kazandırılmasında etkilidir. Geçme notu yüksek tutulmalıdır (%90 oranında ba ş arı).

43 Keller Planı Temel derse ait konular ünitelere bölünür. Ö ğ renciler üniteleri sırayla ba ş armak zorundadır. Ö ğ rencinin bir üniteden di ğ erine geçi ş i 10 sorudan 9’unu do ğ ru bir ş ekilde cevaplandırması gerekmektedir (%90 ba ş arı ister. Tam ö ğ renme ile benzerli ğ idir). Bu kriteri sa ğ layamayan ö ğ renci üniteyi tekrarlamak zorunda kalmaktadır. Bu zorlukları a ş ması için de ö ğ rencilerden olu ş an yardımcılardan destek almaktadır. Ünitelerin sonunda ö ğ rencilere bir de son test Bu testte de aynı standart aranmaktadır. Ö ğ retmenin rolü; ö ğ renci merkezli ö ğ renme etkinliklerini yönetmek ve düzenlemektir. Ö ğ retmen sınıfın tümüne de ğ il 3-4 ki ş iden olu ş an gruplara açıklama yapar. Keller planında yapılan çalı ş malar ş unlardır: Dönü ş ümlü günlük çalı ş malar, planlı grup çalı ş maları, düzey geli ş tirme çalı ş maları, beceri geli ş tirme çalı ş maları


"ÖZEL EĞİTİM. ÖZEL EĞİTİM NEDİR ? Özel e ğ itime ihtiyacı olan birey: Çe ş itli nedenlerle, bireysel özellikleri ve e ğ itim yeterlilikleri açısından ya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları