Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2015 YILI. Rapor konusu ç alışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık ü reticilerine sağladıkları evsel katı atık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2015 YILI. Rapor konusu ç alışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık ü reticilerine sağladıkları evsel katı atık."— Sunum transkripti:

1 EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2015 YILI

2 Rapor konusu ç alışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık ü reticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri i ç in evsel katı atık tarifelerinin ve ü cretlerinin saptanmasıdır. 2872 Sayılı Ç evre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ü cretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini tam maliyet esasına g ö re toplam sistem maliyeti ü zerinden belirlemelerini gerektirmektedir. Bu raporda toplam sistem maliyetin hesaplanması i ç in maliyet artı y ö ntemi kullanılmıştır. Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Ç evre Kanunu h ü k ü mleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelikte yer alan d ü zenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuzdaki a ç ıklamalar esas alınmıştır. Raporun 2. B ö l ü m ü nde Tarife Hesaplama İlkeleri, hesaplanması Raporun 3. B ö l ü m ü nde Maliyetler, Raporun 4. B ö l ü m ü nde Tarifeler ve Raporun 5. B ö l ü m ü nde Faturalandırma ve Muhasebeleştirme işlemlerine ilişkin

3 Tanımlar : Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri ve arıtma çamurunu (iri katı atık, evsel katı atık, bu yönetmelikte “ katı atık” olarak anılacaktır.

4 Yasal Mevzuat :. Kanun olarak 2872 Çevre Kanunu Bakanlık Olarak ; Çevre Şehircilik Bakanlığı Yönetmelik Olarak ; 27/10/201 Tarih, 74742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLŞKİN yönetmelik

5 Taraflar : Evsel Katı atık İdaresi 1- Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları 2- Belediye Başkanlıkları 3- Belediye Birlikleri Evsel Katı atık Üreticileri 1- Okullar 2- Hastaneler 3- Kamu Binaları 4-Diğer Ticari olmayan Kurumlar 5-İşyeri ve Bürolar 6- Restoran, Market ve Pazar yerleri 7 - Oteller 8- Diğer Ticarethaneler 9- Sanayi İşyerleri 10- Konutlar

6 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken; a-Tam maliyet sistemi ve b- Kirleten ö der ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “ tarife ” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği t ü m hizmetler karşılığında ortaya ç ıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık ü reticilerine yansıtılmasına y ö nelik y ö ntemi ve bu y ö ntemle hesaplanmış ü cretler listesini ifade etmektedir Maliyet artı y ö nteminde, sağlanan hizmete ait t ü m maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu y ö ntemde, ö ncelikle, sistemin mevcut ihtiya ç ları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir: 1.Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır. 2.Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV dahil olarak hesaplanmıştır. 3.Tam maliyetler hizmet alımı yolu ile karşılandığından Katıatık Toplama, Taşıma, Aktarma, Geri kazanım (kompost, yakma gibi), Bertaraf (Düzenli depo sahasının kurulması, işletilmesi, kapatılması, kapatma sonrası bakım ve gözetim), gibi maliyete esas olan unsurlara ödenen bedelleri teşkil etmektedir. 4.Toplam sistem maliyetinin farklı atık ü reticilerine dağıtımı yapılmıştır. 5.Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.

7 TOPLAM ATIK MİKTARININ HESAPLANMASI GER Ç EK TOPLANAN ATIK MİKTARINA G Ö RE Y Ü ZDESEL DAĞILIMI Evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine Y ö nelik kılavuz tetkik edildiğinde bu kılavuzun 70, sayfasında Ek 5 sabit tarifeler i ç in atık ü retim miktarın konutlar i ç in kullanılacak b ö lge kodları ve kapsadı iller listesinde Karadeniz b ö lgesi 2d kodu ile tanımlanmış, yine aynı kılavuzun 71. Sayfasında evsel katı atık ü reticisi olarak tanımladığı kişi kurum, ve kuruluşların adlarını sayarak ü rettikleri evsel atık miktarlarını – Kg/Kişi/G ü n- Ton /yıl olarak belirtmiştir. Bu a ç ıklamaya g ö re; 1.Okullar Öğrenci sayısı Ton/yıl 0,6500 Ton/Yıl 2.Kamu hastaneleri Yatak Sayısı 1,2789 Ton/Yıl 3.Kamu Binaları Personel Sayısı 1.6000 Ton/Yıl 4.Diğer Ticari olmayan Kurumlar Personel Sayısı 0,6600 Ton/Yıl 5.Bürolar, İşyerleri Personel Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 6.Restoran Market Ve Pazarlar Alan Metrekare 1,3600 Ton/Yıl 7.Oteller Özel Hastaneler Yatak Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 8.Sanayi İşyeri Personel Sayısı 3,6500 Ton/Yıl 9. Diğer Ticarethaneler Personel Sayısı 1,3600 Ton/Yıl 10. Konutlar Kentsel (Kg/Kişi /Gün 0,8500 Kg/Gün

8 Tarifenin yapılabilmesi i ç in ; Katı atık üreticilerinin o yıl içersinde teorik olarak ürettikleri katı atık miktarı hesaplanmalıdır. Teorik olarak hesaplanan bu miktar, gerçek üretilen ve taşınan bertaraf edilen katı atıkmiktarı arasında oran kurularak, yukarıda sıralanan on grup katıatık ü reticilerine katı atıktan (Ton/Yıl) pay verilmesi, Katıatık üreticisinin payının (Ton/Yıl) TL maliyet ile ilişkilendirerek giderlerin kirleten öder ilkesine g ö re dağıtılması.. -Kılavuza G ö re Toplam Atık Miktarının Hesaplanması : Gruplandırılmış katı atık ü reticilerin Zonguldak Belediyesinde Katıatık y ü k ü ml ü s ü olarak kayıtları bulunmaktadır. D ö nem i ç ersinde faaliyette bulundukları s ü reler g ö z ö n ü nde tutularak teorik olarak katı atık miktarı hesaplanır. Bunun sebebi katı atık ü reticilerinin ü rettikleri katı atığın tartılma imkanı yoktur. Herkesçe malum olduğu gibi evsel katıatık ü reticisi, ü rettiği katı atığı çö p konteynırına atarak kurtulmaktadır. Bunların tartılarak miktar olarak tek tek tespiti m ü mk ü n değildir. Burada yapılacak miktar hatası o grubun dağıtılacak giderlere fazla veya noksan iştirak etmesi kirleten ö der ilkesine aykırıdır. Kanun koyucu gruplara g ö re atık miktarını hesaplarken grupları kendi aralarında 7 alt gruba ayırmıştır. Toplam Atık Miktarının Y ü zdesel Dağılımı : Atık miktarlarının konutlar ve diğer yerlere oranı verisi tamamen Zonguldak Belediye Başkanlığı Mali İşler M ü d ü rl ü ğ ü Katı Atık sorumlu Dairesi, Temizlik işleri M ü d ü rl ü ğ ü ve Su işleri M ü d ü rl ü ğ ü nden alınan su abone verileri ile Merkez il ç emize ait beyan ve taşınmaz verileri analiz ç alışması sonucudur.

9 OKUL KREŞ VE YURTLARAR 1.Kılavuza göre Okul Kreş Ve yurtlar için 2 095,470 Ton Evsel katı atık Hesaplanmıştır. 2.Toplam Gerçek bertaraf edilen Katı atık içersinden gruba isabet eden miktarı 953,404 Tondur. OKUL YURT KREŞ DERSANE GRUBAGRUPTAKİ ÖĞRENCİ SAYISI BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI 1- 751 DEN BÜYÜK 199,5758454,758 9 10.084,30840,359 2- 500-750 199,5758264,213 15 3.515,37292,948 3- 250-499 199,5758144,705 13 2.221,51185,126 4- 100-249 199,575867,429 13 1.035,1686,263 5- 50-99 199,575819,046 8 475,1339,594 6- 20-49 199,57583,253 3 216,4218,035 7- 0-20 199,57580,000 0 0,000,000 TOPLAM 953,404 61 1.Birim Maliyet ton/Tl 199,58 Tl dir. 2.Gruba dahil 61 adet Katı atık yükümlüsü Okul bulunmaktadır 3.Bu gruptaki tarife, Öğrenci sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

10 II- KAMU HASTANELERİ 1.Kılavuza göre 1 129,269 Ton/YIL Evsel katı atık hesaplanmıştır. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 513,799 Tondur. KAMU HASTANELERİ GRUBA GRUPTAKİ BİRİMİSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT YATAK SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI 1 751 DEN BÜYÜK 0 2 500-750 0 3 300-499199,5758254,281150.748,304.229,03 4 150-2990 0,00 5 50-149199,5758259,518317.264,511.438,71 6 20-49 7 0-19 TOPLAM 513,7994 1.Birim Maliyet 199,58 Tl dir. 2.Gruba dahil 4 adet Katı atık yükümlüsü Kamu Hastanesi bulunmaktadır. 3.Bu gruptaki tarife, yatak sayılarına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki aya bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

11 III- KAMU BİNALARI 1. Kılavuza göre 10064,800 Ton Evsel katı atık hesaplanmıştır. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 4 825 0084 Ton/yıldır. KAMU KAMU BİNALARI GRUBA GRUPTAKİ BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFTARİFE TAKSİT PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIK TUTARI 1- 501 DEN BÜYÜK 00,00 2- 250-500199,57581167,66941458.259,644.854,97 3- 100-249199,57581568,05481128.449,622.370,80 4- 50-99199,5758891,0394981412.702,141.058,51 5- 20-49199,5758960,924949238.338,15694,85 6- BEŞ-ONDOKUZ199,5758206,744459241.719,22143,27 7- 0- 4199,575830,574884714435,8636,32 TOPLAM 4.825,00890 1.Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. 2.Gruba dahil 90 adet Katıatık yükümlüsü Kamu Binası bulunmaktadır. 3.Tarife Çalışan Personel Sayısına göre yedi alt gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

12 IV – DİĞER TİCARİ OLMAYAN KURULUŞLAR- (Sağlık Ocağı) 1. Kılavuza göre 116,820 Ton/yıl Evsel katı atık hesaplanmıştır. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 53,151 Ton/Yıldır DİĞER TİC.OLMAYAN GRUPLAR GRUBA İSABET GRUBA GRUPTAKİTARİFETAKSİT SAĞLIK OCAĞI BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKTUTARI PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISI 1 701 DEN BÜYÜK 2 300-700 3 200-249 4 100-149199,57631,53016.292,68524,390 5 50- 99 0,000 6 10-49 0,000 7 0-9199,575821,62112359,58129,965 TOPLAM 53,151 1.Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. 2.Gruba dahil 12 adet Sağlık Ocağı, 1 adet Ağız Diş sağlığı Polıkılınık toplam 13 Katı atık yükümlüsü bulunmaktadır. 3.Tarife Personel sayılarına göre yedi gruptan meydana gelmektedir. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki aya bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

13 V-İŞYERİ, B Ü RO 1. Kılavuza göre 953,369 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 433,767 Ton/Yıldır İŞYERİ - BÜRO GRUBA GRUPTAKİ GRUPLAR BİRİMİSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI 1- 701 DEN BÜYÜK 2- 300-700 3- 200-249 4- 100-149 5- 50-99199,575816,37921.634,47817,23 6- 10--49199,575842,51726326,36163,18 7- 0-9199,5758374,870239131,2915,65 TOPLAM 433,7672419 1.Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. 2.Gruba dahil 2419 adet Katı atık yükümlüsü İşyeri Büro bulunmaktadır. 3.Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

14 VI – RESTORAN MARKET PAZARYERİ 1.Kılavuza göre 45 557,980 Ton/yIL Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 20 728,124 Ton/Yıldır RESTORAN - MARKET- GRUBA GRUPTAKİ ALAN METREKAREBİRİMİSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT GRUPLARA GÖRE ATIK MİKTARI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI 1- 1001 DEN BÜYÜK 199,57582.689,2072268.350,2822.362,52 2- 750-1000199,57580,00000,00 3- 500-749199,57581.056,872370.308,685.859,06 4- 250-499199,57583.183,6101542.358,103.529,84 5- 100-249199,57586.584,5217617.290,931.440,91 6- 50-99199,57583.614,5101156.272,77522,73 7- 0-49199,57583.599,4051903.780,81315,07 TOPLAM 20.728,124401 1.Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. 2.Gruba dahil 401 adet Katı atık yükümlüsü Restoran, Marker, Kahvehane bulunmaktadır. 3.Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde oniki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

15 VII- OTEL VE HASTANELER 1.Kılavuza göre 1 103,310 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 501,988 Ton/Yıldır OTELLER VE ÖZEL HASTANELER GRUBAGRUPTAKİ BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT YATAK SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI 1- 500 DEN BÜYÜK 0 2- 300-499 00,00 3- 200-299199,5758252,796225.226,002.102,17 4- 100-199199,575871,051114.180,001.181,67 5- 50-99199,5758128,71546.422,09535,17 6- 20-49199,575843,24832.877,09239,76 7- 0-19199,57586,17811.233,02102,75 TOPLAM 501,988 11 1.Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. 2.Gruba dahil 11 adet Katı atık yükümlüsü Otel ve Özel hastane bulunmaktadır. 3.Tarife; Yatak sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

16 VIII- DİĞER TİCARETHANELER 1.Kılavuza göre 1433,059 Ton/yIL Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 652,018 Ton/Yıldır DİĞER TİCARETHANELER GRUBA GRUPTAKİ GRUPLARBİRİMİSABET EDENMÜKELLEFTARİFETAKSİT PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIYILLIKTUTARI 1- 701 DEN BÜYÜK 0 2- 250-700 0 3- 150-249 0 4- 100-149199,575868,065511113.584,231.132,02 5- 50- 99199,575886,62883228.644,51720,38 6 10- 49199,5758425,56641352.426,65202,22 7- 0- 9199,575871,75724622650,9554,25 TOPLAM 652,01860 1.Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. 2.Gruba dahil 60 adet Katı atık yükümlüsü Diğer Ticarethane bulunmaktadır. 3.Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

17 IX- SANAYİ İŞYERLERİ 1.Kılavuza göre 513,420 Ton/yIL Evsel katı atık hesaben üretilmiştir. 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 233,598 Ton/Yıldır SANAYİ İŞYERLERİ GRUBA GRUPTAKİTARİFE GRUPLAR BİRİM İSABET EDENMÜKELLEFYILLIKAYLIK PERSONEL SAYISI MALİYET ATIK MİKTARISAYISIKDV DAHİL 1 1001 Den Büyük 0 2 500- 1000 0 3 200- 499 0 4 100- 199 0 5 50- 99 0 6 25-49 0 7 0-24199,5758233,598111420,0035,00 TOPLAM 233,598 1.Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. 2.Gruba dahil 111 adet sanayi işyeri Katıatık yükümlüsü Diğer Ticarethane bulunmaktadır. 3.Tarife Personel sayılarına göre yedi alt gruba ayrılmıştır. 4.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 5.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir

18 X- KONUTLAR 1.Kılavuza göre 33 573,083 Ton/yIL Evsel katı atık üretilmiştir 2.Toplam Katı atık içersinden gruba isabet eden katı atık miktarı 15 275,195 Ton/Yıldır KONUTLAR GRUBA GRUPTAKİ BİRİM İSABET EDEN SU ABONETARİFE MALİYET ATIK MİKTARI SAYISIYILLIKAYLIK 199,575815.275,1954016575,906,33 1.Birim Maliyet ton Tl 199,58 Tl dir. 2.Gruba dahil 40 165 Su Abonesi bulunmaktadır. 3.Tarife yıllık olarak hesaplanmıştır. 4.Ödemeler aylık taksitler halinde on iki ye bölünmüş ve tarifede yer verilmiştir.

19 XI- GENEL KONTROL Kılavuza göreToplam Toplanan atık BİRİM MÜKELLEF GRUPLARIHesaplanan İçindek imiktarı miktarı içinde MALİYE TKONTROL Atık MiktarıOranı(Gerçek) payıTON/TLMALİYET 1OKULLAR2 095,470 0,14 44.170,05095,404199,58190 276,37 2HASTANELER1 129,269 0,01 44.170,050513,799199,58102 541,77 102 541,85 3KAMU Bİ,NALARI10 604,800 0,09 44.170,050 4 825,008 199,58962 954,77 962 954,83 4 DİĞER TİCARİ OLMAYAN116,820 0,00 44.170,05053,151199,5810 607,68 10 607,65 5İŞYERİ BÜRO953,369 0,01 44.170,050 433,767 199,5886 569,41 86 569,40 6 YEME İÇME RESTORAN45 557,980 0,43 44.170,050 20 728,124 199,584 136 831,84 4 136 831,93 7 OTELLERVE ÖZEL HASTANE1.103,310 0,01 44.170,050501,988199,58100 184,60 100 184,66 8 DİĞER TİCARETHANELER1 433,059 0,01 44.170,050652,018199,58130 127,02 130 127,01 9SANAYİ İŞYERLERİ513,420 0,00 44.170,050233,598199,5846 620,42 46 620,51 10KONUTLAR33.573,083 0,30 44.170,05015 275,195199,58 3 048 559,19 TOPLAM97 080,5808 1 44.170,050 8.815.273,068.815.273,40

20 3. MALİYETLER Toplam Maliyetin Hesaplanması: Zonguldak Belediye Başkanlığı Katıatık Bertafaf Bedelleri hizmetlerini, hizmet alımı yolu ile yapmaktadır. 2014 mali yılında Belediyemizin bu hizmetler i ç in ö demiş bulunduğu bedeller ve firmalar aşağıdaki gibidir. TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 9 193 324,56 TL “ Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuz ” una g ö re, Net Sistem Maliyeti Ç evre Temizlik Vergisi gelirleri d ü ş ü ld ü kten sonra kalan tutardır. Zonguldak Belediyesi 2014 yılında tahakkuk eden ç evre temizlik vergisi 348 052,19 Tl.dir. TOPLAM SİSTEM MALİYETİ 9 163 324,56 TL Ç EVRE TEMİZLİK VERGİSİ - 348 052,19 TL NET SİSTEM MALİYETİ 8 815 272,37 TL

21 4. TARİFELER Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuzda iki t ü r tarife tanımlanmış olup bunlar değişken tarife ve sabit tarifedir. Değişken tarife; Değişken tarifeler atık ü reticisinin ü rettiği atık miktarına bağlı olarak değişen ve atık ü reticisinin doğrudan etkileyebildiği tarifeler olup genellikle hususi konteynerleri olan kurum, kuruluşlar, b ü y ü k oteller veya uydu kentler gibi yerlerde kolaylıkla uygulanabilir. Belediyemiz ö zelinde bu t ü r yapılaşmalar s ö z konusu olmadığından bu tarife t ü r ü tercih edilmemiştir. Sabit tarife : Atık ü retimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık ü reticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb) ile değişmeyen sabit ü cretler olarak tanımlanmış olup, hane halkı sayısı, binaların b ü y ü kl ü ğ ü, ticari kuruluşun t ü r ü ne dayalı olarak yapılan ü cretlendirmeler bu tarife t ü r ü ne ö rnek olarak kılavuzda verilmiştir. Yine kılavuzda referans değerler aşağıdaki bi ç imde belirlenmiştir: Konutlar: B ö lge kategorilerine g ö re kentsel ya da kırsal konutlar i ç in Ç evre ve Oman Bakanlığı tarafından Katı Atık Ana Planında belirlenmiş kişi başı evsel katı atık ü retim miktarları. Okullar : Ö ğrenci sayısı kişi başı katı atık miktarı Ticari kuruluşlar: B ü ro ve işyerleri Ç alışan Personel sayısı Kuruluşun tipi ve kuruluşun b ü y ü kl ü ğ ü ne g ö re (personel sayısı, kapladığı alan metrekare, yatak sayısı v.b) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. Kamu kuruluşları: Kuruluşun tipi ve b ü y ü kl ü ğ ü ne g ö re (personel sayısı, kapasite, kapladığı alan vb) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları. Sanayiler: Sanayinin b ü y ü kl ü ğ ü ne g ö re (personel sayısı) belirlenmiş yıllık evsel katı atık miktarları.

22 Tarafımızdan izlenen y ö ntem; sabit tarife uygulanması y ö ntemi olup tarife grup ve derecelerinin belirlenmesinde Zonguldak Belediyesi verilerinden, Kılavuzdan yararlanılmıştır. Kılavuzdaki a ç ıklamalar doğrultusunda ibadethaneler hesaplama ve tarife dışında tutulmuştur. Yıl i ç inde Evsel Atık Ü creti kapsamına giren Aboneler i ç in Katı atık miktarı işe başladığı tarihten itibaren hesap edilecek veya kapsamdan ç ıkan aboneler i ç in m ü kellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihten itibaren tesis edilecek veya sona erdirilecektir. Yıl i ç inde işyerinin konuta veya konutun işyerine d ö n ü şmesi nedeniyle tarifesinde değişiklik olması halinde; bu hususların ger ç ekleştiği tarihi izleyen bir ay i ç inde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu y ü k ü ml ü l ü ğ ü n yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu h ü k ü mleri uygulanır. M ü kellef t ü rleri ve tarifeler aşağıda tablolarda g ö sterilmiştir. Tarifelerin belirlenmesinde Konut dışı atık ü reticilerine isabet eden ç evre temizlik vergisi hesabında kullanılan, ç evre temizlik grup derecelerine ve vergi tutarları eşit dağılımı esas alınmıştır. Tarife tablolarında taksit tutarları da g ö sterilmiştir. Konutlar ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri oniki eşit takside b ö l ü nm ü ş olup taksit tutarları su faturaları ile birlikte en ge ç fatura son ö deme tarihine kadar Zonguldak Belediyesine ö denecektir. Konutlara ve konut dışı yerlere ait evsel atık bedelleri hesaplanırken, konutlardan elde edilen Ç evre Temizlik Vergisi maliyetlerden mahsup edilmiştir. Bu nedenle su faturaları ü zerinden yeniden bir ç evre temizlik vergisi mahsup edilmeyecek ve katma değer vergisi dahil olarak bu tarifede konut i ç in belirlenen tutar tam olarak tahsil edilecektir.

23 S ü resinde ö denmeyen tutarların takip ve tahsili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul ü Hakkında Kanuna g ö re yapılacaktır. Konut ve konut dışı yerler tarifesine esas toplam tutarın hesabı, atık miktarları ağırlık oranlarının toplam maliyetle ç arpılması sonucu bulunan tutardan konut ve konut dışı yerlerden ayrı ayrı olmak ü zere ger ç ekleşen ç evre temizlik vergisi gelirlerinden belediyemiz payının d ü ş ü lmesi yoluyla yapılmıştır. Ana gruplar olan konut ve konut dışı m ü kelleflere ait maliyetleri karşılayacak bi ç imde alt gruplara “ Kirleten ö der ilkesi ” esasına dayanarak tarifeler belirlenmiştir. Tarife grupları i ç erisinde yer alan konutlardan elde edilen gelir, konutlar i ç in verilen evsel katı atık toplam hizmetinin konutlara isabet eden tutarına eşittir.

24 5. FATURALAMA VE MUHASEBELEŞTİRME 5.1. Faturalama İlkeleri Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ü cretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak m ü stakilen, d ü zenli aralıklarla su faturaları ü zerinden yapılacaktır. Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır: - Faturada her bir hizmetin ü creti ayrı ayrı g ö sterilecektir, - Fatura katı atık ü reticisine/aboneye mahsus t ü m gerekli bilgileri i ç erecektir, (isim, adres, atık ü reticisi/abone numarası vb.) - Faturada ve d ü zenleme tarihi ve son ö deme tarihi bulunacaktır, - Faturanın nasıl ö denebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir, -Fatura, her bir hizmet i ç in her tarife t ü r ü i ç in gerekli bilgiyi sağlayacaktır. -İşyeri-B ü ro, Restoran (yeme, i ç me, eğlence) market ve pazarlar, otel- Ö zel hastaneler, diğer ticarethaneler ve sanayi grubundaki işyerleri i ç in aylık tahakkuk edecek katı atık toplama taşıma ve bertaraf ü creti, idareye verilen Ç evre Temizlik Vergisi ü zerinden yapılacaktır. 5.2. Muhasebeleştirme B ü t ç eleme ve muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler B ü t ç e ve Muhasebe Y ö netmeliğine g ö re y ü r ü t ü lecektir. Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler sadece katı atık toplanması ve bertarafında kullanılması yasal zorunluluktur. Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve giderleştirme belgelerinin ö rnekleri ayrı bir dosyada izlenir. Tarife hazırlama d ö neminde faturalandırma ve tahsilat s ü recini y ü r ü ten birimler ile bu hizmetin yerine getirilmesinden sorumlu ana birimin kullanmış olduğu hizmet binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ö demelerine ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna g ö re hesaplanacaktır.

25 6. VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ Rapor Zonguldak Belediyenin İnternet sitesinde ve yerel gazetelerde yayınlanacaktır. Raporun yayınlandığı tarihten itibaren 21 g ü n s ü reyle halkın ve ilgili kuruluşların g ö r ü ş ve ö nerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla internet sitesinde bir men ü oluşturulacak/ tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın ve ilgili kuruluşlarının g ö r ü şlerini iletmesi sağlanacaktır. 7. SONU Ç : Bu rapor 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Ç evre Kanununun 11 inci maddesine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Ç evre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve G ö revleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Y ö netmelik ve bu y ö netmeliğin 6 ’ ncı maddesine g ö re ç ıkarılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Y ö nelik Kılavuzda belirtilen ilke ve y ö ntemlere dayanılarak evsel atık tarifelerinin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen y ö ntemler kullanılarak atık miktarlarına isabet eden maliyetler y ü klenici grubuna dağıtılarak y ü klenilen t ü m maliyet yansıtılmıştır. Tarifelere katma değer vergisi dahil olup, ö denen ç evre temizlik vergisi mahsup edildiği i ç in belirtilen tutar doğrudan su abonelerinden alınacaktır. M ü kellef grupları itibariyle Katı Atıkların hesaben ü retimi, Ger ç ek bertaraf edilen katı atık miktarlarından aldıkları pay ve maliyet unsurlarına g ö re hesap edilen tarifeler ve taksit tutarları Ek Kitap 1 de detayları ile g ö sterilmiştir.


"EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU 2015 YILI. Rapor konusu ç alışmanın amacı; evsel katı atık idarelerine, atık ü reticilerine sağladıkları evsel katı atık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları