Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ders: Kişisel İ letişim Yrd. Doç. Dr. Azize ŞAH İ N Konu: İ letişimin Sırları – Peter Thomson Anlatıcı: Zihni ŞEN – 142212016 TOLUNAY GÖK MERT ŞAH İ N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ders: Kişisel İ letişim Yrd. Doç. Dr. Azize ŞAH İ N Konu: İ letişimin Sırları – Peter Thomson Anlatıcı: Zihni ŞEN – 142212016 TOLUNAY GÖK MERT ŞAH İ N."— Sunum transkripti:

1 Ders: Kişisel İ letişim Yrd. Doç. Dr. Azize ŞAH İ N Konu: İ letişimin Sırları – Peter Thomson Anlatıcı: Zihni ŞEN – 142212016 TOLUNAY GÖK MERT ŞAH İ N

2 Bu kitabın amacı sosyal konumunuz, mesle ğ iniz, yaşınız, cinsiyetiniz, renginiz, dini inancınız, ekonomik durumunuz ne olursa olsun uygulayabilece ğ iniz çok önemli bir beceriyi, belki de sahip olabilece ğ iniz en önemli beceriyi, yani iletişimin sırlarını ö ğ renmeye yarayacak fikir, yöntem ve teknikleri paylaşmaktadır..

3 Peki, bu sunumdaki bilgiler ne işimize yarayacak ?  Daha iyi konuşmalar yapabileceksiniz.  Daha ikna edici olabileceksiniz.  Hem iş hem sosyal çevrenizdeki insanlarla daha sa ğ lam ilişkiler kurabileceksiniz.  Zor durumlarla, iletişim beceriniz sayesinde, rahatlıkla baş edebileceksiniz.  Çevrenizdeki insanları dinlemekten ve beden dilleriniz izlemekten zevk alır hale geleceksiniz.

4 Soru Sorma Becerisi Bu bölümde soru sorma becerisini ele alaca ğ ız. Bildi ğ iniz gibi, bütün soruların bir yanıtı vardır ve kullandı ğ ınız sorular sayesinde farklı ortamlar ve farklı tepkiler ortaya çıkarma olana ğ ınız vardır.

5 1-Bilgilendirme Soruları Sorular, bilgi almaya yaradı ğ ı gibi, bilgi vermeye de yararlar. Bu tür soruların iki farklı çeşidi vardır. A) Dolaylı Bilgi Müdürünüz müşterilere yönelik yeni bir form hazırladı. Formu okudu ğ unuzda insanların kafalarını karıştırabilece ğ ini düşündünüz. Böyle bir durumda,”Bu form insanların kafasını karıştırır,” demek yerine, “Bazı müşteriler şu kısmı yanlış anlamaz mı acaba?” dersiniz, söylemek istedi ğ iniz şeyi çok daha yumuşak bir üslupla anlatmış olursunuz.

6 B) Do ğ rudan Bilgi Bu bölümde ele aldı ğ ımız Bilinçaltı Şifreleme Süreci’yle ilgilidir. Önce bir konuda bilgi verin, ardından sorunuzu sorun. Sorunuza yanıt veriliyorsa, verdi ğ iniz bilgi de kabul edilmiş demektir. Bu yöntemde biçim önce bilgi sonra soru şeklinde olmalıdır. Genellikle siyaset muhabirleri ve reklamcılar tarafından yaygın olarak kullanılır. “Bu iş 6 saatimizi alır”(B İ LG İ ). “Sence bu hafta mı yapalım yoksa gelecek hafta mı? (SORU) Yanıt ne olursa olsun karşı taraf işin 6 saat sürece ğ ini kabullenmiş durumdadır. Bu yöntem önermeli kapanıştan çok daha etkilidir. Aradaki fark, bilginin sorunun içinde verilmesidir.

7 2- Yönlendirici Sorular Sorular, insanları belirli durumların olası sonuçlarını düşünmeye yönlendirebilir. Farklı görüşlerin dile getirildi ğ i bir toplantıdasınız. Toplantının anlaşmayla sonuçlanma olasılı ğ ı yok denecek kadar az. Böyle bir durumda, “Bu toplantıdan nasıl bir sonuç çıkmasını istiyoruz?” türünden bir soru, karşınızdaki insanların sonucu düşünmeye başlamasını sa ğ lar. Bazı malları satın alıp almamaya karar verirken kendinize,”Bu malı satın almakla elime ne geçecek?” sorusunu sorabilirsiniz.

8 3- Sessizli ğ i Kıran Sorular İ yi bir soru, konuşma sırasında ortaya çıkan utanç verici sessizlik anlarını ortadan kaldırabilir ve konuşmanın yeni ufuklara yol almasını sa ğ layabilir. Bir toplantı sırasında toplantıyı yöneten kişi, katılımcılara,”Satışları ve karı artıracak, maliyeti düşürecek, üretimi hızlandıracak bir öneri yapın deselerdi ne yanıt verirdiniz?” diye sorabilir.

9 4- Sakinleştirici Sorular Zor durumlarda sorulan bazı sorular her iki tarafı da sakinleştirebilir. Bu yöntemin işe yaramasını sa ğ layan şey, bütün soruların yanıtlanması gerekti ğ i ilkesidir. Bu tür sorular çocuklar üzerinde oldu ğ u kadar, yetişkinler üzerinde de etkilidir. Büyük bir ma ğ azanın müşteri hizmetleri bölümünde görevlisiniz. Ma ğ azanızdan satın aldı ğ ı bir ürün, bir müşterinizi oldukça kızdırmış. Müşterinin anlattıklarını dinledikten sonra sakin bir şekilde, “Ma ğ azamız adına özür dilerim” (B İ LG İ ). “Bu hatayı düzeltmek için ne yapabilirim?” (SORU) diye sorabilirsiniz.

10 5-Sorunun Dile Getirilmesi Sorunun do ğ ru ifade edilmesi her şeyden daha önemlidir. İ ki adam kiliseye giderek rahibe sorular sorarlar. Jack: Dua ederken sigara içebilir miyim? Rahip(sert bir dille): Hayır! John: Bir konuda size akıl danışabilir miyim? Rahip: Elbette, ne sormak istiyorsun? John: Sigara içerken dua edebilir miyim? Rahip: Tabi ki! Bu hikaye konuyu gayet net şekilde anlatıyor. Sorularınızı iyice düşünerek dile getirmelisiniz. Çünkü soruların etkisi ve olası yanıtı buna ba ğ lıdır.

11 Beden Dili:Sessiz Gerçek Beden dili; İ nsanların yada hayvanların, jest, mimik ve hareketler ile konuşma işlevi olmadan iletişim kurmasıdır. İ letişimde en etkili faktör beden dilidir. Beden dili içten samimiyeti, varmak istenen noktayı, kendine özgüvenin dışa vuruş şeklidir.

12 Beden dili neden önemlidir? 1. İ nsanlarla iletişim kurdu ğ umuzda, söylediklerimiz kadar hareketlerimizle bıraktı ğ ımız izlenim de önemlidir. 2. İ lk karşılaştı ğ ımız birini 30 saniye içersinde de ğ erlendirir bu yüzden ilk etkileşimde beden dilini iyi kullanmak karşınızdakine iyi izlenim bırakmanızı sa ğ lar. 3. Beden dili kullananlar karşısındaki kişi ile daha iyi empati kurarlar. 4. Beden dili sayesinde karşınızdakini daha kolay etkileyebilirsiniz. 5. E ğ er beden dili iyi bir şekilde kullanılırsa; çözümleyici, yapıcı ve kişilerin mutlulu ğ una, toplumun huzuruna katkıda bulunacak sa ğ lıklı ve nitelikli bir iletişim gerçekleştirilmiş olur.

13 İ letişimdeki en önemli 3 unsur; Söylediklerimiz : %7 Nasıl söyledi ğ imiz : %38 Beden dili : %55

14 Etkili konuşma için beden dili nasıl kullanılmalıdır? V İ DEO GELECEK

15 Beden dili ö ğ eleri 1. Yüz hareketleri 2. El hareketleri 3. Kol hareketleri 4. Bacak hareketleri 5. Göz iletişimi 6. Duruş biçimi

16 Beden dilini etkili kullanabilmek için kaçınılması gereken davranışlar 1. Aşırı göz temasında bulunmak, 2. Sürekli sabit durmak, 3. Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak, 4. Duvara veya masaya yaslanmak, 5. Ayakları çaprazlamak, 6. Kolları önde veya arkada ba ğ lamak, 7. Konuşurken başı geriye atmak, saçları geriye atmak, gözleri kapamak, 8. Ellerimizi ovuşturmak ve yüzümüzde dolaştırmak, 9. Parmak uçlarını birbirine dayamak, 10. Parmakları masada tıkırdatmak, 11. Saat ya da yüzükle oynamak.

17 Beden Dili Testi 1- Masanızda oturmuş, bir insanla konuşuyorsunuz. Konuştu ğ unuz kişi size do ğ ru edildi. Karşınızdaki insanın size do ğ ru e ğ ilmesi kendisini rahat hissetti ğ ini ve anlattıklarınıza ilgi gösterdi ğ inin işaretidir.

18 2- Masanızda oturmuş, bir insanla konuşuyorsunuz. Konuştu ğ unuz kişi bu kez sizden uzaklaşarak arkasına yaslandı. Karşınızdaki insanın sizden uzaklaşması anlattıklarınızdan rahatsız oldu ğ unu gösterir.

19 3- Oturarak konuşuyorsunuz. Karşınızdaki insanla aranızda hiçbir şey yok. Birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz. Siz konuşurken karşınızdaki insan kollarını birbirine doladı. Durumdan yada duyduklarımızdan rahatsız oldu ğ umuzu ve savunmaya geçti ğ ini gösterir

20 4- Karşınızdaki insanla konuşurken kollarınız, avuç içleriniz yukarı gelecek şekilde öne do ğ ru uzandı. Avuç içlerinin yukarıya do ğ ru açık olması dürüstlük işaretidir. Ancak niyetini gizlemeye çalışan, yalan söyleyen insanlar da bu hareketi otomatik bir şekilde kullanırlar.

21 5- Kanepede yan yana oturuyorsunuz. Yanınızdaki insan size do ğ ru dönerek bacak bacak üstüne attı. Size dönerek atarsa kendini rahat hissetti ğ ini, ters yöne do ğ ru bacak bacak üstüne atarsa rahatsız oldu ğ unun işaretidir.

22 6- Bir işçi müdürüyle konuşuyor. Müdür koltu ğ una yaslanarak ellerini ensesinin arkasında birleştirdi. Üstünlü ğ ünün daha da güçlü şekilde vurgulanmasıdır.

23 7- Bir seminerdesiniz. Konuşmacı; Kula ğ ını kaşıdı Gözünü kaşıdı Gömle ğ inin yakasını çekiştirdi Kişinin gergin oldu ğ unu ya da yalan söyledi ğ ini gösterir.

24 8- Karşınızdaki satıcı bir yandan sattı ğ ı ürünün özelliklerini anlatıyor, bir yandan da ellerini hızlı hızlı ovuşturuyor. Ellerini hızlı hızlı ovuşturmak heyecan göstergesidir. Konuşan kişi anlattı ğ ı şeylerin karşı tarafın işine yarayaca ğ ını düşünüyordur.

25 9- Karşınızdaki satıcı bir yandan sattı ğ ı ürünün özelliklerini anlatıyor, bir yandan da ellerini a ğ ır a ğ ır, yıkar gibi ovuşturuyor. Ellerini a ğ ır a ğ ır ovuşturuyorsa gerginlik işaretidir. Bu hareketi yapan kişi, anlattı ğ ı şeylerin do ğ rulu ğ undan emin de ğ ildir.

26 Beden Dilini Okuyabilmeniz İ çin 10 İ pucu V İ DEO AÇILACAK

27 Beni Dinledi ğ iniz İ çin TEŞEKKÜR EDER İ M Beni Dinledi ğ iniz İ çin TEŞEKKÜR EDER İ M

28

29 K İ Ş İ SEL İ LET İ Ş İ M SUNUMU SUNAN : TOLUNAY GÖK NUMARA: 142212006 GRUP : TOLUNAY GÖK, Z İ HN İ ŞEN,MERT ŞAH İ N

30

31 DİLİN KENDİSİ Son birkaç bölümde paradil adını verebileceğimiz şeyi, yani konuşma biçimi beden dili gibi dilin yan öğelerini inceledik.

32 Şimdi ise metadil adını verdiğimiz yani bir insanın karşısındaki insanın düşünce ve görüşlerini etkilemek ve değiştirmek amacıyla kullandığı yöntem ve kelimelere bakacağız.

33 DEYİMLER Deyimler, doğrudan söylenmesi zor yada uygunsuz gelen ifadeler yerine kullanılan yumuşatılmış ve soyut ifadelerdir.

34 Dilimizde bol miktarda deyim vardır. Bu deyimler iletişimi çok kolaylaştırır. Söylemek istediklerimizi kırıcı olmadan söyleyebilmemize olanak tanırlar. Ancak uygun şekilde kullanılmazlarsa, hem kafa karıştırıcı hem de sizi komik durumlara düşürebilir.

35 Emlakçıların deyimleri genellikle insanların günlük yaşantısında da etkili olmuş durumdadır. Örnek vermek gerekirse;

36 Çok sakin: Medeniyetten kilometrelerce uzakta Yoğun talep var: Satın alan çıkmadı Derli toplu: Odalar çok küçük Meraklısına: Tamirata gereksinimi var

37 Kelimelerimizi yumuşatmak için kullandığımız diğer sözler ise şunlardır;

38 Sadece: Sadece: Genelde bir malın fiyatından önce kullanılır. Sadece Örneğin; Sadece 9.90 TL Sürekli kullanılmasına rağmen bir malın fiyatını yumuşatmak için yeterli olabiliyor.

39 Yeter: Yeter: Ardından kullanıldığı ifadeyi yumuşatır. yeter Örneğin; şurayı imzalayın yeter.

40 Boşluk doldurucu sözler Günlük dilimizden çıkarmamız gereken ve konuşurken neler söyleyeceğimizi düşünmemize engel olan kelimelerdir.

41 ŞEY GİBİ YANİ HANİ FALAN FİLAN

42 Vurgu: Bir cümlenin içinde farklı kelimelerin vurgulanması cümlenin anlamını değiştirebilir.

43 İKNA SÖZLERİ VE YÖNTEMLERİ Bu bölümde kendi seçimlerimizi yaptığımızı düşündüğümüz halde, aslında başkaları tarafından yönlendirildiğimizi gösteren basit bir kağıt oyunundan söz ederek başlayacağım.

44 Taviz yöntemi: Taviz yöntemi: Bu insanların davranışlarını etkilemek amacıyla sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. ‘Düşür kaldır’ ve ‘Öldür kurtar’ gibi adlarla da bilinir.

45 Bu yöntemde karşınızdaki insan önce sizden asıl yapmanızı istediği şeyin çok ötesinde gerçekleştirilmesi imkansız bir şey ister ardından da taleplerini sizin de kabul edebileceğiniz makul bir düzeye çeker.

46 Ücretsiz Numune: Ücretsiz Numune: Bu teknik süpermarketlerde özellikle peynir ve şarap ürünlerinde sıklıkla kullanılır. ‘TADINA BAKIN’ yöntemidir.

47 Zaman Tanımak: Kendi düşüncelerinizi karşınızdakilere aktarmanın en iyi yollarından bir tanesidir. Karşınızdakine zaman tanıyarak onun sizin düşüncelerinize değer vermesini sağlamalı ve böylelikle kaçınılmaz bir kabul sonucunu elde etmeliyiz.

48 SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK Dans Yöntemi Dans Yöntemi Çevrenizdeki insanlarla yaşadığınız sorunları DANS yöntemini kullanarak kolaylıkla çözebilirsiniz. Öncelikle yöntemi açıklayalım ardından örnek verelim.

49 D DURUM : İçinde bulunduğunuz durum A AMAÇ: Ulaşmak istediğiniz amaç N NEDEN: Karşınızdaki kişinin sizin istediğiniz davranışı gerçekleştirmesini sağlayan neden S SORU: Karşınızdaki insanın belirlediğiniz amaca bağlılığını sağlayacak soru

50 Dany birlikte çalıştığınız bir meslektaşınız. Zaman zaman müşteri telefonlarını ona yönlendirmek zorunda kalıyorsunuz ancak dany’in haber vermeden ortadan kaybolma gibi kötü bir huyu var.

51 Durum: dany bazı telefonları sana aktarmam gerekiyor ancak seni yerinde bulamıyorum Amaç: Telefonun başından ayrılırken bana haber verirsen en azından not alabilir yada bir şekilde durumu idare edebilirim. Neden: Bu yolla müşterilerimize iyi bir ekip olduğumuzu gösterebiliriz.

52 SONUÇ: Bundan sonra bu şekilde davranırsın değil mi ? CEVAP : EVET ELBETTE DAVRANIRIM.. ( ETKİLİ )

53 Farklı İnsan Türleri Ve Onlarla İlişki Kurabilme Yöntemleri Araştırmalar insanların seçtikleri şekiller uyarınca beş ana türe ayrılabileceğini gösteriyor. Sizden bu beş şekilden birini seçmenizi isteyeceğiz.

54 ÜÇGEN = KARE = D İ KDÖRTGEN = DA İ RE = SARMAL

55 ÜÇGEN: L İ DER KARE: HESAP İ NSANI DA İ RE: SOSYAL İ NSAN D İ KDÖRTKEN: DE Ğİ Ş İ M İ NSANI SARMAL: YARATICI İ NSAN

56 SON SÖZ Bu kitapta bir çok bilgiyi 300’ü aşkın fikir, yöntem ve teknik ile inceledik. Bunların tamamını bir okuyuşta sindirmeniz mümkün değildir. Bu fikirleri tekrar tekrar okumanızı hemen kullanmaya başlayarak özümsemenizi ve bu sayede hafızanıza kazımanızı öneririm.

57 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER

58 MERT ŞAH İ N

59 İ LET İ Ş İ M İ N SIRLARI COMMUN İ CAT İ ON SECRETS

60 İ çerik 0 1)Etkin Dinlemenin Gücü 2)Bilinçaltı Şifreleme Süreci 3)Dilin Kalesini Fethetmek 4)Gözler Her Şeyi Anlatıyor

61 Etkin Dinlemenin Gücü 1 Etkin dinleme iletişimde en önemli unsurdur. Ben dinlemekten şunu anlıyorum: Televizyonda vahşi yaşam hakkında bir belgesel izledi ğ inizi düşünün. Konu da büyük kediler, örne ğ in aslanlar olsun. Ekrandaki aslan kımıldamadan duruyor. Uyuyor da olabilir avına atlamak üzere tetikte bekliyor da olabilir. Aradaki farkı hemen anlayabiliriz de ğ il mi?  İ şte bizde dinlerken bu şekilde davranmalıyız. Konuşan kişinin üzerine atlamaya hazır bir şekilde de ğ il, etkin bir şekilde dinleyerek.

62 Dinlemenin Altı Aşaması Dalıp Giden Gözler Ezbere Yanıtlar Son Kelimeyi Tekrarlamak Soruları Yanıtlayabiliyorsanız Başkasına Anlatabiliyorsanız Başkasına Ö ğ retebiliyorsanız  Chrysler Ceo’su Lee Lococca’nın bir sözü vardır: ‘Büyük bir şirketle orta büyüklükte bir şirket arasındaki fark müşterilerini dinleyebile becerisidir.’

63 HT Yöntemi Hızlı Tekrar yöntemi Söyleneni söylendikten sonra zihninde söyleneni tekrar etme ve canlandırmak çok etkili bir yöntemdir. Duyduklarımızın %5 ini gördüklerimizin %25 ini yaptıklarımızın %70 ini anımsarız.

64 Bilinçaltı Şifreleme Süreci 2 Ele alaca ğ ımız ikinci konu da çok heyecan verici. Bir bilgiyi de ğ erlendirirken insanın zihninde neler olaca ğ ını inceleyece ğ iz. Konuya girmeden önce 2 tür zihinsel süreç oldu ğ unu belirtelim. B İ L İ NÇ ve B İ L İ NÇALTI.

65 65  Bir bilgisayarda ekran, klavye, işlemci bir de yazıcı bulunur.  Bilgisayarın ekranını bilinç işlemcisini ise bilinçaltı olarak de ğ erlendirebiliriz.  Bu benzetmeyi biraz daha ileriye götürürsek duyularımızın klavye yani veri giriş aracı a ğ zımızı ise yazıcı yani çıkış aracı olarak söyleyebiliriz.  Basit ancak inanılmaz derecede güçlü bir kavram vardır. ‘Evet’ dedi ğ iniz an zihniniz olumlu bir yaklaşım sergilemeye başlar. ‘Hayır’ dedi ğ imizde ise olumsuz bir tavır sergileme e ğ ilimine girersiniz. Aynı şey herkes için de geçerlidir.

66 66  Karşı tarafın olumlu bir tavır sergilemesini istiyorsanız ‘Evet’ yanıtını alaca ğ ınız sorular sormalısınız.  Örne ğ in;  Sanırım odanı toplamayı düşünmüyorsun?  Sanırım maaşıma zam yapmayacaksın? demek yerine;  Öyle de ğ ilmi? Şöyle mi yapsak? Yapar mıyız?  Ödevini bitireceksin, öyle de ğ il mi?  Örnekler ço ğ altılabilir… Karşınızdakinden evet yanıtını alabilmek için ‘Evet’ etiketlerini kullanmalısınız.

67 67  Lütfen ayakta ‘DURMA’  Nedeni oldukça basit. DURMAMAYI düşünmek için önce ayakta durmayı düşünmeniz gerekir.  Lütfen mavi fili ‘DÜŞÜNME’  Mavi fili DÜŞÜNMEMEK için önce fili düşünmeniz gerekir.  Bu yüzden karşınızdakinin oturmasını istiyorsanız, bu iste ğ inizi ‘Lütfen Otur’ şeklinde dile getirin.

68 68  Bir çocuktan yemek masasındaki tabakları mutfa ğ a götürmesini isterken, ‘Sakın tabakları KIRMA!’ derseniz çocu ğ un aklına ne gelir? KIRMAMAYI düşünmek için önce tabakları kırmayı düşünmesi gerekir.  A ğ aca tırmanan çocuklarını anne babaları ‘DÜŞMEMELER İ ’ konusunda uyarır. Çocu ğ un DÜŞMEMEY İ düşünmesi için ne yapması gerekir? Öncelikle DÜŞMEY İ düşünmesi…  ‘Tabakları sıkı tut.’, ‘Tabakları kırma.’’dan daha iyidir.  ‘Sıkı tutun.’, ‘Dikkat et düşme.’’den daha iyidir.

69 Kişisel Talimatlar Örne ğ in; Sigarayı bırakmak isteyen bir tiryaki ‘ İ ÇMEYECE Ğİ M’ diyerek aslında beynine itaat etmesi çok zor bir talimat vermektedir. İ ÇMEMEY İ düşünmeden önce içmeyi düşünmesi gerekir. Zayıflamaya çalışan birisi ‘Çikolata YEMEYECE Ğİ M’ diyerek pek başarılı olamaz. Zihin bunu Çikolata yiyece ğ im şeklinde algılar çünkü çikolatayı yememeyi düşünmesi için önce yemeyi düşünmesi gerekmektedir.

70  Bütün kişisel talimatlar olumlu ve sonuca yönelik olmalıdır.  Örne ğ in tiryaki; ‘Temiz hava soluyaca ğ ım, sa ğ lıklı olaca ğ ım.’ veya  Zayıflamaya çalışan kişi ‘Sa ğ lıklı besinler yiyece ğ im, salata ve taze meyve yiyece ğ im.’ diyerek amacına daha kolay ulaşabilir.

71 Bilinçaltı Bilinçaltı, bilinç sınırının aşa ğ ısında kalan şeylerdir. Bilinç anılarının depolandı ğ ı bir veritabanı oldu ğ u söylenebilir. Bunun en ünlü örne ğ i patlamış mısır deneyidir. ABD’de bir sinema, gösterdi ğ i filmlerin arasına patlamış mısır görüntüleri sıkıştırmıştı. Peki ne oldu? Arada patlamış mısır tezgahı mısır almak isteyen müşterilerin akınına u ğ radı.

72 Soruların Gücü Sorularımızı do ğ ru sırayla sorarsanız karşınızdaki insanın yanıt vermesi kolaylaşır. Bilgisayar benzetmesine geri dönelim. Soru 1:Spor yapar mısınız? Evet Soru 2:Hangi sporları yaparsınız? Basketbol Golf Soru 3:Golf’ü sever misiniz? Evet Soru 4:Hiç profesyonel golf oynadınız mı? Evet Soru 5:Profesyonel golfte en önemli ö ğ rendi ğ iniz şey nedir?  Bu örnekte oldu ğ u gibi Sorularımızı do ğ ru sırayla sorarak karşımızdakinin yanıtlamasını kolaylaştırabiliriz.

73 Dilin Kalesini Fethetmek 3 Gözler ve dil konusu oldukça ilginçtir. Bu bölümden sonra röportaj yapan bir insanı dışardan izlemek harika ve çok aydınlatıcı bir deneyim haline gelecek.

74 Dil Kalesi Modern insan iletişim kurarken yaklaşık olarak 4 bin kelime kullanırlar. Bu kelime denizi içerisinde herkesin bir dil kalesi, kullanmayı tercih etti ğ i kelimeler vardır. Mesela E ğ er siz ve ben içinde 100 kişinin daha bulundu ğ u bir odada, örne ğ in otel odasında bulunsaydık ve her birimizin o odayı tanımlamamız istenseydi, tanımların kişiden kişiye de ğ işmesi hiçbirimizi şaşırtmazdı. Bazıları odanın görünüşünü, bazıları uyandırdı ğ ı hisleri tanımlayacak, bazıları odanın akusti ğ ine ve duyulan seslere odaklanacaktır

75  Hepimizin farklı bakış açıları vardır. Bunlar bizim dil kalelerimizdir.  Görsel, işitsel, dokunsal, kokusal, tatsal olmak üzere dilin 5 ana kalesi vardır. Genel olarak insanlar bu kalelerden ilk ikisini kullanırlar.  Örne ğ in; Çılgın bir milyonerin size 100 bin sterlin verdi ğ ini düşünelim. Bir araba alacak olsanız bu kararı verirken sizin için etkili olan 3 nedeni sıralayın.  a. Arabanın markası… olmalı  b. Birinci neden…  c. İ kinci neden…  d. Üçüncü neden…

76  Görsel:  Görmek  Manzara  Resim  Görünüş  Gözlemek  İ zlemek  Dikkat etmek  Dikizlemek  Göz atmak  İ şitsel:  Duymak  Dinlemek  Melodik  Gürültü  Çınlama  Rivayet  Kakafoni  Ninni gibi  Sessiz  Dokunsal:  Güvenli  Hareket  Dokunmak  Rahat  Keşfetmek  Hızlı  Tutmak  Kavramak  Hissetmek

77  Görsel: Hızlı konuşur. Ortalama bir beden yapıları vardır.  Dokunsal: Görsel insanlara oranla daha yavaş konuşurlar. Genelde zayıftırlar.  İ şitsel: Dokunsal insanlardan da yavaş konuşurlar.  Örne ğ in;  Taraflardan biri görsel di ğ eri de dokunsal. Görsel taraf eve döndü ğ ünde ortalı ğ ın darmada ğ ın oldu ğ unu görür.  Görsel: Şu hale bak! Eve döndü ğ ümde bu manzarayla mı karşılaşacaktım?  Dokunsal: Bence sorun yok. Ben gayet rahatım.

78  Ticaret hayatında veya işinizde birlikte çalıştı ğ ınız insanların dil kalelerini keşfetmeniz gerekebilir. Patronunuzun, ekibinizdeki insanların, müşterilerinizin, bankacınızın ve muhasebecinizin… Mesela; söylesene patron demek yerine baksana patron..  Örne ğ in;  Birkaç yıl önce bir müşterime dinlemesi için bir kaset vermiştim. Aradan bir hafta geçti ve dinleyip dinlemedi ğ ini sordu ğ umda yanıtı, ‘Üzgünüm Mert BAKMAYA fırsatım olmadı bulamadım’ dedi. Kasetlerin video de ğ il ses kaydı olduklarını hatırlattım. ‘Biliyorum ama BAKMAYA fırsatım olmadı. Bu hafta içerisinde bakabilirim sanıyorum.’ dedi.  Müdür ses kasetlerinden bahsederken ‘BAKMAK’ kelimesini kullanıyordu? Çünkü onun görsel dil kalesi bulunuyordu.

79 Gözler Her Şeyi Anlatıyor 4 Gözler kalbin aynasıdır. Göz hareketlerimiz bir insanın neler düşündü ğ ünün en açık göstergesidir. Peki nasıl?

80 Araştırmalar, beynimizin sol ve sa ğ olmak üzere iki yarıdan oluşturdu ğ unu ortaya çıkardı. Sa ğ beyin soyut düşüncelere, renk, müzik, görüntü, ritim, hayal gücü gibi kavramlarla ilgilenir. Sol beyin ise dil, mantık, matematik gibi akademik düşünceler adını verebilece ğ imiz kavramlarla ilgilenir.

81 Kişinin sol kula ğ ına do ğ ru bakması işitsel hafızasına ulaşmaya çalıştı ğ ını, sa ğ kula ğ ına bakması ise zihninde bir sesi canlandırdı ğ ı anlamına gelir. Sol alta bakması kişinin dokunmayla ilgili bir şeyler düşündü ğ ünü bildirir. Sa ğ alta bakması ise içsel bir söyleşiye daldı ğ ını gösterir.  Bakışların sol üste yönelmesi kişinin görsel hafızasının harekete geçti ğ ini, sa ğ üste bakıyorsa görsel bilgilerini gözden geçirdi ğ ini gösterir.

82  Düzenli yaptı ğ ınız bir yolculu ğ u düşünün. Yol boyunca kaç tane trafik ışı ğ ı veya kavşaktan geçiyorsunuz?  Salonunuzdaki halı hangi renk?  Salonunuzdaki koltukların mavi renk olmadı ğ ını farz edersek, e ğ er koltuklar mavi renkte olsaydı nasıl görünürdü?  Tüm bu sorunları yanıtını düşünürken gözlerinizin, görsel hafızanıza ulaşmak amacıyla, sol üste (solak beyinler için sa ğ üste) yöneldi ğ ini fark ettiniz mi?

83 Gözkapaklarının Hareketleri  Kişilerin gözkapaklarının durumu kişinin içinde bulundu ğ u ortama duydu ğ u ilgiyi gösterir.  Küçük bir gruba sunum yapıyorsanız ve dinleyicilerin tepkisini ö ğ renmek istiyorsanız üst gözkapaklarının konumuna dikkat etmek, size aradı ğ ınız yanıtı verecektir.

84 Gözbebekleri Gözbebekleri, kişinin duyduklarına ve gördüklerine yönelik ilgisinin açık göstergelerinden biridir. Gözbebe ğ inin küçülmesi, kişinini ilgisinin azalmaya başladı ğ ını veya kaygılandı ğ ını gösterir. Gözbebeklerini okurken ortamdaki ışı ğ ı da göz önünde bulundurmamız gerekir.

85 85 Eski Çin’de, gözlük ilk kez kullanıldı ğ ı dönemlerde, tüccarlar gözlük camlarının ortasına koyu renk bir kristal koyarlarmış. Bunun amacı karşılarındaki insanların gözbebeklerinin boyutlarını görmelerini engellemekmiş.

86 Nereye Bakmalı? Göz teması iletişimin en önemli unsurlarından biridir. Konuşurken insanların gözlerini görmeyi ve bu sayede sözlerimize tepkilerini ölçmeyi isteriz. Örne ğ in araba kullanırken siz ön taraftayken arkada oturan insanla göz temasına giremedi ğ iniz için konuşmakta güçlük çekersiniz. Böyle durumlarda ya yan dönerek veya dikiz aynası sayesinde konuştu ğ umuz kişinin gözlerini görmeye gayret ederiz.

87 Sunum yaparken de bütün dinleyicilerle göz temasına girmemiz gerekir. Herkese beşer saniye bakmanız veya büyük gruplarda kendinize baktı ğ ınızı bilecek bir grupla göz temasına girmeniz yeterlidir.  Hepiniz konuşurken gözlerini kaçıran insanlardan rahatsızlık duyarız. Söylediklerinin do ğ rulu ğ undan kuşkulanırız. Bu sebeple bir şey anlatırken karşımızdaki ile göz teması kurmamız çok önemlidir.

88 İ ş Bakışı  Bakışlarınızın karşınızdaki insanın gözleri ile kaşlarının oluşturdu ğ u üçgene yönelmesi resmi bir yaklaşım sergiledi ğ inizi gösterir.

89 Sosyal Bakış  Bakışlarınızın karşınızdaki insanın gözleri ile çenesinin oluşturdu ğ u üçgene yönelmesi samimi bir yaklaşım sergiledi ğ inizi gösterir.

90 Mahrem Bakış  Bakışlarınızın karşınızdaki insanı tepeden tırna ğ a süzmesi, tamamen farklı bir şey anlatmaya çalıştı ğ ınızı gösterir.  Yüz yüze görüşmelerde bir insanın alnının ortasına bakarak ta konuşmadan sıkıldı ğ ınızı veya o kişinin varlı ğ ından rahatsızlık duydu ğ unuzu gösterebilirsiniz.

91  Yrd. Doç. Dr. AZ İ ZE ŞAH İ N Kişisel İ letişim Dersi Sunumu Beni Dinlediğiniz İçin TEŞEKKÜR EDERİM


"Ders: Kişisel İ letişim Yrd. Doç. Dr. Azize ŞAH İ N Konu: İ letişimin Sırları – Peter Thomson Anlatıcı: Zihni ŞEN – 142212016 TOLUNAY GÖK MERT ŞAH İ N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları