Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 1 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 2 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (2012/1 Sayılı Genelge) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 6083 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ve 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yazılı görevler ile Başkanca verilecek benzeri görevleri, Başkanın belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak uyum içerisinde zamanında ve mevzuata uygun yürütmek üzere aşağıda belirtilen şube müdürlüklerinden oluşur. a) Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü b) İç Kontrol Şube Müdürlüğü c) Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü ç) Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü d) Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü e) Kalite Şube Müdürlüğü f) Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

3 3 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri; a)Yönetim bilgi sisteminin kurulmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek, b)Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, c)Yönetim bilgi sisteminde kullanılabilecek verilerin, doğru ve eksiksiz olarak ilgili harcama birimlerinden toplanarak veri tabanına kaydedilmesini sağlamak, ç)Genel Müdürlüğün yönetim, karar ve destek bilgi sistemi oluşturulması çalışmalarını yürütmek, d)Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili istatistiksel bilgi toplama ve değerlendirme çalışmaları yaparak, kurum içi ve dışı ilgili birimlere bilgi sağlamak, e)Gereksinim duyulabilecek yeni veriler tespit etmek, f)Harcama birimlerince kullanılan bilgi sistemleri arasında koordinasyonu sağlamak, g)Yönetim bilgi sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

4 4 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ŞUBE MÜDÜRÜ 1 KİMYAGER 2 MÜHENDİS 1 PROGRAMCI 4 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 MEMUR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

5 5 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bir organizasyonda operasyonel (günlük olağan) süreçler sonucunda üretilen verilerin toplanması, işlenerek veri ve bilgi haline getirilmesi ve saklanması için kullanılan Yazılım Sistemlerine Bilgi Sistemleri, Bu bilgilerin karar verme mekanizmalarının desteklenmesine ve organizasyon için katma değer yaratmaya yönelik uygulamalar bütününe ise Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information System) (MIS) denir. Yönetim Bilgi Sistemi (Management Information System) (MIS)

6 6 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Yönetim Bilgi Sistemleri uygulamalarının özelliği üst düzey yöneticilerin sağlıklı karar almasını kolaylaştıracak yaşamsal verilerin tüm boyutları ile incelemesidir.

7 7 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sayıların Ötesini Görme Çabası Üst Düzey Yöneticilere Bilgi Sunumu Analizler Stratejik Karar Alma Kurumsal Hafıza Sayıların Anlamlandırılması Geçmişin Detaylı Analizleri Planlama/Hedefleme / Bütçeleme Olanakları Sürekli Takip ve İyileştirme Veriye Ortak Platformdan Erişebilme Verinin Güvenilirliği (Verinin asıl sahibinin biliniyor olması) Kurum Ortak Veri Kültürü ve Sözlüğünün Oluşturulması Yönetim Bilgi Sistemlerinde Ne Vardır?

8 8 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  Tapu bilgileri,  Harita-Kadastro bilgileri,  Yabancıların taşınmaz mal edinimi bilgileri,  Arşiv bilgileri,  Başkanlıkların uygulamalarına ilişkin bilgiler (Planlama, proje takip, faaliyet, denetim v.b.),  İnsan Kaynakları bilgileri,  Bütçe Yönetimi bilgileri,  Taşınır Mal Yönetimi bilgileri,  Mekansal bilgiler (Hizmet binaları),  Genel evrak uygulama bilgileri,  Döner Sermaye İşletme bilgileri,  Bölge Müdürlük faaliyet bilgileri,  Hukuk İstatistik Verileri, Bilgilerini içermeli, tek bir menüden hepsine ulaşılabilmeli ve istenilen raporlamayı sağlayabilmelidir. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİMİZDE ASGARİ;

9 9 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

10 10 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  Tapu bilgileri, TAKBİS ’ten ayrı bir ara yüz program ile çekilmekte ve kontrolleri yapıldıktan sonra, gecikmeli olarak istatistiki veri olarak yayınlanmaktadır.  Kadastro bilgileri, TAKBİS ’ten bağımsız olarak, Başkanlıktan temin edilen bilgilerin kullanımı ile sağlanmaktadır.  Harita bilgileri, ilgili Başkanlıktan evrak olarak gelen istatistiki bilgilerle oluşturulmaktadır. MEVCUT DURUM:

11 11 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  Yabancıların taşınmaz mal edinimlerine ilişkin bilgiler, TAKBİS verilerinden alınmaktadır.  Bütçe ve taşınır mal bilgileri, Maliye Bakanlığının E- BÜTÇE ile KBS.TKYS verilerinin kullanılması ile sağlanmaktadır.  Genel evrak uygulama bilgilerinin; Kurumda EBYS’ye geçilmesi, taşra birimlerinde de bu uygulamanın kullanılması gerçekleştiğinde, Yönetim Bilgi Sistemi ile bir alakası kalmayacaktır. MEVCUT DURUM:

12 12 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  Başkanlıkların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, proje bilgileri, planlama bilgileri istenildiğinde, yazılı bilgi olarak gelmekte, Yönetim Bilgi Sistemi içinde yer almamaktadır.  Döner Sermaye İşletmesine ait Yönetim Kurulu Kararları, bütçe ve faaliyetlerine ait bilgiler, Yönetim Bilgi Sistemi içinde yer almamaktadır.  Bölge Müdürlüklerinin faaliyetleri, Yönetim Bilgi Sistemi içinde yer almamaktadır. MEVCUT DURUM:

13 13 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  Hukuk Müşavirliği Dosya Bilgileri TAKBIS-ERP (Kurumsal Kaynak Yönetimi) veri tabanından alınarak her 6 ayda bir istatistiki veri olarak işlenerek web sayfamızda yayınlanmaktadır.  Genel Müdürlük tüm faaliyetlerini içeren Genel Müdürlük Faaliyetleri Bilgi Notu; talep edildiğinde ve her ayın başında toplu olarak bakanlığımız özel kalemine iletilmektedir. MEVCUT DURUM:

14 14 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – ERP YETKİLERİ

15 15 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – BİLGİ EDİNME

16 16 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – BİLGİ EDİNME

17 17 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİMİZ – BİLGİ EDİNME

18 18 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL FAALİYET RAPORU

19 19 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 81 İL FAALİYET RAPORU

20 20 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ

21 21 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ

22 22 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ

23 23 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI-TC KİMLİK GÜNCELLEME

24 24 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI-KADASTRO DURUMU

25 25 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI-HUKUK İSTATİSTİKLERİ

26 26 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

27 27 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI - İL ENVANTERLERİ

28 28 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM RAPORLARI - İÇ DENETİM RAPORLARI

29 29 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

30 30 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMALARI

31 31 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMALARI

32 32 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

33 33 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YBSFAL UYGULAMASI (YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ)

34 34 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMAÇ: Üst Düzey Yöneticilerin, sağlıklı karar ve bilgi almasını kolaylaştırmak üzere Başkanlıklarda yapılan faaliyetlerin bir araya getirilerek,yapılacak işlerin planlanmasına katkıda bulunmak,,istatistiki bilgilere kolay erişim sağlanması.

35 35 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇERİK: Başkanlıklardan 15 er günlük periyotlar halinde bir araya getirilen faaliyet raporları, Genel Müdürlük faaliyetlerini içeren sunumlar, Üst Düzey Yöneticilerin, sağlıklı karar ve bilgi almasını kolaylaştırmak üzere Başkanlıklarda yapılan faaliyetlerin bir araya getirilerek,yapılacak işlerin planlanmasına katkıda bulunmak,,istatistiki bilgilere kolay erişim sağlanması. Başkanlığımız faaliyetlerini içeren sunumlar, Müdürlüğümüz faaliyetlerini içeren sunumlar, Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerini Bakanlığımıza ilettiğimiz bilgi notları, Bölge ve Müdürlüklerimizde yapılan faaliyetleri içeren İl-bilgi notları.

36 36 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

37 Faaliyetler Bilgi notları Sunumlar

38 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


"1 Yönetim Bilgi Sistemleri 2015– ANKARA Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları