Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.trrozturk@istanbul.edu.tr, drrozturk@gmail.comdrrozturk@gmail.com

2

3 3 Aşılar? Pek çok viral hastalığa karşı henüz aşı geliştirilememiş Hızlı mutasyon (retrovirusler) Aşılarla ilgili diğer sorunlar “Reassortment” (influenza) Yeni ve yeniden önem kazanan hastalıklar – Kırım Kongo, Hantavirus Aşı geliştirmek yılları almaktadır Bağışıklığı bozan hastalıklarda artış (AIDS, kancer, transplantasyon ) Antiviral İhtiyacı?

4 4 Viral enzimler Nukleik asit polimerazlar DNA-bağımlı DNA polimeraz - DNA virusler RNA- bağımlı RNA polimeraz - - RNA virusler RNA bağımlı DNA polimeraz (RT) - Retrovirusler Proteaz (retrovirus) Integraz (retrovirus) Nöraminidaz (orthomyxovirus)

5 Adsorbsiyon Antikorlar penetrasyon soyulma erken proteinler nükleik asit sentezi geç proteinler ve işlenme toplanma amantadine nükleozit analogları ve RT inhibitörleri proteaz inhibitörleri

6 Acyclovir (valacyclovir, famciclovir, ganciclovir) Zidovudine (vidarabine, cytarabine, idoxuridine) Viral TK Hücre kinazları Aktif form polimeraz inhibisyonu

7 Virus penetrasyonu ve “uncoating” blokajı Amantadin, Enfuvurtid Virus DNA polimeraz inhibisyonu Asiklovir, foskarnet, gansiklovir Virus RNA polimeraz inhibisyonu Foskarnet,ribavirin Virus revers transkriptaz inhibisiyonu Zidovudin, didanozin, zalsitabin, lamivudin, stavudin, nevirapin, delavurdin, efavirenz Virus poroteaz inhibisiyonuİndinavir, ritonavir, saküinavir, nelfinavir Virus nöraminidaz inhibisyonu Zanamivir, oseltamivir Antivirallarin etki mekanizması

8 AntiviralEtki mekanizması Farmako- kinetik Yan etkilerKlinik kullanım Ek bilgiler AsiklovirGuanozin analogu: anormal GTP DNA replikasyonunu bloke eder; virus DNA polimeraz inhibisyonu 1)İV, oral, topikal, 2)Renal atılım Nefrotoksik: böbrek tubuluslarında birikim Nörotoksik: Konfüzyon, letarji, konvülizyon 1)HSV 1,2 2)VZV Herpes infekte hücrelerce sentezlenen viral timidin kinazla fosforillenip aktiflenir. CMV ve EBV’ye etkili değildir KİT’da CMV profilaksisinde kullanılabilir Famsiklovir, Valasiklovir Asiklovir ile benzer Oral absorbsiyon daha iyidir: daha yüksek düzeyler ve güçlü etki MSS: baş ağrısı, baş dönmesi 1)Zona 2)HSV

9 AntiviralEtki mekanizması Farmako- kinetik Yan etkilerKlinik kullanım Ek bilgiler Gansiklovirİnsan timidin kinazı ile aktiflenir; aktif trifosfat formu viral DNA sentezini bloke eder 1)İV, 2)Renal atılım Asiklovirden daha toksik (insan TK ile aktiflenir) 1)Nötropeni 2)Trombo-sitopeni 1)CMV : tedavi ve profilaksi HSV, VZV ve EBV’e etkili; toksik nedenle kullanılma z Valgan- siklovir OralCMV+++, HSV+ FoskarnetPirofosfat analogu; Viral DNA polimeraz ve RT’i inhibe eder 1)İV, 2)Renal atılım 1)Geri dönüşlü nefrotoksisite, 2) Anemi 3)Metabolik anormallikler, 4)MSS yan etkileri 1)CMV 2)HSV: asiklovir dirençli SidofovirSitozin analogu; viral DNA polimerazı inhibe eder İV1)Nefrotok-sisite, 2)nötropeni CMV+++, HSV+ BK ve JC virus± Nefrotoksi site, nötropeni

10 AntiviralEtki mekanizması Farmako- kinetik Yan etkilerKlinik kullanım Ek bilgiler VidarabinGuanozin analagu İV; Renal atılım Anoreksi, bulantı, kusma; Kİ süpresyonu HSV; VZV (Asiklovir kadar etkili değil) HSV, VZV ve EBV’e etkili; toksik nedenle kullanılmaz TrifluridinTimidin nükleozid analogu Göz damlası Sadece topikal kullanılır; İV ciddi toksisite HSV keratiti İdoksiuridinHSV keratiti DokosanolTopikalHSV PensiklovirTopikalHSV

11 Nöraminidaz inhibisyonundan sonra, ‘flu hemaglutinin sialik asit vd virus partiküllerine bağlanır: virüsler kümeleşir veya virus solunum yolu mukuslerine yapışır İnfluenzaya etkili antiviraller

12 Viral nöraminidaz hücre yüzeyinden sialik aisti uzaklaştırır ve virus serbest kalır

13 13 Virus hemaglutinini yeni virus partikülünü hücre yüzeyinde sialik asite yapıştırır Virus nöraminidaz inhibisyonundan sonra infekte hücreden kurtulamaz

14 AntiviralEtki mekanizması Farmako- kinetik Yan etkilerKlinik kullanım Ek bilgiler OseltamivirNöraminidaz inhibitörü Oral>%2 Baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, vertigo İnfluenza A/B tedavi ve profilaksisi HSV, VZV ve EBV’e etkili; toksik nedenle kullanılmaz ZanamivirNöraminidaz inhibitörü Nazal sprey; Oralinhal er Bronkospazm, epsitaksis İnfluenza A/B tedavi ve profilaksisi KOAH ve astımda kullanılmaz PeramivieNöraminidaz inhibitörü İVOral alamayan ciddi gripli hastalar Amantadin ve Rimantadin İnfluenza A “uncoating “ inhibisyonu Oral;MSS:anksiyete, konvülziyon; Ağız kuruması, idrar retansiyonu; teratojenik İnfluenza ADirenç yüksek

15  Influenza A ve B için etkin nöraminidaz inhibitörleri  Zanamivir : Inhalasyon, 2x10 mg, 5 g › Bronkospazm yan etki riski var  Oseltamivir : PO, 2x75 mg, 5 g › Bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı ; nadiren deliryum ye var  Etkinlik için yakınmaların başlamasından sonraki 48 saat içinde başlanmalı  Kemoprofilaksi :  Oseltamivir (75 mg/gün,po) / zanamivir (10 mg/gün, inhalasyon) %84 -% 89 koruma (influenza A ve B), 10 gün   Peramivir: Ciddi seyirli olgularda İV

16 AntiviralEtki mekanizma sı Farmako- kinetik Yan etkilerKlinik kullanımEk bilgiler İnterferon alfa 2b; Pegile interferon RNA sentezini inhibe eden proteinlerin oluşumu; İV, İM, SC Grip benzeri tablo; Nötropeni, anemi, Trombostopeni, Nörotoksisk, konfüzyon, baş dönmesi Kronik HBV, HCV, HPV:kondiloma aküminatum Lamivudin, Adefovir, Entekavir, Tenofovir Hepatit B (HIV: Lv, Tf) RibavirinOral, İV Hepatit C (İFN ile birlikte); RSV? Hemorajik ateşler ( Lassa ateşi, Kırım Kongo ateşi?, Hantavirus pulmoner sendrom

17

18 Nukleozid RT inhibitörleri Zidovudine (ZDV,AZT) * Didanosine (ddT) Zalcitabine (ddC)* Abacavir Stavudine (d4T) Lamivudine (3TC) Non-nukleozid RT inhibitörleri Nevirapine, Efavirenz, Delavirdine Loviride Nukleotid RT inhibitör Adefovir Proteaz inhibitörleri Saquinavir, Ritonavir, İndinavir Nelfinavir Füzyon inhibitörleri Enfuvirtide İntegraz inhibitörleri Raltegravir Maturasyon inhibitörleri Bevirimat

19 Tedavi edilebilir patojen virüslere etkili antiviraller

20

21  Yüzeyel-Deri, deri altı › Malassezia furfur, Dermatofitler(Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton), Sporothrix schenckiii  Sistemik › Candida, Crytococcus, Aspergillus, Mucor/Rhizopus, Fusarium, › Dimorfik mantarlar: Blastomyces dermatidis, Histoplasma capsulatum,Coccidioides immitis

22 Griseofulvin Nystatin 5- flucytosine miconazole ketoconazole terbinafine fluconazole Amphotericin B itraconazole Abelcet Amphocil AmBisome Echinocandin, pneumocandin, pradimidin, nikkomycin voriconazole, posakonazol,….. 1950 19601970 1980 19902000 Antifungaller

23 Antifungallerin etki mekanizması

24

25 AntifungalEtki mekanizması Farmako- kinetik Yan etkilerKlinik kullanımEk bilgiler Amfoterisin BMantar membran geçirgenliğini porlar oluşturarak bozar İVNefrotoksik Akut febril reaksiyon, Hipokalemi Anemi Uygulama alanında flebit Ciddi sistemik fungal enfeksyonlar (Candida, Crytococcus, Aspergillus (A.terreus hariç), Mucor, Fusarium, Dimorfik mantarlar Nefrotoksis te takip edilir(Üre, kreatinin) Lipid formların nefrotoksi- sitesi daha az FlukonazolSitokrom P40 enzimlerini bloke ederek ergosterol sentezini bozar Oral, İV Bulantı, Deri döküntüsü, Baş ağrısı, Hepatotoksi- site Candida enf ( C.glabrata, C.krusei hariç); Crytococcus enf, Dimorfik mantarlar (S.schenckii hariç)

26 AntifungalEtki mekanizması Farmako- kinetik Yan etkilerKlinik kullanımEk bilgiler İtrakonazolSitokrom P40 enzimlerini bloke ederek ergosterol sentezini bozar Oral, İV Bulantı, Deri döküntüsü, Baş ağrısı, Hepatotoksi-site Mayalar( C. glabrata?,); Küfler( Fusarium ve Mucor hariç) Dimorfik mantarl VorikonazolSitokrom P40 enzimlerini bloke ederek ergosterol sentezini bozar Oral, İV Fotofobi, Deri döküntüsü, Hepatotoksi-site, Geçici körlük CYP3A4 inhibisyonu (siklosporin, takrolimus, sirolumus etki ve toksisitesini artırır Mayalar, Küfler (Mucor hariç), Dimorfik mantarlar (Sschenckii hariç) PosakonazolSitokrom P40 enzimlerini bloke ederek ergosterol sentezini bozar Oral; Yağlı gıdalar emilimini  CYP3A4 inhibisyonuMayalar, Küfler Amfoterisn B gibi geniş spektrumlu Tedavi ve profilaksi

27  Etki spektrumu › Candida sp (flukonazol-dirençliler - C krusei- dahil), dimorfik mantarlar › İnvasive aspergillozda Amp’ye göre daha az toksik  IV/Oral : 400 mg/g(oral emilim iyi; biyoyrarlanım %90)  İtrakonazole göre proteine daha az bağlanır; metabolizması hepatikdir  Memeli CYP3A4 inhibisyonu yapar › Vorikonzaol başlananlarda cyclosporine, tacrolimus, HMG-CoA reduktaz inhibitötrlerinin dozu azaltılır › Döküntü, hepatotoksisite, görme bozuklukları (%30) yapar(30 dak da geçer); fotosensitivit e dermatiti (kronik oral alımda ).

28  Likit oral formu var(yağlı gıdalarla alınınca emilimi artar)  Doz: 800 mg/g(2-3e bölünerek)  Dokularda seviyesi yüksek; kanda nispeten düşük  CYP3A4 substratlarını (tacrolimus, cyclosporine) birlikte kullanınca artırır.  Posakonazol spektrumu geniştir › Candida ; aspergillus; zigomikoz ve mukormikoz › İnvazif aspergiloz kurtarma tedavisi › Profilaksi  Lösemi kemoterapisi  GVHD’li allojenik KİT hastaları

29 AntifungalEtki mekanizma sı Farmako- kinetik Yan etkilerKlinik kullanımEk bilgiler Ekinokandinler (Kaspofungin, mikafungin, anidulafungin) Beta-gukan sentezini inhibe eeder İVSikloporin ile birlikte kullanılmamalı( hepatotoksisite riski  ) Maya (C.neoformans hariç) ve küf enfeksiyonları( Mucor, Fusarium hariç), dimorfik mantarlara etkisiz TerbinafinFungal sküalen epoksidazı inhibe ederek, ergoterol sentezini  Oral, topikal Diyare, Dispepsi, Bulantı, Hepatotoksisite, Nötropeni

30 Sistemik antifungaller Ekinokandinler:Kaspofungin, mikafungin, anidulafungin

31  Klotrimazol,  Ekonazol,  Mikonazol,  Tiokonazol,  Terkonazol,  Sulkonazol  Butefanin  Sikloproks,  Tolnaftat,  Terbinafin  Naftifin,  Griseofulvin,  Nistatin


"Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları