Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU"— Sunum transkripti:

1 EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU
2015 YILI

2 Rapor konusu çalışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır. Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır. Raporun 2. Bölümünde Tarife Hesaplama İlkeleri, hesaplanması Raporun 3. Bölümünde Maliyetler, Raporun 4. Bölümünde Tarifeler ve Raporun 5. Bölümünde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin

3 Tanımlar : Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık , bu yönetmelikte “ katı atık” olarak anılacaktır.

4 Yasal Mevzuat : . Kanun olarak 2872 Çevre Kanunu
Bakanlık Olarak ; Çevre Şehircilik Bakanlığı Yönetmelik Olarak ; 27/10/201 Tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLŞKİN yönetmelik

5 Taraflar : Evsel Katı atık İdaresi
1- Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları 2- Belediye Başkanlıkları 3- Belediye Birlikleri Evsel Katı atık Üreticileri 1- Okullar 2- Hastaneler 3- Kamu Binaları 4-Diğer Ticari olmayan Kurumlar 5-İşyeri ve Bürolar 6- Restoran, Market ve Pazar yerleri 7 - Oteller 8- Diğer Ticarethaneler 9- Sanayi İşyerleri 10- Konutlar

6 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ
Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken; a-Tam maliyet sistemi ve b- Kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir: Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır. Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV dahil olarak hesaplanmıştır. Tam maliyetler hizmet alımı yolu ile karşılandığından Katıatık Toplama, Taşıma, Aktarma, Geri kazanım (kompost, yakma gibi), Bertaraf (Düzenli depo sahasının kurulması, işletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım ve gözetim), gibi maliyete esas olan unsurlara ödenen bedelleri teşkil etmektedir. Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı yapılmıştır. Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.

7 TOPLAM ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI GERÇEK TOPLANAN ATIK MİKTARINA GÖRE YÜZDESEL DAĞILIMI
Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine Yönelik kılavuz tetkik edildiğinde bu kılavuzun 70, sayfasında Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarın konutlar için kullanılacak bölge kodları ve kapsadı iller listesinde Karadeniz bölgesi 2d kodu ile tanımlanmış, yine aynı kılavuzun 71. Sayfasında evsel katı atık üreticisi olarak tanımladığı kişi kurum, ve kuruluşların adlarını sayarak ürettikleri evsel atık miktarlarını –Kg/Kişi/Gün- Ton /yıl olarak belirtmiştir. Bu açıklamaya göre; Okullar Öğrenci sayısı Ton/yıl ,6500 Ton/Yıl Kamu hastaneleri Yatak Sayısı ,2789 Ton/Yıl Kamu Binaları Personel Sayısı Ton/Yıl Diğer Ticari olmayan Kurumlar Personel Sayısı ,6600 Ton/Yıl Bürolar , İşyerleri Personel Sayısı ,3600 Ton/Yıl Restoran Market Ve Pazarlar Alan Metrekare ,3600 Ton/Yıl Oteller Özel Hastaneler Yatak Sayısı ,3600 Ton/Yıl Sanayi İşyeri Personel Sayısı ,6500 Ton/Yıl Diğer Ticarethaneler Personel Sayısı ,3600 Ton/Yıl Konutlar Kentsel (Kg/Kişi /Gün ,8500 Kg/Gün

8 Tarifenin yapılabilmesi için ;
Katı atık üreticilerinin o yıl içersinde teorik olarak ürettikleri katı atık miktarı hesaplanmalıdır. Teorik olarak hesaplanan bu miktar, gerçek üretilen ve taşınan bertaraf edilen katı atıkmiktarı arasında oran kurularak, yukarıda sıralanan on grup katıatık üreticilerine katı atıktan (Ton/Yıl) pay verilmesi, Katıatık üreticisinin payının (Ton/Yıl) TL maliyet ile ilişkilendirerek giderlerin kirleten öder ilkesine göre dağıtılması .. Kılavuza Göre Toplam Atık Miktarının Hesaplanması : Gruplandırılmış katı atık üreticilerin Zonguldak Belediyesinde Katıatık yükümlüsü olarak kayıtları bulunmaktadır. Dönem içersinde faaliyette bulundukları süreler göz önünde tutularak teorik olarak katı atık miktarı hesaplanır. Bunun sebebi katı atık üreticilerinin ürettikleri katı atığın tartılma imkanı yoktur. Herkesçe malum olduğu gibi evsel katıatık üreticisi, ürettiği katı atığı çöp konteynırına atarak kurtulmaktadır. Bunların tartılarak miktar olarak tek tek tespiti mümkün değildir. Burada yapılacak miktar hatası o grubun dağıtılacak giderlere fazla veya noksan iştirak etmesi kirleten öder ilkesine aykırıdır. Kanun koyucu gruplara göre atık miktarını hesaplarken grupları kendi aralarında 7 alt gruba ayırmıştır. Toplam Atık Miktarının Yüzdesel Dağılımı : Atık miktarlarının konutlar ve diğer yerlere oranı verisi tamamen Zonguldak Belediye Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğü Katı Atık sorumlu Dairesi, Temizlik işleri Müdürlüğü ve Su işleri Müdürlüğünden alınan su abone verileri ile Merkez ilçemize ait beyan ve taşınmaz verileri analiz çalışması sonucudur.

9 Birim Maliyet ton/Tl 199,58 Tl dir.
OKUL KREŞ VE YURTLARAR Kılavuza göre Okul Kreş Ve yurtlar için 2 095,470 Ton Evsel katı atık Hesaplanmıştır. Toplam Gerçek bertaraf edilen Katı atık içersinden gruba isabet eden miktarı 953,404 Tondur. OKUL YURT KREŞ DERSANE GRUBA GRUPTAKİ ÖĞRENCİ SAYISI BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF TARİFE TAKSİT MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI YILLIK TUTARI DEN BÜYÜK 199,5758 454,758 9 10.084,30 840,359 264,213 15 3.515,37 292,948 144,705 13 2.221,51 185,126 67,429 1.035,16 86,263 19,046 8 475,13 39,594 3,253 3 216,42 18,035 0,000 0,00 TOPLAM 953,404 61 Birim Maliyet ton/Tl 199,58 Tl dir. Gruba dahil 61 adet Katı atık yükümlüsü Okul bulunmaktadır Bu gruptaki tarife , Öğrenci sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

10 Kılavuza göre 1 129,269 Ton/YIL Evsel katı atık hesaplanmıştır.
II- KAMU HASTANELERİ Kılavuza göre 1 129,269 Ton/YIL Evsel katı atık hesaplanmıştır. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 513,799 Tondur. KAMU HASTANELERİ GRUBA GRUPTAKİ BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF TARİFE TAKSİT YATAK SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI YILLIK TUTARI DEN BÜYÜK 199,5758 254,281 1 50.748,30 4.229,03 0,00 259,518 3 17.264,51 1.438,71 TOPLAM 513,799 4 Birim Maliyet 199,58 Tl dir. Gruba dahil 4 adet Katı atık yükümlüsü Kamu Hastanesi bulunmaktadır. Bu gruptaki tarife, yatak sayılarına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki aya bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

11 Kılavuza göre 10064,800 Ton Evsel katı atık hesaplanmıştır.
III- KAMU BİNALARI Kılavuza göre 10064,800 Ton Evsel katı atık hesaplanmıştır. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı Ton/yıldır. KAMU KAMU BİNALARI GRUBA GRUPTAKİ BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF TARİFE TAKSİT PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI YILLIK TUTARI DEN BÜYÜK 0,00 199,5758 1167,66941 4 58.259,64 4.854,97 1568,0548 11 28.449,62 2.370,80 891,039498 14 12.702,14 1.058,51 960,924949 23 8.338,15 694,85 6- BEŞ-ONDOKUZ 206,744459 24 1.719,22 143,27 30, 435,86 36,32 TOPLAM 4.825,008 90 Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. Gruba dahil 90 adet Katıatık yükümlüsü Kamu Binası bulunmaktadır. Tarife Çalışan Personel Sayısına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

12 IV– DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURULUŞLAR- (Sağlık Ocağı)
Kılavuza göre 116,820 Ton/yıl Evsel katı atık hesaplanmıştır. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 53,151 Ton/Yıldır DİĞER TİC.OLMAYAN GRUPLAR GRUBA İSABET GRUBA GRUPTAKİ TARİFE TAKSİT SAĞLIK OCAĞI BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF YILLIK TUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI DEN BÜYÜK 199,576 31,530 1 6.292,68 524,390 0,000 199,5758 21,621 12 359,581 29,965 TOPLAM 53,151 Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. Gruba dahil 12 adet Sağlık Ocağı , 1 adet Ağız Diş sağlığı Polıkılınık toplam 13 Katı atık yükümlüsü bulunmaktadır. Tarife Personel sayılarına göre yedi gruptan meydana gelmektedir. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki aya bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

13 Kılavuza göre 953,369 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir.
V-İŞYERİ, BÜRO Kılavuza göre 953,369 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 433,767 Ton/Yıldır İŞYERİ - BÜRO GRUBA GRUPTAKİ GRUPLAR BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF TARİFE TAKSİT PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI YILLIK TUTARI DEN BÜYÜK 199,5758 16,379 2 1.634,47 817,23 42,517 26 326,36 163,18 374,870 2391 31,29 15,65 TOPLAM 433,767 2419 Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. Gruba dahil 2419 adet Katı atık yükümlüsü İşyeri Büro bulunmaktadır. Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

14 VI – RESTORAN MARKET PAZARYERİ
Kılavuza göre ,980 Ton/yIL Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı ,124 Ton/Yıldır RESTORAN - MARKET- GRUBA GRUPTAKİ ALAN METREKARE BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF TARİFE TAKSİT GRUPLARA GÖRE ATIK MİKTARI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI YILLIK TUTARI DEN BÜYÜK 199,5758 2.689,207 2 ,28 22.362,52 0,000 0,00 1.056,872 3 70.308,68 5.859,06 3.183,610 15 42.358,10 3.529,84 6.584,521 76 17.290,93 1.440,91 3.614,510 115 6.272,77 522,73 3.599,405 190 3.780,81 315,07 TOPLAM 20.728,124 401 Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. Gruba dahil 401 adet Katı atık yükümlüsü Restoran, Marker, Kahvehane bulunmaktadır. Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde oniki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

15 VII- OTEL VE HASTANELER
Kılavuza göre 1 103,310 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 501,988 Ton/Yıldır OTELLER VE ÖZEL HASTANELER GRUBA GRUPTAKİ BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF TARİFE TAKSİT YATAK SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI YILLIK TUTARI DEN BÜYÜK 0,00 199,5758 252,796 2 25.226,00 2.102,17 71,051 1 14.180,00 1.181,67 128,715 4 6.422,09 535,17 43,248 3 2.877,09 239,76 6,178 1.233,02 102,75 TOPLAM 501,988 11 Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. Gruba dahil 11 adet Katı atık yükümlüsü Otel ve Özel hastane bulunmaktadır. Tarife; Yatak sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

16 VIII- DİĞER TİCARETHANELER
Kılavuza göre 1433,059 Ton/yIL Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 652,018 Ton/Yıldır DİĞER TİCARETHANELER GRUBA GRUPTAKİ GRUPLAR BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF TARİFE TAKSİT PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI YILLIK TUTARI DEN BÜYÜK 199,5758 68,065511 1 13.584,23 1.132,02 86,628832 2 8.644,51 720,38 425,56641 35 2.426,65 202,22 71,757246 22 650,95 54,25 TOPLAM 652,018 60 Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. Gruba dahil 60 adet Katı atık yükümlüsü Diğer Ticarethane bulunmaktadır. Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

17 Kılavuza göre 513,420 Ton/yIL Evsel katı atık hesaben üretilmiştir.
IX- SANAYİ İŞYERLERİ Kılavuza göre 513,420 Ton/yIL Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 233,598 Ton/Yıldır SANAYİ İŞYERLERİ GRUBA GRUPTAKİ TARİFE GRUPLAR BİRİM İSABET EDEN MÜKELLEF YILLIK AYLIK PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI KDV DAHİL Den Büyük 199,5758 233,598 111 420,00 35,00 TOPLAM Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. Gruba dahil 111 adet sanayi işyeri Katıatık yükümlüsü Diğer Ticarethane bulunmaktadır. Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

18 Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir.
X- KONUTLAR Kılavuza göre ,083 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı ,195 Ton/Yıldır KONUTLAR GRUBA GRUPTAKİ BİRİM İSABET EDEN SU ABONE TARİFE MALİYET ATIK MİKTARI SAYISI YILLIK AYLIK 199,5758 15.275,195 40165 75,90 6,33 Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. Gruba dahil Su Abonesi bulunmaktadır. Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir.

19 XI- GENEL KONTROL Kılavuza göre Toplam Toplanan atık BİRİM
Kılavuza göre Toplam Toplanan atık BİRİM MÜKELLEF GRUPLARI Hesaplanan İçindeki miktarı miktarı içinde MALİYET KONTROL Atık Miktarı Oranı (Gerçek)  payı TON/TL 1 OKULLAR 2 095,470 0,14 44.170,050 95,404 199,58 ,37 2 HASTANELER 1 129,269 0,01 513,799 ,77 ,85 3 KAMU Bİ,NALARI 10 604,800 0,09 4 825,008 ,77 ,83 4 DİĞER TİCARİ OLMAYAN 116,820 0,00 53,151 10 607,68 ,65 5 İŞYERİ BÜRO 953,369 433,767 86 569,41 86 569,40 6 YEME İÇME RESTORAN 45 557,980 0,43 20 728,124 ,84 ,93 7 OTELLERVE ÖZEL HASTANE 1.103,310 501,988 ,60 ,66 8 DİĞER TİCARETHANELER 1 433,059 652,018 ,02 ,01 9 SANAYİ İŞYERLERİ 513,420 233,598 46 620,42 46 620,51 10 KONUTLAR 33.573,083 0,30 15 275,195 ,19 TOPLAM 97 080,5808 ,06 ,40

20 3. MALİYETLER Toplam Maliyetin Hesaplanması: Zonguldak Belediye Başkanlığı Katıatık Bertafaf Bedelleri hizmetlerini , hizmet alımı yolu ile yapmaktadır mali yılında Belediyemizin bu hizmetler için ödemiş bulunduğu bedeller ve firmalar aşağıdaki gibidir. TOPLAM SİSTEM MALİYETİ ,56 TL “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” una göre, Net Sistem Maliyeti Çevre Temizlik Vergisi gelirleri düşüldükten sonra kalan tutardır. Zonguldak Belediyesi yılında tahakkuk eden çevre temizlik vergisi ,19 Tl.dir. TOPLAM SİSTEM MALİYETİ ,56 TL ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ,19 TL NET SİSTEM MALİYETİ ,37 TL

21 4. TARİFELER Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda iki tür tarife tanımlanmış olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; Değişken tarifeler atık üreticisinin ürettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık üreticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynerleri olan kurum, kuruluşlar, büyük oteller veya uydu kentler gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz özelinde bu tür yapılaşmalar söz konusu olmadığından bu tarife türü tercih edilmemiştir. Sabit tarife : Atık üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ücretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların büyüklüğü, ticari kuruluşun türüne dayalı olarak yapılan ücretlendirmeler bu tarife türüne örnek olarak kılavuzda verilmiştir. Yine kılavuzda referans değerler aşağıdaki biçimde belirlenmiştir: Konutlar: Bölge kategorilerine göre kentsel ya da kırsal konutlar için Çevre ve Oman Bakanlığı tarafından Katı Atık Ana Planında belirlenmiş kişi başı evsel katı atık üretim miktarları. Okullar : Öğrenci sayısı kişi başı katı atık miktarı Ticari kuruluşlar: Büro ve işyerleri Çalışan Personel sayısı Kuruluşun tipi ve kuruluşun büyüklüğüne göre (personel sayısı, kapladığı alan metrekare , yatak sayısı v.b) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. Kamu kuruluşları: Kuruluşun tipi ve büyüklüğüne göre (personel sayısı, kapasite, kapladığı alan vb) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. Sanayiler: Sanayinin büyüklüğüne göre (personel sayısı) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları .

22 Tarafımızdan izlenen yöntem; sabit tarife uygulanması yöntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde Zonguldak Belediyesi verilerinden, Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda ibadethaneler hesaplama ve tarife dışında tutulmuştur. Yıl içinde Evsel Atık Ücreti kapsamına giren Aboneler için Katı atık miktarı işe başladığı tarihten itibaren hesap edilecek veya kapsamdan çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihten itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi nedeniyle tarifesinde değişiklik olması halinde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. Mükellef türleri ve tarifeler aşağıda tablolarda gösterilmiştir. Tarifelerin belirlenmesinde Konut dışı atık üreticilerine isabet eden çevre temizlik vergisi hesabında kullanılan, çevre temizlik grup derecelerine ve vergi tutarları eşit dağılımı esas alınmıştır. Tarife tablolarında taksit tutarları da gösterilmiştir. Konutlar ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri oniki eşit takside bölünmüş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en geç fatura son ödeme tarihine kadar Zonguldak Belediyesine ödenecektir. Konutlara ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri hesaplanırken, konutlardan elde edilen Çevre Temizlik Vergisi maliyetlerden mahsup edilmiştir. Bu nedenle su faturaları üzerinden yeniden bir çevre temizlik vergisi mahsup edilmeyecek ve katma değer vergisi dahil olarak bu tarifede konut için belirlenen tutar tam olarak tahsil edilecektir.

23 Süresinde ödenmeyen tutarların takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılacaktır. Konut ve konut dışı yerler tarifesine esas toplam tutarın hesabı, atık miktarları ağırlık oranlarının toplam maliyetle çarpılması sonucu bulunan tutardan konut ve konut dışı yerlerden ayrı ayrı olmak üzere gerçekleşen çevre temizlik vergisi gelirlerinden belediyemiz payının düşülmesi yoluyla yapılmıştır. Ana gruplar olan konut ve konut dışı mükelleflere ait maliyetleri karşılayacak biçimde alt gruplara “Kirleten öder ilkesi” esasına dayanarak tarifeler belirlenmiştir. Tarife grupları içerisinde yer alan konutlardan elde edilen gelir, konutlar için verilen evsel katı atık toplam hizmetinin konutlara isabet eden tutarına eşittir.

24 5. FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME
5.1. Faturalama İlkeleri Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılacaktır. Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır: - Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir, - Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri içerecektir, (isim, adres, atık üreticisi/abone numarası vb.) - Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır, - Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir, -Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi sağlayacaktır. -İşyeri-Büro, Restoran (yeme, içme, eğlence) market ve pazarlar, otel-Özel hastaneler, diğer ticarethaneler ve sanayi grubundaki işyerleri için aylık tahakkuk edecek katı atık toplama taşıma ve bertaraf ücreti, idareye verilen Çevre Temizlik Vergisi üzerinden yapılacaktır. 5.2. Muhasebeleştirme Bütçeleme ve muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve bertarafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama döneminde faturalandırma ve tahsilat sürecini yürüten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna göre hesaplanacaktır.

25 6. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Rapor Zonguldak Belediyenin İnternet sitesinde ve yerel gazetelerde yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 21 gün süreyle halkın ve ilgili kuruluşların görüş ve önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir menü oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının görüşlerini iletmesi sağlanacaktır. 7. SONUÇ: Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 6’ncı maddesine göre çıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda belirtilen ilke ve yöntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen yöntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler yüklenici grubuna dağıtılarak yüklenilen tüm maliyet yansıtılmıştır. Tarifelere katma değer vergisi dahil olup, ödenen çevre temizlik vergisi mahsup edildiği için belirtilen tutar doğrudan su abonelerinden alınacaktır. Mükellef grupları itibariyle Katı Atıkların hesaben üretimi, Gerçek bertaraf edilen katı atık miktarlarından aldıkları pay ve maliyet unsurlarına göre hesap edilen tarifeler ve taksit tutarları Ek Kitap 1 de detayları ile gösterilmiştir.


"EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları