Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ FIRSATLAR PROGRAMI HİBE PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ FIRSATLAR PROGRAMI HİBE PLANI"— Sunum transkripti:

1 YENİ FIRSATLAR PROGRAMI HİBE PLANI
Başvuru Formu

2 Genel Tavsiyeler Proje yazmaya mümkün olduğu kadar önce başlayın ancak, Projenizi hakkıyla geliştirmeden proje yazmaya başlamayın. Çok iyi düşünülmüş somut bir başvuru yazın. Projenizin çekici yanlarını vurgulayın. Projenizi geliştirmek amacıyla birine projenizi okutun ve onun önerilerini dinleyin - bunun için zaman ayırın. Teklifinizi, muntazam, profesyonelce hazırlanmış ve düzenli bir paket halinde sunun.

3 Başvuru Formunun Yapısı
Faaliyet (Projenin amaçlarının ve faaliyetlerinin tanımı) Başvuru sahibi (Başvuran kuruluşun tanımı, deneyimi, vb..) Başvuru sahibinin faaliyete katılan ortakları (Ortakların tanımı, deneyimi, vb..) Başvuru Sahibinin Beyanları. Bütçe Mantıksal Çerçeve Matrisi

4 Faaliyet Tanımı (1.1.-1.3.) 1.1. Faaliyetin başlığı
1.2. Faaliyet yeri (leri) – projenin uygulanacağı ve projeden fayda sağlayacak bölge/yer. 1.3. Talep edilen finansman tutarı – Maliyet dökümündeki ile uyumlu olmalı Faaliyet için belirlenen Talep edilen tutar Talep edilen finansmanın Toplam uygun maliyet toplam maliyete oranı 67352 Euro Euro 89,30 %

5 Faaliyetin Tanımı (1.4.) Özet- aşağıdakileri içeren projenin kısa tanımı : Projenin amacı Hedef kitle ve bölge/yer Temel faaliyetler Sonuçlar Varsa projenin sektörünü açıkça belirtiniz (Bakınız: Kılavuz, Bölüm 2.1.3) Aynı zamanda EK (??) de örneği verilmiş olan Detaylı bir İngilizce Özeti de dahil edin. 10 satır

6 Örnek - özet Proje hedefi Hedef grup Ana faaliyetler Sonuçlar
Proje, düşük eğitim düzeyli uzun dönem işsiz kadınlara mesleki eğitim vererek ve iş arama konusunda destek olarak iş piyasasına entegrasyonlarını amaçlar. Hedef grup Proje uygulaması esnasında 60 kadın dikiş konusunda 3 aylık mesleki eğitim alacaklar ve yerel fabrikalarda da 2 ay boyunca işbaşında çalışarak eğitim alacaklar. Ana faaliyetler Ana faaliyetler; kriterlerin belirlenmesi ve kursiyerlerin seçimi, yerel mesleki okulda eğitimin verilmesi ve yerel fabrikalarda uygulama eğitiminin yapılması ve iş arama konusunda yardımı içerir. Sonuçlar Projede eğitilen 40 kadının proje bitiminden sonra 6 ay içinde iş bulması beklenmektedir.

7 Faaliyetin Tanımı (1.5.) Amaçlar Genel Amaçlar Özel Amaçlar
Projenin, geniş kapsamlı politikalar bağlamındaki amaçları. “proje neden önemlidir” sorusuna cevap verir. Hibe Planının amaçları ile çok ilintili ve uyumlu olmalıdır. Özel Amaçlar “Projeye niçin ihtiyaç vardır ?” sorusunu cevaplamak üzere kısa vadeli amaçları tarif eder. Proje sona erdiğinde ulaşılmalıdır. Genel amaçlarla uyumlu olmalıdır. ençok 1 sayfa

8 Örnekler Genel Hedef Özel Hedef 
Edirne’deki uzun dönem işsizlerin iş piyasasına yeniden katılmalarına katkıda bulunmak Özel Hedef Eğitim verenler, destek kurumları ve Edirne Bölgesindeki özel şirketler için bir ağ (network) oluşturmak ve uzun dönem işsizlere mesleki eğitim vermek ve daha etkin rehberlik hizmeti sunmak için kapasite oluşturmak 70 uzun dönem işsize istihdam yolu açmak

9 Örnek Genel Hedef Trabzon bölgesinde istihdam yaratmaya ve girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunmak Özel Hedef Trabzon bölgesindeki 30 yeni turizm şirketinin açılmasını desteklemek

10 Hedefler - Önemli kurallar
Projenin genel hedefi ; Program hedefleri ile uyumlu olmak zorundadır; Proje hedefi açık ve gerçekçi olmalıdır Genel hedeflerle özel hedefler arasında bir uyum olmalıdır Bir taneden fazla genel hedef olmamalı ve 3 tane birbirleriyle ilintili özel hedef olmalıdır

11 Faaliyetin Tanımı (1.6.) Gerekçe Aşağıdaki konulara açıklık getirir:
Proje Programın amaçları ve öncelikleri ile niçin uyumludur? Hedef grupların ihtiyaçları ve kısıtları nelerdir? Doğrudan ve dolaylı faydalananların öngörülen sayıları ve sosyo-ekonomik özellikleri, projeye katılma istekleri, Hedef grupların ve faaliyetlerin seçilme gerekçeleri , Faaliyetin hedef grupla ilgisi. Ençok 3 sayfa

12 Gerekçe – Önemli kurallar
Niceliksel ve gerçekçi veriler sağlayın (sayılar)! Analizinizi belgelere, verilere, analizlere, araştırmalara (devlet, bölgesel/belediye stratejileri ve planları diğer STK/ hibe veren kuruluş araştırmaları da dahil olmak üzere) dayandırın. İŞKUR il müdürlüklerine potansiyel faydalananlar ve yerel işgücü piyasası durumları hakkında bilgi için başvurunuz. Tamamlayıcı Bilgileri Eklere koyunuz! (eğer varsa)

13 Terminoloji üzerinde açıklamalar
Hedef Grup – Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenen bir grup ya da varlık/kişi. Doğrudan Faydalananlar – uzun vadede toplum/sektör seviyesinde Projeden doğrudan fayda sağlayacaklar Dolaylı Faydalananlar – uzun vadede toplum/sektör seviyesinde Projeden dolaylı fayda sağlayacaklar

14 Örnek Hedef grup Proje kimlere hizmet götürecek?
Bölgedeki endüstri meslek liselerindeki 10 eğitici. Bunlar işsizlere eğitim vermek için eğitilecek ve Tekstil konusunda 3 ay boyunca mesleki eğitim alacak bölgedeki 45 işsiz Doğrudan faydalananlar’ uzun vadede kimler faydalanacaklar? Proje bittikten sonra bölgedeki yaklaşık 250 işsiz eğitilmiş olacak. Dolaylı faydalananlar’ uzun vadeede kim dolaylı fayda sağlayacak? Bölgedeki 450 tekstil firması

15 Hedef grup analizi ve ihtiyaçları
Hedef gruplar hakkında detaylı bir analiz yapın Nitelikleri/anlayışları – sosyo-ekonomik özellikler – cinsiyet, yaş, eğitim, işgücü piyasası durumu , dezavantajın çeşidi İlgiler, öncelikler, beklentiler - diğer toplum kuruluşları ile ilişkilerin artması / ağ oluşturma Proje çıktılarını etkileyebilecek olumlu/olumsuz potansiyeller

16 Faaliyetlerin detaylı tanımı:
Faaliyetin Tanımı (1.7) Faaliyetlerin detaylı tanımı: Sadece Proje sonuçları ile ilgili faaliyetleri dahil ediniz. Projeyi faaliyetleri içeren alt bölümlere ayırınız. Her faaliyetin, net olarak tanımlanmış bir amacı, hedef grupları, somut olarak yerine getirilebilme özelliği, süresi, bitiş tarihi, kaynakları, sorumlulukları, vb. olmalıdır. Her faaliyet aşağıdaki sorulara net olarak cevap vermelidir: Ne? Nasıl? Kaç? Nerede? Kim? Ne sürede?, vb.. Faaliyetler projenin amaçları ile uyumlu olmalıdır. En az 5 sayfa Ençok 9 sayfa

17 Faaliyet örnekleri Faaliyet 7. İş planı hazırlama konusunda danışmanlık Tanım: her proje katılımcısı iş planı hazırlama konusunda en az 3 günlük bireysel danışmanlık hizmeti alacak. Danışmanlık hizmeti proje içinde eğitilmiş danışmanlar tarafında sağlanacak ve yerel firmalardan 3 yönetici projeye İştirakçi olarak katılacak. Her katılımcı için çok detaylı bir piyasa metodolojisi ve tedarikçi araştırması çıkarılacak vb..... Sonuç : 30 adet iş planı hazırlandı ve en az %85’i kalite kriterlerini karşılamakta.

18 Faaliyetin Tanımı (1.8) Yöntem 3 önemli başlık içerir:
Proje yöntemleri İç değerlendirme prosedürleri Proje yönetimi En fazla 4 sayfa

19 Uygulama Metodları (1.8 a-c)
Projenin tasarımı ve yapısının kısa tanımını yapınız. Planlanan faaliyetlerin gerekçesini belirtiniz – Neden bu faaliyetler beklenen sonuçları elde etmek için en etkin faaliyetlerdir , neden hedef grubun sosyo-ekonomik yapısına en uygun faaliyetlerdir Proje risklerini ve teklifte nasıl ele alındıklarını belirtiniz

20 Örnek Proje işgücü piyasasına yeniden girmek isteyen kadınlar için Temel Sınıf eğitimini içermektedir. Bu yöntem kurslar güçlü işgücü piyasası ile ilintili olduğu zaman ya da İşverenlere “yüksek” niteklikli mesaj gönderdiklerinde çok etkin olmaktadırlar. Temel eğitim işverenler tarafından tanınan ve değerlendirilen bir niteliği verecektir. Buna ek olarak faydalananlar gelecekte de eğitimlerine devam etme fırsatını bulacaklardır.

21 İç Değerlendirme prosedürleri(1.8d)
Projenin içinde bir izleme ve değerlendirme planı oluşturulmalıdır: Proje göstergeleri nelerdir? İzleme verileri nasıl toplanacaktır? İzleme bilgilerinin toplamaktan kim sorumlu olacaktır? İzleme bilgileri nasıl kullanılacaktır?

22 Proje yönetimi (1.8 e-g) Diğer Kuruluşların (Ortaklar veya İştirakçiler) faaliyetleri ve katılım seviyeleri Her ortağın görevi için nedenler Görevlerine göre Proje uygulaması için önerilen ekip – her uzmanın sorumluluklarının 2-3 satırlık tanımları Ekte uzmanların özgeçmişlerini veriniz

23 Faaliyetin Tanımı (1.9.) Süre ve Faaliyet planı Azami süre 10 ay !
Geçici faaliyet planı tarihleri değil sadece ayları içermelidir. Faaliyetler detaylandırılmamalı, sadece başlıkları verilmelidir. Fakat Bölüm 1.7 deki listedeki başlıklara uymalıdır. Her Ortak Bölüm 1.8 de belirtilen şekilde bir rol sahibi olmalıdır. Bölüm 1.7 de tarif edilen faaliyet atlanmamalı ve aynı zamanda orada tarif edilmeyen faaliyete yer verilmemelidir ! Formata uyunuz!

24 Faaliyetin Tanımı (1.9.)

25 Faaliyetin Tanımı (2) Beklenen sonuçlar
2.1 Hedef gruplar üzerine beklenen etki – hedef gruplara/ lehdarlara olan etki/ değişiklikler. 2.2 Yayınlar ve diğer proje çıktıları- Projenin tüm çıktılarını listeleyiniz- yayınlar, internet siteleri, veri tabanı, vb.. Bilgilerin nasıl yayılacağını detaylı olarak açıklayınız. 2.3 Çarpan etkisi – Projenin sonuçlarının çoğaltılabilmesini, yaygınlaştırılabilmesini, tekrar edilebilebilmesini sağlayacak yol / yöntemleri ve olasılıkları tanımlayınız. 2.4 Kısa ve uzun dönemli etkiler- mali, kurumsal, politikalar. Ençok 2 sayfa

26 Örnek - Sonuçlar Hedef gruplar üzerine etki
100 işsiz kişi yeni bir meslek edinecek (yapı tesisatı) 70 işsiz kişi yeni elde ettikleri bu meslek sayesinde iş bulacaklar Yayınlar ve diğer çıktılar Girişimcilik eğitim kursları için Eğiticilerin El kitabının yayınlanması 300 m2 lik eğitim tesisi tadil edilecek ve yeni bilgisayar techizatları ile donanacak.

27 Faaliyetin Tanımı (3) Faaliyet Bütçesi Formata uyunuz !
Maliyetin uygunluğunu dikkate alınız! Detaylı olarak gerekçelere yer veriniz!

28 II.Başvuru Sahibinin Tanımı (1-4)
Kimlik Banka hesapları Başvuru Sahibinin Tanımı Kuruluş yılı, Esas faaliyet konusu, Yönetim kurulu listesi Faaliyetleri uygulama ve yönetme kapasitesi Benzer faaliyetlerdeki deneyimi- faaliyetin konusu ve yeri, faaliyetin sonucu, Başvuru sahibinin rolü ve faaliyete katılım düzeyi, Faaliyetin maliyeti, Faaliyete bağış katkısı olanlar. En fazla 1 sayfa Her faaliyet başına en fazla 1 sayfa

29 II.Başvuru Sahibinin Tanımı (1-4)
Kaynaklar Bu bilgi, hibe talep ettiğiniz büyüklükte/çapta bir faaliyeti yürütmeye yetecek yeterli kaynaklara sahip olup olmadığını değerlendirmek için kullanılacaktır. Kurumunuzun sahip olduğu kaynakların detaylı tanımımı veriniz: Mali katkı sağlayan belli başlı tarflaların isimleri ve yıllık gelir içindeki paylarını da vererek son üç yıldaki yıllık gelir tutarları; Görev yerlerini de göstererek, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan personel sayısı; İş yeri ve donanım; Diger ilgili kaynaklar (gönüllüler, bağıntılı kuruluşlar, ilişki ağı, vb.). En fazla 3 sayfa

30 II.Başvuru Sahibinin Tanımı (5)
Avrupa Kuruluşlarına ve AB üyesi ülkelere yapılan diğer başvurular Uygulanmış ve uygulamadaki hibe programları Faaliyet adı ve referans numarası, Avrupa Komisyonu bütçe kalemi, tutar (EUR), kullanım tarihi. Beklemedeki başvurular Faaliyet adı ve referans numarası, Avrupa Komisyonu bütçe kalemi, tutar (EUR).

31 III.Ortakların Tanımı (1-2)
Bölüm 1 her bir ortak kuruluş tarafından, Başvuru kılavuzunun Bölüm 2.1.2’ deki kapsam ve anlamıyla tamamlanmalıdır. Aynı bölümde tanımlandığı şekliyle İştirakçilere yer vermeye gerek yoktur. Her Ortak ve Lider başvuru sahibi , verilen model çerçevesinde Ortaklık Anlaşması imzalamalıdırlar.

32 IV.Beyan Başvuru Sahibinin Beyanı
Lider Başvuru sahibi kuruluşun başkanı tarafından imzalanmalıdır. Aşağıdakileri doğrulamalıdır: Verilen bilgilerin doğru olduğu; Başvuru sahibi ve Ortakları Başvuru Kılavuzunun Bölümünde belirtilen herhangi bir duruma dahil değildirler. Başvuru Sahibi Faaliyeti uygulabilecek mali kaynaklar ve profesyonel yeterliliğe sahiptir. Başvuru sahibi ve Ortakları, Projenin toplam bütçesinin <...Euro> ve <%...> lık kısmının ortak finansmanını sağlayacaklardır.

33 Diğer Belirtilen koşullara uyunuz;
Talep edilen tüm belgeleri ekleyiniz; Kuruluşunuzu tanıtan kitap/ broşürleri ekleyiniz; Görev verilecek uzmanların uygunluğuna dikkat ediniz; Yetkili İmzalar listesini veriniz.Bu belgenin olmaması nedeniyle başvurular reddedilebilir. Süre sınırlamalarına uyunuz.


"YENİ FIRSATLAR PROGRAMI HİBE PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları