Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ"— Sunum transkripti:

1 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
B5: İŞLETMELERDE YÖNETİM FONKSİYONU

2 YÖNETİM KAVRAM VE TANIMI
İşletmeler insan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mal veya hizmetleri üreten ekonomik ve teknik birimler Mal ve hizmetlerin üretimi üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi

3 YÖNETİM KAVRAM VE TANIMI
İşletme amaçlarına ulaşabilmek için kullanılacak diğer üretim faktörleri, insan unsuru tarafından anlamlı bir şekilde bir araya getirilebilecek ve yönetilecektir.

4 YÖNETİM KAVRAM VE TANIMI
Yönetim, belirli amaçlara ulaşabilmek için işletmenin sahip olduğu kaynaklarının insan unsuru tarafından uyumlu, anlamlı ve etkili şekilde bir araya getirilmesidir. Yönetim, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin, koordineli bir şekilde yönetici ve çalışanlar tarafından yürütülmesidir.

5 YÖNETİM TEORİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

6 Klasik Yönetim Yaklaşımı
Frederick Taylor Bilimsel Yönetim, Henri FayolYönetim Süreci, Max Weber Bürokrasi 

7 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Sistemin ilk temel kuralları: 1900’lu yılların başın Amerika’da Frederick Sistemin temel kuralı iş, zaman ve emek kavramlarını değerlendirmek, israfları önlemek ve verimliliği artırmaktır. İşlerin bilimsel olarak incelenmesi, standartlara bağlanması, iş bölümü ve uzmanlaşmanın geliştirilmesi gibi bir çok ilke..

8 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Klasik teorinin temel kuralı, makine ve teçhizatın birinci derecede kabul ederek insan unsurunu ikinci plana atmasıdır. İnsan faktörü burada verilen emirleri rasyonel biçimde yerine getiren sistemle uyum sağlayan pasif bir unsur olarak ele alınmaktadır.

9 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
Klasik teorinin diğer bir temel özelliği de sistemde işletme içi diğer bir ifade ile örgüt içi esas alınmış, dış çevre ve dış çevre şartlarına ve örgütlerin geçireceği aşamalara eğilinmemiş ve üzerinde fazla durulmamıştır.

10 Yönetim Süreci Yaklaşımı
Henry Fayol örgütü bir bütün ele alarak örgüt dizaynını ve yönetim kurallarını araştırmış ve geliştirmiştir. Sistemin özü, ekonomik etkinlik ve rasyonellik fikrini esas almaktır. Yönetim süreci yaklaşımı da bilimsel yönetim yaklaşımı ile aynı amaca ve ilkelere yönelmektedir.

11 Bürokrasi Yaklaşımı Alman sosyolog Max Weber
Bürokratik bir yapı etkinlik yönünden optimal bir örgüt yapısıdır. Bürokratik örgüt yapısının özellikleri: İş bölümü ve uzmanlaşma, Açık biçimde şekillendirilen hiyerarşik yapı (alt ve üst basamaklar), Yönetim basamakları arasında belirleyici ilke ve yöntemlerin geliştirilmesi.

12 Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
İnsan unsuru klasik teorinin tam aksine birinci derecede ele alınmış ve incelenmiştir. Neo-klasik teorinin gelişimine katkıda bulunan yazarlar sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi değişik alanlardan yazarlardır. Yaklaşımın en önemli katkısı insanın davranışları ile yapı arasındaki ilişkilerin biçim ve etkinliğini ele alması ve açıklamasıdır.

13 Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımı
Beşeri ilişkiler, grupların oluşması, biçimsel (formel) ve biçimsel olmayan (enformel) organizasyonlar, motivasyon, değişme ve gelişmeler gibi konular önde. Douglas McGregor, Abraham Maslow, Elton Mayo ve Fritz Roethlisberger gibi yazarlar Teori, çalışanların verimliliği,fiziki şartlar, motivasyon, nezaret biçimi ve çalışanların tatmini gibi unsurları ile etkinlik değerlendirme

14 Modern Yönetim Yaklaşımı
1. Yönetim bilimi yaklaşımı 2. Sistem yaklaşımı 3. Durumsallık yaklaşımı

15 Yönetim Bilimi Yaklaşımı
Yönetici kararlarının alınmasına destek sağlamaktadır. Kantitatif karar tekniklerinin yöneticilerin işletmede karşılaştıkları problemin çözümünde alınacak kararlarda bir araç olarak kullanılmaktadır. Doğrusal programlama, dinamik programlama, bilgisayar destekli çözümler, yöneylem araştırması, simülasyon teknikleri, planlama modelleri, fayda-maliyet analizleri vb…

16 Sistem Yaklaşımı biyolog Ludwig Von Bertalanffy , her sisteme uygulanabilecek kural ve ilkeleri hedefleyen disiplinler arası bir yaklaşım İşletmelerde bütün fonksiyonların girdi ve çıktıları, süreçleri, çevreyle ilişkiler ve bağlantılar bir bütün olarak ele alınmakta ve değerlendirilmekte.

17 Sistem Yaklaşımı

18 Durumsallık Yaklaşımı
Organizasyonların içinde bulunduğu çevre unsurları ile yönetim ve organizasyon kavram ve tekniklerinin arasında ortak fonksiyonel bir ilişkinin kurulmasıdır. Bütün işletmeler için geçerli üniversal bir sistem yoktur ve her işletmenin optimal çözüm yöntemleri işletmenin iç ve dış çevresel şartlarına bağlı olarak şekillenecektir.

19 Durumsallık Yaklaşımı
Her işletme için optimal bir çözüm yok, Her işletmenin içinde bulunduğu çevre koşullarına göre politikalar uygulayamalı

20 YÖNETİM SÜRECİNİN FONKSİYONLARI

21 Planlama İşletmenin amaç, hedef ve stratejilerini kavrayan, mevcut ve gelecekteki olayları yorumlayan, işletmenin tüm fonksiyonlarını (tedarik, üretim, pazarlama vs.) değerlendiren bir tasarıdır.

22 Planlama İşgücü araç ve gereçlerin rasyonel kullanımı sonunda hangi ürünün, nasıl, ne zaman, nerede, kim tarafından hangi kaynaklarla üretileceğini tasarlayan bir modeldir 

23 Planlama İşletme için bir kılavuz
Planlamanın başarılı olmasında belki de en önemli nokta, yöneticilerin işletmenin geçmiş ve bugünkü performansını iyi bilmeleridir.

24 Planlama Aşamaları

25 Planda Olması Gereken Özellikler
 • Plan anlaşılır, açık ve amaca uygun olmalıdır. • Plan , planı uygulayacak ve ilgili olan bütün kademelere yayılmalıdır. • Planları hazırlayan birim yöneticileri arasında sürekli iletişimi sağlayacak bir haberleşme ağının kurulması gerekir. • Plan esnek olmalıdır. • Planlar ekonomik olmalıdır.

26

27 Örgütleme Belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmek için işletmenin sahip olduğu beşeri ve diğer kaynaklarını bir faaliyetler sistemi içerisinde birleştirilmesi ve düzenlenmesidir.  Örgüt: örgütleme süreci sonucu ortaya çıkan yapı

28 Örgütleme Belirli amaçlara ulaşabilmek için bir insan grubunun faaliyetlerini koordine etmeye yarayan belirli yapı, kaide ve prosedürlerin bütünü  Kişiler ve işlerin yapılacağı yer arasındaki ilişkilerin kurulması söz konusu.

29 Bu ilişkilerin kurulmasında aşamaları:
• Yapılacak işlerin belirlenmesi, • İşi yapacak olan kişilerin sahip olması gereken özelliklerin belirlenmesi,  • Benzer ve değişik işleri yapacak olan kişiler arasındaki ilişkilerin, yetki ve sorumluluk yapısının belirlenmesi, • Haberleşme kanallarının belirlenmesi, yani kimlerin, kimlerle ve hangi kanallar aracılığıyla haberleşeceklerinin belirlenmesi, • Fiziki bakımdan kimlerin nerede, ne zaman ve nasıl çalışacaklarının açıklanmasıdır.

30 İki tip örgüt yapısı 1. Resmi (formal) örgüt yapısı, 2. Resmi olmayan (enformal) örgüt yapısı

31 Resmi Örgüt Yapısı Ortak bir amaca varmak için otorite ve liderliğe tâbi olarak işbirliği yapan bir fert grubunun koordine edilmiş faaliyetlerinden meydana gelen bir sistem Dört unsur: Koordine edilmiş faaliyetlerden meydana gelen bir sistem, Belirli bir insan grubu, Belirlenmiş amaçlara ulaşabilmek için işbirliği, Otorite ve liderliktir.

32 Resmi Olmayan Örgüt Yapısı
 Resmi örgüt yapısının dışında meydana çıkan yapı ve ilişkiler sistemidir. Örgüt içerisindeki kişilerin karşılıklı etkileri, faaliyetleri ve duyguları enformal örgüt yapısını meydana getirir. Resmi olmayan örgüt, resmi örgüt ile her zaman uyum içinde olmayabilir.

33 Örgütleme Kural Ve İlkeleri
• Amaç birliği • Kumanda Birliği • İş bölümü ve uzmanlaşma • Görevlerin tanımı • Ayrılık ilkesi • Gelişmeleri izleme ilkesi • Liderlik ortamının sağlanması ilkesi • Denetim ilkesi

34 Örgüt Şemaları  Bir işletmenin ne şekilde örgütlendiğine ait görüntülü veya yazılı şekilde tanımlanmasıdır. İşlerin ne şekilde bölündüğü ve yetkili ve sorumluluğun kimde olduğunu gösterir.

35 Örgüt Şemaları 

36 Örgüt Şemaları  Örgüt şemalarındaki her bir kutu, işletmenin mal yada hizmet üretebilmek için gereken iş bölüşümünü temsil eder. Başka bir ifadeyle örgüt şeması, organizasyonun açık bir haritasıdır.

37 Örgüt Şemaları  Örneğin yönetici veya genel müdürün altındaki dört fonksiyonel bölümlemeli bir işletme ele alalım. Her bölümün yöneticisi kendi bölümü içerisindeki faaliyetlerin yürütülmesinde kendi elemanlarına görev verme ve iş isteme yetkisine sahip olacaktır. Bu bölümdeki meydana gelen aksaklıklar diğer bölümlerin işlerinin yürümesini de etkileyeceğinden bu bölüm yöneticisi doğrudan genel müdüre karşı sorumlu olacak ve aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulacaklardır. 

38 Örgüt Şemaları  Yetki ve sorumluluk sınırlarına göre işletmeler , merkeziyetçi ve merkeziyetçi olmayan işletmeler olarak sınıflandırılırlar.  Yetki ve sorumluluğun tek elde toplandığı işletmeler merkeziyetçi işletmeler; yetki ve sorumlulukların kademe kademe devir edildiği ve kullanıldığı örgütler ise merkeziyetçi olmayanlar.

39 Fonksiyonlarına Göre Örgütleme Şeması
İşletmelerin fonksiyonlarına göre düzenlenen şemalardır

40 Üretilen Mal ve Hizmetlere Göre Örgüt Şeması
Temel ölçü üretilen mal veya hizmet çeşididir. Birden fazla malın üretilmesi durumunda bu tip bir şema düzenlenir.

41 Bölge Esasına Göre Örgüt Şeması
Çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren bir firmanın o bölgelerde üretim ve dağıtım faaliyeti örgütlenebilir. Her birim, bölge esasına göre örgütlenir

42 Müşteri Esasına Göre Örgüt Şeması
Değişik tip müşterilere hizmet götürüldüğü hallerde bu tip bölümlemeler yapılmaktadır. Büyük bir giyim mağazasında kadın, erkek ve çocuk müşteriler için değişik bölümlerin kurulması gibi.

43 Üretim Sürecine Göre Örgüt Şeması
Bir fabrika içerisinde üretimin değişik kısımlarda değişik işlemlerle yürütülmesi halinde bu bölümleme yöntemi uygulanabilmektedir. Bir deri fabrikasında deri yıkama ve temizleme, işleme ve boyama bölümlerinin ayrılması gibi. 

44 Sayılara Göre Örgüt Şeması
Örgütte çalışanların sayılarına göre bölümlere ayrılması metodudur. Daha çok benzer işlerin (rutin işler) yapıldığı hallerde uygulanır, her ustabaşına belirli sayıda işçi verilmesi gibi. Örnek askeriye

45  Yöneltme (Yürütme)

46  Yöneltme (Yürütme) Yönetici planını yaparak organizasyonu oluşturduktan sonra planda yer alan konuların uygulamasına geçer. Bu uygulamanın yerine getirilmesi yöneltmedir.

47 Yürütme Fonksiyonuyla İlgili Konu Ve Teoriler
1. Motivasyon teorileri: Temel yaklaşımı insanın ekonomik ve sosyal bir varlık olarak kendilerine en fazla kazanç ve itibarı sağlayacak işler de çalışmayı tercih etmeleri ilkesine dayanır. Teorilerin ana teması, insanın doğası ve niteliklerini irdelemesidir. “havuç ve sopa” çalışanlar havucu elde etmek için faaliyet gösterecekler, buna karşı yönetiminde sopasına ses çıkartmayacaklar..

48 Motivasyon teorileri 1. Klasik Teori 2. Hawthorne Çalışmaları 3. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi 4. X ve Y Teorisi 5. Z Teorisi 6. Herzberg’in İkili Faktör Kuramı 7. Başarı İhtiyacı Teorisi

49 Klasik Teori Frederick W. Taylor Teori, çalışanların motivasyonunda paranın en önemli araç olduğunu ve İşçilere ürettikleri her bir mamul için belirli bir ücret ödenmesi gerektiği görüşünü savunur. Zaman-hareket etütleri Kota İşin bilimsel analizinin teşvikli bir ücret planıyla birleştirilmesi

50 Hawthorne Çalışmaları
Mayo ve arkadaşlarıHawthorne etkisi Hawthorne etkisi; çalışma ortamında yaratılan değişikliğin, işçiler tarafından üretilen mamul miktarındaki artışı kapsayan olumlu etkidir. Bu çalışmalarının bir sonucu olarak yöneticiler, ilgilerini, işçileri paranın yanı sıra motive edebilecek diğer unsurlar üzerinde toplanmışlardır. Bu unsurlar arasında moral, sosyal baskı, davranışlar ve çalışanlarla yöneticiler arasında haberleşme bulunmaktadır.

51 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Motivasyon teorisi  Abraham Maslow İnsan davranışlarını etki altında tutan en önemli faktörün ihtiyaçlar Motivasyon bir kişinin belirli bir amacı gerçekleştirme doğrultusunda çalışmasını sağlamak amacıyla bir ihtiyaca cevap verilmesidir. Kişinin içindeki ihtiyaçlar basamaklandırılmıştır. Her bir basamak tatmin edildiğinde diğer basamaklara geçme gibi bir ihtiyaç trendi oluşmaktadır.

52 Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

53 X ve Y Teorisi Douglas McGregor
X Teorisine göre; çalışanlar temel olarak işi sevmezler. Bu nedenle yakından izlenmeli ve kontrol edilmelilerdir. fiziksel ve güvenlik ihtiyaçlarını ön planda Y Teorisi, çalışanların teşvik edilmesi gereken beceri ve potansiyele sahip olduğunu ileri sürer.Sosyal itibar ve kendini gerçekleştirmekle ilgili ihtiyaçlar ön planda

54 X teorisinin varsayımları
Çalışanlar işi sevmez ve işten kaçarlar. İşi sevmeyen çalışanların yeterli çabayı göstermesi için kontrol edilmesi, zorlanması ve hatta ceza ile tehdit edilmesi gerekmektedir. Çalışanlar her şeyden önce güvenlik isterler. Yönetilmeyi tercih eder ve sorumluluktan kaçarlar.

55 Y Teorisinin varsayımları
Şayet şartlar uygun ise, çalışanlar sadece sorumluluk kabul etmekle kalmaz, aynı zamanda sorumluluğu ararlarda. Çalışanlar işletme amaçlarını benimserse, bu konuda kendi kendilerini yönlendirir ve kontrol ederler. Çalışanlar eğer ödüllendirileceklerine inanırsa, işletme amaçlarını benimser ve ulaşma gayretinde olurlar. Birçok kişi organizasyon problemlerini çözebilme yeteneğine sahiptir fakat önemli olan kişilere adı geçen problemleri çözebilme şansının verilmesidir.

56 Z teorisi William OUCHI Teori X Y teorisinin değişik bir versiyonu
Japon organizasyon tipinin ABD’ne uygulanmasını sağlayan bir Amerikan versiyonu Bir yönetim felsefesidir. Çalışanların güven duygusu, istihdamdaki devamlılığı, ast ve üstlerin düşünce fikir ve yaratmada ortak hareket edebilme ortamı, kollektif ve kişisel sorumluluk gibi temel kuralları içermektedir. 

57 Z teorisinin temel ilkeleri
Çalışanlara uzun süreli istihdam, Kollektif karar verme, Bireysel sorumluluk, İçtenlik duygusunun yaratılması ve aile ortamı içinde işbirliği, Yönetici ile işçilere güven duygusu, Dikkatli değerlendirme ve yükseltme, Biçimsel ölçme ve üstü örtülü enformel denetim Belirli basamaklarda uzmanlaşmış kariyer yollar

58 Herzberg’in İkili Faktör Kuramı
İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisinden sonra en çok tartışılan ve bilinen bir teoridir. 200 muhasebeci ve yönetici üzerinde araştırma “İşinizde ne zaman kendinizi son derece iyi, ne zaman son derece kötü hissettiğinizi kötü ayrıntılı olarak açıklayınız” Herzberg kavramları iki grupta toplamıştır. 

59

60 Başarı İhtiyacı Teorisi

61 Farklı motivasyon teorilerinin ana teması, insanın doğasının ve niteliklerinin irdelenmesidir.

62 Çalışanların Motivasyonunda Kullanılabilecek Metotlar
Amaçlara göre yönetim, Esnek saat uygulaması, ve İş zenginleştirme.

63 Amaçlara Göre Yönetim İşletme yöneticileri ve astlarının, çalışanların amaçlarını belirleme ve performanslarını değerlendirme doğrultusunda birlikte çalıştıkları bir süreçtir. Amaç: Kişisel amaçların işletme amaçlarıyla uyum içinde olması Amaçlara göre yönetim, her şeyden önce işletme amaçlarının açık şekilde anlaşılması ve çalışanların işletme yapısı içerisinde üstlendikleri işlerin yerinin ne olduğunun belirlenmesini sağlar.

64 Esnek Saat Uygulaması Çalışanlara alışanlara çalışma saatleri üzerinde belirli kontrol imkanı  Çalışanlara trafiğin kalabalık saatlerinden uzak kalma, bazı aile sorumluluklarını yerine getirme gibi birçok özel konuda yardımcı olur.

65 Esnek Saat Uygulaması İlkeleri
İşletmede görev alan her kişinin her gün belirli bir saat (örneğin 8 saat) görevinin başında bulunması gerekir ki, bu süre çekirdek zaman şeklinde isimlendirilebilir. Her bir günün başlangıç ve bitişi esnek saat uygulama periyodudur ve pencere şeklinde isimlendirilir. Kişilerin çalıştıkları saatler çeşitli sistemler aracılığıyla sürekli hesapta tutulur. Kişiler her hafta tespit edildiği kadar genellikle 35 ile 40 saat arası çalışmak zorundadır

66 İş Zenginleştirme Çalışanlara daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesini Amaç: çalışanların zeka ve becerilerini kullanarak problemlerin çözümüne katılmalarını İtibar ve kişisel gelişim ile ilgili ihtiyaçların karşılanmasına yardım eder.

67 Liderlik Lider: Organizasyonun amaçlarını ve çalışanların beklentilerini uyumlu hale getiren iki hedefi başarıyla gerçekleştiren yönetici Her lider bir sorunu çözerken aynı metotları kullanmayabilir. Hatta aynı sonuçlara da ulaşmayabilir.

68 Liderliği Etkileyen Unsurlar
Her lider karşılaştığı bir sorunu : Ya kendi kişiliğinden, Ya grup üyelerinin kişiliklerinden, Ya da içinde bulunduğu durumun koşularından etkilenerek çözer

69 Liderliğin Çeşitli Tanımları
E. White BAKKE liderlik: bir kuruluşun üyesi kişilerde kişisel girişim ve yaratıcı düşünceyi geliştirmek Keeith DAVISlider: toplumun, örgütün ve kişinin amaçları karşısında insanların en yüksek güçlerini ortaya koyacak şekilde yöneten kimse

70 Liderliğin Çeşitli Tanımları
Mary Parker FOLLETT liderlik: baştaki kişinin diğerlerine emir vermesi değil onun grubun hayatını yaşaması ve bu suretle kuruluş amacına göre durumundan müştereken emir almaları ve böylece grubun üstünde değil, içinde ve arasında yetki meydana getirmesi

71 Liderliğin Çeşitli Tanımları
Özetle;  lider, işletmenin iç ve dış çevresini değerlendiren işletmenin amaçları doğrultusunda bütün kaynakları en rasyonel ve verimli şekilde kullanan kişidir.

72 Liderliğin Güç Kaynakları

73

74 Özellikler Yaklaşımı Liderin etkileyici özellikleri:
Başkalarına güven verme Güzel konuşma yeteneği Zeka düzeyi Bilgisi Kişiler arasında ilişki kurma becerisi İnisiyatif sahibi olma Duygusal denge ve olgunluk Dürüstlük İçtenlik Doğruluk Açık sözlülük Kendine güven duyma Kararlılık İş başarma yeteneği

75 Davranış Yaklaşımı Liderin ,tüm grup üyelerine karşı gösterdiği davranış önem kazanmaktadır: Astlarıyla iletişim biçimi, amaç ve hedeflere yönelmesi, astlarıyla ilişkisi, yetkileri devretmesi … Ohio State Üniversitesi ekolü liderin davranışını iki davranış biçimine bağlamakta: kişiyi dikkate alma liderin inisiyatifi

76 Davranış Yaklaşımı Bir diğer araştırma da Michigan Üniversitesin
Bu ekole göre liderin davranışı “işe yönelik” ve “personele yönelik” olmak üzere iki faktöre bağlanmıştır. 

77 Durumsallık Yaklaşımı
Liderin ortam ve ortamın değişkenleri üzerinde odaklaşmasıdır. Liderin bu değişken durumlara göre hareket etmesi ve yönlendirme modellerini geliştirmesi bu yaklaşımda önem kazanmaktadır Her durum ve ortama göre yeni bir liderlik değil ortam ve koşullara göre liderin davranışlarının şekillenmesidi

78 Lider Tipleri Otokratik Liderler, Demokratik Liderler,
Karar Serbestisi Tanıyan Liderler

79 Otokratik Liderler

80 Demokratik Liderler

81 Karar Serbestisi Tanıyan Liderler

82 Liderin yerine getirmesi gereken roller:
1. İşletmenin verimliliğini yükseltecek tedbirleri almak, 2. İşgörenleri örgütlemek, 3. Kaynak kullanımı konusunda öncelikleri belirlemek, 4. Formal ve enformal yapıyı amaçlar doğrultusunda bütünleştirmek,

83 Liderin yerine getirmesi gereken roller:
5. Haberleşme ortamını sağlamak, 6. İşletmeyi başarıyla temsil etmek, 7. Çalışanları tarafsız gözle değerlendirmek, 8. Sahip olduğu yetki ve kuvveti dengeli şekilde kullanabilmek, 9. Eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak.

84 Yönetim Kademeleri

85 Üst Kademe Yönetim Yöneticiler zamanlarının çok büyük bir kısmını planlamayla geçirirler. Otoriteyi en fazla ellerinde bulunduran yönetici grubu Yönetim kuruluyla çalışırlar ve yönetim kurulu tarafından onaylanmış plan ve politikaların uygulanmasından sorumlular

86 Orta Kademe Yönetim Üst kademe yöneticiler tarafından alınan kararların uygulanması için plan ve yöntemler geliştiren kişilerden oluşur. Tesis yöneticileri, bölüm yöneticileri vb... O Genellikle bir üretim tesisini işletmek gibi belirlenmiş görevleri üstlenirler. Üst kademe yöneticiler tarafından yapılan planların örgütlenme ve yürütülmesinden sorumlulardır.

87 Alt Kademe Yönetim Bu yöneticiler; spesifik, dar kapsamlı planların yönetici olmayan kişiler tarafından başarılmasından sorumlulardır. Gerçek fiziksel üretim, satış veya destekleyici faaliyetler vb…..  Ustabaşılar Alt kademe yönetici

88 Koordinasyon Koordinasyon: yönetimin bir fonksiyonu.
Bazı yazarlara göre değil. Ortak amaca yönelik bir işbirliği sistemi zaman bakımından tüm faaliyetlerin ardı ardına iç içe geçerek dengeli biçimde yönlendirilmesi yöneticinin görevleri arasında->Koordinasyon. Yönetici sistemi koordine ederken iyi bir iletişim sistemini planlama, yönetim bilgi sistemi, uygun işe uygun personel, uyumlaştırmayı sağlayan etkin karar yöntemleri gibi enstrümanları kullanarak koordinasyonu sağlar. 

89 Koordinasyon

90 Koordinasyon Yönetici sistemi koordine ederken iyi bir iletişim sistemini planlama, yönetim bilgi sistemi, uygun işe uygun personel, uyumlaştırmayı sağlayan etkin karar yöntemleri gibi enstrümanları kullanarak koordinasyonu sağlar. 

91 Koordinasyon İlke Ve Teknikleri
Politika, amaç ve stratejiler belirlenirken koordinasyon sağlanmalıdır., İyi ve anlaşılır bir organizasyon yapısının oluşturulması koordinasyon tekniğine dayanmalıdır. Bir çok ana plan, alt plan ve programların uyumlu hale getirilmesi bu fonksiyonun tekniğine dayanır. İyi düzenlenmiş iletişim yöntemleri ve araçları koordinasyon için önemli bir tekniktir.

92 Koordinasyon Çeşitleri
İşletmelerde örgüt yapısına göre organizasyon biçimi ortaya çıkar.

93 Kontrol (Denetim) Yönetimin beş fonksiyonundan sonuncusu
Belirlenen amaçlar ile gerçekleşen sonuçların karşılaştırılması şeklinde tanımlanabilen kontrol, sürekli uygulanması gereken bir süreç olarak bilinir.

94 Kontrol (Denetim) Süreci

95 Kontrol Kontrol süreci geri besleme (feedback)
Kontrol fonksiyonu, hedeflere ulaşabilme konusunda işletmenin nerede bulunduğunu gösteren değerlendirme ve gözden geçirmeye dayanan bir süreçtir. Şayet değerlendirme sonucu değişikliklere gerek duyulursa, diğer bazı yönetim fonksiyonlarında revizyon yapılması esastır.

96 ÖRGÜTLERDE KARAR VERME
İşletmelerde problem, olması gereken ile gerçekleşen arasındaki farklılıktır. Karar ise, bir önceki cümle ile ifade edilen problemin çözümü için yapılması ya da yapılmaması gereken bir eylemdir. İşletmelerde yöneticiler hep problemi çözen hem de karar veren kişilerdir. İyi bir yöneticiyi diğerlerinden ayıran özellik isabetli kararlar vermesi

97 Karar Verme Aşamaları

98 Karar Verme Çeşitleri İki başlık:
Kişisel ve Mesleki (Örgütsel) Karar Verme Temel Kararlar ve Tekdüzen Kararlar

99 Kişisel ve Mesleki (Örgütsel) Karar Verme
Kişisel kararlar genelde kişilere ilişkin kararlardır. Bilgi edinme, buluşma, karşılıklı konuşma gibi kararlar kişisel kararlardır. Ancak kişisel kararların bir kısmı örgüt yapısı ile ilgili olabilir. Yönetsel kararlar ise yöneticilerin örgütün amaç ve hedeflerine ilişkin olarak verdikleri kararlardır. İşletme içi işletme dışı örgütle ilgili verilen bütün kararlar örgütsel kararlardır.

100 Temel Kararlar ve Tekdüzen Kararlar
Tekdüzen kararlar yöneticilerin belirlenen politika ve planların gereğinden hareket ederek aldıkları kararlardır. Özellikle bu tip kararlar pek değişmeyen tekdüze olan disiplin kararlarıdır. Temel kararlar işletmenin önemli kararlarını içermektedir. Yatırım kararları, ihracat kararları, ithalat kararları, işletmenin büyütülmesi gibi kararlardır. 

101 Yönetim Basamaklarına Göre Kararlar

102 Yönetim Kararlarında Bilgi Teknolojileri ve Sistemlerinin Kullanılması
Bilgi teknolojisi: bilgisayar, iletişim ve bunlara ilişkin metot, sistem ve prosedürlere verilen genel isim Bilgisayar özellikle planlama, karar alma ve kontrol işlevlerini yerine getirmede doğru, zamanlı, tam ve güvenilir bilgilere ulaşmada işletmelere kolaylıklar sağlar

103 Bilgi Sistemleri ve Sundukları Olanaklar
Bilgisayara dayalı olarak geliştirilen bilgi sistemlerinin temel amacı; verileri bilgilere dönüştürmek suretiyle örgütün günlük faaliyetleri ile ilgili veriler ve bilgiler elde etmesine, kaynak dağıtımına teşkil edecek veri ve bilgilerle donatılmasına, stratejik planlama için gerekli bilgilere ulaşılmasına ve stratejik nitelikteki kararlar için alternatifleri değerlendirmek suretiyle karar vericiye olası karar sonuçlarını elde etmesinde katkıda bulunmak

104 Bilgi Sistemlerinde Yer Alan Temel Konular

105 İLETİŞİM KAVRAMI Gönderici yada kaynaktan alıcıya bilgi yada mesajın iletilmesi süreci

106 İLETİŞİM KAVRAMI Organizasyonda bilgi ağını oluşturan önemli bir sistem Ast ve üst arasındaki ilişkiler, aynı düzeydeki birimlerin ortak hareketleri ve bilgi aktarabilmeleri işletmenin tüm unsurlarının amaç ve hedeflere yönelik hareket ettirilmesi iletişim sisteminin işleyişine bağlıdır. İşletme içinde iletişim, çeşitli aşamaları, kanal ve enstrümanları kullanır.

107 İLETİŞİM KAVRAMI Örgütte görev alan ast ve üstlerin yetki ve sorumluluklarının rasyonel ve verimli biçimde uygulanabilmesi için haberleşme ağı vazgeçilmez bir işlevdir. Haberleşmenin etkin şebekesine sahip olmayan işletmeler sistemin bütünleşmesinde amaca yönelik ortak hareket etmesinde büyük aksamalar meydana gelir. İletişim organizasyona güç ve canlılık veren sistemi bütünleştiren örgütün can damarıdır.

108 İletişim Süreci Yöneticilerin çalışanları anlayabilmesi ve onları motive edebilmesi etkili bir haberleşme sisteminin varlığını gerektirir. Haberleşme olmaksızın yöneticilerin astlarına talimat vermesi veya işçilerinin ihtiyaçlarını öğrenebilmesi mümkün değildir. Haberleşme olmaksızın çalışanlarında yönetimin kendilerinden beklentilerini bilmeleri imkansızdır.

109 İletişim Süreci


"İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları