Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2012 YILI. GİRİŞ Evsel Katıktık İdaresi hakkında Bilgi: Evsel katı atık idaresi Zonguldak Belediye Başkanlığı ’ dır. Zonguldak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2012 YILI. GİRİŞ Evsel Katıktık İdaresi hakkında Bilgi: Evsel katı atık idaresi Zonguldak Belediye Başkanlığı ’ dır. Zonguldak."— Sunum transkripti:

1 EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2012 YILI

2 GİRİŞ Evsel Katıktık İdaresi hakkında Bilgi: Evsel katı atık idaresi Zonguldak Belediye Başkanlığı ’ dır. Zonguldak İli Merkez İl ç e belediyesinin adrese dayalı n ü fus kayıt sisteminde (TUIK) 2012 yılı n ü fusu toplam 109.080’dir. Y ü z ö l çü m ü 4.368 kilometrekaredir. Toplamda 19 mahallesi vardır. Zonguldak ili Merkez il ç esinde iki dere birleşerek denize ulaşır. Y harfi gibi şehir merkezi üç b ö l ü md ü r. Şehir merkezinde d ü z kısım diye anabileceğimiz üç taşıtın yan yana ge ç ebileceği Milli Egemenlik, Gazipaşa, Fevzi Paşa, Acılık, Cumhuriyet caddelerinden ibarettir Maden ocaklarının bir kısmının merkez mahalle sınırları i ç ersindedir. K ö m ü r İthalatı ve şehirler arası nakliyesi halen şehir merkezinden ge ç mektedir. Bu alanda d ü zenli imar adaları planlı gelişme yanında bu merkez caddelerinden uzaklaştık ç a kentin dış b ö l ü mlerine gidildik ç e oluşan gecekondular ve onları yasallaştıran ıslah imar planlarının olduğu s ö ylenebilir. İmar İslah planları ile oluşan b ö lgelerde sosyal, fiziksel ve teknik altyapı acısından yetersizlikler olduğu g ö zlenir. Ayrıca su, kanalizasyon, yol gibi teknik altyapı olanaklarının da yetersizliği g ö zlenmektedir. Arazi meyillidir. Aradan akan derenin b ü y ü k bir katı atık ü reticisi olduğunu, bu atıkların 24 km uzakta Zonguldak Merkez Sofular k ö y ü Tombak mevkiinde bulunan katı atık bertaraf tesislerine taşınması, evsel katı atık toplama maliyetlerinde etken unsurlardır. Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete ’ de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmeliğin 23/1 maddesinde yer alan “ 2872 sayılı Ç evre Kanununun 11 inci Maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ü cretleri kararı alınmadan ö nce halkın ö nerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, g ö r ü ş ve ö nerilerinin alınması maksadıyla ü cretlerin hangi esaslar ç er ç evesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, ge ç miş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve ö nerilen tarifeleri i ç erecek bir rapor hazırlanır. ” Bi ç imindeki d ü zenleme gereği hazırlanmıştır.

3 Rapor konusu ç alışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık ü reticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri i ç in evsel katı atık tarifelerinin ve ü cretlerinin saptanmasıdır. 2872 Sayılı Ç evre Kanunun 11.maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ü cretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına g ö re toplam sistem maliyeti ü zerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Ç evre Kanunu h ü k ü mleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelikte yer alan d ü zenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuzdaki a ç ıklamalar esas alınmıştır. Raporun 2. B ö l ü m ü nde Tarife Hesaplama İlkeleri, Raporun 3. B ö l ü m ü nde Maliyetler, Raporun 4. B ö l ü m ü nde Tarifeler ve Raporun 5. B ö l ü m ü nde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin Raporun 6. B ö l ü m ü nde Vatandaşın bilgilendirilmesi, Raporun 7. B ö l ü m ü nde sonu ç b ö l ü m ü bulunmaktadır.

4 Tanımlar Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık, bu yönetmelikte “ katı atık” olarak anılacaktır.

5 Yasal Mevzuat Kanun olarak 2872 Çevre Kanunu Bakanlık Olarak ; Çevre Şehircilik Bakanlığı Yönetmelik Olarak ; 27/10/201 Tarih, 74742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLŞKİN yönetmelik

6 Taraflar. Evsel Katı atık İdaresi 1- Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları 2- Belediye Başkanlıkları 3- Belediye Birlikleri Evsel Katı atık Üreticileri 1- Okullar 2- Hastaneler 3- Kamu Binaları 4-Diğer Ticari olmayan Kurumlar 5-İşyeri ve Bürolar 6- Restoran, Market ve Pazar yerleri 7 - Oteller 8- Diğer Ticarethaneler 9- Sanayi İşyerleri 10- Konutlar

7 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken; Toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yansıtılması, Tarifelerin Kirleten öder ilkelerine göre belirlenmesi, Evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretlerin de evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılmaması, Bu raporda “ tarife ” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği t ü m hizmetler karşılığında ortaya ç ıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık ü reticilerine yansıtılmasına y ö nelik y ö ntemi ve bu y ö ntemle hesaplanmış ü cretler listesini ifade etmektedir Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir: Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Tam maliyetler hizmet alımı yolu ile karşılandığından Katıatık Toplama, Taşıma, Aktarma, Geri kazanım (kompost, yakma gibi), Bertaraf (Düzenli depo sahasının kurulması, işletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım ve gözetim), gibi maliyete esas olan unsurlara ödenen bedelleri teşkil etmektedir. Mükerrer vergileme olmaması için Çevre Temizlik Vergisi Bu Maliyetlerden düşülmüştür.

8

9 TOPLAM ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI GER Ç EK TOPLANAN ATIK MİKTARINA G Ö RE Y Ü ZDESEL DAĞILIMI Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine Y ö nelik kılavuz tetkik edildiğinde bu kılavuzun 70, sayfasında Ek 5 sabit tarifeler i ç in atık ü retim miktarın konutlar i ç in kullanılacak b ö lge kodları ve kapsadı iller listesinde Karadeniz b ö lgesi 2d kodu ile tanımlanmış, yine aynı kılavuzun 71. Sayfasında evsel katı atık ü reticisi olarak tanımladığı kişi kurum, ve kuruluşların adlarını sayarak ü rettikleri evsel atık miktarlarını – Kğ/Kişi/G ü n- Ton /yıl olarak belirtmiştir. Bu a ç ıklamaya g ö re 1.Okullar Öğrenci sayısı 0,6500 Ton/Yıl 2.Kamu hastaneleri Yatak Sayısı 1,2789 Ton/Yıl 3.Kamu Binaları Personel Sayısı 1.6000 Ton/Yıl 4.Diğer Ticari Kurumlar Personel Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 5.Bürolar, İşyerleri Personel Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 6.Yeme İçme (Restoran Market Ve Paz.) Alan Metrekare 1,3600 Ton/Yıl 7.Oteller Özel Hastaneler Yatak Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 8.Sanayi İşyeri Personel Sayısı 3,6500 Ton/Yıl 9.Diğer Ticaret Haneler (sağlık ocağı ) Personel Sayısı 0,6600 Ton/Yıl 10.Konutlar Kentsel (Kğ/Kişi /G ü n 0,8500 Kğ/G ü n

10 Tarifenin yapılabilmesi i ç in; Katı atık üreticilerinin o yıl içersinde teorik olarak ürettikleri katı atık miktarı hesaplanmalıdır. Teorik olarak hesaplanan bu miktar, gerçek üretilen ve taşınan bertaraf edilen katı atık miktarı arasında oran kurularak, yukarıda sıralanan on grup katı atık ü reticilerine katı atıktan (Ton/Yıl) pay verilmesi, Katı atık üreticisinin payının (Ton/Yıl) TL maliyet ile ilişkilendirerek giderlerin kirleten öder ilkesine g ö re dağıtılması. -Kılavuza G ö re Toplam Atık Miktarının Hesaplanması: Gruplandırılmış katı atık ü reticilerin Zonguldak Belediyesinde Katı atık y ü k ü ml ü s ü olarak kayıtları bulunmaktadır. D ö nem i ç ersinde faaliyette bulundukları s ü reler g ö z ö n ü nde tutularak teorik olarak katı atık miktarı hesaplanır. Bunun sebebi katı atık ü reticilerinin ü rettikleri katı atığın tartılma imkanı yoktur. Herkesçe malum olduğu gibi evsel katı atık ü reticisi, ü rettiği katı atığı çö p konteynırına atarak kurtulmaktadır. Bunların tartılarak miktar olarak tek tek tespiti m ü mk ü n değildir. Burada yapılacak miktar hatası o grubun dağıtılacak giderlere fazla veya noksan iştirak etmesi kirleten ö der ilkesine aykırıdır. Kanun koyucu gruplara g ö re atık miktarını hesaplarken grupları kendi aralarında 7 alt gruba ayırmıştır. -Toplam Atık Miktarının Y ü zdesel Dağılımı: Atık miktarlarının konutlar ve diğer yerlere oranı verisi tamamen Zonguldak Belediye Başkanlığı Mali İşler M ü d ü rl ü ğ ü Katı Atık sorumlu Dairesi, Temizlik işleri M ü d ü rl ü ğ ü ve Su işleri M ü d ü rl ü ğ ü nden alınan su abone verileri ile Merkez il ç emize ait beyan ve taşınmaz verileri analiz ç alışması sonucudur.

11 I-OKUL YURT KREŞ 1.Bu grupta Kılavuza göre 2 254,525 Ton Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 1 009 484 Tondur. OKUL YURT KREŞ DERSANE GRUBAGRUPTAKİTARİFEAYLIK BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKTUTARI ÖĞRENCİ SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISI 1- 751 DEN BÜYÜK 78,4096520,851104.083,97340,33 2- 500-750 78,4096249,773141.398,90116,58 3- 250-499 78,4096145,63814815,6767,97 4- 100-249 78,409678,43615410,0134,17 5- 50-99 78,409610,7405168,4214,03 6- 20-49 78,40963,725397,378,11 7- 0-20 78,40960,320125,102,09 TOPLAM 1.009,484 62 Birim Maliyet ton/Tl 78,41 Tl dir. Gruba dahil 62 adet Katı atık yükümlüsü Okul bulunmaktadır Bu gruptaki tarife, Öğrenci sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır.

12 II- KAMU HASTANELERİ 1.Kılavuza göre 1 129,269 Ton Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 505,640 Tondur. KAMU HASTANELERİ GRUBAGRUPTAKİTARİFEAYLIK BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKTUTARI YATAK SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISI 1 751 DEN BÜYÜK 2 500-750 3 300-49978,4096250,243119.621,451.635,12 4 150-299 0,00 5 50-14978,4096255,39736.675,19556,27 6 20-49 7 0-19 TOPLAM 505,6404 1.Birim Maliyet 78,41 Tl dir. 2.Gruba dahil 4 adet Katı atık yükümlüsü Kamu Hastanesi bulunmaktadır. 3.Bu gruptaki tarife, yatak sayılarına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki aya bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

13 III- KAMU BİNALARI 1.Kılavuza göre 9 955,200 Ton Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 4 457,529 Ton/Yıldır KAMU KAMU BİNALARI GRUBAGRUPTAKİTARİFEAYLIK BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKTUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISI 1- 501 DEN BÜYÜK 2- 250-50078,40961402,02254912.214,671.017,889 3- 100-24978,40961126,9195517.672,261.472,688 4- 50-9978,4096482,1467466.300,82525,069 5- 20-4978,4096698,503821153.651,29304,274 6- BEŞ-ONDOKUZ78,4096722,861903481.180,8298,402 7- 0- 478,409625,074496116122,8810,240 TOPLAM 4.457,52999 1.Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. 2.Gruba dahil 84 adet Katı atık yükümlüsü Kamu Binası bulunmaktadır. 3.Tarife Çalışan Personel Sayısına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

14 IV – DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURULUŞLAR- (Sağlık Ocağı- Ağız Diş Sağlığı) 1.Kılavuza göre 116,820 Ton/yıl Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 52 307 Ton/Yıldır DİĞER TİC.OLMAYAN GRUPLAR GRUBA İSABET GRUBAGRUPTAKİTARİFEAYLIK SAĞLIK OCAĞI BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKTUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISITL 1 701 DEN BÜYÜK 0,000 2 300-700 0,000 3 200-249 0,000 4 100-14978,409631,03012.433,017202,751 5 50- 99 0,000 6 10-49 0,000 7 0-978,409621,27712139,0311,59 TOPLAM 52,30713 Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. Birim Maliyet ton Tl 78,71 Tl dir. Gruba dahil 12 adet Sağlık Ocağı, 1 adet Ağız Diş sağlığı Polikılınık toplam 13 Katı atık yükümlüsü bulunmaktadır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki aya bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

15 V-İŞYERİ, B Ü RO 1-Kılavuza g ö re 2 434,608 Ton/yıl Evsel katı atık ü retilmiştir. 2-Toplam Katı atık i ç ersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 1 090 117 Ton/Yıldır İŞYERİ - BÜRO GRUBAGRUPTAKİTARİFEAYLIK GRUPLAR BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKTUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISI TL 1- 701 DEN BÜYÜK 0 2- 300-700 3- 200-249 4- 100-149 5- 50-99 6- 10--4978,4096110,90072120,7710,06 7- 0-978,4096979,217282827,152,26 TOPLAM 1.090,1172900 1.Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. 2.Gruba dahil 2901 adet Katı atık yükümlüsü İşyeri Büro bulunmaktadır. 3.Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

16 VI- YEME İ Ç ME -(Restoran Market Pazaryeri) 1.Bu grupta Kılavuza göre 44 734,461 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 20 030,253 Ton/Yıldır RESTORAN - MARKET- GRUBAGRUPTAKİTARİFEAYLIK ALAN METREKARE BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKTUTARI GRUPLARA GÖRE ATIK MİKTARI MALİYET ATIK MİKTARISAYISITL 1- 1001 DEN BÜYÜK 78,40962.646,5062103.755,738.646,31 2- 750-100078,40960,00000,00 3- 500-74978,40961.040,090327.184,352.265,36 4- 250-49978,40963.276,2041517.125,721.427,14 5- 100-24978,40964.867,464715.375,44447,95 6- 50-9978,40964.867,4641153.318,75276,56 7- 0-4978,40963.332,5242261.156,2096,35 TOPLAM 20.030,253432 1.Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. 2.Gruba dahil 555 adet Katı atık yükümlüsü Restoran, Marker, Kahvehane bulunmaktadır. 3.Tarife kullanılan alana (metrekare) göre yedi alt gruba ayrılmıştır. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde oniki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

17 VII- OTEL VE HASTANELER 1.Kılavuza göre 1 103,310 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 494,017 Ton/Yıldır OTELLER VE ÖZEL HASTANELER GRUBAGRUPTAKİTARİFEAYLIK BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKTUTARI YATAK SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIKDV DAHİL 1- 500 DEN BÜYÜK 0,0000 2- 300-499 0,00000,00 3- 200-29978,4096248,78229.753,45812,79 4- 100-19978,409669,92215.482,59456,88 5- 50-9978,4096126,67142.483,06206,92 6- 20-4978,409642,56131.112,4092,70 7- 0-1978,40966,0801476,7439,73 TOPLAM 494,017 11 1.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 2.Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. 3.Gruba dahil 11 adet Katı atık yükümlüsü Otel ve Özel hastane bulunmaktadır. 4.Tarife yatak sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

18 VIII- DİĞER TİCARi KURUMLAR 1.Kılavuza göre 1 423,539 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 637,402 Ton/Yıldır DİĞER TİCARETHANELER GRUBA GRUPTAKİ GRUPLARBİRİMİSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI 1- 701 DEN BÜYÜK 2- 250-700 3- 150-249 4- 100-14978,409666,98515.252,24437,69 5- 50- 9978,409685,25323.342,34278,53 6 10- 4978,4096416,37336906,8875,57 7- 0- 978,409668,79122245,1820,43 TOPLAM 637,40261 Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. Gruba dahil 60 adet Katı atık yükümlüsü Diğer Ticarethane bulunmaktadır. Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

19 IX- SANAYİ İŞYERLERİ 1.Kılavuza göre 372,190 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 166,651 Ton/Yıldır SANAYİ İŞYERLERİ GRUBA GRUPTAKİTARİFE GRUPLAR BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKAYLIK PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISI 1 1001 Den Büyük 2 500- 1000 3 200- 499 4 100- 199 5 50- 99 6 25-49 7 0-2478,4096166,65190145,1912,10 TOPLAM 166,65190 1.Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. 2.Gruba dahil 90 adet sanayi işyeri Katı atık yükümlüsü Diğer Ticarethane bulunmaktadır. 3.Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

20 X- KONUTLAR 1.Kılavuza göre 33 842,070 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden atık miktarı 15 153,088Ton/Yıldır BİRİM İSABET EDEN SU ABONETARİFE MALİYET ATIK MİKTARI SAYISIYILLIKAYLIK 78,409615.153,0884072529,172,43 1.Birim Maliyet ton Tl 78,41 Tl dir. 2.Gruba dahil 40 725 Su Abonesi bulunmaktadır. 3.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 4.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

21 KATI ATIK İÇİN YAPILAN GİDERLER8.550.773,96 (Toplama-Taşıma) CEVRE TEMİZLİK VERGİSİ(-)399.639,57 NET KATI ATIK TOPLAMA MALİYETİ8.151.134,39 TOPLANAN KATI ATIK MİKTARI43.635,810 Ton BİRİM MALİYET TON/TL186,7992 3. MALİYETLER Toplam Maliyetin Hesaplanması: Zonguldak Belediye Başkanlığı Katı atık Bertafaf Bedelleri hizmetlerini, hizmet alımı yolu ile yapılmıştır. Ton birim maliyetin verileri ve hesaplanış şekli aşağıdaki gibidir.

22 4. TARİFELER Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuzda iki t ü r tarife tanımlanmış olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; Değişken tarifeler atık ü reticisinin ü rettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık ü reticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynırları olan kurum, kuruluşlar, b ü y ü k oteller veya uydu kentler gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz ö zelinde bu t ü r yapılaşmalar s ö z konusu olmadığından bu tarife t ü r ü tercih edilmemiştir. Sabit tarife : Atık ü retimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık ü reticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ü cretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların b ü y ü kl ü ğ ü, ticari kuruluşun t ü r ü ne dayalı olarak yapılan ü cretlendirmeler bu tarife t ü r ü ne ö rnek olarak kılavuzda verilmiştir. Yine kılavuzda referans değerler aşağıdaki bi ç imde belirlenmiştir: Konutlar: B ö lge kategorilerine g ö re kentsel ya da kırsal konutlar i ç in Ç evre ve Oman Bakanlığı tarafından Katı Atık Ana Planında belirlenmiş kişi başı evsel katı atık ü retim miktarları. Okullar : Ö ğrenci sayısı kişi başı katı atık miktarı Ticari kuruluşlar: B ü ro ve işyerleri Ç alışan Personel sayısı Kuruluşun tipi ve kuruluşun b ü y ü kl ü ğ ü ne g ö re (personel sayısı, kapladığı alan metrekare, yatak sayısı v.b) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. Kamu kuruluşları: Kuruluşun tipi ve b ü y ü kl ü ğ ü ne g ö re (personel sayısı, kapasite, kapladığı alan vb) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. Sanayiler: Sanayinin b ü y ü kl ü ğ ü ne g ö re (personel sayısı) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları.

23 Tarafımızdan izlenen y ö ntem; Sabit tarife uygulanması y ö ntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde Zonguldak Belediyesi verilerinden, Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki a ç ıklamalar doğrultusunda ibadethaneler hesaplama dışında tutulmuştur. Yıl i ç inde Evsel Atık Ü creti kapsamına giren aboneler i ç in Katı atık miktarı işe başladığı tarihten itibaren hesap edilecek veya kapsamdan ç ıkan aboneler i ç in m ü kellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihten itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir. Yıl i ç inde işyerinin konuta veya konutun işyerine d ö n ü şmesi nedeniyle tarifesinde değişiklik olması halinde; bu hususların ger ç ekleştiği tarihi izleyen bir ay i ç inde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu y ü k ü ml ü l ü ğ ü n yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu h ü k ü mleri uygulanır. Tarife tablolarında taksit tutarları da g ö sterilmiştir. Konutlar ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri on iki eşit takside b ö l ü nm ü ş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en ge ç fatura son ö deme tarihine kadar Zonguldak Belediyesine ö denecektir. Konutlara ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri hesaplanırken, Ç evre Temizlik Vergisi maliyetlerden mahsup edilmiştir. Bu nedenle su faturaları ü zerinden yeniden bir ç evre temizlik vergisi mahsup edilmeyecek ve katma değer vergisi dahil olarak bu tarifede belirlenen tutar tam olarak tahsil edilecektir.

24 S ü resinde ö denmeyen tutarların takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul ü Hakkında Kanuna g ö re yapılacaktır. Konut ve konut dışı yerler tarifesine esas toplam tutarın hesabı, atık miktarları ağırlık oranlarının toplam maliyetle ç arpılması sonucu bulunan tutardan konut ve konut dışı yerlerden ayrı ayrı olmak ü zere ger ç ekleşen ç evre temizlik vergisi gelirlerinden belediyemiz payının d ü ş ü lmesi yoluyla yapılmıştır. Ana gruplar olan konut ve konut dışı m ü kelleflere ait maliyetleri karşılayacak bi ç imde alt gruplara “ Kirleten ö der ilkesi ” esasına dayanarak tarifeler belirlenmiştir. Tarife grupları i ç erisinde yer alan konutlardan elde edilen gelir, konutlar i ç in verilen evsel katı atık toplam hizmetinin konutlara isabet eden tutarına eşittir.

25 5- FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME 5.1. Faturalama İlkeleri Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ü cretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak m ü stakilen, d ü zenli aralıklarla su faturaları ü zerinden yapılacaktır. Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır: - Faturada her bir hizmetin ü creti ayrı ayrı g ö sterilecektir, - Fatura katı atık ü reticisine/aboneye mahsus t ü m gerekli bilgileri i ç erecektir, (isim, adres, atık ü reticisi/abone numarası vb.) - Faturada ve d ü zenleme tarihi ve son ö deme tarihi bulunacaktır, - Faturanın nasıl ö denebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir, -Fatura, her bir hizmet i ç in her tarife t ü r ü i ç in gerekli bilgiyi sağlayacaktır. -İşyeri-B ü ro, Restoran (yeme, i ç me, eğlence) market ve pazarlar, otel- Ö zel hastaneler, diğer ticarethaneler ve sanayi grubundaki işyerleri i ç in aylık tahakkuk edecek katı atık toplama taşıma ve bertaraf ü creti, idareye verilen Ç evre Temizlik Vergisi ü zerinden yapılacaktır 5.2. Muhasebeleştirme B ü t ç eleme ve muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler B ü t ç e ve Muhasebe Y ö netmeliğine g ö re y ü r ü t ü lecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve bertarafın da kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin ö rnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama d ö neminde faturalandır ma ve tahsilat s ü recini y ü r ü ten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ö demelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna g ö re hesaplanacaktır.

26 6. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ Rapor Zonguldak Belediyenin İnternet sitesinde ve yerel gazetelerde yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 21 g ü n s ü reyle halkın ve ilgili kuruluşların g ö r ü ş ve ö nerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir men ü oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının g ö r ü şlerini iletmesi sağlanacaktır. 7. SONU Ç Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Ç evre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Ç evre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve G ö revleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik ve bu y ö netmeliğin 6 ’ ncı maddesine g ö re ç ıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuzda belirtilen ilke ve y ö ntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen y ö ntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler y ü klenici grubuna dağıtılarak y ü klenilen t ü m maliyet yansıtılmıştır. Tarifelere katma değer vergisi dahil olup, ö denen ç evre temizlik vergisi mahsup edildiği i ç in belirtilen tutar doğrudan su abonelerinden alınacaktır. M ü kellef grupları itibariyle katı atık bertaraf bedellerinin hesaplanması tarifeler ve taksit tutarları Ek- Kitap 1 de g ö sterilmiştir.

27 2012 yılıKONTROL Kılavuza göreToplam Toplanan atıkBİRİMMALİYETGELİR MÜKELLEF GRUPLARIHesaplananİçindeki miktarı içindeMALİYETKONTROL Atık MiktarıOranıpayıTON/TL OKULLAR2054,5250,195488.529,739186,79921.593.348,491.593.348,42 HASTANELER1129,2690,00672293,239186,799254.776,7954.776,81 KAMU Bİ,NALARI9.846,4000,087553.820,102186,7992713.591,92713.592,00 DİĞER TİCARİ OLMAYAN215,5200,0019283,615186,799215.619,2415.619,22 İŞYERİ BÜRO922,5920,00820357,937186,799266.862,4366.862,35 YEME İÇME RESTORAN42.252,6140,3756716.392,720186,79923.062.146,98 OTELLERVE ÖZEL HASTANE1.142,9160,01016443,416186,799282.829,8382.829,75 DİĞER TİCARETHANELER1.418,4090,01261550,299186,7992102.795,46 102.795,41 SANAYİ İŞYERLERİ492,7500,00438191,172186,799235.710,7635.710,78 KONUTLAR33.439,6760,2973112.973,570186,79922.423.452,50 TOPLAM112.472,3071,0000043.635,810186,79928.151.134,398.151.134,22


"EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2012 YILI. GİRİŞ Evsel Katıktık İdaresi hakkında Bilgi: Evsel katı atık idaresi Zonguldak Belediye Başkanlığı ’ dır. Zonguldak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları