Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2014 YILI. GİRİŞ Evsel Katı atık İdaresi hakkında Bilgi : Evsal Katı Atık İdaresi Zonguldak Belediye Başkanlığıdır. Zonguldak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2014 YILI. GİRİŞ Evsel Katı atık İdaresi hakkında Bilgi : Evsal Katı Atık İdaresi Zonguldak Belediye Başkanlığıdır. Zonguldak."— Sunum transkripti:

1 EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2014 YILI

2 GİRİŞ Evsel Katı atık İdaresi hakkında Bilgi : Evsal Katı Atık İdaresi Zonguldak Belediye Başkanlığıdır. Zonguldak İli Merkez İl ç e belediyesinin adrese dayalı n ü fus kayıt sisteminde (TUIK) 2014 yılı n ü fusu toplam t ü r. Y ü z ö l çü m ü kilometrekaredir. Toplamda 19 mahallesi vardır Zonguldak ili Merkez il ç esinde iki dere birleşerek denize ulaşır. Y harfi gibi şehir merkezi üç b ö l ü md ü r. Şehir merkezinde d ü z kısım diye anabileceğimiz üç taşıtın yan yana ge ç ebileceği Milli Egemenlik, Gazipaşa, Fevzi Paşa, Acılık, Cumhuriyet caddelerinden ibarettir Maden ocaklarının bir kısmının merkez mahalle sınırları i ç ersindedir. K ö m ü r İthalatı ve şehirler arası nakliyesi halen şehir merkezinden ge ç mektedir. Bu alanda d ü zenli imar adaları planlı gelişme yanında bu merkez caddelerinden uzaklaştık ç a kentin dış b ö l ü mlerine gidildik ç e oluşan gecekondular ve onları yasallaştıran,ıslah imar planlarının olduğu s ö ylenebilir. İmar İslah planları ile oluşan b ö lgelerde sosyal, fiziksel,ve teknik altyapı acısından yetersizlikler olduğu g ö zlenir. Ayrıca su, kanalizasyon, yol gibi teknik altyapı olanaklarının da yetersizliği g ö zlenmektedir. Arazi meyillidir. Aradan akan derenin b ü y ü k bir katı atık ü reticisi olduğunu, bu atıkların 24 km uzakta Zonguldak Merkez Sofular k ö y ü Tombak mevkiinde bulunan katıatık bertaraf tesislerine taşınması, evsel katı atık toplama maliyetlerinde etken unsurlardır. Bu rapor, 27/10/2010 tarih sayılı resmi Gazete ’ de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmeliğin 23/1 maddesinde yer alan “ 2872 sayılı Ç evre Kanununun 11 inci Maddes inde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ü cretleri kararı alınmadan ö nce halkın ö nerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, g ö r ü ş ve ö nerilerinin alınması maksadıyla ü cretlerin hangi esaslar ç er ç evesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, ge ç miş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve ö nerilen tarifeleri i ç erecek bir rapor hazırlanır. ” Bi ç imindeki d ü zenleme gereği hazırlanmıştır.

3 Rapor konusu ç alışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık ü reticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri i ç in evsel katı atık tarifelerinin ve ü cretlerinin saptanmasıdır Sayılı Ç evre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ü cretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına g ö re toplam sistem maliyeti ü zerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin hesaplanması i ç in maliyet artı y ö ntemi kullanılmıştır. Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Ç evre Kanunu h ü k ü mleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelikte yer alan d ü zenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuzdaki a ç ıklamalar esas alınmıştır. Raporun 2. B ö l ü m ü nde Tarife Hesaplama İlkeleri, Raporun 3. B ö l ü m ü nde Maliyetler, Raporun 4. B ö l ü m ü nde Tarifeler ve Raporun 5. B ö l ü m ü nde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin Raporun 6. B ö l ü m ü nde Vatandaşın bilgilendirilmesi, Raporun 7. B ö l ü m ü nde sonu ç b ö l ü m ü bulunmaktadır.

4 Tanımlar : Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık, bu yönetmelikte “ katı atık” olarak anılacaktır.

5 Yasal Mevzuat: Kanun olarak 2872 Çevre Kanunu Bakanlık Olarak ; Çevre Şehircilik Bakanlığı Yönetmelik Olarak ; 27/10/201 Tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLŞKİN yönetmelik

6 Taraflar : Evsel Katı atık İdaresi 1- Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları 2- Belediye Başkanlıkları 3- Belediye Birlikleri Evsel Katı atık Üreticileri 1- Okullar 2- Hastaneler 3- Kamu Binaları 4-Diğer Ticari olmayan Kurumlar 5-İşyeri ve Bürolar 6- Restoran, Market ve Pazar yerleri 7 - Oteller 8- Diğer Ticarethaneler 9- Sanayi İşyerleri 10- Konutlar

7 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken; A-Toplam Sistem Maliyetinin tarifelere yansıtılması, B-Tarifelerin Kirleten ö der ilkelerini belirlenmesi, C-Evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ü cretlerin de evsel katı atıkla ilgili hizemtler dışında kullanılmaması esastır. Bu raporda “ tarife ” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği t ü m hizmetler karşılığında ortaya ç ıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık ü reticilerine yansıtılmasına y ö nelik y ö ntemi ve bu y ö ntemle hesaplanmış ü cretler listesini ifade etmektedir Maliyet artı y ö nteminde, sağlanan hizmete ait t ü m maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu y ö ntemde, ö ncelikle, sistemin mevcut ihtiya ç ları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır.

8 Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir: Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV dahil olarak hesaplanmıştır. Tam maliyetler hizmet alımı yolu ile karşılandığından Katıatık Toplama, Taşıma, Aktarma, Geri kazanım (kompost, yakma gibi), Bertaraf (Düzenli depo sahasının kurulması, işletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım ve gözetim), gibi maliyete esas olan unsurlara ödenen bedelleri teşkil etmektedir. Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır. Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.

9 TOPLAM ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI GER Ç EK TOPLANAN ATIK MİKTARINA G Ö RE Y Ü ZDESEL DAĞILIMI Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine Y ö nelik kılavuz tetkik edildiğinde bu kılavuzun 70, sayfasında Ek 5 sabit tarifeler i ç in atık ü retim miktarın konutlar i ç in kullanılacak b ö lge kodları ve kapsadı iller listesinde Karadeniz b ö lgesi 2d kodu ile tanımlanmış, yine aynı kılavuzun 71. Sayfasında evsel katı atık ü reticisi olarak tanımladığı kişi kurum, ve kuruluşların adlarını sayarak ü rettikleri evsel atık miktarlarını – Kğ/Kişi/G ü n- Ton /yıl olarak belirtmiştir. Bu a ç ıklamaya g ö re; 1.Okullar Öğrenci sayısı Ton/yıl 0,6500 Ton/Yıl 2.Kamu hastaneleri Yatak Sayısı 1,2789 Ton/Yıl 3.Kamu Binaları Personel Sayısı Ton/Yıl 4.Diğer Ticarethaneler Personel Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 5.Bürolar, İşyerleri Personel Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 6.Restoran Market Ve Pazarlar Alan Metrekare 1,3600 Ton/Yıl 7.Oteller Özel Hastaneler Yatak Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 8.Sanayi İşyeri Personel Sayısı 3,6500 Ton/Yıl 9.Diğer Ticari olmayan K. (sağlık ocağı ) Personel Sayısı 0,6600 Ton/Yıl 10.Konutlar Kentsel (Kğ/Kişi /Gün 0,8500 Kğ/Gün

10 Tarifenin yapılabilmesi i ç in ; Katı atık üreticilerinin o yıl içersinde teorik olarak ürettikleri katı atık miktarı hesaplanmalıdır. Teorik olarak hesaplanan bu miktar, gerçek üretilen ve taşınan bertaraf edilen katı atık miktarı arasında oran kurularak, yukarıda sıralanan on grup katı atık ü reticilerine katı atıktan (Ton/Yıl) pay verilmesi, Katı atık üreticisinin payının (Ton/Yıl) TL maliyet ile ilişkilendirerek giderlerin kirleten öder ilkesine g ö re dağıtılması. -Kılavuza G ö re Toplam Atık Miktarının Hesaplanması : Gruplandırılmış katı atık ü reticilerin Zonguldak Belediyesinde Katı atık y ü k ü ml ü s ü olarak kayıtları bulunmaktadır. D ö nem i ç ersinde faaliyette bulundukları s ü reler g ö z ö n ü nde tutularak teorik olarak katı atık miktarı hesaplanır. Bunun sebebi katı atık ü reticilerinin ü rettikleri katı atığın tartılma imkanı yoktur. Herkezce malum olduğu gibi evsel katı atık ü reticisi, ü rettiği katı atığı çö p konteynırına atarak kurtulmaktadır. Bunların tartılarak miktar olarak tek tek tespiti m ü mk ü n değildir. Burada yapılacak miktar hatası o grubun dağıtılacak giderlere fazla veya noksan iştirak etmesi kirleten ö der ilkesine aykırıdır. Kanun koyucu gruplara g ö re atık miktarını hesaplarken grupları kendi aralarında 7 alt gruba ayırmıştır Toplam Atık Miktarının Dağılımı : Atık miktarlarının konutlar ve diğer yerlere oranı verisi tamamen Zonguldak Belediye Başkanlığı Mali İşler M ü d ü rl ü ğ ü Katı Atık sorumlu Dairesi, Temizlik işleri M ü d ü rl ü ğ ü ve Su işleri M ü d ü rl ü ğ ü nden alınan su abone verileri ile Merkez il ç emize ait beyan ve taşınmaz verileri analiz ç alışması sonucudur.

11 I-OKUL YURT KREŞ 1.Bu Grupta, Kılavuza göre 2 095,470 Ton Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 968,687 Tondur. OKUL YURT KREŞ DERSANE GRUBAGRUPTAKİ AYLIK BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT ÖĞRENCİ SAYISI SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI DEN BÜYÜK 199, , ,70960, , , ,72297, , , ,12188, , , ,7687, , , ,7540, ,5758 3, ,8818, ,5758 0,00000,00 TOPLAM 968, Birim Ton Maliyet 199,58 TL dir. 2.Gruba dahil 60 adet Katı atık yükümlüsü Okul bulunmaktadır 3.Tarife öğrenci sayılarına göre yedi gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

12 II- KAMU BİNALARI 1. Bu Grupta, Kılavuza göre 9 864,00Ton Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 4 559,897 Ton/Yıldır KAMU BİNALARI GRUBA GRUPTAKİTARİFE TAKSİT BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIK TUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISI TL DEN BÜYÜK199, ,000, , , , , , , , , , , , , , , , , BEŞ-ONDOKUZ199, , , , ,575831, , ,821 TOPLAM 4.559, Birim Ton Maliyet 199,58 TL dir. 2. Gruba dahil 126 adet Katı atık yükümlüsü Kamu binası bulunmaktadır. 3.Tarife; Kamu binalarında çalışan personel sayılarına göre yedi gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

13 III- KAMU HASTANELERİ 1.Bu Grupta, Kılavuza göre 992,426 Ton Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 458,775 Tondur. HASTANELERİ GRUBA GRUPTAKİ MALİYET İSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT YATAK SAYISI BEDELİATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI DEN BÜYÜK , , , , ,000, , , , , , , , Ton Maliyet 199,58 TL dir. 2.Gruba dahil 4 adet Katı atık yükümlüsü Kamu Hastanesi bulunmaktadır. 3.Tarife Hastanelerde ki yatak sayılarına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ö demeler aylık taksitler halinde on iki ye b ö l ü nm ü ş ve tarifede yer verilmiştir

14 IV – DİĞER TİCARETHANELER 1.Bu Grupta, Kılavuza göre 1 414,400 Ton/yıl Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 653,844 Ton/Yıldır DİĞER TİCARETHANELER GRUBA GRUPTAKİTARİFETAKSİT BİRİMİSABET EDENMÜKELLEFYILLIKTUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISI DEN BÜYÜK ,575869, , , ,575888, ,08731, , , ,32199, ,575876, ,0955,01 TOPLAM 653, Ton Maliyet 199,58 TL dir. 2.Gruba dahil 61 adet Katı atık yükümlüsü Diğer Ticarethane bulunmaktadır. 3.Tarife; Diğer Ticarethanelerde ki Personel sayılarına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ö demeler aylık taksitler halinde on iki ye b ö l ü nm ü ş ve tarifede yer verilmiştir

15 V- OTEL VE Ö ZEL HASTANELER 1.Bu Grupta, Kılavuza göre Ton/yıl Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 510,034 Ton/Yıldır OTEL- ÖZEL HASTANE MALİYETGRUBA GRUPTAKİ AYLIK BEDELİ İSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT YATAK SAYISITL ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI DEN BÜYÜK , , , , , , , , , , ,03543, , , ,20243, ,5758 6, ,79104,399 TOPLAM 510, Ton Maliyet 199,58 TL dir. 2.Gruba dahil 11 adet Katı atık yükümlüsü Otel Ve Özel Hastane bulunmaktadır. 3.Tarife; Otel Ve Özel Hastanedeki Yatak sayılarına göre yedi gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

16 VI – RESTORAN MARKET PAZARYERİ 1.Bu Grup Kılavuza göre ,233 Ton/yıl Evsel katı atık hesaben üretmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı ,083 Ton/Yıldır RESTORAN - MARKET- GRUBA GRUPTAKİ ALAN METREKAREBİRİMİSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT GRUPLARA GÖRE ATIK MİKTARI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI DEN BÜYÜK 199, , , , ,00000,00000, , , , , , , , , , , , , , , ,29666, , , ,49287,54 TOPLAM , Ton Birim Maliyet 199,58 TL dir. 2.Gruba dahil 410 adet Katı atık y ü k ü ml ü s ü Restoran Market Kahvehane bulunmaktadır. 3.Tarife; Restoran Market Kahvehanelerin taban alanı metrekare hesabına göre yedi gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

17 VII-İŞYERİ, BÜRO 1.Bu Grupta, Kılavuza göre 928,739 Ton/yıl Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 429,334 Ton/Yıldır İŞYERİ - BÜRO GRUBA GRUPTAKİ AYLIK GRUPLARBİRİMİSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI DEN BÜYÜK , , , , , , ,1832, , , ,910,08 TOPLAM 429, Ton Birim Maliyet 199,58 TL dir. 2. Gruba dahil 2607 adet Katı atık yükümlüsü İşyeri ve Büro bulunmaktadır. 3.Tarife; İşyeri ve Bürolarda çalışan personel sayısına göre yedi gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

18 IIX- SANAYİ İŞYERLERİ 1.Bu Grupta, Kılavuza göre 474,500 Ton/yıl Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 219,350 Ton/Yıldır SANAYİ İŞYERLERİ GRUBA GRUPTAKİTARİFE AYLIK GRUPLAR BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIK TARİFE PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISI Den Büyük 0, , , , , , , , ,9335,08 TOPLAM0219, Ton Birim Maliyet 199,58 TL dir. 2. Gruba dahil 104 adet Katı atık yükümlüsü Sanayi İşyeri bulunmaktadır. 3.Tarife; Sanayi İşyerinde çalışan personel sayısına göre yedi gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

19 IX- DİĞER TİCARi OLMAYAN KURUMLAR 1.Bu Grupta, Kılavuza göre 116,800 Ton/yıl Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 53,994 Ton/Yıldır DİĞER TİC.OLMAYAN GRUBA İSABET GRUBA GRUPTAKİTARİFETAKSİT SAĞLIK OCAĞI DİŞ SAĞLIĞI BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKTUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISI KDV DAHİL DEN BÜYÜK ,575832, ,48532, , , ,575821, ,2830,44 TOPLAM053, Ton Birim Maliyet 199,58 TL dir. 2. Gruba dahil 13 adet Katı atık yükümlüsü Sağlık Ocağı ve 1 adet Ağız Diş Sağlığı Dispanseri bulunmaktadır. 3.Tarife; Sanayi İşyerinde çalışan personel sayısına göre yedi gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

20 X- KONUTLAR 1.Bu Grupta, Kılavuza göre ,083 Ton/yıl Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı ,051 Ton/Yıldır KONTLAR GRUBA GRUPTAKİ BİRİM İSABET EDEN SU ABONETARİFE MALİYET ATIK MİKTARI SAYISIYILLIKAYLIK KONUT199, , ,846,24 1.Ton Birim Maliyet 199,58 TL dir. 2. Gruba dahil adet Katı atık yükümlüsü su abonesi vardır. 3.Tarife; su abone sayısına göre bir gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

21 KATI ATIK İÇİN YAPILAN GİDERLER ,56 CEVRE TEMİZLİK ERGİSİ(-) ,19 NET KATI ATIK TOPLAMA MALİYETİ ,37 TOPLANAN KATI ATIK MİKTARI44.170,050 BİRİM MALİYET TON/TL199, MALİYETLER Toplam Maliyetin Hesaplanması: Zonguldak Belediye Başkanlığı Katı atık Bertafaf Bedelleri hizmetlerini, hizmet alımı yolu ile yapmaktadır mali yılında Belediyemizin bu hizmetler i ç in ö demiş bulunduğu Giderler Tahakkuk eden Ç evre Temizlik Vergisi ve Taşımış olduğu Katı Atık miktarı aşağıdaki gibidir.

22 MATEMATİK KONTROL2014 YILI Kılavuza göreToplam Toplanan atık BİRİM GİDERGELİR Hesaplanan İçindek imiktarı miktarı içinde MALİYE TKONTROL MÜKELLEF GRUPLARIAtık MiktarıOranı payıTON/TL 1OKULLAR2.095,4700, ,050942, , , ,48 2KAMU BİNALARI9 864,0000, , , , , ,09 3 KAMU HASTANELERİ992,4260, ,050446, , ,45 4 DİĞER TİCARETHANE.1.414,4000, ,050636, , ,44 5OTEL HASTANE1.103,3100, ,050496, , , RESTORAN MARKET44.986,2740, , , , , ,90 7İŞYERİ BÜRO928,7390, ,050417, , , ,68 8 SANAYİ İŞYERLERİ474,5000, ,050213, , , ,95 9 DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURULUŞLAR190,3200, ,05085, , , , KONUTLAR33.573,0830, , , , , ,59 TOPLAM95 548,9611, , , ,92


"EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2014 YILI. GİRİŞ Evsel Katı atık İdaresi hakkında Bilgi : Evsal Katı Atık İdaresi Zonguldak Belediye Başkanlığıdır. Zonguldak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları