Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILMAZKÖY ORTAOKULU COMENIUS 2013-2015. İÇERİK PROJEN İ N HEDEFLER İ COMENIUS NED İ R ? PROJEN İ N ÖZET İ YILMAZKÖY ORTAOKULU PROJEN İ N ÇIKI Ş NOKTASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILMAZKÖY ORTAOKULU COMENIUS 2013-2015. İÇERİK PROJEN İ N HEDEFLER İ COMENIUS NED İ R ? PROJEN İ N ÖZET İ YILMAZKÖY ORTAOKULU PROJEN İ N ÇIKI Ş NOKTASI."— Sunum transkripti:

1 YILMAZKÖY ORTAOKULU COMENIUS 2013-2015

2 İÇERİK PROJEN İ N HEDEFLER İ COMENIUS NED İ R ? PROJEN İ N ÖZET İ YILMAZKÖY ORTAOKULU PROJEN İ N ÇIKI Ş NOKTASI PROJE ÇALI Ş MA TAKV İ M İ

3 YILMAZKÖY ORTAOKULU

4 COMENIUS PROJESİ NEDİR? Avrupa Birliği Komisyonu yönetiminde Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Avrupa ülkelerindeki okullarla bir araya gelerek eğitime yönelik ve kültürel içerikli faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan okul projeleri Comenius Projeleri olarak adlandırılmaktadır. E ğ itimde Avrupa boyutunu geli ş tirmeyi, Farklı kültür ve dü ş ünce yapılarını tanıtmayı, Kültürler arası diyalog sa ğ lamayı, YILMAZKÖY ORTAOKULU

5 Ö ğ retmen ve Ö ğ rencilerin yabancı dil ö ğ renme konusundaki becerilerinin artırılmasını sa ğ lamayı, Ö ğ renci ve Ö ğ retmenlerin yetenek ve becerilerini geli ş tirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. COMENIUS PROJESİ NEDİR? YILMAZKÖY ORTAOKULU

6 PROJEMİZİN ADI YILMAZKÖY ORTAOKULU

7 OKUL UMUZUN ORTAK OLDUĞU PROJE YILMAZKÖY ORTAOKULU PROJE TÜRÜ ÇOK TARAFLI ORTAKLIK - 11/14 YAŞ GRUBU PROJE ORTAKLARI : KOORDİNATÖR – İNGİLTERE ORTAKLAR – TÜRKİYE- İTALYA- İSPANYA

8 PROJENİN ÖZETİ  Bu projede, aynı bölgede yaşayan ve aynı çatı altında eğitim gören ancak farklı uluslardan, kültürlerden, inanışlardan gelen bireylerin inanışlarını, kültürlerini,kültürel sembollerini,gelenek ve göreneklerini,el sanatlarını,sanat çalışmalarını tanımayı ve tanıtmayı ve bu farklılıklara rağmen bir arada barış ve huzur içinde yaşanabildiğini veya yaşanabileceğini göstermek istiyoruz.Projede yer alan tüm öğrencilere, kapı komşusunun, ve hatta sıra arkadaşının ve bunun yanı sıra Avrupa da yaşayan akranlarının saklı kalmış kültürlerini keşfetmelerini sağlayarak,ön yargı ve ayrımcılığı yok etmeyi, birliği barışı ve huzuru vurgulamayı hedefliyoruz. YILMAZKÖY ORTAOKULU

9  Bu proje ortaklığı süresince ;inanış ve kültür farklılıklarına karşı açık fikirli ve hoşgörülü olmayı,öncelikli olarak kendilerine ve sonrasında da bireysel farklılıklara saygı duymalarını teşvik etmek istiyoruz.  Birlik ve bütünlüğün, barışın ve kardeşliğin ana motif olduğu bu projede,öğrencilerimizin en yakınından en uzağına kadar birbirlerini daha yakından tanımalarına yardımcı olarak farklı kültürlerin, dinlerin ve geleneklerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak istiyoruz…. YILMAZKÖY ORTAOKULU PROJENİN ÖZETİ

10 PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI  Barış ve kardeşlik içinde yaşamanın ilk adımı birbirini tanımak,farklı yaşam stillerini,kültürleri,dini inanışları,sembolleri,dilleri anlamaya çalışıp saygı göstermektir.Bu projede yer alan her ülke kendine ait bir kimliğe sahiptir ve hepsi aynı öneme sahiptir.İşte bu öğrencilerimizin kabul etmesini istediğimiz en önemli noktadır.  Okul topluluğunun her üyesinin kendini güvende ve rahat hissetmeye hakkı vardır.Bunun yansıra eğitim ortamındaki her bireyin pozitif ve huzurlu bir ortam sağlamaya katkıda bulunma sorumluluğuna sahiptir.Bizim kişisel ve kültürel farklılıklarımız bizi birbirimizden uzaklaştırmak yerine bizi daha da yaklaştırmalı ve güçlendirmelidir.Farklılık gözetmeksizin herkes eşit muameleyi ve saygıyı hak etmektedir. YILMAZKÖY ORTAOKULU

11  Okul yerel topluluğun bir parçasıdır ve okulda güvenliği ve barışı sağlamak öğretmenler ve eğitmenler için kültürel farklılıkların olduğu bir ortamda öncelikli hedeftir.Demokratik bir okulda çatışmalar ve farklılıklardan kaynaklanan problemler tüm okul üyeleri ile birlikte uzlaşmacı ve birleştirmeci bir yöntemle çözümlenir.Doğru değerleri kazandırmakla biz öğretmenler,büyük bir sorumluluğu üstlenmiş oluyoruz.Çünkü çocuklar bizim geleceğimizin garantisidir… YILMAZKÖY ORTAOKULU PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI

12 Proje kapsamındaki ülkelerin Tanıtılması Farklı Avrupa ülkelerindeki ö ğ renci ve ö ğ retmenler arasında uluslararası i ş birli ğ i ve ileti ş im sa ğ lanması Ö ğ rencilerin yabancı dilde konu ş ma,ileti ş im kurma becerisi ke ş fetmesi PROJEMİZİN SOMUT HEDEFLERİ YILMAZKÖY ORTAOKULU

13 Ö ğ rencilerin yaratıcılıklarını geli ş tirmeyi te ş vik etmek, Bilgi ileti ş im araçlarını kullanmalarını sa ğ lamak Ö ğ rencilerde ele ş tirel dü ş ünce ve problem çözme yetisini Geli ş tirmek Ö ğ rencilerde evrensel saygı ve ho ş görü bilincini geli ş tirmek. YILMAZKÖY ORTAOKULU PROJEMİZİN SOMUT HEDEFLERİ

14 KONU VE İÇERİK HEDEFLERİ Okullardaki çok kültürlülü ğ ü ele almak Yerel, Ulusal ve Avrupa Birli ğ i içinde kimlik bilincinin farkına varmak Kendi kültürel de ğ erlerinin farkına varmasını sa ğ lamak ;kendi kültürü ile di ğ er kültürler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ke ş fetmek. Ö ğ rencilerdeki e ş itlik anlayı ş ını ve bilincini geli ş tirmek farklı inanı ş ve kültürlere kar ş ı hissetmi ş oldukları ön yargıyı azaltmak. YILMAZKÖY ORTAOKULU

15 Bireyler arasında kültürel farklılıklardan ve inanışlardan kaynaklanan şiddet var ise azaltmak veya durdurmak Farklılıklara saygı duymak,farklılıkların öğrencilerin sosyal İlişkilerini olumsuz etkilemesine ve birbirinden uzaklaştırmasına engel olmak Akran gurupları arasında barışçıl ilişkiler oluşturmak YILMAZKÖY ORTAOKULU KONU VE İÇERİK HEDEFLERİ

16 TARİH AKTİVİTELER 01/2014Comenius hikaye kitabının/Günlüğünün oluşturulması Comenius logosu seçimi Okul tanıtım videolarının hazırlanması Hoş geldin kartlarının hazırlanıp,gönderilmesi 02/2014Bireysel kartpostal çalışması 03/2014Özel kutlamalar bayramlar ve festivallerle ilgili takvim hazırlanması İTALYA ZİYARETİ 05-/2014‘’Özel Günler İçin Özel Yemekler’’ yemek kitabının hazırlanması 06/2014İlerleme raporunun hazırlanması 09/2014Projede görev alan öğrt.ve öğrn. Toplantı yapılması ve yeni yılın planlanması. Projede yer alan öğrencilere anket uygulanması. 10/2014İNGİLTERE”YE ZİYARET Basına bilgilendirilmenin yapılması AKTİVİTE PROGRAMI

17 TARİHAKTİVİTELER 11/2014Öğrencilerin partner ülke öğrencileri ile elektronik ortamda haberleşmesi Her kültüre ve inanışa özgü geleneksel sanat çalışmalarının fotoğraflandırılıp web sitesinde sergilenmesi 12/2014Yeni yıl kutlama kartlarının hazırlanıp gönderilmesi ve ortak yeni yıl mesajının oluşturulması 02/2015 Kültür ve inanışlarına özgü kişi ve yerlerin tanıtımı 03/2015Kültür kutularının oluşturulması(İnanış ve kültürlere özgü biblo,resim,süs eşyası,elişi çalışmaları,v.b.) ve İspanya ziyaretinde sergilenmesi İSPANYA ZİYARETİ 04/2015Ülkelerin geleneksel çocuk oyunlarının sergilendiği kitapçıkların oluşturulması. 05/2015TÜRKİYE ZİYARETİ Veda partisi Comenius hikaye kitabının/günlüğünün tamamlanması 06/2015Final raporlarının hazırlanıp U.A. gönderilmesi

18


"YILMAZKÖY ORTAOKULU COMENIUS 2013-2015. İÇERİK PROJEN İ N HEDEFLER İ COMENIUS NED İ R ? PROJEN İ N ÖZET İ YILMAZKÖY ORTAOKULU PROJEN İ N ÇIKI Ş NOKTASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları