Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BELEDİYE BÜTÇESİ BÜTÇELEME SÜRECİ BÜTÇE ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BELEDİYE BÜTÇESİ BÜTÇELEME SÜRECİ BÜTÇE ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi."— Sunum transkripti:

1 BELEDİYE BÜTÇESİ BÜTÇELEME SÜRECİ BÜTÇE ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi

2 BÜTÇE TÜRLERİ GENEL YÖNETİM SOS. GÜV. KUR BÜTÇESİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DÜZ. VE DEN K. BÜTÇELERİ BELEDİYE BÜTÇESİ İL ÖZEL İD. BÜT. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ MAH. İD. BİRLİK B. BELEDİYE BÜTÇESİ İL ÖZEL İD. BÜT.

3 Genel olarak Bütçe Bir mali döneme ilişkin olarak, yapılması planlanan faaliyetler ve yatırımlar için, harcama yetkililerine verilen, belirli limitlerde harcama yetkisi, bu harcamalar için ayrılacak kaynaklar ve bu döneme ilişkin gelir tahminlerini düzenleyen mali plan-/programdır. Bir mali döneme ilişkin olarak, yapılması planlanan faaliyetler ve yatırımlar için, harcama yetkililerine verilen, belirli limitlerde harcama yetkisi, bu harcamalar için ayrılacak kaynaklar ve bu döneme ilişkin gelir tahminlerini düzenleyen mali plan-/programdır. Mali dönem bugün için takvim yılı, Mali dönem bugün için takvim yılı, Çok yıllı bütçelemede ilgili yıllar Çok yıllı bütçelemede ilgili yıllar

4 BÜTÇE İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin bütçesi, mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır. İl özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin bütçesi, mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır. (M.İ.B.M.Y. - Md. 5)

5 5018/ md. 9 Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar

6 Performans Esaslı Bütçeleme Stratejik Planlama Stratejik Planlama Performans programı Performans programı Çok Yıllı Bütçeleme Çok Yıllı Bütçeleme Analitik Bütçe Sınıflandırması Analitik Bütçe Sınıflandırması Ayrıntılı Harcama Programı – Finansman Programı Ayrıntılı Harcama Programı – Finansman Programı Tahakkuk Esaslı Muhasebe Tahakkuk Esaslı Muhasebe Faaliyet Raporları Faaliyet Raporları Performans Değerlendirmesi (ve Denetimi) Performans Değerlendirmesi (ve Denetimi)

7 5393 S.Belediye Kanunu (Md. 41) Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlar. Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlar. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Geçici Md. 4. — İlk stratejik plân, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır. (03.07.2006) Geçici Md. 4. — İlk stratejik plân, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır. (03.07.2006)

8 Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, Kamu idarelerinin ana fonksiyonlarını, Bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, Bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, Performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

9 ÇOK YILLI BÜTÇELEME Bütçe yılı (1 Ocak- 31 Aralık) takvim yılıdır. Bütçe yılı (1 Ocak- 31 Aralık) takvim yılıdır. Bütçeler, izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir. (5018- 13/d), (5393/ 61) Bütçeler, izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir. (5018- 13/d), (5393/ 61) Birden fazla yılın bütçelerinin birlikte yapılması değildir. Birden fazla yılın bütçelerinin birlikte yapılması değildir.

10 PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME  Kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bütçelerin oluşturulmasını öngören,  Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını performans programları aracılığıyla sağlayan,  Performans göstergeleri ile uygulama sonuçlarını takip ve kontrol eden ve raporlayan bir bütçeleme tekniğidir.  Kamu kaynağı kullanılmasında girdi-çıktı, maliyet-fayda ilişkisini kurar

11 Performans Esaslı Bütçeleme Stratejik Planlama Stratejik Planlama Performans programı Performans programı Bütçeleme (Kaynak tahsisi) Bütçeleme (Kaynak tahsisi) -Çok Yıllı Bütçeleme -Çok Yıllı Bütçeleme -Analitik Bütçe Sınıflandırmas ı -Analitik Bütçe Sınıflandırmas ı -Ayrıntılı Harcama Progr. – Finansman Progr. -Ayrıntılı Harcama Progr. – Finansman Progr. Faaliyetler - Uygulamalar Faaliyetler - Uygulamalar Tahakkuk Esaslı Muhasebe Tahakkuk Esaslı Muhasebe Faaliyet Raporları Faaliyet Raporları Performans Değerlendirmesi (ve Dntimi) Performans Değerlendirmesi (ve Dntimi)

12 5393 Belediye Kanunu (Md. 41) Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlar. Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlar. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

13 BÜTÇE Merkezi yönetim için kanun, Merkezi yönetim için kanun, Mahalli idareler için meclis kararıdır. Mahalli idareler için meclis kararıdır. Üç adet cetvelden oluşur: Üç adet cetvelden oluşur: o Gelir Cetveli, o Gider Cetveli, o Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli Cetveli

14 BÜTÇENİN BÖLÜMLERİ A) HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI A) HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI 1- Kurumsal Kodlama 2- Fonksiyonel Kodlama 2- Fonksiyonel Kodlama 3- Finansman Tipi Kodlama 3- Finansman Tipi Kodlama 4- Giderin Ekonomik Kodlaması 4- Giderin Ekonomik Kodlaması B) GELİRİN KODLANMASI B) GELİRİN KODLANMASI C) FİNANSMANIN KODLAMASI (GELİR-GİDER FARKI) C) FİNANSMANIN KODLAMASI (GELİR-GİDER FARKI)

15 GENEL GÖRÜNÜM ( GİDER BÜTÇESİ ) KURUMSALFONKSİYONELFİNANSTİPİEKONOMİK IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIIV 000000000000000000000

16 KURUMSAL SINIFLANDIRMA

17 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI KURUMSAL FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA IIIIIIIV IIIIIIIVIIIIIIIIV 44 46 48

18 BELEDİYE-BAĞLI İDARE-BİRLİK KURUMSAL ANAHTARI IIIIIIIV BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER46 İli01-81 Büyükşehir Belediyeleri01 İl Belediyeleri02 Su Kanalizasyon İdareleri03 Otobüs Ulaştırma İdareleri04 İlçe Belediyeleri05-40 İlk Kademe Belediyeleri41-96 Kasaba Belediyeleri9701-99 MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ48 İli01-81 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri0101-99 Sulama Birlikleri0201-99 İçme Suyu Birlikleri0301-99 Diğer Birlikler0401-99

19 IIIIIIIV A-Genel Sekreter01 B-Yardımcı Birimler Özel Kalem02 Sivil Savunma03 İdari ve Mali İşler04 İnsan Kaynakları05 Eğitim Dairesi06 Yayın07 Arşiv08 Bilgi İşlem10 Makine İkmal11 Yazı İşleri18 C-Danışma ve Denetim Birimleri Denetim birimleri20-22 APK/ Strateji geliştirme23 Hukuk24 Basın Halkla ilişkiler25 D-Ana Hizmet Birimleri30-60

20 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME IIIIIIIV Bakan veya Bütçe Türü Bakana karşı sorumlu en üst düzey yetkili Politikanın uygulanmasından sorumlu olanlar Politikadan yararlanan kitle ile temas halinde olan, destek ve lojistik yrd. birimleri MERKEZ A=01-60 a. Müsteşara=01 01 b. Yardımcı birimlerb=02-19 Özel Kalem 02 -İ.M.İ.D. 04 -Personel Gn. Md./Dai./İnsan Kaynakları Dai. 05 -Eğitim Dairesi 06 -Yayın 07 -Arşiv 08 -Sağlık 09 -Bilgi İşlem Dairesi/Muh. ve Elekt. Dai. 10 -Makina İkmal Dairesi/ Yapı İşl. - İnş. Bakım 11 -AB İlişkiler/Dış İlişkiler Dairesi 12 - c. Danışma ve Denetimc=20-29 -Denetim Birimleri20-22 - Mali Hizmetler Birimleri 23 -Hukuk Müşavirliği 24 -Basın ve Halkla İliş.Müş. 25 -Diğer Müşavirlikler 26 - d.Ana Hizmet Birimlerid=30-60 30-60 -

21 Kurumsal Kodlamanın; Kurumsal Kodlamanın; III. düzeyinde yer alan ilçe, ilk kademe belediyeleri III. düzeyinde yer alan ilçe, ilk kademe belediyeleri IV. düzeyinde yer alan kasaba belediyeleri ile birliklerin kurumsal kodları IV. düzeyinde yer alan kasaba belediyeleri ile birliklerin kurumsal kodları (her biri için ayrı ayrı) Bakanlıkça belirlenmiştir. (her biri için ayrı ayrı) Bakanlıkça belirlenmiştir.

22 Fonksiyonel Sınıflandırma- 1  Fonksiyonel sınıflandırma kurumun faaliyet türlerini gösterir.  Kurum faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkanının elde edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir.  Fonksiyonel sınıflandırma dört düzeyden oluşur, I. Düzeyi iki haneli, I. Düzeyi iki haneli, II. ve III Düzeyi tek haneli, II. ve III Düzeyi tek haneli, IV. Düzeyi ise iki haneli rakamla kodlanır. IV. Düzeyi ise iki haneli rakamla kodlanır.

23 Fonksiyonel Sınıflandırma- 2  I. Düzey, 10 gruba ayrılmış olan Devlet faaliyetlerinden il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin gördüğü hizmetleri,  II. Düzey, bu hizmetlerin bölündüğü programları,  III. Düzey, nihai hizmetleri ihtiva eder.  IV. Düzey, muhtemel ihtiyaçlar için boş bırakılmıştır.

24 Fonksiyonel Sınıflandırma

25 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA ANAHTARI İDARİ BİRİMLER FONKSİYONEL KODLAMA Yardımcı birimler -Özel kalemKurumun Ana Fonksiyonuna Göre -İdari ve Mali İşler01.3.9 -Personel / İnsan Kaynakları01.3.1 -Eğitim01.3.1 -Yayın01.3.9 -Arşiv01.3.9 -Sağlık07.2.1 -Bilgi İşlem / Muhabere ve Elektronik01.3.9 -Makina İkmal / Yapı İşleri - İnşaat Bakım01.3.9 -Dış İlişkiler / AB İlişkilerKurumun Ana Fonksiyonuna Göre Danışma ve Denetim -Denetim BirimleriKurumun Ana Fonksiyonuna Göre -Mali Hizmetler Birimleri01.3.2 -Hukuk Müşavirliği01.3.9 -Basın ve Halkla İliş. Müş.01.1.1

26 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA ANAHTARI İDARİ BİRİMLERFONKSİYONEL KODLAMA Yardımcı birimler -Özel kalemKurumun Ana Fonksiyonuna Göre -İdari ve Mali İşler01.3.9 -Personel / İnsan Kaynakları01.3.1 -Eğitim01.3.1 -Yayın01.3.9 -Arşiv01.3.9 -Sağlık07.2.1 -Bilgi İşlem / Muhabere ve Elektronik01.3.9 -Makina İkmal / Yapı İşleri - İnşaat Bakım01.3.9 -Dış İlişkiler / AB İlişkilerKurumun Ana Fonksiyonuna Göre Danışma ve Denetim -Denetim BirimleriKurumun Ana Fonksiyonuna Göre -Mali Hizmetler Birimleri01.3.2 -Hukuk Müşavirliği01.3.9 -Basın ve Halkla İliş. Müş.01.1.1

27 KURUMLARIN ANA FONKSİYONU İl özel İdareleri ve Belediyelerin Ana Fonksiyonu, “01 Genel Kamu Hizmetleri”, İl özel İdareleri ve Belediyelerin Ana Fonksiyonu, “01 Genel Kamu Hizmetleri”, Bağlı idarelerden Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Ana Fonksiyonu,“06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri”, Bağlı idarelerden Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Ana Fonksiyonu,“06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri”, Diğer Bağlı İdareler İle Birliklerin Ağırlıklı Olarak Gördüğü Hizmet Bu İdarelerin Ana Fonksiyonu Olarak Kabul Edilecektir. Diğer Bağlı İdareler İle Birliklerin Ağırlıklı Olarak Gördüğü Hizmet Bu İdarelerin Ana Fonksiyonu Olarak Kabul Edilecektir. Özel Kalem ve Denetim Birimleri, Fonksiyonel Sınıflandırmada Kurumun Ana Fonksiyonunda Kodlanacaktır. Özel Kalem ve Denetim Birimleri, Fonksiyonel Sınıflandırmada Kurumun Ana Fonksiyonunda Kodlanacaktır.

28 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMADA Sayılan Hizmet Gruplarından Hiçbirine Girmeyen Faaliyetler En Yakın Gruba Dahil Edilir. Sayılan Hizmet Gruplarından Hiçbirine Girmeyen Faaliyetler En Yakın Gruba Dahil Edilir. Nüfusu 5.000’in altında olan kasaba belediyelerinde; ekonomik sınıflandırma içerisinde yer alan “Personel Giderleri”, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri”, “ Yolluklar” ve “Tedavi ve Cenaze Giderleri”, fonksiyonel sınıflandırmanın “01-Genel Kamu Hizmetleri” içerisinde (3.9 kodunda) gösterilebilir. Nüfusu 5.000’in altında olan kasaba belediyelerinde; ekonomik sınıflandırma içerisinde yer alan “Personel Giderleri”, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri”, “ Yolluklar” ve “Tedavi ve Cenaze Giderleri”, fonksiyonel sınıflandırmanın “01-Genel Kamu Hizmetleri” içerisinde (3.9 kodunda) gösterilebilir.

29 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI KURUMSALFONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK SINIFLANDIRMASINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIIV 46 06 0101 0111

30 FİNANSMAN TİPİ KODLAMA Harcamanın hangi kaynaktan finanse edildiğini gösterir. Tek Düzeyden oluşur ve Tek haneli Rakamla Kodlanır 1. GENEL BÜTÇELI İDARELER 2. ÖZEL BÜTÇELI İDARELER 3. DÜZENLEYICI VE DENETLEYICI KURUMLAR 4. SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARI 5. MAHALLI İDARELER 6. ÖZEL ÖDENEKLER 7. DIŞ PROJE KREDILERI 8. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

31 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI KURUMSALFONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK SINIFLANDIRMASINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIIV 46 06 01 115 7 8

32 Ekonomik Sınıflandırma

33

34 CARİ VE SERMAYE GİDERİ AYIRIMI   Personel için yapılan ödemeler ile bütçe kanunlarıyla belirlenmiş asgari değeri aşmayan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olmayan mal ve hizmet alımları ve faiz giderleri “cari giderler”,   Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler “cari transferler”   Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olan mal ve hizmet alımları ile gayrimenkul edinimleri “sermaye giderleri”,   Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler “sermaye transferleri”

35 2014 YILI ‘E Cetveli ’ (md. 31) Aşağıda yer alan her bir alım için; Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında 20.000 TL.na, b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 TL.na, c) Menkul malların bakım ve onarımları 20.000 TL., d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımları 48.000 TL., kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenir. kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenir. Ancak, “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır. Ancak, “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

36 2015 YILI ‘E Cetveli ’ (md. 31) Aşağıda yer alan her bir alım için; Aşağıda yer alan her bir alım için; a) Menkul mal alımlarında 21.000 TL.na, b) Gayrimaddi hak alımlarında 17.000 TL.na, c) Menkul malların bakım ve onarımları 21.000 TL., d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımları 51.000 TL., kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenir. kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenir. Ancak, “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır. Ancak, “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

37 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI Gelir ve gider bütçesi denk olarak hazırlanır. Bu denklik sağlanamaz ise, aradaki açığın ne şekilde finanse edileceği veya fazlanın nasıl değerlendirileceği Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda gösterilir.

38 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ Gelir - Gider Cetvelleri itibarıyla denklik olması, borç ödeme de söz konusu olmadığı durumlarda düzenlenmez. Gelir - Gider Cetvelleri itibarıyla denklik olması, borç ödeme de söz konusu olmadığı durumlarda düzenlenmez. Bütçe açığı (Borçlanma), Bütçe açığı (Borçlanma), Bütçe fazlası (Likit fazlası) Bütçe fazlası (Likit fazlası) Borç ödeme, Borç ödeme, durumlarında düzenlenir. durumlarında düzenlenir.

39 Bütçe açığı (FES Cetveli düzenlenmeli) Gider Cetveli : 1.100. TL Gider Cetveli : 1.100. TL Gelir Cetveli : 1.000.TL Gelir Cetveli : 1.000.TL Bütçe açığı : 100.TL Bütçe açığı : 100.TL  Ya giderler kısılmak suretiyle,  Ya borçlanma suretiyle,  Ya da (varsa) geçen yıl/yıllar nakit fazlasının kullanılması suretiyle bütçe denkliği sağlanmalıdır.

40 Bütçe fazlası (FES Cetveli düzenlenmeli) Bütçe fazlası (FES Cetveli düzenlenmeli) Gider Cetveli : 1.000. TL Gider Cetveli : 1.000. TL Gelir Cetveli : 1.100.TL Gelir Cetveli : 1.100.TL Bütçe fazlası : 100.TL Bütçe fazlası : 100.TL Bütçe fazlası FES Cetvelinde (3 no’lu bölümünde) gösterilebilir, Bütçe fazlası FES Cetvelinde (3 no’lu bölümünde) gösterilebilir, İstenirse, Gider Cetveline ödenek ilavesi yapılarak bütçe finansmanında kullanılabilir (Bu durumda FES cetveli düzenlenmez) İstenirse, Gider Cetveline ödenek ilavesi yapılarak bütçe finansmanında kullanılabilir (Bu durumda FES cetveli düzenlenmez)

41 Borç ödeme (FES Cetveli düzenlenmeli) Bütçesi hazırlanan dönemde borç ödemesi söz konusu ise, Gelir Cetveli fazla (ödenecek borç kadar) bağlanmalıdır. Bütçesi hazırlanan dönemde borç ödemesi söz konusu ise, Gelir Cetveli fazla (ödenecek borç kadar) bağlanmalıdır. Gider Cetveli : 1.000. TL Gider Cetveli : 1.000. TL Gelir Cetveli : 1.100.TL Gelir Cetveli : 1.100.TL Bütçe fazlası : 100.TL Bütçe fazlası : 100.TL  Ödenecek borç tutarı kadar, FES Cetvelinin “Borç ödeme” bölümüne kayıt yapılmalıdır.

42 “Borçlanma, Borç Ödeme, Nakit Fazlalığının Kullanılması, Nakit Fazlası Oluşması” durumlarının birlikte gerçekleşmesi Borçlanma, Borç Ödeme, Nakit Fazlalığının Kullanılması, Nakit Fazlası Oluşması durumlarının birlikte gerçekleşmesi mümkündür. Borçlanma, Borç Ödeme, Nakit Fazlalığının Kullanılması, Nakit Fazlası Oluşması durumlarının birlikte gerçekleşmesi mümkündür. Bu durumda, bütçe denkliğini sağlayacak şekilde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinin ilgili bölümlerine gerekli kayıtlar yapılmalıdır. Bu durumda, bütçe denkliğini sağlayacak şekilde Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinin ilgili bölümlerine gerekli kayıtlar yapılmalıdır.

43 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (BİRİNCİ DÜZEY) 1- İÇ BORÇLANMALAR 2 - DIŞ BORÇLANMA 3 - LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

44 Bütçe ilkeleri- 1 (5018 S.K 13.md) Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır Bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasında, makroekonomik istikrarla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak esastır Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. Kamu idarelerine bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır. Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır.

45 Bütçe ilkeleri- 2 Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir. Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir. Bütçeler idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. Bütçeler idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.

46 Bütçe ilkeleri- 3 Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleş- tirmek üzere tahsis edilir Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleş- tirmek üzere tahsis edilir Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar. Bütçe, kamu malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar. Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir. Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir. Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz. Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.

47 Bütçe ilkeleri- 4 Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır. Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır. Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir. Kamu hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.

48 5018 – md. 26 ….. ….. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez; Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır; Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır; Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler; Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler; Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz; Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz;  (4734/ md. 5)  Ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz (4734/ md. 5)

49 Ödeneği bulunmayan iş için ihaleye çıkılamaz Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz (4734/5. md.) Ödeneği bulunma ibaresinden “yeterli ödeneğin bulunmasını” anlamak gerekir Ödeneği bulunma ibaresinden “yeterli ödeneğin bulunmasını” anlamak gerekir Bütçe içi aktarma yada ek ödenek verilmesi suretiyle ödenek temin edilebilir Bütçe içi aktarma yada ek ödenek verilmesi suretiyle ödenek temin edilebilir

50 5018- md. 26 Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler

51 Ödenek Ödenek, yetkili organ tarafından verilmiş, belirli limitler ve esaslar dahilindeki harcama yetkisidir. Ödenek, yetkili organ tarafından verilmiş, belirli limitler ve esaslar dahilindeki harcama yetkisidir. Ödeneğin bulunması nakit para anlamına gelmez; ancak, nakit ödenmesi gerekmeyen giderler için (ödenek varsa) harcama yapılabilecektir. Ödeneğin bulunması nakit para anlamına gelmez; ancak, nakit ödenmesi gerekmeyen giderler için (ödenek varsa) harcama yapılabilecektir. Nakit ödeme yapılması zorunlu olan harcamalarda, ödeneğin bulunması harcama yapabilmek için yeterli değildir. Nakit ödeme yapılması zorunlu olan harcamalarda, ödeneğin bulunması harcama yapabilmek için yeterli değildir.

52 ÖDENEK KULLANIMI Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. (Md.20) Ancak, ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. (Md.20)

53 Yüklenme, (5018/ 26) usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması karşılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne girilmesidir. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. ; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz

54 Ertesi yıla geçen yüklenme- 1 (5018- Md. 27) Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir: Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıdaki iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir: ……………… ………………

55 Mahalli idareler açısından, ertesi yıla geçen yüklenme konusu olabilecek alımlar - Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. - Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. - Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri. - Taşıtların malî sorumluluk sigortası, - Makine-teçhizat, yol ve otoyol, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri, için ertesi yıla geçen yüklenmelere girilebilecektir.

56 5018- 35/4 Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yıl sonunda yüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Sözleşmelerin bitim tarihlerinde henüz bir kısım hizmet yerine getirilememiş veya zorunlu nedenlerle sözleşmenin uygulanmasına başlanılamamış ancak, ilgili idarece ek süre verilmiş ve bu süre ertesi malî yıla taşmış ise; yıl sonunda yüklenme artığı devredilir ve bu tutarlara ilişkin ödenekler hakkında akreditiflerle ilgili hükümler uygulanır. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir../.. Devredilen yüklenme artığı karşılığı hizmet ek süre içinde yerine getirilerek kanıtlayıcı belgeleri verildiğinde, tutarı hizmetin yapıldığı yıl bütçesine gider kaydıyla ödenir../..

57 5018-35/3 (Akreditiflerde) Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur Devredilen kredi artıklarının karşılığı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanı, diğer kamu idarelerinde ise üst yönetici tarafından idare bütçesinin ilgili tertibine ödenek kaydolunur

58 Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler- 1 (5018-Md. 28/Ek 4. fk.) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini;

59 Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler- 2 (5018-Md. 28/Ek 4. fk.) temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri ve okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, aşı ve anti-serum alımı için; temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri ve okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, aşı ve anti-serum alımı için;

60 Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler- 3 (5018-Md. 28/Ek 4. fk.) süresi geçmemek, süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere, üst yöneticinin onayıyla, üst yöneticinin onayıyla, gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.

61 Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri (5393- md.67) - 1 Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri (5393- md.67) - 1 Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile; Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile; park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri;./.. park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri;./..

62 5393- md.67- 2 fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.

63 Ödenek kullanımında üst yöneticinin rolü  Üst Yöneticiler; İç kontrol ve ön mali kontrol alanındaki gözetim görevi çerçevesinde, bazı mali işlemleri, işlem sürecine başlanılmadan önce ön izinlerine tabi tutabilirler. İç kontrol ve ön mali kontrol alanındaki gözetim görevi çerçevesinde, bazı mali işlemleri, işlem sürecine başlanılmadan önce ön izinlerine tabi tutabilirler. (2006 Harc.yet. Tebl.- 2) (2006 Harc.yet. Tebl.- 2)

64 Ödenek kullanımında üst yöneticinin rolü Ödenek kullanımında üst yöneticinin rolü Hizmetlerin önceliği ve mevcut nakit durumu gibi gerekçelerle ayrıntılı harcama ve finansman programları gözetilerek, mali hizmetler biriminin görüşleri alınarak üst yönetici tarafından ödenek kullanımına ilişkin ilkeler belirlenebilir. (M.İ.B.M.Y - 35. md) (M.İ.B.M.Y - 35. md)

65 Ödenek üstü harcama (5018/ 70) Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

66 2013-2015 Rehber (Diğer Hususl.-5.1.5) - Geçen yıl borçları ve ilama bağlı borçlar ayrı tertiplerde izlenmeyecek ve borcun kaynağına göre cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenecektir. (5018/ md. 20) - Geçen yıl borçları ve ilama bağlı borçlar ayrı tertiplerde izlenmeyecek ve borcun kaynağına göre cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenecektir. (5018/ md. 20) - Red ve iadeler bütçede gider olarak gösterilmeyecek, iadesi gereken tutarlar gelirlerden düşme şeklinde ve muhasebe sisteminde gösterilecektir. - Red ve iadeler bütçede gider olarak gösterilmeyecek, iadesi gereken tutarlar gelirlerden düşme şeklinde ve muhasebe sisteminde gösterilecektir.

67 2013-2015 Rehber (Fonksiyonel Sınıflandırma.-3.1) Kurumların güvenlik ve koruma hizmetlerinin ihale suretiyle temini durumunda, buna ilişkin ödenek teklifleri “03.1.4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri” fonksiyonel kodunda ve “03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” ekonomik kodunda gösterilecektir. Kurumların güvenlik ve koruma hizmetlerinin ihale suretiyle temini durumunda, buna ilişkin ödenek teklifleri “03.1.4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri” fonksiyonel kodunda ve “03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” ekonomik kodunda gösterilecektir.

68 2013 – 2015 Rehber (Kurumsal Sınıflandırma 2.1) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Destek Hiz.) altında izlenecektir. Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Destek Hiz.) altında izlenecektir.

69 Geçen Yıl Borçları Ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. Ait olduğu malî yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir. (5018 S.K.Md.20)

70 Destek Hizmetleri Birimi  Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım- onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim,  Sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir.  Ancak, harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yapılabilir. (5018 S.K.md.60/2)

71 Rehber 2013-2015 (Fonk. Snf. 2.1.) Maliyetlerin birimler itibariyle ayrı ayrı tertiplerde izlenmesi ve teklif edilmesi esas olmakla birlikte, fiili, fiziki veya hukuki zorunluluklar gibi sebeplerle ayrılması mümkün olmayan veya ayrıldığı zaman anlamlı bir sonuca ulaşılamayan maliyetlerde, maliyetin tamamı tek bir birimde gösterilebilecektir. Örneğin, elektrik veya su saati ortak olan idarelerde tüm maliyet, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı veya benzer görevleri yürüten bir birim altında gösterilebilecek veya maliyet, harcamayı ağırlıklı olarak yapan birim tertiplerinde yer alabilecektir. Maliyetlerin birimler itibariyle ayrı ayrı tertiplerde izlenmesi ve teklif edilmesi esas olmakla birlikte, fiili, fiziki veya hukuki zorunluluklar gibi sebeplerle ayrılması mümkün olmayan veya ayrıldığı zaman anlamlı bir sonuca ulaşılamayan maliyetlerde, maliyetin tamamı tek bir birimde gösterilebilecektir. Örneğin, elektrik veya su saati ortak olan idarelerde tüm maliyet, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı veya benzer görevleri yürüten bir birim altında gösterilebilecek veya maliyet, harcamayı ağırlıklı olarak yapan birim tertiplerinde yer alabilecektir.

72 Belediye Bütçesi (5393/ md. 61) Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

73 BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ-1- (5393 - Madde 18.) a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. d) Borçlanmaya karar vermek.

74 5018/ md. 13-i 5018/ md. 13-i Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz. Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi veya yetkili organlarca (Belediye bütçesi için belediye meclisi) kabul edilmedikçe veya onaylanmadıkça uygulanamaz.

75 BÜTÇELEME SÜRECİ

76 ÜST YÖNETİCİ Üst Yönetici, Üst Yönetici, Her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plân ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapar. (MİBMY 22md)

77 BİRİMLER Birimler;  Bütçe fişini kullanarak gerekçeli bütçe yılı gider teklifleri ve İzleyen iki yılın gider tahminleri, (Örnek:3/A)  Birim ödenek cetveli (Örnek:9)  Ayrıntılı harcama programını (Örnek:27)  Hizmet gerekçesini (Örnek:2) Mali hizmetler biriminin koordinasyonunda hazırlayarak Temmuz ayının sonuna kadar mali hizmetler birimine verir. (MİBMY 23.md) Mali hizmetler biriminin koordinasyonunda hazırlayarak Temmuz ayının sonuna kadar mali hizmetler birimine verir. (MİBMY 23.md)

78 Strtj. Geliş. Brm. Fonksiyonları- 1 a) Stratejik yönetim ve planlama. a) Stratejik yönetim ve planlama. 1) Misyon belirleme. 1) Misyon belirleme. 2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma. 2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma. 3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme. 3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme. b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme. b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme. c) Yönetim bilgi sistemi. c) Yönetim bilgi sistemi. d) Malî hizmetler. d) Malî hizmetler. 1) Bütçe ve performans programı. 1) Bütçe ve performans programı. 2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. 2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. 3) İç kontrol. 3) İç kontrol.

79 Strtj. Geliş. Brm. Fonksiyonları- 2 İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütülür. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir; İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütülür. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir; Ancak, malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunludur. Ancak, malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunludur.

80 Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü Mali hizmetler birimi, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Mali hizmetler birimi, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda mali hizmetler birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir. Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda mali hizmetler birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.

81 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI (MİBMY. Md. 24) Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir.

82

83

84

85 Birimler gider tekliflerini hazırlarken (3) Gider tahminlerinde, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkeler göz önünde bulundurulur. Ayrıca merkezi idarenin ekonomik verileri ve gelecek yıllara ilişkin öngörülerinden faydalanılır. (3) Gider tahminlerinde, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkeler göz önünde bulundurulur. Ayrıca merkezi idarenin ekonomik verileri ve gelecek yıllara ilişkin öngörülerinden faydalanılır. (4) Birlikler ve kasaba belediyelerinde, bütçe tekliflerinin tamamı mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır. (4) Birlikler ve kasaba belediyelerinde, bütçe tekliflerinin tamamı mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır. (5) Bütçe teklifleri, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde hazırlanır (5) Bütçe teklifleri, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde hazırlanır

86 Birimlerin gider teklifleri Birimlerin gider teklifleri Birimler bütçe yılı gider teklifleri ve izleyen iki yılın gider tahminleri ve ayrıntılı harcama programını mali hizmetler biriminin koordinasyonunda hazırlayarak birlikte Temmuz ayının sonuna kadar mali hizmetler birimine verir. (MİBMY- 29/3) (MİBMY- 29/3)

87 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI FİNANSMAN PROGRAMI Mahallî idarelerin ayrıntılı harcama programları ile finansman programları bütçeleriyle birlikte hazırlanır, görüşülür ve onaylanır. Ödenekler de bu usul ve esaslara göre kullanılır. (5018 S.K 77.md) Mahallî idarelerin ayrıntılı harcama programları ile finansman programları bütçeleriyle birlikte hazırlanır, görüşülür ve onaylanır. Ödenekler de bu usul ve esaslara göre kullanılır. (5018 S.K 77.md) Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. (5393 S.K.61.md ve 5302 S.K 44.md) Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. (5393 S.K.61.md ve 5302 S.K 44.md)

88 Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Hazırlanması ve Kabulü Bütçe tasarısı Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir. Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar encümene havale edilir. Mecliste Görüşülmesi (M.İ.B.M.Y- 29/3) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde meclisçe onaylanır. (M.İ.B.M.Y- 29/3)

89 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

90 FİNANSMAN PROGRAMI

91

92 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE KABULÜ- 5393/62 Belediye başkanı tarafından hazırlanan (hazırlatılan) bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. Belediye başkanı tarafından hazırlanan (hazırlatılan) bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar.

93 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE KABULÜ- (MİBMY. Md. 27) (1)bütçe tasarısı, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci gününden önce; il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelerde ise Kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere Kasım ayının birinci gününden önce meclise sunulur. (1)bütçe tasarısı, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci gününden önce; il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyelerde ise Kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere Kasım ayının birinci gününden önce meclise sunulur. (2) Bağlı idare bütçeleri de Büyükşehir belediyesinin Kasım ayı toplantısında görüşülür. (2) Bağlı idare bütçeleri de Büyükşehir belediyesinin Kasım ayı toplantısında görüşülür. (3) Birliklerde birlik tüzüğü hükümleri uygulanır. (3) Birliklerde birlik tüzüğü hükümleri uygulanır.

94 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE KABULÜ- (MİBMY. Md. 27) (4) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda, (4) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda, il genel meclisleri, büyükşehir ve diğer belediye meclisleri ise Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale ederler. il genel meclisleri, büyükşehir ve diğer belediye meclisleri ise Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale ederler.

95 5393/ md. 21 İmar konuları ile yıllık bütçe dışında kalan gündemdeki diğer konular ile üyelerin teklifleri; toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü hâlinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüşülerek karara bağlanabilir. İmar konuları ile yıllık bütçe dışında kalan gündemdeki diğer konular ile üyelerin teklifleri; toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü hâlinde komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüşülerek karara bağlanabilir. (Dolayısıyla bütçenin komisyona havalesi zorunludur) (Dolayısıyla bütçenin komisyona havalesi zorunludur)

96 Bütçe görüşmelerinin süresi Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. (5393/ md. 20) Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. (5393/ md. 20) Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi de dahil olmak üzere en çok yirmi gündür. Meclis bu süre içinde bütçeyi görüşüp karara bağlar. Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi de dahil olmak üzere en çok yirmi gündür. Meclis bu süre içinde bütçeyi görüşüp karara bağlar. (MİBMY/ md. 29-1) (MİBMY/ md. 29-1)

97 Bütçenin komisyonda görüşülmesi

98 Plan ve bütçe komisyonu -1- (1) üye sayısını meclis tespit eder. (1) üye sayısını meclis tespit eder. Meclis, üyeleri arasından; Meclis, üyeleri arasından; a) İl özel idarelerinde en az üç, en çok yedi, a) İl özel idarelerinde en az üç, en çok yedi, b) Büyükşehir belediyelerinde en az beş, en fazla dokuz; b) Büyükşehir belediyelerinde en az beş, en fazla dokuz; c) Diğer belediyelerde ve birliklerde en az üç, en fazla beş kişiden, c) Diğer belediyelerde ve birliklerde en az üç, en fazla beş kişiden, oluşmak üzere her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle plan ve bütçe komisyonu oluşturulur oluşmak üzere her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle plan ve bütçe komisyonu oluşturulur (MİBMY./ Md. 28) (MİBMY./ Md. 28)

99 Plan ve bütçe komisyonu -2- (2) Plan ve bütçe komisyonu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan bulunmadığı zamanlarda komisyona başkan vekili başkanlık eder. (2) Plan ve bütçe komisyonu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan bulunmadığı zamanlarda komisyona başkan vekili başkanlık eder. (3) Komisyon üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları mevcudun çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. (3) Komisyon üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları mevcudun çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir. (4) Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşime katılmayan üyenin durumu bir tutanakla meclis başkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe komisyon üyeliğinden düşürülme kararı verilebilir. (4) Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşime katılmayan üyenin durumu bir tutanakla meclis başkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe komisyon üyeliğinden düşürülme kararı verilebilir.

100 Plan ve bütçe komisyonu -3- (5) Bu şekilde düşürülen üye sayısı toplantı yeter sayısını sağlayamayacak sayıya ulaşınca, meclisçe komisyonun boş üyeleri için yeniden seçim yapılır. (5) Bu şekilde düşürülen üye sayısı toplantı yeter sayısını sağlayamayacak sayıya ulaşınca, meclisçe komisyonun boş üyeleri için yeniden seçim yapılır. (6) Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını beş iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar. (6) Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını beş iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar. (7) Bu sürenin sonunda hazırlanacak rapor meclise sunulmadığı taktirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. (7) Bu sürenin sonunda hazırlanacak rapor meclise sunulmadığı taktirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. (8) Komisyon, bütçe çalışmalarında birim yetkililerinin görüşüne başvurabilir. (8) Komisyon, bütçe çalışmalarında birim yetkililerinin görüşüne başvurabilir.

101 Plan ve bütçe komisyonu -4- (9) Komisyon üyeleri yatırımlarla ilgili meclisçe daha önce kabul edilen program dışında bütçeye yatırım ödeneği konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler. (9) Komisyon üyeleri yatırımlarla ilgili meclisçe daha önce kabul edilen program dışında bütçeye yatırım ödeneği konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler. (10) Komisyon çalışmalarına meclisin diğer üyeleri de katılabilir, söz alıp konuşabilir ancak oylamaya katılamazlar. (10) Komisyon çalışmalarına meclisin diğer üyeleri de katılabilir, söz alıp konuşabilir ancak oylamaya katılamazlar.

102 Plan ve bütçe komisyonu -5- (11) Birlikler ile nüfusu 10.000’ in altındaki belediyelerde plân ve bütçe komisyonunun oluşturulması zorunlu değildir. (11) Birlikler ile nüfusu 10.000’ in altındaki belediyelerde plân ve bütçe komisyonunun oluşturulması zorunlu değildir. (12) Bağlı idarelerde, büyükşehir belediye meclisi genel kurul sıfatı ile toplantı yaptığından, büyükşehir plan bütçe komisyonu aynı zamanda bağlı idare plan ve bütçe komisyonu olarak görev yapar. (12) Bağlı idarelerde, büyükşehir belediye meclisi genel kurul sıfatı ile toplantı yaptığından, büyükşehir plan bütçe komisyonu aynı zamanda bağlı idare plan ve bütçe komisyonu olarak görev yapar. (13) Plan ve bütçe komisyonu aynı zamanda kesin hesap komisyonu olarak da görev yapar. (13) Plan ve bütçe komisyonu aynı zamanda kesin hesap komisyonu olarak da görev yapar.

103 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI VE KABULÜ (5393/62) Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

104 Bütçe tasarısının mecliste görüşülmesi (MİBMY. Md.29) -1- (2) Meclis; (2) Meclis; a) Bütçe kararnamesini madde madde, b) Yılı gider bütçesini, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi, c) Yılı gelir bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, ç) Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, itibariyle toplamları üzerinden oylar ve kabul eder.

105 Bütçe tasarısının mecliste görüşülmesi (MİBMY./ Md.29) -2- (3) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde meclisçe onaylanır. (3) Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde meclisçe onaylanır. (4) Bütçenin tümü üzerinde ayrıca oylama yapılmaz. (4) Bütçenin tümü üzerinde ayrıca oylama yapılmaz. (5) Birim yetkilileri kendi bütçeleri görüşülürken, meclisin talep etmesi halinde toplantıda hazır bulunarak gerekli açıklamayı yaparlar. (5) Birim yetkilileri kendi bütçeleri görüşülürken, meclisin talep etmesi halinde toplantıda hazır bulunarak gerekli açıklamayı yaparlar. (6) Meclis üyeleri, program dışı ödenek konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler. (6) Meclis üyeleri, program dışı ödenek konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler.

106 Bütçe tasarısının mecliste görüşülmesi (MİBMY. Md.29) -3- (7) Bütçe görüşmelerinde ad okumak suretiyle oy kullanılır. Meclis, bütçeyi bütünüyle reddedemez, aynen veya değiştirerek kabul eder. Meclis bütçeyi bütünüyle reddeder ve yasal süresi içerisinde bütçe çıkarılamazsa, durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 22 inci, 5393 sayılı Belediye Kanunun 30 uncu maddelerine göre değerlendirmek üzere Bakanlığa bildirilir. (7) Bütçe görüşmelerinde ad okumak suretiyle oy kullanılır. Meclis, bütçeyi bütünüyle reddedemez, aynen veya değiştirerek kabul eder. Meclis bütçeyi bütünüyle reddeder ve yasal süresi içerisinde bütçe çıkarılamazsa, durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 22 inci, 5393 sayılı Belediye Kanunun 30 uncu maddelerine göre değerlendirmek üzere Bakanlığa bildirilir. (8) Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. (8) Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

107 5393/ md. 30 a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, a) Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, b) Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştayın kararı ile feshedilir. İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştayın kararı ile feshedilir. İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlar. İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlar. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.

108 Bütçenin yazımı (MİBMY./ Md.31) (1) Mecliste görüşülüp kabul edilen bütçenin; (1) Mecliste görüşülüp kabul edilen bütçenin; (A) işaretli cetveli, bu Yönetmelikte belirtilen, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi sınıflandırmanın bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyinin yazılmasından, (B) işaretli cetveli ise gelirlerin ekonomik sınıflandırmasının dört düzeyinin yazılmasından oluşur. (A) işaretli cetveli, bu Yönetmelikte belirtilen, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi sınıflandırmanın bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyinin yazılmasından, (B) işaretli cetveli ise gelirlerin ekonomik sınıflandırmasının dört düzeyinin yazılmasından oluşur. (2) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelinin düzenlenmesi halinde, dört düzey olarak yazılır. (2) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelinin düzenlenmesi halinde, dört düzey olarak yazılır.

109 Bütçenin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi (MİBMY. Md. 32)  (1) Bütçe, kurumun diğer meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer. (2) Herhangi bir nedenle yılı bütçesi kesinleşmemiş ise, bütçe kesinleşinceye kadar geçen yıl bütçesinin uygulanmasına devam olunur. Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır ve kullanılan ödenekler yılı bütçesi ödeneklerinden düşülür. Tahsil edilen gelirler de yeni yıl bütçesine mal edilir. (2) Herhangi bir nedenle yılı bütçesi kesinleşmemiş ise, bütçe kesinleşinceye kadar geçen yıl bütçesinin uygulanmasına devam olunur. Bütçenin kabulüne kadar yapılan işlemler yeni yıl bütçesine göre yapılmış sayılır ve kullanılan ödenekler yılı bütçesi ödeneklerinden düşülür. Tahsil edilen gelirler de yeni yıl bütçesine mal edilir.

110 Bütçenin yazımı (MİBMY./ Md.31) (3) Bütçe, en az (2) nüsha olarak düzenlendikten sonra bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğunu belirten bir kayıtla meclis başkanı ve katip üyeler tarafından imza edilerek üst yöneticiye sunulur. (3) Bütçe, en az (2) nüsha olarak düzenlendikten sonra bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğunu belirten bir kayıtla meclis başkanı ve katip üyeler tarafından imza edilerek üst yöneticiye sunulur.

111 KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ- 1 (MİBMY. Md. 40) (1) Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. (1) Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar.

112 KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ- 2 (MİBMY. / 40) (2) Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleş- mesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. (2) Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleş- mesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. Kesin hesabın meclislerde görüşülmesine ilişkin toplantı süresi en çok beş gündür. Kesin hesabın meclislerde görüşülmesine ilişkin toplantı süresi en çok beş gündür.

113 KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ- 3 (MİBMY. Md. 40/3) Kesin hesap meclisçe görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir. Kesin hesap meclisçe görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir.

114 KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ- 4 (MİBMY. Md. 40/3) Belirtilen durumların dışında meclisçe kesin hesabın reddedilmesi halinde, durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 22’inci ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 30. maddesine göre değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir. Belirtilen durumların dışında meclisçe kesin hesabın reddedilmesi halinde, durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 22’inci ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 30. maddesine göre değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

115 KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ- 5 (MİBMY. Md. 40) (4) Bağlı idarelerde ve birliklerde kendi özel mevzuat hükümleri uygulanır. (4) Bağlı idarelerde ve birliklerde kendi özel mevzuat hükümleri uygulanır. (5) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kesin hesapları ayrıca Büyükşehir belediye meclisinde görüşülmez. Ancak Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesine göre büyükşehir belediye başkanına gönderilir. (5) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kesin hesapları ayrıca Büyükşehir belediye meclisinde görüşülmez. Ancak Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesine göre büyükşehir belediye başkanına gönderilir. (6) Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir. (6) Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

116 KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ- 6 (MİBMY. Md. 28/13) Plan ve bütçe komisyonu aynı zamanda kesin hesap komisyonu olarak da görev yapar. Plan ve bütçe komisyonu aynı zamanda kesin hesap komisyonu olarak da görev yapar.

117 BÜTÇE ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (MİBMY.)  Aktarma  Ek Ödenek  Yedek Ödenek

118 Aktarma (MİBMY. Md. 36) -1- (1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.

119 Aktarma (MİBMY. Md. 36) -2-  (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı,  fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla,  bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır.  Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur.

120 Aktarma (MİBMY. Md. 36) -3- (3) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde; aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer. (3) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde; aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer. (4) Bağlı idarelerde kendi özel mevzuat hükümleri saklıdır. (4) Bağlı idarelerde kendi özel mevzuat hükümleri saklıdır.

121 Aktarma yapılamayacak tertipler (36) a) Personel giderleri tertiplerinden, a) Personel giderleri tertiplerinden, b) Aktarma yapılmış tertiplerden, b) Aktarma yapılmış tertiplerden, c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, ç) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden, ç) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden, d) İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden, d) İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden, aktarma yapılamaz. aktarma yapılamaz. (6) Ancak, projeye dayalı iş, fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili artan ödenek diğer tertiplere aktarılabilir. Personel ödeneklerine ilişkin tertipler arasında aktarma yapılabilir. (6) Ancak, projeye dayalı iş, fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili artan ödenek diğer tertiplere aktarılabilir. Personel ödeneklerine ilişkin tertipler arasında aktarma yapılabilir.

122 Ek Ödenek (md. 37) -1- (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. (1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.

123 Ek Ödenek (md. 37) -2- (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. (2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur. (3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.

124 Yedek Ödenek (md. 38) -3- (1) Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla (en az %5) ödenek konulur. (1) Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla (en az %5) ödenek konulur.

125 Yedek Ödenek (md. 38) -2- 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır.

126 Yedek Ödenek (md. 38) -3- (2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite encümen yetkilidir. (2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite encümen yetkilidir.

127 Ödeneklerin iptali ve devri Yıl sonunda kullanılmayan ödenekler bütün düzeyleri belirtilerek iptal edilir. Yıl sonunda kullanılmayan ödenekler bütün düzeyleri belirtilerek iptal edilir. Ancak, şartlı, tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken ödenekler devir gerekçesi belirtilerek devredilir. Ancak, şartlı, tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken ödenekler devir gerekçesi belirtilerek devredilir. Devredilen ödenek yeni yıl bütçesinde açılacak tertiplere ödenek kaydedilir. Devredilen ödenek yeni yıl bütçesinde açılacak tertiplere ödenek kaydedilir. (MİBMY. Md. 39) (5018/ 40) (MİBMY. Md. 39) (5018/ 40)  Ödenek iptali için üst yönetici onayı yeterlidir (5018/ 40)

128 TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI- Md. 22 Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir.

129 MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI (Md. 26) Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini, denetim komisyonu, Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini, denetim komisyonu, Soru, Soru, Genel görüşme, Genel görüşme, Gensoru, Gensoru, Faaliyet raporunu değerlendirme, Faaliyet raporunu değerlendirme, (Bu arada Kesin hesap) (Bu arada Kesin hesap) yoluyla kullanır. yoluyla kullanır.

130 DENETİM KOMİSYONU – Md.25 İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.

131 MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI -1- Soru: Soru: Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.

132 MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI -2- Genel Görüşme Genel Görüşme Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

133 MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI -3- Gensoru Gensoru Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez. Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün geçmedikçe görüşülemez. Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre (Faaliyet Rap.) işlem yapılır. Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre (Faaliyet Rap.) işlem yapılır.

134 MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI -4- Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir. Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer. Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer.


"BELEDİYE BÜTÇESİ BÜTÇELEME SÜRECİ BÜTÇE ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları