Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MANİSA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. MANİSA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PLANLI OKUL GELİŞİM MODELİ ve OGYE MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 Okul Geliştirme Çalışmalarının Yasal Dayanakları
*Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu “Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi” (Tb.Der.2506) ile başlamıştır. (1999) *Uygulamaya dönük çok sayıda genelge ve 2 yönerge daha yayımlanmıştır. ( ) MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

3 Okul Geliştrime Çalışmalarının Yasal Dayanakları
*Merkez ve Taşra Teşkilatı TKY Uygulama Projesi (2002) *İlköğretim Yönetmeliğinde de TKY yerini almıştır. (2003) *TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi (2005) MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4 Okul Geliştrime Çalışmalarının Yasal Dayanakları
Ayrıca *5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003) *DPT Tarafından “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. (2005) MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

5 MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Plânlı Okul Gelişimi yaklaşımında temel amaç; eğitim ve öğretimin niteliğinin ve öğrenci başarısının artırılması, okulun fiziksel yapısının geliştirilmesi ve okulların günden güne daha iyiye, daha güzele doğru bir gelişim göstermesini sağlamaktır. Böylece “Kendi kendini geliştiren, yenileyen, değerlendiren ve sorgulayan okul...” anlayışı hakim kılınacaktır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

6 MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Planlı Okul Gelişim Modeli ile okullar paylaşımcı yönetim anlayışı, işbirliğine dayalı çalışma sistemi ve sürekli gelişim anlayışını benimserler. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

7 MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Okul Gelişim Süreci Basamakları  Planlı Okul Gelişimi; “Okul Gelişim Süreci Basamakları” izlenerek sağlanmalıdır. v Okul Gelişim Süreci Basamakları, birbirini takip eden on basmaktan meydana gelmektedir. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

8 Okul Gelişim Basamakları
1. Basamak : Okul Gelişimi Yönetim Ekibinin Kurulması 2. Basamak :Okul Gelişimi Hedefleri Ve Stratejik Plânlama 3. Basamak : Anketlerin Yapılması 4. Basamak : Yıllık Okul Gelişim Plânlarının Hazırlanması 5. Basamak :Öncelikleri Belirleme ve Çalışma Gruplarının Kurulması 6. Basamak :Gurupların Çalışma Plânlarının Hazırlanması 7. Basamak : Yıllık Okul Gelişim Plânlarının Uygulanması 8. Basamak : Değerlendirme ve Düzeltmelerin Yapılması 9. Basamak : Düzeltilmiş Okul Gelişim Plânının Uygulanması 10.Basamak : Son Değerlendirme ve Rapor Yazılmasıdır MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

9 Şimdi biraz önce sıraladığımız Okul Gelişim Süreci basamaklarını kısaca açıklayalım.
MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

10 1- OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİNİN KURULUŞU
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE), Okul Gelişim Modelinin birinci basamağıdır. Okul toplumunu temsilen Plânlı Okul Gelişimi’nden sorumlu bir ekiptir. Her öğretim yılı için hazırlanacak Okul Gelişim Plânı’nın hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

11 OGYE’ NİN KURULUŞ ESASLARI:
OGYE; demokratik bir seçimle; bir önceki öğretim yılının Mart ayı içersinde, düzenlenecek ön seçim ve bunu izleyen genel seçimle kurulur. ( OGYE’nin hazırlayacağı “Okul Gelişimi Plânı” ilgili öğretim yılı başında uygulanacağı için OGYE bir önceki yılın Mart ayında kurulur) MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

12 Okul Gelişimi Yönetim Ekibinin Görev Tanımları
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE), Okul Gelişim Modelinde yapılacak çalışmalar için çeşitli önerilerde bulunulacak bir danışma komisyonu değildir. (OGYE) Okul Müdürünün liderliğinde çalışarak okulun gelişimini plânlayan, plânlanan çalışmaları uygulayan, çalışmalarda gerekli okul içi ve dışı koordinasyonu ve organizasyonu yürüten bir çalışma grubudur. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

13 Okul Gelişim Yönetim Ekibi
Aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirecektir. Aşağıda belirtilen görevleri gerçekleştirecektir. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

14 OGYE’NİN GÖREVLERİ 1. OGYE, okul gelişim sürecinin yönetiminde okul toplumunu temsil eder. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

15 OGYE’NİN GÖREVLERİ 2. Bakanlık kanalıyla gönderilen ödenekler, okulda düzenlenen kermes, fuar gibi etkinliklerden elde edilen gelir, veli desteği, hayırsever vatandaşların katkısı, okul çevresindeki kuruluşların yardımları gibi çeşitli yollarla sağlanan mali kaynakları kullanarak “Okul Bütçesi”ni hazırlar ve yönetir. Okulun gelirlerinin, okulun gelişimine en fazla katkıda bulunacak alanlarda kullanılabilmesi için gerekli plânlamaları yapar. Okulun parasal kaynaklarının kullanımında yapılan harcamalar konusunda okul toplumunu ve velileri bilgilendirir. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

16 OGYE’NİN GÖREVLERİ 3. OGYE, Okul Gelişim Plânını stratejik plana uygun olarak hazırlar ve bu plânı uygular. 4. OGYE, Okul gelişim sürecinde yer alacak olan alt “Çalışma Grupları”nı kurar, bu grupları plânlama süreci ile ilgili olarak bilgilendirir ve çalışmalarına rehberlik eder. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

17 OGYE’NİN GÖREVLERİ 5. Okulun mevcut durumunun belirlenmesi için gerekli bilgileri toplar ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulan çalışma alanlarını belirler. 6. Plânlı okul gelişimi içerisinde yer alan diğer okulları (özellikle bu uygulamayı çok iyi başaran okulları) ziyaret edip onlarla görüş alış verişinde bulunur. 7. “Okul Gelişim Süreci” ile ilgili olarak; okul personelini, velileri ve öğrenci gruplarını bilgilendirir. Bu amaçla; çeşitli toplantı, panel, seminer vb. düzenler. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

18 OGYE’NİN GÖREVLERİ 8. Anketler uygular, görüşmeler yapar, anket ve görüşme formlarını değerlendirir, değerlendirme sonuçlarını okul personeline, velilere ve öğrencilere duyurur. 9. Anketlerle belirlenen konular arasından, ilgili öğretim yılının okul gelişimi için öncelik taşıyanları belirler. 10. Çalışma gruplarının plânlama ve uygulamalarını organize eder ve her çalışma grubunun hazırladığı “Çalışma Plânlarının”, “Yıllık Okul Gelişim Plânı”na uygun olup olmadığını kontrol eder. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

19 OGYE’NİN GÖREVLERİ 11. Çalışma gruplarının gerçekleştirecekleri çalışmaları koordine eder. 12. Okul Gelişim Plânı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların “Biçimlendirici Değerlendirmesini” yapar ve alınan sonuçlar doğrultusunda plân üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

20 OGYE’NİN GÖREVLERİ 13. Düzeltilmiş Okul Gelişim Plânı’nın öğretim yılı sonunda “Son Değerlendirmesini” yapar. Gerçekleştirilemeyen hedefler, nedenleri ile belirlenir ve değerlendirme sonuçları bir sonraki yılın gelişim plânının hazırlanmasında dikkate alınır. 14. Okul personelinin ihtiyaçlarına yönelik olarak okulda hizmet içi eğitim (kurs, seminer, toplantı vb.) çalışmaların organizasyonunu yapar. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

21 OGYE’NİN GÖREVLERİ 15. Okul Gelişim Raporunu hazırlar. Raporu okul toplumunun bilgilendirilmesine sunar ve öğretim yılını izleyen Temmuz ayı içinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bakanlığımızın ilgili birimlerine ulaşacak şekilde gönderir. 16. Okul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirir. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

22 Kimlerden Oluşur? Okul Gelişim Yönetim Ekibi
MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

23 3- Öğretmen (En az iki kişi) 4- Rehber Öğretmen
1- Okul Müdürü (Başkan) 2- Müdür yardımcısı 3- Öğretmen (En az iki kişi) 4- Rehber Öğretmen 5- En az bir tane destek pers. 6- Öğrenci (En az iki kişi) 7- Veli (En az iki kişi) 8- Okul Aile Birliği temsilcisi 9-Okulun bulunduğu mahallenin Muhtarı 10-Sanayi ve Ticaret odalarının birer temsilcisi 11-Sivil Toplum örgütlerinden seçilen bir temsilci MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

24 Okul Gelişim Yönetim Ekibi
Üyelerinin Görevleri Nelerdir? MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

25 Okul Müdürü *Okul gelişiminin sürekliliğinden sorumludur.
*Plânlı Okul Gelişimi için gerekli plânlama, organizasyon ve görevlendirmeleri yapar, *İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlar, *Okul-üniversite iş birliğini sağlar, *Okul personelinin mesleki gelişimini destekler. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

26 Rehber Öğretmen: *Okul Gelişim Süreci Basamakları içerisinde yapılacak
her türlü çalışmanın plânlaması, organizasyonu ve .yürütülmesinden sorumludurlar. *Memnuniyet anketlerinin her yıl uygulanmasını ve Okul .Gelişim Planının Hazırlanmasını sağlar *Ekip üyelerinin kişisel özelliklerine uygun ekiplerde görev almasını sağlar. *OGYE üyesi diğer öğretmenlerin yapacağı görevleri yapar. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

27 Öğretmenler: * Plânlı Okul Gelişiminde okulun öğretim kadrosunu temsil ederler. * Okul Gelişim Süreci Basamakları içerisinde yapılacak her türlü çalışmanın plânlaması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumludurlar. * Çalışma Gruplarının amaca yönelik olarak etkili bir şekilde plânlarını uygulamalarında onlara rehberlik ve liderlik yaparlar. * Çalışma Gruplarının plânladıkları çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlarlar. * Çalışma Gruplarının plânlamalarındaki zamanlamayı izlerler. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

28 Destek Personeli: * Okul çevresini, binasını, fiziki kaynaklarını,
ekipmanlarının güvenliğini, düzenini, temizliğini ve etkili kullanımını sağlar. * Okul-çevre temizliği ve güvenliğine yönelik çalışmaları düzenler ve yürütür. * Okul eşyalarının ve ekipmanlarının korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik yapılacak çalışmaları düzenler. * Okulun fiziki mekanlarının kullanımını düzenler. * Okulun güvenliğine yönelik çalışmaların organizasyonunda . . rol alır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

29 Veli *Okul-çevre ve okul-veli iş birliğini geliştirirler.
*Okulun çevre ve veliler ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları organize edip yürütürler. *Okulun fiziki kaynaklarının geliştirilmesine önderlik ederler. *Okulun tanıtım çalışmalarını organize ederler. *Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip gerekli desteğin bu . öğrencilere sağlanması çalışmalarını yürütürler. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

30 Öğrenci * Okul gelişimine yönelik çalışmalarda öğrencileri temsil ederler. * Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletirler. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

31 Okul Aile Birliği Temsilcisi
*Okulun parasal kaynaklarının geliştirilmesine ve bu kaynağın en verimli şekilde kullanılmasına katılır. *Velilerin parasal desteğini sağlamak için uygun düzenlemeleri yapar. *Okulun parasal kaynaklarının kullanımı sonunda yapılan harcamaları gösteren mali raporların velilere duyurulması . için gerekli düzenlemeleri yapar. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

32 Okul Aile Birliği Temsilcisi
* Okul-çevre ve okul-veli iş birliğini geliştirir. * Okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini düzenleyip yürütür. * Öğrenci başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bütün velilere duyurulmasında ve veli desteğinin sağlanmasında rol alır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

33 Sivil Toplum Örgütlenmelerinden Seçilen Temsilci
Mahalle Muhtarı Sivil Toplum Örgütlenmelerinden Seçilen Temsilci Sanayi/Ticaret Odaları Temsilcileri Okul Gelişim Süreci Basamaklarının teknik çalışmaları kapsayan bölümlerine katılmazlar. Gelişim hedeflerinin belirlenmesi, kaynakların kullanımında önceliklerin belirlenmesi, gelişim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirilmesi gibi çalışmalara gözlemci olarak katılırlar, fikir belirtirler ve kararların alınmasında oy kullanırlar. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

34 2. STRATEJİK PLANLAMA VE OKUL GELİŞİM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
Stratejik Plân, okulun gelişim hedeflerini ve okul gelişiminde izlenecek stratejileri ortaya koyan ve okula vizyon kazandıran bir plândır. Stratejik Plân, yapılacak çalışmalara yön verecek, önceliklerin tespitine yardımcı olacak ve okulun sürekli gelişimini garanti altına alacaktır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

35 Ayrıca, stratejik plân içerisinde okulun ilkeleri, değerleri, yargıları, misyonu, vizyonu ve değer ölçütleri bulunacağı için okul gelişiminden beklenenler stratejik plân ile açığa kavuşacaktır. Stratejik Plân okula kimlik kazandırır. Her ne kadar okullar aynı sistemin birer parçaları olsalar da, her okul, içinde bulunduğu çevre şartlarındaki farklılıklar ve değişen öğrenci ihtiyaçları nedeniyle diğerinden farklıdır. Bütün bu farklılıklarla gelişim hedefleri ayrı olabilmektedir. Okuldaki eğitim-öğretimin kalitesinin, öğrenci başarısının artışına yönelik olması gerekir. Bu başarı kontrol edilmelidir. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

36 3. İhtiyaç Analizi OGYE Her yıl “İhtiyaç Analizi” için anketler uygular, görüşmeler yapar, anket ve görüşme formlarını değerlendirir, değerlendirme sonuçlarını okul personeline, velilere ve öğrencilere duyurur. İhtiyaç analizi ile belirlenen konular arasından, ilgili öğretim yılının okul gelişimi için öncelik taşıyanları belirler. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

37 4-YILLIK OKUL GELİŞİM PLÂNI’NIN HAZIRLANMASI
Okul Gelişim Yönetim Ekibi tarafından stratejik plân esas alınarak öğretim yılının başında “Okul Gelişim Plânı” hazırlanır. Plânın hazırlanması ve uygulanması, OGYE’nin sorumluluğundadır. Okul Gelişim Plânı, yapılacak çalışmaların hangi tarihte başlayıp hangi tarihte tamamlanacağını gösteren bir uygulama plânıdır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

38 Okul Gelişim Planının 3 temel işlevi vardır.
1- Gelişimi yönetir. 2- Sorumlulukları paylaştırır. 3- Kaynakların kullanımına açıklık kazandırıp verimliliği arttırır Gelişim plânı düzenlenecek özel gündemli bir öğretmenler kurulunda öğretmenlerin görüşüne, özel amaçlı bir veli toplantısında ise velilerin görüşüne sunulmalıdır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

39 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Gelişim Planı
Yıllık çalışma planı örneği İlköğretim Okulu /Lisesi / Kurumu 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Gelişim Planı Sıra No Stratejik Amaç No Hedef No Çalışmanın Adı Sorumlu Ekip Başlangıç ve Bitiş Tarihi Tahmini Bütçe Açıklamalar MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

40 5-Öncelikleri Belirleme ve Çalışma Gruplarının Kurulması:
OGYE Okul Gelişim planında yer alan çalışmaların hangilerinin öncelikli olarak yapılması gerektiğini ve hangi guruplar tarafından yapılacağını belirler. Planda yer alan bir amacı gerçekleştirmek için Birden fazla ekip kurulabilir. Ekipler oluşturulurken ekip üyelerinin kişisel özellikleri de göz önüne alınmalıdır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

41 Çalışma Ekiplerinin Kurulması:
* Okulda kurulacak ekip sayısını OGYE belirler. * Ekipte yer alacak kişi sayısı 3-8 kişidir. * Ekip üyeleri öğretmen, veli, öğrenci olabilir. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

42 6-Çalışma Gruplarının Yıllık çalışma planlarını Hazırlamaları
Oluşturulan yıllık çalışma ekipleri “Okul Gelişim Planı”na bağlı olarak kendi yıllık çalışma planlarını oluşturarak OGYE teslim ederler. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

43 Kriter Ekipleri Yılık Çalışma Planı
TEMA 1: OKUL- VELİ İŞBİRLİĞİ Sorumlu Ekibin Adı OKUL VELİ İŞ BİRLİĞİ EKİBİ Stratejik Amaç 1:……… Okul – Veli – Çevre İşbirliğini ve İletişimini Arttırmak Stratejik Hedef 1.1: Her yıl veli ve aile eğitim seminerleri düzenleyerek veli –okul işbirliğini %15 artırmak. Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlanmama nedeni Öneriler Faaliyet 1.1.1 Veli ve aile eğitim Seminerleri düzenlemek 14/02/2011 31/12/2011 OGYE EKİBİ 500 3 ‘er ve 6’şar Aylık olarak yapılan Çalışmaları izlemek ve raporlaştırmak 2011 de 1 seminer 2012 de1 2013 de1 2014 de 1 (..)Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi Faaliyet 1.1.2 Velilerin Memnuniyeti sağlanarak veli katılım oranının artırmak. Veli Katılımlarını 2011 de %60 2012 %70 2013 %80 2014 %85 ê çıkarmak Kriter Ekipleri Yılık Çalışma Planı MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

44 7. YILLIK OKUL GELİŞİM PLÂNI’NIN UYGULANMASI
Gelişim Plânının uygulanması, çalışma grupları tarafından gerçekleştirilir. Her çalışma grubu, plânlamasını yaptığı çalışmayı gerçekleştirmekle sorumludur. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

45 7. YILLIK OKUL GELİŞİM PLÂNI’NIN UYGULANMASI
Okul Gelişim Yönetim Ekibi çalışma gruplarına destek hizmeti verir. Ayrıca, çalışma grupları arasında, çalışma grupları ile okul yönetimi arasında ve okul dışındaki kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacaktır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

46 DEĞERLENDİRME VE DÜZELTME
8. BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME VE DÜZELTME Okul Gelişim Planının birinci değerlendirmesi OGYE tarafından I. Dönem sonunda yapılacaktır. Değerlendirmede planın aksayan yönleri tespit edilecek ihtiyaç duyulan eklemeler ve çıkarmalar yapılacaktır. Sonuçlarına göre de OGP (Okul Gelişim Planı) üzerinde gerekli düzeltmeler OGYE tarafından yapılacaktır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

47 Biçimlendirici Değerlendirme
MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

48 8. Düzeltilmiş Gelişim Planının Uygulanması
Biçimlendirici değerlendirme sonunda elde edile bilgiler dikkate alınarak Okul Gelişim Planı düzeltildikten sonra VII. Basmakta açıklanan uygulama esasları aynen bu basmakta da sürdürülerek uygulanacaktır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

49 9. Düzeltilmiş Gelişim Planının Uygulanması
Biçimlendirici değerlendirme sonunda elde edile bilgiler dikkate alınarak Okul Gelişim Planı düzeltildikten sonra VII. Basmakta açıklanan uygulama esasları aynen bu basmakta da sürdürülerek uygulanacaktır. MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

50 10. Son Değerlendirme ve Rapor Yazımı
1-Yapılan çalışmaların okul gelişimine katkılarını belirlemektir. 2-Değerlendirmeden elde edilen bilgiler ile gelecek yılın planlamalarına ışık tutmaktır Rapor MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

51 Belli bir hedefi olan ve bu hedefe ulaşmak için bir araya gelenler, hedeflerine daha kolay ve çabuk ulaşırlar Teşekkür Ederiz İl Kalite Temsilcileri MANİSA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


"T.C. MANİSA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları