Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOGA FELSEFESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOGA FELSEFESİ."— Sunum transkripti:

1 YOGA FELSEFESİ

2 YOLlar Maddi dünyadaki gibi manevi dünyada da bir dağa farklı yamaçlardan tırmanılabilir. Yollar, kısa – uzun, dolambaçlı-düz, zorlu-kolay olabilir ama hepsi zirveye götürür. Manevi bilgiyi arama yolunda, varlığımızın özünü deneyimlememizi sağlayacak, hazlar dünyasına takılmış zihni varlığın kaynağına, yani ruha yönlendirecek pek çok yöntem, yol vardır.

3 yoga Yoga yollardan biridir.
Bedeni ve duyuları terbiye eden, zihni dinginleştiren, aklı eğiten ve varlığımızın özü olan ruhta huzur bulan yoldur. Yoga birlik demektir. Bireyin ruhunun evrensel ruhla birleşmesidir. Daha açık bir ifadeyle, bedenin zihinle ve zihnin de ruhla birleşmesidir.

4 YOGA TARİHİ Yoganın başlangıç tarihleri ile ilgili tartışmalar halen devam etmekle birlikte, köklerinin yazılı tarihin gerisine uzandığı, hatta insanlık tarihi kadar eski olduğu ifade edilmektedir Hayvanların efendisi denilen bu kabartma İ.Ö 2000’lere tarihlenir. Şiva’nın erken tasvirleri ve Yoga duruşları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir

5 Yoga Tarihi Gelişimsel sürecine göre incelendiğinde
1- Pre-vedik Dönem (M.Ö ) 2-Vedik Çağ (M.Ö ) 3-Brahmanik Çağ (M.Ö ) 4-Vedik /Upanişadik Sonrası Çağ (M.Ö ) 5- Ön-klasik/Epik Çağ (M.Ö ) 6-Klasik Çağ (M.Ö M.S. 500) 7-Tantrik / Puranik Dönem (M.S ) 8-Bölümsel Çağ (M.S ) 9-Modern Çağ (M.S Bugün)

6 1-PrE-vedik Dönem (M.Ö. 6,500-4,500)
Yogaya ait bilinen en eski bulgular Pakistan’ın Belucistan bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır. İndus ve Sarasvati nehirleri arasındaki bu bölgede Harappa, Mohenjo Daro yerleşim merkezleri bulunuyordu ki, bu medeniyetler Güney Asyanın en eski yerleşim birimleridir Doğanın gözlemlenmesi ve bireyle olan birliğe dayalı felsefe sistemi, sözü edilen topraklarda yaşayan “İndus-Sarasvati Uygarlığı’nın” varlığını sürdürdüğü dönemlerde gelişmeye başlamıştır

7 2-VEDİK ÇAĞ (M.Ö ) Yoga felsefesinin gelişimi Rişi adı verilen bilgelerin Yoga Asanalarını doğa ile bütünleştirmeleri ve tabletler üzerine resmetmeleriyle başlamıştır. Vedik Yoga, madde ve ruhu birleştirme amacı olarak görülen ayinsel törenler etrafında yoğunlaşır. Özellikle yoğun içsel çalışmalar, varlığın keşfine yönelik tanımlamalar bu dönemde oluşmuştur

8 3- Brahmanik Çağ (M.Ö ) Sarasvati ve İndus kıyılarında yerleşik uygarlığın çöküşü ile Vedik insan toplulukları Ganj nehrinin uygun ve verimli kıyılarına taşınınca pek çok yeni yerleşim merkezleri kurulmuştur. Bu oluşumlar her bakımdan yepyeni bir toplum yaratınca, Vedik kültür ve bu kültüre ait inanç sistemi de giderek dinsel bir kimliğe bürünmeye başlamıştır. Böylelikle, Brahmana geleneğini iyice bilen, vedik bilgiye sahip elit tabaka Brahmanik rahipleri ortaya çıkmış ve bundan sonraki yaşamın kültürel dokusunda baskın hale gelmiştir

9 4-Vedik / Upanişadik Sonrası çağ (M.Ö. 1500-1000)
Büyük oranda Brahmanaların rahip sınıfının katı dışsal törenselliğine bir tepki olarak ortaya çıkan Upanishad’lar, yeni bir metafiziksel ve kültürel tat vererek bu döneme etkisini koymuştur. Bu dönemde içe dönüş ve içsel dönüşüm odaklı çalışmalar çoğalmıştır. Özellikle, kişisel gelişimde, içsel arınma ve özveri çalışmaları yoğunluk kazanmıştır

10 5- Ön klasik / Epik Çağ (M.Ö. 1000-100)
Bhagavat Gita Mahabbarata Ramayana Bu dönemde bölgede yeşermekte olan metafizik ve etik değerlerin mayalanmaya başladığı görülür. Dönemin önemli özelliği temel bilgilerin deneysel çalışmalarla iyice anlaşılır hale gelmesidir Mahabbarata, Ramayana gibi destanlarda yoga ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Mahabharata destanının bir bölümünü oluşturan ve "Tanrının şarkısı" anlamına gelen Bhagavat Gita, az ve öz bilgi içerir; içeriğinde Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga ve Dhyna Yoga'nın anlatımını barındırır.

11 6- Klasik Çağ (M.Ö M.S. 500) Patanjali’nin Yoga Sutra’ları ve Badarayana’nın Brahma Sutra’ları bu dönemin yazılı kaynaklarındandır. Geçmişteki tüm bilgiler tamamen bu sutralarda toparlanmış ve yayılmıştır.Bu çağ sanatsal bakımdan da büyük gelişmenin yaşandığı çok önemli bir dönemdir. Yüzyıllar boyunca süregelen ve çoğunlukla sözlü kültür yoluyla aktarılan yoga, Patanjali adındaki ünlü bilge (Rişi) tarafından derlenmiş ve yazılı hale getirilmiştir. Yoga Sutraları, yoganın kaynak metinlerinden biridir. Vecizeler şeklindeki anlatımı kısa ve özdür. Vecizeler tek başına değil, birbirleriyle ilişkili bir bütünü oluşturduğunda anlamlıdır. Ayrıntıya girmeden verilen anlatım, pek çok yorum yapılmasına açıktır. Bu sebeple, Yoga Sutraları'nın çeşitli kişilerce yapılmış farklı yorumları mevcuttur.

12 Patanjali'nin Yoga Sutraları, Asthanga Yoga'nın da temellerini oluşturur.
Patanjali, Yoga Sutra'da yoganın sekiz basamaktan meydana geldiğini söylemektedir.O'na göre bu basamaklardan biri diğerini izler ve belirli bir büyüme sırasını takip eder. Ve her biri aynı zamanda organik bir bütünü oluşturur. Buna göre yoga aşağıdaki kollardan oluşmaktadır; 1- Yama 2- Niyama 3- Asana 4-Pranayama 5-Pratyahara 6-Dharana 7-Dhyana 8-Samadhi

13 7-Tantrik/Puranik Dönem (M.S. 500-1,300)
Birinci yüzyılın başlarında büyük kültürel devrim olan Tantra ve Tantrizmin başlangıcı dikkat çekmektedir. Bu sistem, binlerce yılın bilgisini, pek çok ayırımın araştırılmasını ve nihai olarak tüm bu bilgilerin sentezini içermektedir. Aynı zamanda Puranik Çağ olarak da bilinen süreç, çok daha önceki dönemlere ait filozofik ve metafizik hikaye ve ritüellerin örüldüğü metin ve bilgilerin çalışıldığı ve bunların Tantra ile birleştiği bir yoğun bilgi dönemidir.

14 8-Bölümsel Çağ (M.S ) Bölümsel Çağ döneminde, Tantra tekrar gözden geçirilmiş, yaşamsal dişil enerjinin varlık üzerindeki rolü araştırılmış ve Bhakti çalışmaları geliştirilerek adanmışlık felsefesi yeşermiştir.

15 9-Modern Çağ (M.S. 1700 – Bugün)
Kraliçe Victoria'nın, Hindistan’ın, spiritüel mirasından etkilenmesi ve kültüre olan merakı batının dikkatine çekmiş, 1600' lü yıllardan itibaren, batıya akan bilgiler ilgi kaynağı oluşturmuş, Bhagavat Gita ve Upanishad'lar İngillizce'ye çevrilmiştir. Aynı dönemde Avrupa’da da Yoga felsefesi ve Sanskritçe yoğun olarak araştırılmaya başlanmıştır. 1900’lerin başında pek çok Hintli guru Amerika’ya gitmiştir. 1930’larda Krishnamurti bilgeliğin güzelliğini anlatmaya başlamış, Krishnamacharya’nın ilk kadın ve ilk yabancı öğrencisi Indra Devi, California ve Güney Amerika’nın eğme-bükme kraliçesi olmuştur. Aydın Ramana Maharashi’nin Hatha yoga yaklaşımı 1954’te öğrencisi tarafından televizyonda öğretiliyordu. 1960’larda yoga, televizyon ile Amerika’nın her bir köşesine ulaşıyordu. Daha spiritüel arayışlarla 70’lerde meditasyona, aşramlara yönelim başlamıştır. Yoganın batıya taşınmasını hızlandıran insan T. Krishnamacharya, öğrencileri olan; B.K.S. Iyengar (hiza odaklı ve şu anda dünyada en çok uygulanan tür olarak kabul edilen Iyengar metodunu geliştirdi.), Sri Pathabi Jois ( Türkiye’de de yaygınlaşan, nefesle akışa dayalı Aştanga Yoga’yı geliştirdi), T.K.V Desikachar (Hindistan’da yoga terapi konusunda eğitimler vermektedir, tıp eğitimi almıştır) klasik yoga anlayışının özünü bozmadan batı anlayışıyla zenginleştirip, yoganın esnekliğini, kültüre ve yaşam tarzına uyarlanabilirliğini batıya gösterdiler ve yogayı sevdirdiler. Şimdi, bu neslin öğrencileri kendi stillerini yaratıp dünyaya aktarmaktadırlar

16 Yoganin dört ana türü Bhakti yoga: İnanç ve adanmışlık yogasıdır. Gerçekliğe Tanrı aşkıyla ulaşmanın yoludur. Jnana Yoga: Bilgelik yogasıdır. Aklın çabasıyla, doğru soru ve analizlerle bilgiyi arttırarak gerçekliğe ulaşma yoludur. Karma Yoga: Görev yogasıdır. Herhangi bir karşılık beklemeden, adanmışlık niyetiyle yapılan hizmetlerle gerçekleştirilen yoldur. Raja Yoga:Sutralarda Astanga olarak da adlandırılır. Sistematik bir tarzdır. Hatha ve Kundalini olarak ayrılır. Hatha Yoga; Beden, zihin ve ruhun birleştirilmesidir. Patanjali bunun sekiz basamakla gerçekleştirilebileceğini söylemiştir.

17 “Chitta – Vrtti –Nirodha”
İlk yoga sutrasıdır. “Yoga, zihnin dalgalanmasını dindirir.” anlamına gelir. Patanjali

18 “Beden tembeldir, zihin çok çalışkan.”
Yogada ulaşılmak istenilen; beden, zihin ve ruhu birleştirmektir. Ruh ancak o zaman özgürleşir. Zihin, bedenle ruh arasındaki bağlantıyı sağlayacak en önemli donanımımızdır. “Beden tembeldir, zihin çok çalışkan.” Beden farkındalığını nasıl sağlayabiliriz? Zihni, nasıl faydalı bir araca dönüştürebiliriz?

19 SEKİZ BASAMAKLI YOL Yama Niyama Asana Pranayama Pratyahara Dharana
Dhyana Samadhi

20 Yolun 3 katmani Bedensel (Dışsal): Yama , Niyama bireysel ve toplumsal düzlemdeki ahlaki disiplinlerdir. Zihinsel (İçsel): Asana, Pranayama ve pratyahara bireyin evrimine / olgunlaşmasına benin anlaşılmasına götürür. Ruhsal (En içsel): Dharana, Dhyana ve Samadhi kişiyi aydınlanmaya götürür. İlk beş basamağın uygulanması için “çaba” gerekirken son üç için “çabasızlık” gerekmektedir.

21 Yoga ağaci

22 niyama yama Ahimsa- Şiddetsizlik Satya - Doğru sözlülük
Asteya- Çalmama Brahmacharya- Tensel zevklere hakim olma Aparigraha- Aç gözlü olmama, biriktirmeme Saucha- Saflık, temizlik Santoşa-Yetinme , hoşnutluk Tapas- Şevk, ateşli çaba Svadhyaya- kendini inceleme, eğitme  İshvara Pranidhana- Mutlak ve kutsal varlığı algılama, teslimiyet

23 asana Bedenin fizik ve fizyolojik işlevlerini yoganın psikolojik düzeniyle uyumlu hale getiren çeşitli duruşlardır

24 KONUYLA HİÇ BİR ALAKASI YOK!

25 pranayama Makro kozmozu mikroya, mikro kozmozu makroya bağlayan nefes bilimidir. Solunum ve dolaşım sistemleri pranayama ile uyumlu hale getirilir. Hayat enerjisi olan prana’nın doğru kontrol edilmesi için uygulanan nefes teknikleridir. Bu sayede bilincin daha üst hallerine ulaşabilmek için yeterli enerji miktarı sağlanabilir. Asanalar ve Pranayama, hakimiyet uygulayıcı zihni beden temasından ayırabilir, bu da kendiliğinden yoğunlaşmaya ve meditasyona götürür.

26 Pratyahara Duyuların iç dünyaya yönlendirilmesidir.
Başka bir deyişle; duyuların, bedenden varlığın özüne doğru yaptığı iç yolculuktur. Duyuların ve duyguların kontrolü yolu ile kişinin kendisine hâkim olabilmeyi öğrenmek için yaptığı çabaları ifade etmektedir.

27 dharana Yoğunlaşma demektir, dikkati varlığın özüne toplamaktır.
Konsantrasyonu sağlamak için zihni merkez alıp odaklanmaya dayanır. Konsantrasyon kabiliyetini artırmak, bu yoldaki çalışmaları yaparak zihni terbiye etmek, onu istediği gibi kullanabilmenin yollarını öğrenmek için yapılan çabalardır. Aklı ve nefsi terbiye etmek, zihni baskılardan kurtarmak, ona özgürlüğünü vermek anlamını taşır.

28 dhyana Batıdaki adlandırması ile meditasyon, içsel çalışmalar yaparak Yoga yolunda ilerlemek ve mikro kozmik yapıyı ( kişinin kendi fiziksel ve psişik yapısını ) çözümlemek amacına yönelik çalışmaları ifade etmektedir. Dışarıdan öze varlığın birliğinin deneyimi, ki burada gözlemleyen ve gözlemlenen birdir, meditasyonla elde edilir.

29 samadhi Ruhun tüm baskılardan ve şekillerden kurtularak serbest kalmasına olanak tanımak. Şuursal gelişmeye ve bütünlüğe erişerek makro kozmik yapıyı çözmek için yapılan uğraşıları kapsayan çalışmalardır. Beden, zihin ve ruhun bir olup Evrensel Ruhla birleşmesi ve onun özgürlüğünü, halini-tavrını ve hoşluğunu deneyimlemesidir.

30 KATILIMINIZ VE İLGİNİZ İÇİN
NAMASTE KATILIMINIZ VE İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Ahmet DUYAR KUŞADASI- 2015


"YOGA FELSEFESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları