Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU"— Sunum transkripti:

1 EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
2012 YILI

2 GİRİŞ Evsel Katıktık İdaresi hakkında Bilgi: Evsel katı atık idaresi Zonguldak Belediye Başkanlığı’dır. Zonguldak İli Merkez İlçe belediyesinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde (TUIK) 2012 yılı nüfusu toplam ’dir. Yüzölçümü kilometrekaredir. Toplamda 19 mahallesi vardır. Zonguldak ili Merkez ilçesinde iki dere birleşerek denize ulaşır. Y harfi gibi şehir merkezi üç bölümdür. Şehir merkezinde düz kısım diye anabileceğimiz üç taşıtın yan yana geçebileceği Milli Egemenlik, Gazipaşa, Fevzi Paşa, Acılık, Cumhuriyet caddelerinden ibarettir Maden ocaklarının bir kısmının merkez mahalle sınırları içersindedir. Kömür İthalatı ve şehirler arası nakliyesi halen şehir merkezinden geçmektedir. Bu alanda düzenli imar adaları planlı gelişme yanında bu merkez caddelerinden uzaklaştıkça kentin dış bölümlerine gidildikçe oluşan gecekondular ve onları yasallaştıran ıslah imar planlarının olduğu söylenebilir. İmar İslah planları ile oluşan bölgelerde sosyal, fiziksel ve teknik altyapı acısından yetersizlikler olduğu gözlenir. Ayrıca su, kanalizasyon, yol gibi teknik altyapı olanaklarının da yetersizliği gözlenmektedir. Arazi meyillidir. Aradan akan derenin büyük bir katı atık üreticisi olduğunu, bu atıkların 24 km uzakta Zonguldak Merkez Sofular köyü Tombak mevkiinde bulunan katı atık bertaraf tesislerine taşınması, evsel katı atık toplama maliyetlerinde etken unsurlardır. Bu rapor, 27/10/2010 tarih sayılı resmi Gazete’de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci Maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.” Biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıştır.

3 Rapor konusu çalışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır Sayılı Çevre Kanunun 11.maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır. Raporun 2. Bölümünde Tarife Hesaplama İlkeleri, Raporun 3. Bölümünde Maliyetler, Raporun 4. Bölümünde Tarifeler ve Raporun 5. Bölümünde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin Raporun 6. Bölümünde Vatandaşın bilgilendirilmesi, Raporun 7. Bölümünde sonuç bölümü bulunmaktadır.

4 Tanımlar Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık , bu yönetmelikte “ katı atık” olarak anılacaktır.

5 Yasal Mevzuat Kanun olarak 2872 Çevre Kanunu
Bakanlık Olarak ; Çevre Şehircilik Bakanlığı Yönetmelik Olarak ; 27/10/201 Tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLŞKİN yönetmelik

6 Taraflar . Evsel Katı atık İdaresi
1- Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları 2- Belediye Başkanlıkları 3- Belediye Birlikleri Evsel Katı atık Üreticileri 1- Okullar 2- Hastaneler 3- Kamu Binaları 4-Diğer Ticari olmayan Kurumlar 5-İşyeri ve Bürolar 6- Restoran, Market ve Pazar yerleri 7 - Oteller 8- Diğer Ticarethaneler 9- Sanayi İşyerleri 10- Konutlar

7 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken; Toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yansıtılması, Tarifelerin Kirleten öder ilkelerine göre belirlenmesi, Evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretlerin de evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılmaması, Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir: Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Tam maliyetler hizmet alımı yolu ile karşılandığından Katıatık Toplama, Taşıma, Aktarma, Geri kazanım (kompost, yakma gibi), Bertaraf (Düzenli depo sahasının kurulması, işletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım ve gözetim), gibi maliyete esas olan unsurlara ödenen bedelleri teşkil etmektedir. Mükerrer vergileme olmaması için Çevre Temizlik Vergisi Bu Maliyetlerden düşülmüştür.

8

9 TOPLAM ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI GERÇEK TOPLANAN ATIK MİKTARINA GÖRE YÜZDESEL DAĞILIMI
Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine Yönelik kılavuz tetkik edildiğinde bu kılavuzun 70, sayfasında Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarın konutlar için kullanılacak bölge kodları ve kapsadı iller listesinde Karadeniz bölgesi 2d kodu ile tanımlanmış, yine aynı kılavuzun 71. Sayfasında evsel katı atık üreticisi olarak tanımladığı kişi kurum, ve kuruluşların adlarını sayarak ürettikleri evsel atık miktarlarını –Kğ/Kişi/Gün- Ton /yıl olarak belirtmiştir. Bu açıklamaya göre Okullar Öğrenci sayısı ,6500 Ton/Yıl Kamu hastaneleri Yatak Sayısı ,2789 Ton/Yıl Kamu Binaları Personel Sayısı Ton/Yıl Diğer Ticari Kurumlar Personel Sayısı ,3600 Ton/Yıl Bürolar , İşyerleri Personel Sayısı ,3600 Ton/Yıl Yeme İçme (Restoran Market Ve Paz.) Alan Metrekare ,3600 Ton/Yıl Oteller Özel Hastaneler Yatak Sayısı ,3600 Ton/Yıl Sanayi İşyeri Personel Sayısı ,6500 Ton/Yıl Diğer Ticaret Haneler (sağlık ocağı ) Personel Sayısı ,6600 Ton/Yıl Konutlar Kentsel (Kğ/Kişi /Gün ,8500 Kğ/Gün

10 Tarifenin yapılabilmesi için;
Katı atık üreticilerinin o yıl içersinde teorik olarak ürettikleri katı atık miktarı hesaplanmalıdır. Teorik olarak hesaplanan bu miktar, gerçek üretilen ve taşınan bertaraf edilen katı atık miktarı arasında oran kurularak, yukarıda sıralanan on grup katı atık üreticilerine katı atıktan (Ton/Yıl) pay verilmesi, Katı atık üreticisinin payının (Ton/Yıl) TL maliyet ile ilişkilendirerek giderlerin kirleten öder ilkesine göre dağıtılması. -Kılavuza Göre Toplam Atık Miktarının Hesaplanması: Gruplandırılmış katı atık üreticilerin Zonguldak Belediyesinde Katı atık yükümlüsü olarak kayıtları bulunmaktadır. Dönem içersinde faaliyette bulundukları süreler göz önünde tutularak teorik olarak katı atık miktarı hesaplanır. Bunun sebebi katı atık üreticilerinin ürettikleri katı atığın tartılma imkanı yoktur. Herkesçe malum olduğu gibi evsel katı atık üreticisi, ürettiği katı atığı çöp konteynırına atarak kurtulmaktadır. Bunların tartılarak miktar olarak tek tek tespiti mümkün değildir. Burada yapılacak miktar hatası o grubun dağıtılacak giderlere fazla veya noksan iştirak etmesi kirleten öder ilkesine aykırıdır. Kanun koyucu gruplara göre atık miktarını hesaplarken grupları kendi aralarında 7 alt gruba ayırmıştır. -Toplam Atık Miktarının Yüzdesel Dağılımı: Atık miktarlarının konutlar ve diğer yerlere oranı verisi tamamen Zonguldak Belediye Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğü Katı Atık sorumlu Dairesi, Temizlik işleri Müdürlüğü ve Su işleri Müdürlüğünden alınan su abone verileri ile Merkez ilçemize ait beyan ve taşınmaz verileri analiz çalışması sonucudur.

11 Bu grupta Kılavuza göre 2 254,525 Ton Evsel katı atık üretilmiştir.
I-OKUL YURT KREŞ Bu grupta Kılavuza göre 2 254,525 Ton Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı Tondur. OKUL YURT KREŞ DERSANE GRUBA GRUPTAKİ TARİFE AYLIK BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF YILLIK TUTARI ÖĞRENCİ SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI DEN BÜYÜK 78,4096 520,851 10 4.083,97 340,33 249,773 14 1.398,90 116,58 145,638 815,67 67,97 78,436 15 410,01 34,17 10,740 5 168,42 14,03 3,725 3 97,37 8,11 0,320 1 25,10 2,09 TOPLAM 1.009,484 62 Birim Maliyet ton/Tl 78,41 Tl dir. Gruba dahil 62 adet Katı atık yükümlüsü Okul bulunmaktadır Bu gruptaki tarife, Öğrenci sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır.

12 Kılavuza göre 1 129,269 Ton Evsel katı atık üretilmiştir.
II- KAMU HASTANELERİ Kılavuza göre 1 129,269 Ton Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 505,640 Tondur. KAMU HASTANELERİ GRUBA GRUPTAKİ TARİFE AYLIK BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF YILLIK TUTARI YATAK SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI DEN BÜYÜK 78,4096 250,243 1 19.621,45 1.635,12 0,00 255,397 3 6.675,19 556,27 TOPLAM 505,640 4 Birim Maliyet 78,41 Tl dir. Gruba dahil 4 adet Katı atık yükümlüsü Kamu Hastanesi bulunmaktadır. Bu gruptaki tarife, yatak sayılarına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki aya bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

13 Kılavuza göre 9 955,200 Ton Evsel katı atık üretilmiştir.
III- KAMU BİNALARI Kılavuza göre 9 955,200 Ton Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 4 457,529 Ton/Yıldır KAMU KAMU BİNALARI GRUBA GRUPTAKİ TARİFE AYLIK BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF YILLIK TUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI DEN BÜYÜK 78,4096 1402,02254 9 12.214,67 1.017,889 1126,9195 5 17.672,26 1.472,688 482,14674 6 6.300,82 525,069 698,503821 15 3.651,29 304,274 6- BEŞ-ONDOKUZ 722,861903 48 1.180,82 98,402 25, 16 122,88 10,240 TOPLAM 4.457,529 99 Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. Gruba dahil 84 adet Katı atık yükümlüsü Kamu Binası bulunmaktadır. Tarife Çalışan Personel Sayısına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

14 IV– DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURULUŞLAR- (Sağlık Ocağı- Ağız Diş Sağlığı)
Kılavuza göre 116,820 Ton/yıl Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı Ton/Yıldır DİĞER TİC.OLMAYAN GRUPLAR GRUBA İSABET GRUBA GRUPTAKİ TARİFE AYLIK SAĞLIK OCAĞI BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF YILLIK TUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI TL DEN BÜYÜK 0,000 78,4096 31,030 1 2.433,017 202,751 21,277 12 139,03 11,59 TOPLAM 52,307 13 Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. Birim Maliyet ton Tl 78,71 Tl dir. Gruba dahil 12 adet Sağlık Ocağı, 1 adet Ağız Diş sağlığı Polikılınık toplam 13 Katı atık yükümlüsü bulunmaktadır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki aya bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

15 1-Kılavuza göre 2 434,608 Ton/yıl Evsel katı atık üretilmiştir.
V-İŞYERİ, BÜRO 1-Kılavuza göre 2 434,608 Ton/yıl Evsel katı atık üretilmiştir. 2-Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı Ton/Yıldır İŞYERİ - BÜRO GRUBA GRUPTAKİ TARİFE AYLIK GRUPLAR BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF YILLIK TUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI TL DEN BÜYÜK 78,4096 110,900 72 120,77 10,06 979,217 2828 27,15 2,26 TOPLAM 1.090,117 2900 Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. Gruba dahil 2901 adet Katı atık yükümlüsü İşyeri Büro bulunmaktadır. Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

16 VI- YEME İÇME -(Restoran Market Pazaryeri)
Bu grupta Kılavuza göre ,461 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı ,253 Ton/Yıldır RESTORAN - MARKET- GRUBA GRUPTAKİ TARİFE AYLIK ALAN METREKARE BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF YILLIK TUTARI GRUPLARA GÖRE ATIK MİKTARI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI TL DEN BÜYÜK 78,4096 2.646,506 2 ,73 8.646,31 0,000 0,00 1.040,090 3 27.184,35 2.265,36 3.276,204 15 17.125,72 1.427,14 4.867,464 71 5.375,44 447,95 115 3.318,75 276,56 3.332,524 226 1.156,20 96,35 TOPLAM 20.030,253 432 Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. Gruba dahil 555 adet Katı atık yükümlüsü Restoran, Marker, Kahvehane bulunmaktadır. Tarife kullanılan alana (metrekare) göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde oniki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

17 VII- OTEL VE HASTANELER
Kılavuza göre 1 103,310 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 494,017 Ton/Yıldır OTELLER VE ÖZEL HASTANELER GRUBA GRUPTAKİ TARİFE AYLIK BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF YILLIK TUTARI YATAK SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI KDV DAHİL DEN BÜYÜK 0,000 0,00 78,4096 248,782 2 9.753,45 812,79 69,922 1 5.482,59 456,88 126,671 4 2.483,06 206,92 42,561 3 1.112,40 92,70 6,080 476,74 39,73 TOPLAM 494,017 11 Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. Gruba dahil 11 adet Katı atık yükümlüsü Otel ve Özel hastane bulunmaktadır. Tarife yatak sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

18 VIII- DİĞER TİCARi KURUMLAR
Kılavuza göre 1 423,539 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 637,402 Ton/Yıldır DİĞER TİCARETHANELER GRUBA GRUPTAKİ GRUPLAR BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF TARİFE TAKSİT PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI YILLIK TUTARI DEN BÜYÜK 78,4096 66,985 1 5.252,24 437,69 85,253 2 3.342,34 278,53 416,373 36 906,88 75,57 68,791 22 245,18 20,43 TOPLAM 637,402 61 Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. Gruba dahil 60 adet Katı atık yükümlüsü Diğer Ticarethane bulunmaktadır. Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

19 Kılavuza göre 372,190 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir.
IX- SANAYİ İŞYERLERİ Kılavuza göre 372,190 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 166,651 Ton/Yıldır SANAYİ İŞYERLERİ GRUBA GRUPTAKİ TARİFE GRUPLAR BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF YILLIK AYLIK PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI Den Büyük 78,4096 166,651 90 145,19 12,10 TOPLAM Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. Gruba dahil 90 adet sanayi işyeri Katı atık yükümlüsü Diğer Ticarethane bulunmaktadır. Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

20 Kılavuza göre 33 842,070 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir
X- KONUTLAR Kılavuza göre ,070 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden atık miktarı ,088Ton/Yıldır BİRİM İSABET EDEN SU ABONE TARİFE MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI YILLIK AYLIK 78,4096 15.153,088 40725 29,17 2,43 Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. Gruba dahil Su Abonesi bulunmaktadır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

21 KATI ATIK İÇİN YAPILAN GİDERLER 8.550.773,96 (Toplama-Taşıma)
3. MALİYETLER Toplam Maliyetin Hesaplanması: Zonguldak Belediye Başkanlığı Katı atık Bertafaf Bedelleri hizmetlerini , hizmet alımı yolu ile yapılmıştır. Ton birim maliyetin verileri ve hesaplanış şekli aşağıdaki gibidir. KATI ATIK İÇİN YAPILAN GİDERLER ,96 (Toplama-Taşıma) CEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (-) ,57 NET KATI ATIK TOPLAMA MALİYETİ ,39 TOPLANAN KATI ATIK MİKTARI 43.635,810 Ton BİRİM MALİYET TON/TL 186,7992

22 4. TARİFELER Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda iki tür tarife tanımlanmış olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; Değişken tarifeler atık üreticisinin ürettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık üreticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynırları olan kurum, kuruluşlar, büyük oteller veya uydu kentler gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz özelinde bu tür yapılaşmalar söz konusu olmadığından bu tarife türü tercih edilmemiştir. Sabit tarife : Atık üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ücretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların büyüklüğü, ticari kuruluşun türüne dayalı olarak yapılan ücretlendirmeler bu tarife türüne örnek olarak kılavuzda verilmiştir. Yine kılavuzda referans değerler aşağıdaki biçimde belirlenmiştir: Konutlar: Bölge kategorilerine göre kentsel ya da kırsal konutlar için Çevre ve Oman Bakanlığı tarafından Katı Atık Ana Planında belirlenmiş kişi başı evsel katı atık üretim miktarları. Okullar : Öğrenci sayısı kişi başı katı atık miktarı Ticari kuruluşlar: Büro ve işyerleri Çalışan Personel sayısı Kuruluşun tipi ve kuruluşun büyüklüğüne göre (personel sayısı, kapladığı alan metrekare , yatak sayısı v.b) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. Kamu kuruluşları: Kuruluşun tipi ve büyüklüğüne göre (personel sayısı, kapasite, kapladığı alan vb) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. Sanayiler: Sanayinin büyüklüğüne göre (personel sayısı) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları .

23 Tarafımızdan izlenen yöntem; Sabit tarife uygulanması yöntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde Zonguldak Belediyesi verilerinden, Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda ibadethaneler hesaplama dışında tutulmuştur. Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren aboneler için Katı atık miktarı işe başladığı tarihten itibaren hesap edilecek veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihten itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi nedeniyle tarifesinde değişiklik olması halinde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. Tarife tablolarında taksit tutarları da gösterilmiştir. Konutlar ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri on iki eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Zonguldak Belediyesine ödenecektir. Konutlara ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri hesaplanırken, Çevre Temizlik Vergisi maliyetlerden mahsup edilmiştir. Bu nedenle su faturaları üzerinden yeniden bir çevre temizlik vergisi mahsup edilmeyecek ve katma değer vergisi dahil olarak bu tarifede belirlenen tutar tam olarak tahsil edilecektir.

24 Süresinde ödenmeyen tutarların takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılacaktır. Konut ve konut dışı yerler tarifesine esas toplam tutarın hesabı, atık miktarları ağırlık oranlarının toplam maliyetle çarpılması sonucu bulunan tutardan konut ve konut dışı yerlerden ayrı ayrı olmak üzere gerçekleşen çevre temizlik vergisi gelirlerinden belediyemiz payının düşülmesi yoluyla yapılmıştır. Ana gruplar olan konut ve konut dışı mükelleflere ait maliyetleri karşılayacak biçimde alt gruplara “Kirleten öder ilkesi” esasına dayanarak tarifeler belirlenmiştir. Tarife grupları içerisinde yer alan konutlardan elde edilen gelir, konutlar için verilen evsel katı atık toplam hizmetinin konutlara isabet eden tutarına eşittir.

25 5- FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME
5.1. Faturalama İlkeleri Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılacaktır. Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır: - Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir, - Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres, atık üreticisi/abone numarası vb.) - Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır, - Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir, -Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır. -İşyeri-Büro, Restoran (yeme, içme, eğlence) market ve pazarlar, otel-Özel hastaneler, diğer ticarethaneler ve sanayi grubundaki işyerleri için aylık tahakkuk edecek katı atık toplama taşıma ve bertaraf ücreti, idareye verilen Çevre Temizlik Vergisi üzerinden yapılacaktır 5.2. Muhasebeleştirme Bütçeleme ve muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve bertarafın da kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama döneminde faturalandır ma ve tahsilat sürecini yürüten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna göre hesaplanacaktır.

26 6. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Rapor Zonguldak Belediyenin İnternet sitesinde ve yerel gazetelerde yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 21 gün süreyle halkın ve ilgili kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir menü oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının görüşlerini iletmesi sağlanacaktır. 7. SONUÇ Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen yöntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler yüklenici grubuna dağıtılarak yüklenilen tüm maliyet yansıtılmıştır. Tarifelere katma değer vergisi dahil olup, ödenen çevre temizlik vergisi mahsup edildiği için belirtilen tutar doğrudan su abonelerinden alınacaktır. Mükellef grupları itibariyle katı atık bertaraf bedellerinin hesaplanması tarifeler ve taksit tutarları Ek- Kitap 1 de gösterilmiştir.

27 2012 yılı KONTROL Kılavuza göre Toplam Toplanan atık BİRİM MALİYET
Kılavuza göre Toplam Toplanan atık BİRİM MALİYET GELİR MÜKELLEF GRUPLARI Hesaplanan İçindeki miktarı içinde Atık Miktarı Oranı payı TON/TL OKULLAR 2054,525 0,19548 8.529,739 186,7992 ,49 ,42 HASTANELER 1129,269 0,00672 293,239 54.776,79 54.776,81 KAMU Bİ,NALARI 9.846,400 0,08755 3.820,102 ,92 ,00 DİĞER TİCARİ OLMAYAN 215,520 0,00192 83,615 15.619,24 15.619,22 İŞYERİ BÜRO 922,592 0,00820 357,937 66.862,43 66.862,35 YEME İÇME RESTORAN 42.252,614 0,37567 16.392,720 ,98 OTELLERVE ÖZEL HASTANE 1.142,916 0,01016 443,416 82.829,83 82.829,75 DİĞER TİCARETHANELER 1.418,409 0,01261 550,299 ,46 ,41 SANAYİ İŞYERLERİ 492,750 0,00438 191,172 35.710,76 35.710,78 KONUTLAR 33.439,676 0,29731 12.973,570 ,50 TOPLAM ,307 1,00000 43.635,810 ,39 ,22


"EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları