Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA – 22.05.2015 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA – 22.05.2015 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA – 22.05.2015 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

2 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM NEDİR?.

3 İÇ DENETİM NEDİR? GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İç Denetim; Özellikle 1970’li Yıllardan İtibaren Dünyanın Bütün Gelişmiş Ülkeleri İle Dünya Bankası, OECD, AB, İMF Gibi Uluslararası Kuruluşlarında uygulanan, Ülkemizde ise 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Birlikte Uygulanmaya Başlanılan Risk Odaklı ve Proaktif Bir Denetim Modelidir. İç Denetim Modeli Özü İtibariyle; bir sisteme/organizasyona ait tüm alt sistemlerin düzenli çalışmasına yönelik iç kontrollerin etkinliğinin sağlanmasıyla o sistemdeki kaynak kullanımı ile faaliyetlerin Etkili, Ekonomik ve verimli şekilde yürütülebileceğini, organizasyonun hedefine ulaştırılabileceğini öngören bir denetim anlayışıdır. 5018 Sayılı Kanun’un 63 üncü maddesi’nde İç Denetim; “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek Ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel, GÜVENCE SAĞLAMA ve DANIŞMANLIK faaliyetidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

4 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIK VE İÇ DENETÇİLER.

5 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Bakanlık Makamının 15.11.2007 tarihli Onayı ile kurulan ve yine Bakanlık Makamının 12.05.2008 tarihli Onayı ile başkan görevlendirmesi yapılan İç Denetim Birimi Başkanlığı, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak Denetim ve Danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. İç Denetim Birimi Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Kızılay hizmet binasının altıncı katında hizmet vermektedir.

6 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETÇİLER.

7 İÇ DENETÇİLER GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 12.07.2006 tarih ve 2226 sayılı Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma ve Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile kurumumuza 8 adet iç denetçi kadrosu verilmiş ve bu kadrolara 2007 yılında 8 iç denetçi atanmıştır. Bir iç denetçinin YÖK Başkanlığı’nda geçici görevli olması dolayısıyla Başkanlığımızda 15.09.2010-30.11.2014 tarihleri arasında fiilen 7 iç denetçi görev yapmış olup, halen 8 iç denetçi görev yapmaktadır. 16.05.2013 tarih ve 28649 sayılı Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararıyla Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen iç denetçi kadrosu 10’a yükseltilmiştir. İlave edilen 2 kadroya şu ana kadar atama yapılmamıştır.

8 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI MİSYON, VİZYON.

9 MİSYON VE VİZYON -1 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Misyonumuz ; Her düzeydeki yönetim yapıları, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle kurumsal faaliyetlere değer katmak, Kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ve üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak, Kurumumuzun faaliyet, işlem, sistem ve süreçlerine ilişkin makul güvence vermektir.

10 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI MİSYON, VİZYON.

11 MİSYON VE VİZYON -2 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Vizyonumuz; Ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim, rehberlik, danışmanlık faaliyetleri sunmak, bu faaliyetleri kurumumuz üst yönetimi ve çalışanları tarafından talep edilen, anlayış ve işbirliği içinde yürütülen bir yapıya kavuşturmaktır.

12 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM KAPSAM.

13 İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN KAPSAMI GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ORGANİZASYONEL KAPSAM Tüm Birimler (Taşra Hariç) FONKSİYONEL KAPSAM Tüm İşlem ve Faaliyetler Kurumumuzun bütün birimlerin idari ve mali nitelikteki tüm faaliyet, sistem, süreç, proje, karar ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. İç denetim risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde eş zamanlı olarak denetim kapsamına alınabilir.

14 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YAKLAŞIMI.

15 İÇ DENETİM ANLAYIŞI GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İç Denetimde Kadavra Üzerinde Otopsi Yapan Hekim Anlayışı Yoktur. Önleyici Poliklinik Hizmeti Veren Hekim Anlayışı Vardır. Geleneksel Denetim Anlayışı İç Denetim Anlayışı

16 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YAKLAŞIMI.

17 İÇ DENETİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İç denetim;  Sertifikalı iç denetçiler tarafından yapılır.  Genel kabul görmüş uluslararası standartlara göre gerçekleştirilir.  Risk odaklı olarak hazırlanan denetim plân ve programlarına göre yerine getirilir.  Sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir.  Yönetimin sorumluluklarını üstlenmez.

18 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ.

19 İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Nesnel risk analizlerine dayanarak;  Kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,  Kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek,  Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak,  İdarenin mali işlemlere ilişkin tasarruflarının plan, program ve politikalara uygunluğunu denetlemek,

20 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ.

21 İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ -2 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  Mali Yönetim ve Kontrol Süreçlerinin Sistem Denetimini yapmak,  Üretilen Bilgilerin doğruluğunu denetlemek,  Kurumsal faaliyetleri iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunmak,   Soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastladığında durumu ilgili idarenin en üst amirine,  Suç teşkil eden bir durumun tespiti halinde ise Üst Yöneticiye bilgi vermek. (5018 Sayılı Kanun/Md.64)

22 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ.

23 İÇ DENETÇİNİN YETKİLERİ GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Her türlü bilgi, belge ve doküman ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek. Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. Denetim faaliyetinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak. Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri Üst Yöneticinin bilgisine intikal ettirmek.

24 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM YÖNTEMLERİ.

25 İÇ DENETİM TÜRLERİ GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İç Denetim Türleri Uygunluk Denetimi Mali Denetim Bilgi Teknolojileri Denetimi Sistem Denetimi Performans Denetimi

26 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ.

27 İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMLARI GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Genel Müdürlüğün denetlenebilir tüm faaliyet ve işlemlerini ifade eden «İç Denetim Evreni» hazırlanarak her yıl güncellenmekte ve bu denetim alanları her yıl risk değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Makro risk değerlendirmesi sonuçlarına göre denetlenmesi öncelikli görülen alanlardan başlamak üzere denetim kaynağı göz önünde bulundurularak 3 yıllık İç Denetim Planı ve yıllık İç Denetim Programı hazırlanmakta ve üst yönetimin görüşü ve onayı alındıktan sonra uygulamaya konulmaktadır. Denetimler 2014 yılından itibaren İç denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan İÇDEN otomasyon programı üzerinden yürütülmektedir. Genel Müdürlüğümüzde Programlı iç denetim uygulamaları ilk olarak 2008-2010 İç Denetim Planı kapsamında 2009 yılında başlatılmış olup, ikinci plan dönemi olan 2011-2013 döneminin ardından şu an 2014-2016 iç denetim planı kapsamında denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.

28 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ.

29 İÇ DENETİM FAALİYETLERİ -1 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Başkanlığımızca Programlı iç denetim uygulamaları kapsamında en son uygulanan Plan döneminde gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen başlıca raporlar şunlardır:

30 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ.

31 İÇ DENETİM FAALİYETLERİ -2 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Denetim/Danışmanlık Konusu Bulguların Önem Düzeyi İtibariyle Sayıları Denetim Görüşü Seviyesi YüksekOrtaDüşük Sporcu Eğitim Merkezleri İle İlgili İşlemlerin Denetimi 170Sınırlı Güvence Verilmiştir. İç Kontrol Sisteminin Kurulması Sürecinin Denetimi 400Güvence Verilememiştir. Sporcu Sağlık Merkezleri İle İlgili İşlemlerin Denetimi 380Güvence Verilememiştir. Sponsorlukla İlgili İşlemlerin Denetimi361Sınırlı Güvence Verilmiştir. Taşınmaz Kiralama İşlemleri18120Sınırlı Güvence Verilmiştir. Taşınır Giriş, Zimmet ve Kontrol İşlemleri730 Yeterli güvence verilmemiştir. Taşınır Çıkış ve Kayıttan Düşüm İşlemleri330Sınırlı Güvence Verilmiştir. Olimpik Eğitim Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Görüş ve Öneriler Bulgu oluşturulmamış, yalnızca öneriler geliştirilmiştir. Taşra Teşkilatının Faaliyetlerinde Karşılaştığı Vergisel Sorunların İncelenmesi Bulgu oluşturulmamış, yalnızca öneriler geliştirilmiştir. 17. Mersin Akdeniz Oyunlarına İlişkin Gözlem ve Değerlendirmeler Bulgu oluşturulmamış, yalnızca öneriler geliştirilmiştir. Denetim/Danışmanlık Konusu Bulguların Önem Düzeyi İtibariyle Sayıları Denetim Görüşü Seviyesi YüksekOrtaDüşük Sporcu Eğitim Merkezleri İle İlgili İşlemlerin Denetimi170Sınırlı Güvence Verilmiştir. İç Kontrol Sisteminin Kurulması Sürecinin Denetimi400Güvence Verilememiştir. Sporcu Sağlık Merkezleri İle İlgili İşlemlerin Denetimi380Güvence Verilememiştir. Sponsorlukla İlgili İşlemlerin Denetimi361Sınırlı Güvence Verilmiştir. Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Denetimi 13100 Sınırlı Güvence Verilmiştir. Taşınır Giriş, Zimmet ve Kontrol İşlemleri D. 33150 Yeterli güvence verilmemiştir. Taşınır Çıkış ve Kayıttan Düşüm İşlemleri D. 750 Sınırlı Güvence Verilmiştir. Olimpik Eğitim Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Görüş ve Öneriler Bulgu oluşturulmamış, yalnızca öneriler geliştirilmiştir. Taşra Teşkilatının Faaliyetlerinde Karşılaştığı Vergisel Sorunların İncelenmesi Bulgu oluşturulmamış, yalnızca öneriler geliştirilmiştir. 17. Mersin Akdeniz Oyunlarına İlişkin Gözlem ve Değerlendirmeler Bulgu oluşturulmamış, yalnızca öneriler geliştirilmiştir.

32 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ.

33 İÇ DENETİM FAALİYETLERİ -3 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Plan Döneminde Gerçekleştirilen Denetimlere İlişkin İzleme Sonuçları: 2011-2013 Dönemi Denetim/Danışmanlık Konusu Bulguların Sayısı Bulguların Durumu Tamamlanan Bulgu Sayısı Tamamlanmayan Bulgu Sayısı Ek Süre VerilenRiski Üstlenilen Sporcu Eğitim Merkezleri İle İlgili İşlemler 8530 İç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci 4040 Sporcu Sağlık Merkezleri İle İlgili İşlemler 11362 Sponsorlukla İlgili İşlemler1019 Bulgu İçin Eylem Planı Uygulama Süresi Devam Ediyor. 2013 yılı denetim izleme sonuçlarına göre; 2011-2013 döneminde yapılan denetimlerde oluşturulan toplam 33 bulgudan 9 bulgu kapatılmış olup, 22 bulguyla ilgili izleme süreci devam etmektedir. 2 bulgu ile ilgili risklerin yönetim tarafından üstenilmesi sebebiyle izleme yapılmayacaktır. 2014-2015 yılı bulgu gerçekleşmelerine ilişkin izleme faaliyeti tamamlanmış olup, birimlerden gelen cevapların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Haziran ayında düzenlenecek Dönemsel Raporda son izleme sonuçlarına yer verilecektir.

34 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ.

35 DEĞERLENDİRME GÖRÜŞ VE ÖNERİLER -1 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A- ÜSTÜNLÜKLER İç denetçilerin kamuda denetim tecrübesine ve bilgi birikimine sahip olmaları İç denetçilerin gelişime ve yeniliğe açık olmaları İç denetim faaliyetlerinin standartlara sahip olması ve dünya ölçeğinde uygulanması Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulmasının çalışma motivasyonu üzerindeki pozitif etkisi B- GELİŞİME AÇIK (ZAYIF) YÖNLER İç denetim konusunda kurumda farkındalık eksikliği bulunması Bakanlık binasındaki birimlerde çalışma ortamı yetersizliği Tahsis edilen 2 iç denetçi kadrosunun henüz doldurulmaması

36 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ VE ÖNERİLER.

37 DEĞERLENDİRME GÖRÜŞ VE ÖNERİLER -2 GÜVENCE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ C- GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Genel Müdürlüğümüz iç denetçilerinin mesleki yetkinliklerinin daha da geliştirilmesi için uluslararası geçerliliği olan iç denetçi sertifikası sahibi olmaları teşvik edilecek, yabancı dil bilgi seviyelerini yükseltmelerine yönelik çalışmaları desteklenecektir. İç denetim konusundaki farkındalık eksikliğinin giderilmesine yönelik olarak; denetim gerçekleştirilen birimlerde, Genel Müdürlük birim amirleri toplantılarında ve Birim Başkanlığı web sayfasında bilgilendirmeler yapılmasına devam edilecektir. İç denetim amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesi için, iç denetçilerin çalışmalarının yanı sıra konuyla ilgili tüm tarafların ilgi, destek ve özverili çabalarına da ihtiyaç bulunmaktadır. İç denetimin en önemli fonksiyonlarından birisi iç kontrol sisteminin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek ve sistemin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda, 5018 sayılı Kanun ile kamu idarelerinde kurulması öngörülen iç kontrol sisteminin Genel Müdürlüğümüzde sağlıklı bir şekilde kurulması ve işletilmesi hayati önem taşımakta olup, sistem içinde yer alacak bütün aktörlerin sistemin kurulma sürecine azami katkısının sağlanması gerekmektedir. İç denetimin; Genel Müdürlüğümüz amaç ve hedeflerine ulaşılmasında, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasında, kurum faaliyetlerinin geliştirilmesinde bir araç olarak görülerek desteklenmesi ve tüm bileşenleriyle hayata geçirilmesi halinde, iç denetim faaliyetlerinin etkinliği artacak ve kuruma değer katma fonksiyonu daha da güçlenecektir.

38 «İç Denetim; Değer Katar» Saygılarımızla…


"SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA – 22.05.2015 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları