Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ GENEL TANITIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ GENEL TANITIMI"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ GENEL TANITIMI
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

2 Niçin Yeni Bir Program? Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe
7 yıllık bütçeleme dönemleri Daha basit, bütünleştirilmiş tek bir program AB programlarında havuzda toplanan paraların dağıtılması önceleri (90larda) karşılıklı anlaşmalarla oluyordu. 96 lı yıllarda buna tematik bir isimler verdiler (LDV gibi) lardan sonra buna çatı bir isim koymaya karar vererek adına hayat boyu öğrenme programı dediler. Ulusal Ajansın uzun tecrübesi göstermiştir ki, gerek üniversitelerde gerekse de meslek liselerinde projeler adına aynı şeyler yapılmakta, ancak programlar farklı şekillerde adlandırılmaktaydı. Bunların sonucunda hepsinin aynı özelliğe ve işleme (hareketliliğe) sahip olmasından dolayı Erasmus + adı altında toplanmasına karar verilmiştir.

3 Dolayısıyla, Avrupa 2020 stratejisinin ana faktörleri olan;
Avrupa’nın hem şimdi karşılaştığı hem de gelecek on yılda karşılaşacağı temel sorunların üstesinden gelmek, Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanları konularında Avrupa ülkelerini etkileyen sosyo-ekonomik krizi aşmak, Büyüme ve istihdamı desteklemek, Sosyal eşitlik ve içermeyi teşvik etmek adına Erasmus+, AB’nin dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır.

4 Erasmus+: Hedefler Erasmus+ Programı;
Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Projelerle gerçekleşen değişimler sayesinde ekonomik ve sosyal hayatta gelişmeler ve hareketlenmeler hedeflenmektedir.

5 Erasmus+: Hedefler Erasmus+ aşağıdakilerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır: Temel eğitim hedefi de dâhil, Avrupa 2020 stratejisinin amaçları; Eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği (ET 2020) için stratejik çerçeve amaçları; Ortak Ülkelerin yükseköğretim alanındaki sürdürülebilir gelişmesi; Gençlik alanında Avrupa işbirliği için yenilenmiş çerçevenin genel amaçları ( ); Birliğin spor alanındaki çalışma planına uygun olarak, özellikle halka yönelik spor kapsamında sporun Avrupa boyutunu geliştirme amacı; Avrupa Birliği Antlaşmasının 2 No.lu Maddesi uyarınca Avrupa değerlerinin tanıtımı.

6 Neler Değişti? Farklı programlar tek çatı altında birleştirildi.
Daha basit başvuru ve uygulama koşulları getirildi. Hareketlilik projelerine başvuruların, sadece tüzel kişilikler tarafından yapılabilmesi sağlandı. Ortaklık faaliyetlerinde, çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme yapısı getirildi.

7 Programın Yapısı 2007-2013 Dönemi 2014-2020 Dönemi ERASMUS +
Hayatboyu Öğrenme Programı Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink İkitaraflı Program 3 Ana Eylem 1. Bireysel Hareketlilikler 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarının Desteklenmesi döneminde hayat boyu öğrenme programı adı altında birçok bileşeni (LDV, Eramus, Comenius vb) olan bir yapı söz konusuydu döneminde ise bunların hepsi Erasmus + adı altında birleştirilerek daha basitleştirilmiş bir yapıya kavuşmuştur. Bunun altında da KA1, KA2 ve KA3 olmak üzere 3 bileşen bulunmaktadır. Gençlik Programı Spor Jean Monnet Faaliyetleri

8 ERASMUS+ 1. Bireysel Öğrenme Hareketlikleri
Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 3. Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog: Gençlerle Gençlik Alanındaki Karar Alıcıların Buluşmaları Spor İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri Jean Monnet Faaliyetleri Jean Monnet Modülleri Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Jean Monnet’nin Kurum ve Derneklere Yönelik Desteği Jean Monnet Ağları Jean Monnet Projeleri

9

10 ERASMUS+ Erasmus LDV Comenius Grundtvig Hareketlilik
1. Bireysel Öğrenme Hareketlikleri Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Yükseköğretim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projesi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarına Destek Spor Jean Monnet Faaliyetleri Erasmus LDV Comenius Mavi kutucuklar dönemindeki program adları; sol taraftaki pembe kutucuklar ise yıllarında kullanılacak program isimleri Grundtvig Hareketlilik

11 Erasmus+ Hedef Kitlesi
Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar İşletmeler Eğitim çalışanları Örgün eğitim öğrencileri Yetişkin eğitimi öğrenicileri Gençler Gençlik çalışanları

12 Erasmus + Hangi Ülkelerde Uygulanacak?
Avrupa Birliği üyesi 28 ülke EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi 4 ülke: İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç AB adayı 2 ülke: Türkiye ve Makedonya Program Üyesi toplam 34 ülke

13 Erasmus +’ın Eğitim-Öğretime katkıları
İşgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna önem vererek; eğitim, öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, temel yeterlilik ve becerilerin seviyesini yükseltmek; Eğitim ve öğretim sağlayıcıları ile diğer paydaşlar arasındaki ulusötesi işbirliği aracılığıyla; eğitim ve öğretim kuruluşları seviyesinde kaliteyi iyileştirmek, yeniliğe ve uluslararasılaşmaya teşvik etmek; Eğitim-öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayat boyu öğrenme alanının, oluşmasını teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak; Dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik ederek, dillerin öğretimi ve öğrenimi konularında iyileşme sağlamak.

14 Mesleki Eğitim-Öğretimde Öncelikler
Ülkemizde, eğitim ve istihdam arasında ortaklıklar geliştiren projelerde (özellikle işletmeler ve sosyal ortaklar); Mesleki eğitim ve öğretim politikalarının ulusal, bölgesel veya yerel ekonomik gelişme stratejileri ile uyumlu hale getirilmesine, Potansiyel büyüme alanlarının ya da beceri eksiklikleri yaşanan alanların üzerine odaklanılmasına, Ortaöğretim sonrası veya yükseköğretim seviyesinde yeterliliklerin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) uygun olarak geliştirilmesine öncelik verilecektir. Projelerin yukardaki 3 maddeye önem ya da öncelik vererek hazırlanması gerekmektedir.

15 Erasmus + Key Action 1 – Hareketlilik
Key Action 2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Key Action 3 - Politika Reformlarının Desteklenmesi

16 ERASMUS+ Ana Eylem 1 (KA 1) Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Mesleki Eğitim Öğrencileri ve Personeli için Hareketlilik Projesi

17 Mesleki Eğitim Öğrencileri ve Personelinin Hareketlik Projesi
Aşamaları Nelerdir? (Proje süresi: 1 veya 2 yıl) Hazırlık (Uygulamaya yönelik düzenlemeler, katılımcı seçimi, ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar, katılımcıların hazırlanması), Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması Değerlendirme (Faaliyetlerin değerlendirilmesi, elde edilen öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması) Amaçları Nelerdir? Kişisel gelişim ve istihdam için öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak Çalışanların mesleki gelişimine katkıda bulunmak Yabancı dil gelişimi sağlamak Farklı kültürlerin tanınmasını olanaklı kılmak Uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı ve bir Avrupa vatandaşlığı ve kimliği duygusu oluşturmak Mesleki eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında çalışan kuruluşlara ilgiyi artırmak, onların kapasitelerini ve uluslararası niteliklerini geliştirmek, Mesleki, Örgün ve yaygın eğitim ile iş piyasası ve girişimcilik arasındaki bağları güçlendirmek Kazanılan yeterliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak

18 Mesleki Eğitim Öğrencileri ve Personelinin Hareketlik Projesi
Katılımcıları kimlerdir? Meslek Lisesi Öğrencileri Çıraklar Yeni Mezunlar (1 yıl içinde) Mesleki Eğitim Personeli (Öğretmen, Eğitmen, Yönetici, Rehberlik Uzmanı vb.) Yurtdışı faaliyetleri Staj Öğretmenlik/eğitmenlik , işe yerleşme, işbaşı eğitimi veya gözleme süreci Süresi 2 hafta-12 ay 2 gün-2 ay (yol hariç) Hibe Kalemleri (Birim maliyetler, uygun harcamalar) Kurumsal Destek, Bireysel Destek, Seyahat, Özel İhtiyaç Desteği, Dil Desteği, İstisnai Giderler Özel İhtiyaç Desteği

19 Ne idi? Ne oldu? Ne idi? Ne oldu? Hedef Grup & Süre
IVT (Temel Mesleki Eğitim Almakta Olanlar) 2 -39 hafta Mesleki Eğitim Öğrenicileri 2 hafta-12 ay PLM (İş Piyasasındaki Kişiler) 2-26 hafta Mesleki Eğitim Öğrenicileri (Mezuniyetten sonra en geç 1 yıl içinde staj) VETPRO (Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları) 1- 6 hafta Mesleki Eğitim Personeli (Öğretmenlik/eğitmenlik imkanı) 2 gün-2 ay Hibe Kalemleri Yönetim ve Organizasyon Kurumsal Destek (Tutar değişikliği) Seyahat (belge karşılığı) Seyahat (Mesafeye göre birim maliyet) Harcırah Bireysel Destek (Tutar değişikliği) Pedagojik, kültürel ve dil desteği (belge karşılığı) Dil Desteği (Öğrencilerin1 ay ve üzeri hareketliliklerinde-5 yaygın dil dışında-birim maliyet) Özel İhtiyaç Desteği İstisnai Giderler IVT : Initial Vocational Training (Temel Mesleki Eğitim Almakta Olan Kişiler) PLM : People in Labour Market (İş Piyasasındaki Kişiler) VETPRO : Vocational Education and Training Professional (Mesleki Eğitim ve Öğretim Uzmanları)

20 Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği
Kurumsal Destek Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olan her türlü harcama için; 100. katılımcıya kadar, her katılımcı için 350 € ; 100. katılımcıdan sonraki her katılımcı için 200 € Seyahat Refakatçiler dahil olmak üzere, katılımcıların yerleşik oldukları yerden yurtdışı faaliyet yerine gitmek ve dönmek için kullanılacak birim maliyet üzerinden hesaplanan tutarlar: 100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için; katılımcı başına 180 € 500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için; katılımcı başına 275 € 2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 € 3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 € 4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 € 8000 KM ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 € Seyahat mesafesi için Avrupa Komisyonu – Hesaplama Aracı Bireysel Destek Katılımcıların yurtdışı faaliyeti sırasında kullanacakları harcırahtır. Birim maliyet üzerinden hesaplanır. Ülke ve süreye göre değişir. Tablo Ulusal Ajansın internet sitesinde yayınlanacaktır. Özel İhtiyaç Desteği Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek harcamalar Belge karşılığı harcama Uygun harcamaların %100’üne kadar ek katkı Başvuru formunda gerekçelendirilme şartı Dil Desteği (Öğrenciler) Komisyon tarafından online hizmet sunulması planlanan beş dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca) dışındaki dilleri kapsar. 1 aydan uzun süren yurtdışı faaliyetine katılacaklar için kişi başı 150 € İstisnai Giderler Daha az imkana sahip öğrenicilerin projelere katılımını desteklemeye yönelik harcamalar Uygun harcamaların %100’üne kadar Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği Kurumsal destek hibesi, yüksek kalitede öğrenci ve personel hareketliliğini desteklemek amacıyla kuruluşların üstlendikleri her tür masraf için yapılan bir katkıdır. Örneğin: öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlamak; öğrenci ve personelin seçimi; öğrencilerin elde edecekleri eğitsel bileşenlerin tam olarak tanınmasını sağlamak için öğrenim anlaşmaları hazırlamak; personel için hareketlilik anlaşmaların hazırlanması ve tanınması; hem öğrenci hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık sağlamak - özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim için sektöre özel dil kursları; hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim; katılımcılara yönelik etkin rehberlik ve gözetim düzenlemelerinin sağlanması; işletmelerde staj kalitesini sağlamak için spesifik düzenlemeler. Projenin kurum tarafından uygulanma ve takip edilme kalitesi, nihai hibeye karar verildiğinde dikkate alınacaktır.

21 Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı
Hibe Ölçütleri Uygunluk (Max. 30 puan) Proje teklifinin; Program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amaçlarıyla uygunluğu Proje teklifinin, katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretmesi ortak kuruluşların kapasite ve uluslararası kapsamlarını güncellemesi Projenin Tasarımı ve Kalitesi (Max.40 puan) Projenin tüm aşamalarının açık, tam ve kaliteli olması Projenin amaçlarıyla ön görülen faaliyetler arasındaki uyum Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi Katılımcılar için yapılacak hazırlığın kalitesi Avrupa’nın şeffaflık ve tanınma araçlarının uygun kullanımı ve katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve geçerli hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin kalitesi Katılımcıların seçimi ve hareketlilik faaliyetlerine dahil edilmesi için yapılacak işlemlerin ve alınacak önlemlerin uygunluğu Diğer paydaşlar dahil proje ortağı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi Etki ve Yaygınlaştırma (Max. 30 puan) Proje çıktılarını değerlendirmek için yapılan faaliyetlerin kalitesi Projenin, devamında ve sonrasında katılımcılar ve proje ortakları ile yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projede doğrudan yer alan kurum ve bireyler dışındakilere yönelik potansiyel etkisi Proje çıktılarının ortak kuruluşlar içinde ve dışında yaygınlaştırılması, amaçlanan faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi Hibe alabilmek için; Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı Toplamda en az 60 puan

22 Başvuru Bir kurum bir dönemde yalnız bir kere başvuru yapabilir.
Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimine yönelik Hareketlilik projelerinde bir kurum, aynı dönemde başvuru yapan birkaç farklı konsorsiyumun ortağı olabilir. Başvuru yöntemi Ulusal Ajans’ın internet sitesinde yayınlanacaktır. Son başvuru tarihi: 17 Mart 2014, Brüksel saati: 12:00 (Türkiye saati: 13:00) Başvuru sırasında; Katılımcı Portalına (URF) kayıt için ECAS sisteminden kullanıcı adı ve şifre edinilmesi, Kuruluşun kaydedilmesi (Tüzel kişilik belgesi ve Finansal Yeterlilik Belgesi), Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC) alınması gerekmektedir.

23 Kuruluşun Katılımcı Portalına kaydı
PIC NUMARASI Kuruluşun Katılımcı Portalına kaydı (ECAS Sistemi) ORTAK KURULUŞLAR Gönderen Kuruluş: Mesleki eğitim öğrencileri ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden sorumludur. Ev Sahibi Kuruluş: Mesleki eğitim öğrencileri ve personelini kabul eden ve onlara bir faaliyet programı sunan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden faydalanan yurtdışındaki kurumdur. Aracı Kuruluş: İş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren bu kurum, Hareketlilik faaliyeti kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun bir ortağıdır. Ancak katılımcı gönderen bir kuruluş değildir. İki program ülkesi iki kurum zorunlu Konsorsiyum şeklinde yapılan başvurularda 3 mesleki eğitim veren kuruluş zorunlu KURUM TİPİ KAMU/ÖZEL

24 BAŞVURU FORMUNUN SUNULMASI
VERİ ONAYLAMA STANDART BAŞVURU FORMU SUNMA PROSEDÜRÜ ALTERNATİF BAŞVURU FORMU SUNMA PROSEDÜRÜ ONLINE BAŞVURU YAP BAŞVURU SUNUM ÖZETİ FORMU YAZDIRMA FORMU YAZDIR

25 PIC (personel identification code) numarasının alınacağı web sitesi

26 Tüzel kişilik formu (PIC kodu alınırken istenilen zorunlu belgeler)

27 Mali kimlik formu

28 ERASMUS+ Ana Eylem 2 (KA 2) Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
Stratejik Ortaklık

29 Erasmus + Key Action 2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği ...katılımcı kuruluşlar üzerinde, .....politika sistemleri üzerinde ve .... kişiler üzerinde pozitif ve uzun vadeli etkiler yaratması; ...kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal seviyede veya Avrupa seviyesinde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, transfer edilmesine ve/veya uygulanmasına yol açması beklenmektedir.

30 KA2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
Kişilere Etkisi: Daha yüksek inisiyatif ve girişimcilik duygusu; Yabancı dillerde daha yüksek yeterlilik; Daha yüksek seviyede dijital yeterlilik Sosyal, kültürel ve dilsel çeşitlilik konusunda daha fazla kavrama ve cevap verebilirlik; İstihdam edilebilirlik açısından daha iyi beceri seviyeleri ve yeni iş yaratılması (sosyal girişimcilik dâhil); Topluma daha aktif katılım; Avrupa projesi ve AB değerlerine karşı daha pozitif bir davranış şekli;

31 KA2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
Kişilere Etkisi: Avrupa ve ötesindeki beceri ve yeterliliklerin daha iyi kavranması ve tanınması Mesleki profilleri ile bağlantılı daha gelişmiş yeterlilikler (öğretme, öğretim, gençlik çalışması vb.); Ülkeler arasında eğitim, öğretim veya gençlik uygulamalarının, politikalarının ve sistemlerinin daha kapsamlı şekilde anlaşılması; Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki eğitim, diğer öğrenme şekilleri ile işgücü piyasası arasındaki iç bağlantıların daha iyi anlaşılması; Mesleki gelişim konusunda daha fazla fırsat; Günlük çalışmada daha fazla motivasyon ve tatmin

32 KA2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
Sistemlere Etkisi: dezavantajlı kişiler de dâhil herkes için daha fazla fırsat eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin iş dünyası ve toplum ile daha sıkı bağlara sahip olması girişimcilik, dil yeterlilikleri ve dijital becerilerin sağlanması ve değerlendirilmesinde iyileşme; yeterlilik ve niteliklerin tanınması, doğrulanması ve şeffaflığına ilişkin Avrupa referans araçlarının daha gelişmiş kullanımı

33 KA2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği
Sistemlere Etkisi: öğrenme çıktılarının kullanımının teşvik edilmesi; kamusal idarelerin yeni ve daha fazla sayıda bölgeler arası ve sınır ötesi işbirliği yapması; BİT’lerin ve açık eğitim kaynaklarının daha stratejik ve entegre şekilde kullanması; dil öğrenme konusunda daha fazla motivasyonu sağlayacak şekilde yenilikçi metodların uygulanması uygulama, araştırma ve politika arasında daha güçlü etkileşim.

34 Stratejik Ortaklık Nedir?
Yüksek kaliteli öğretim, öğrenme ve gençlik çalışmaları, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla; eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlar ile farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olan şirketler, kamusal otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği yapma fırsatını sunmaktır.

35 Stratejik Ortaklığın Amaçları Nedir
Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışmasında öğrenme arzının kalite ve uygunluğunu artırmak; Özellikle girişimcilik, dil ve dijital beceriler olmak üzere temel beceriler ve çapraz beceriler de dâhil, anahtar yeterliliklerin sağlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmek; Sağlanan öğrenimin ve yeterliliklerin işgücü piyasası ile uygunluğunu artırmak ve eğitim, öğretim veya gençlik çalışması alanlarının çalışma dünyası ile bağlarını güçlendirmek; Kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımlarını, işbirliğine dayalı öğrenmeyi ve eleştirel düşünmeyi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) stratejik kullanımını, açık eğitim kaynaklarını, açık ve esnek öğrenmeyi, sanal hareketliliği ve diğer yenilikçi öğrenme yöntemlerini destekleyerek eğitim, öğretim ve gençlik çalışması konusunda yenilikçi deneyimlerin başlatılmasını teşvik etmek;

36 Stratejik Ortaklığın Amaçları Nedir
Yapılandırılmış bölgeler arası ve sınır ötesi işbirliğini teşvik etmek: eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarının niteliksel gelişiminde yerel ve bölgesel kamu otoritelerinin bağlılığını güçlendirmek; Yeni pedagojik yaklaşımlar, BİT tabanlı metodolojiler ve Açık Eğitim Kaynakları da dâhil olmak üzere, başlangıç eğitimi ile sürekli eğitimin kalitesi ve kapsamını yenilemek ve artırmak suretiyle eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında çalışan veya aktif olan kişilerin mesleki gelişimini teşvik etmek; Özellikle stratejik gelişim, kurumsal yönetim, liderlik, öğrenim sağlama kalitesi, uluslararasılaşma, eşitlik ve içerme, spesifik gruplar için niteliksel ve hedef faaliyetler kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların kapasitelerini iyileştirmek;

37 Stratejik Ortaklığın Amaçları Nedir
Herkesin kaliteli öğrenmeden faydalanmasına izin vermek için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında eşitliği ve içermeyi geliştirmek ve toplumda dezavantajlı konumda olan grupların dışlanmasına engel olup katılımlarını teşvik etmek; Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını (sosyal girişimcilik de dâhil) geliştirmek için eğitim alanında girişimciliği teşvik etmek, bireylerin geleceğe yönelik öğrenme ve kariyer yolunu kişisel ve mesleki gelişimleri ile uyumlu bir şekilde desteklemek; Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği artırmak; Yeterliliklerin tanınması, doğrulanması ve şeffaflığına ilişkin Avrupa referans araçlarının kullanılması aracılığıyla örgün/yaygın eğitim ve öğretimin farklı seviyeleri ve türleri arasında öğrenicilerin geçişini kolaylaştırmak.

38 Stratejik Ortaklık - Mesleki Eğitimde Hangi Faaliyetler?
Yenilikçi uygulamaları test etmek, geliştirmek, uyarlamak üzere: Öğrenme çıktılarına göre yeterlilik standartlarının (yeniden) tanımlanması; Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) müfredatının ve tamamlayıcı öğrenme materyallerinin uyarlanması veya geliştirilmesi, MEÖ metotları ve pedagojik yaklaşımlar; özellikle kilit beceri ve temel yetenekler; dil yeterlilikleri; BİT kullanımı, Yeni staj uygulamaları ve işletme ve sanayide gerçek durum çalışmaları; işletme ve MEÖ kurumlarındaki öğrenci /personel arasında proje tabanlı ulusaşırı işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulanması,

39 Mesleki Eğitimde Hangi Faaliyetler?
İşyeri tabanlı öğrenme, sanal hareketlilik, açık eğitim kaynakları ve BİT imkanlarından daha iyi faydalanma (örn; işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak sanal laboratuvar/işyeri kurma) da dahil olmak üzere, yeni MEÖ materyal ve metotlarının temini ve geliştirilmesi, MEÖ öğretmen, eğitmen ve personelinin mesleki gelişimi ve profesyonelleşmesi için mesleki rehberlik ve danışmanlık metot ve araçları; MEÖ kurum/kuruluşlarının yönetimi ve liderliği MEÖ sağlayıcıları ile yerel/bölgesel meslek toplulukları arasında stratejik işbirlikleri MEÖ sağlayıcıları ile yükseköğretim kurumları ve tasarım, sanat, araştırma ve innovasyon merkezleri arasında yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek için işbirliği

40 Stratejik Ortaklık Kimler Başvurur?
Yükseköğretim kurumları okul/enstitü/eğitim merkezleri (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime kadar her seviyede) Kâr amacı gütmeyen kuruluş, dernek ve STK’lar Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal işletmeler (sosyal girişimler de dâhil) Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede kamu kurumları Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar Araştırma enstitüleri Vakıflar Ortak (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler Kültürel kuruluşlar (kütüphane, müze vb) Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurumlar Avrupa Gençlik STK’sı Gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın, gençlik çalışmaları konusunda aktif olan gruplar

41 Stratejik Ortaklık Uygunluk Kriterleri
Ortak sayısı: En az üç program ülkesinden üç ortak (Ortaklıkta sadece okullar var ise en az iki) Son başvuru tarihine uyulması: 30 Nisan 201…. / 12:00

42 Stratejik Ortaklık Uygunluk Kriterleri
Online Başvuru Yönteminin İzlenmesi: ECAS'a giriş ve kayıt olunması Tüzel Kişilik Belgesi Finansal Yeterlilik Belgesi PIC Kodu alınması Başvuru Formunun Ekleri ile yüklenmesi: Ortakların Vekaleti (Mandate) Doğruluk Bildirimi € üzeri bilanço vb. Proje Süresi: Gençlik Ortaklıklarında en az 6 en fazla 12 Ay Diğer Ortaklık Projeleri için 2-3 Yıl

43 Stratejik Ortaklık Proje Puanlama
İlgililik 30 Puan AB Politikaları Program Amaçları Sorun Analizi Gerçekçi Amaçlar, vs Proje Tasarım ve Uygulama Kalitesi 20 Puan Genel Proje Aşamalarının Kalitesi Projenin Kendi İç Uyumu Fizibilite Fayda Maliyet Analizi Proje Ekibinin Kalitesi/ İşbirliği Düzenlemeleri Tamamlayıcı ortaklık profili Sorumluluk Paylaşımı Farklı Eğitim Alanları Yeni Katılımcılar Etki / Yaygınlaştırma Proje Çıktılarının Kalite Kontrolü Katılımcılara Örgütlere vs Etkiler Yayım Dağıtım ve Paylaşım Sürdürüle bilirlik

44 Stratejik Ortaklık - Bütçe
Hangi kalemlerden bütçe talep edilebilir? Proje yönetimi ve uygulama Uluslar arası proje toplantıları Fikri çıktılar Çarpan etkili faaliyetler İstisnai giderler Özel ihtiyaç desteği

45 Stratejik Ortaklık - Bütçe
Proje yönetimi ve uygulama Koordinatör Kuruluş için aylık 500 € Ortak Kuruluş için aylık 250 € Birim Maliyet (Unit Cost) Aylık en fazla 2750 €

46 Stratejik Ortaklık - Bütçe
Uluslar arası proje toplantıları: Uygulama ve koordinasyon amaçlı olarak proje ortakları arasında katılımcı kuruluşlardan bir tanesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılara katılım. Seyahat ve harcırah giderlerine katkı Birim Maliyet km arası 575 € / 2000 km üzeri 760 € En fazla senelik €

47 Stratejik Ortaklık - Bütçe
3. Fikri çıktılar: Projenin fikri çıktılara, somut ürünlere ulaşabilmesi için personel gideri (müfredat, pedagojik malzemeler ve gençlik çalışması malzemeleri, Açık Eğitim Kaynakları, BT araçları, analizler, araştırmalar, eşli öğrenme yöntemleri vb.) Birim Maliyet Personel giderleri tablosu Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak kazanacak nitelik ve nicelikte olmalıdır.

48 Stratejik Ortaklık - Bütçe
4. Çarpan etkili faaliyetler: Proje tarafından gerçekleştirilen fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve uluslararası konferansların/seminerlerin/etkinliklerin düzenlenmesine yönelik harcamalara katkı. Yerel katılımcı 100 €/uluslararası katılımcı 200 € En fazla € Fikri çıktılar mecburiyeti

49 Stratejik Ortaklık - Bütçe
5. İstisnai giderler: Alt sözleşme (%75 destek) Ortaklar tarafından sunulamayan hizmetler En fazla € Proje uygulaması sırasında yapılan alt hizmet alımı için yapılan sözleşmeler

50 Stratejik Ortaklık - Bütçe
6. Özel ihtiyaç desteği: Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ilave harcamalar

51 Stratejik Ortaklık - Mesleki Eğitim
Örnek Proje: AÇIK EĞİTİM KAYNAKLARI (OER) İtfaiyeciler yanan binaların içerisinde yangına müdahale ederlerken ölebilir veya yaralanabilir. Yanan binaların içinde kritik durumlarda ne yapılması gerektiği üzerine özel olarak tasarlanmış uygulamalı bir eğitim, ölümcül kazaları engelleyebilir. Stratejik Ortaklık, en gelişkin metodoloji ve teknolojiye dayalı bir öğrenme paketi oluşturur. Nihai sonuç, erken ve etkin bir acil durum müdahale kapasitesi oluşturmak amacıyla bir müdahalenin başlangıç aşamasında yangınla mücadele stratejisi ve taktiklerine ilişkin tamamlayıcı nitelikte eğitim sunan karma bir e-öğrenme programıdır. E-öğrenme uygulamalı alıştırmalarla birleştirilmiştir. Stratejik Ortaklık, yangın ve kurtarma hizmetlerini, kamu güvenliğinden sorumlu kamu kuruluşlarını ve tabii ki Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarını kapsamaktadır.

52 Stratejik Ortaklık - Mesleki Eğitim
Örnek Proje: YARATICILIK VE YENİLİK Küçük ve orta ölçekli işletmeler her zaman acımasız piyasa rekabeti ile başa çıkacak uygun kaynaklara veya stratejik vizyona sahip olmasa da beceri geliştirme ve yeniliğin zorlukları ile yüz yüze gelmektedir. Stratejik Ortaklık kurumsal gelişimi ve ürün yaratmayı kolaylaştıran metodolojiler, araçlar ve kavramlar transfer edip uygulamak suretiyle küçük işletmelerin içinde yaratıcı ve yenilikçi bir kültürün yayılmasını desteklemektedir. Yaratıcı sektörlerden ortaklar ve Yükseköğretim Kurumları, diğer ortakların yaratıcı düşünceyi kendi kuruluşlarında nasıl başarılı bir şekilde uygulayacaklarını öğrenmelerine ve yenilik ve değişim kapasitesini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Somut bir çıktı, başarı vakalarının eski analizlerine ve metodolojilere dayanan yaratıcılık ve yenilik geliştirme ile ilgili özel olarak tasarlanmış eylem planlarının üretimidir. Ortaklık yaratıcı sektörleri, küçük ve orta ölçekli işletmeleri, işveren derneklerini, ticaret, sanayi veya esnaf odalarını kapsamaktadır.

53


"ERASMUS+ GENEL TANITIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları