Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞININ 6083 SAYILI TEŞKİLAT KANUNU’NUN 5.MADDESİNİN 3.FIKRASININ “C” BENDİ İLE BELİRLENEN GÖREV VE YETKİLERİ : “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak” şeklindedir.

3 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Görevleri : 1- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 2- Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 3- Genel Müdürlüğün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

4 4- Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 5- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 6- Genel Müdürlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

5 7- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 8- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 9- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

6 10-İlgili mevzuatı çerçevesinde Genel Müdürlüğün gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 11-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 12-Genel Müdürlüğün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

7 13-Genel Müdürlüğün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 14- Genel Müdürlüğün, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 15-Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

8 16-Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
17-İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 18-Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

9 Kapatılan mülga APK Dairesi Başkanlıklarınca yürütülen görevlerden; 2006/11 Sayılı Genelge ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına verilen görevler. 1-TBMM’den, Başbakanlıktan ve diğer bakanlıklardan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile araştırma, soruşturma, gensoru önergeleri ve gündem dışı, görüşme dışı, görüşme konuları ile Milletvekillerinin taleplerini cevaplandırmak. 2- Kamu, Kurum/Kuruluşlar ve Belediyeler ile veri paylaşımını sağlamak üzere protokol yapmak.

10 Kuruluş Ve Görev (TKGM 2012/1 Sayılı Genelge)
MADDE 58- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 6083 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ve 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yazılı görevler ile Başkanca verilecek benzeri görevleri, Başkanın belirleyeceği iş bölümü esasına dayalı olarak uyum içerisinde zamanında ve mevzuata uygun yürütmek üzere aşağıda belirtilen şube müdürlüklerinden oluşur.

11 Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube
Müdürlüğü İç Kontrol Şube Müdürlüğü Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Kalite Şube Müdürlüğü Protokol Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

12 Bütçe, Kesin Hesap Ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Bütçe, Kesin Hesap Ve Raporlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Genel Müdürlük bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde, Genel Müdürlüğün ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğün ilgili harcama birimlerinin gerekçeli talebi doğrultusunda bütçenin tertipleri arasında ödenek aktarma işlemlerini 5018 sayılı Kanunun 2’nci maddesi dahilinde gerçekleştirmek,

13 Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden aktarılmak üzere Genel Müdürlük harcama birimlerince ihtiyaç duyulan ek ödenek talebi ile ilgili işlemleri ve ödeneklerin serbest bırakılma işlemlerini yürütmek, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, Harcama birimlerinden gelen nakit talep bilgilerini konsolide ederek aylık dönemler itibariyle Hazine Müsteşarlığına göndermek, İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına altı aylık dönemler halinde gönderilmekte olan GAP illeri Kamu Yatırımları Gerçekleşme Raporunu hazırlamak, Devlet Planlama Teşkilatına üçer aylık dönemlerde gönderilmekte olan Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporunu hazırlamak,

14 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas
alarak idare faaliyet raporunu hazırlamak, Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği iş ve işlemleri yürütmek, İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Başkanlıkça yapılması gereken ayniyat ve mutemetlik işlerini yürüterek bakım ve onarım işleri ile taşınır mal kayıt işlerinin yürütülmesini sağlamak.

15 İç Kontrol Şube Müdürlüğü
İç Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri şunlardır; Ön mali kontrol görevini yürütmek, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin, ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik olarak yapılacak düzenlemeler ve üst yöneticiden alınacak onay çerçevesindeki görevleri yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler önermek, İç ve dış denetim raporlarını izlemek.

16 Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Personel ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; T.B.M.M.’den, Başbakanlıktan ve diğer Bakanlıklardan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile araştırma, soruşturma, gensoru önergeleri ve gündem dışı, görüşme dışı, görüşme konuları ile Milletvekillerinin taleplerini cevaplandırmak, Haftalık, aylık raporları hazırlamak, Yönetmelik ve genelge hazırlamak, takip etmek ve merkez ve taşra birimlerine duyurmak, Teşkilat yapısında oluşacak değişiklikler, birim oluşturulması ve kaldırılması çalışmalarını koordine etmek, yazışmaları yürütmek ve raporları hazırlamak,

17 Genel Müdürlük çalışmalarında ihtiyaç duyulan komisyonların oluşturulmasını sağlamak ve komisyonların çalışma raporlarına ilişkin gerekli bildirimleri yapmak, Üst yönetim toplantısının raportörlüğünü yürütmek, Başkanlık taşınır kayıtlarını tutmak ve takip etmek, Başkanlık mutemetlik hizmetlerini yürütmek, Evrak, yazışma, koordinasyon ve birim arşivi iş ve işlemlerini yürütmek, Personel ve idari iş ve işlemleri yürütmek, Yayın abone ve postalama işlerini yürütmek, Okuyucu hizmetlerini yerine getirmek.

18 Stratejik Yönetim Ve Planlama Şube Müdürlüğü
Stratejik Yönetim Ve Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

19 Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik tedbirler almak, İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek, İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek, Kurumda Risk Yönetimini kurmak, izlemek ve değerlendirmek, Performans Programını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, İdarenin Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

20 Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; Yönetim bilgi sisteminin kurulmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek, Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, Yönetim bilgi sisteminde kullanılabilecek verilerin, doğru ve eksiksiz olarak ilgili harcama birimlerinden toplanarak veri tabanına kaydedilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğün yönetim, karar ve destek bilgi sistemi oluşturulması çalışmalarını yürütmek,

21 Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili istatistiksel bilgi toplama ve
değerlendirme çalışmaları yaparak, kurum içi ve dışı ilgili birimlere bilgi sağlamak, Gereksinim duyulabilecek yeni veriler tespit etmek, Harcama birimlerince kullanılan bilgi sistemleri arasında koordinasyonu sağlamak, Yönetim bilgi sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

22 Protokol Düzenleme Ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Protokol Düzenleme Ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır; Kurumumuzdan bilgi ve belge talepleri ile tescile konu harita ve planların kontrol hizmetlerinin yerine getirilmesi ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek, Ancak; büyük kapsamlı ve uzun süreli hizmetler için Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyelerce talep edilen kadastral belge örnekleri ve kontrollük hizmetleri ile tapu sicil bilgilerinin verilmesinde standart sağlanması amacı ile 2001/8 sayılı genelgemizle kurumumuzla protokol düzenlenmesine dair usul ve esasları belirleyen tip protokol hazırlanmış olup, çalışmaları bu genelge doğrultusunda yürütmek,

23 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Büyükşehir Belediyelerinden gelen protokol taleplerini değerlendirmek,
Hazırlanan Taslak Protokollerin Protokol İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunda görüşülmesini sağlamak ve toplantılar düzenlemek, Protokollerle ilgili yazışmaları yapmak, İmzalanan protokollerin ilgili birimlerimize dağıtımını yapmak, Protokollerin geçerlilik sürelerinin takibini yaparak gerektiğinde süre uzatımı için ek protokol hazırlamak, Protokollerin dosya ve arşiv işlerini yapmak.

24 Kalite Şube Müdürlüğü Kalite Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;
Kalite Politikasının çalışanlara duyurulmasını ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini sağlamak, Genel Müdürlüğü belgelendirme kuruluşuna karşı temsil etmek, Kalite yönetim sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi yönündeki çalışmaların (iyileştirme takımları ve öneri değerlendirme kurullarının) raportörlüğünü yapmak, Yönetimin, kalite yönetim sistemini gözden geçirmesi toplantısının raportörlüğünü yapmak ve alınan kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, kalite yönetim sistemi çalışmaları konusunda yönetime rapor vermek, Kalite sistemini oluşturan dokümanların hazırlanmasında koordinasyonu sağlamak, Kalite El Kitabının, prosedürlerinin, süreçlerin ve talimatlarının hazırlanmasını, dağıtımını ve revizyonunu sağlamak,

25 Kalite El Kitabının dağıtım listesini revizyonlarını ve orijinal nüshaların saklanmasını ve eskilerin toplanmasını sağlamak, Kalite sistem dokümanlarının dağıtımından, dağıtım listesinin ve geçerli doküman listelerinin tutulmasından, yürürlükten kalkan dokümanların toplanması ve imhasından orijinal ve eski nüshaların bir kopyasının saklanmasından sorumlu olmak, Dağıtacağı dokümanları orijinalinden fotokopi ile çoğaltmak ve bu prosedürlere mavi renkli KONTROLLÜ KOPYA kaşesi vurmak, dokümanları kontrollü olarak dağıtmak, Dokümanlarda herhangi bir değişiklik olduğunda revizyon numarası vermek ve yeniden yayınlamak, Kalite yönetim sistemini oluşturan tüm dokümanları listelemek ve orijinalini muhafaza etmek, Tetkikçi listesini hazırlamak, gerektiğinde revizyonunu yapmak, İç tetkik programını hazırlamak, onaylatmak ve yayınlamak,

26 İç tetkik programlarının ilgili birimlere yazılı olarak duyurulmasını sağlamak, tetkik tarihlerinden önce ilgili birimleri sözlü olarak uyarmak, Gerek gördüğünde iç tetkik programlarını sıklaştırmak, İç tetkik programlarının planlanan tarihlerinde bir değişiklik olursa, ilgili birimlere yazılı olarak bildirmek, yeni tetkik tarihini tespit ederek programda gerekli revizyonu yapmak, İç tetkiklerin gerçekleşmesini sağlamak, sağlatmak, gerektiğinde takip tetkiki yaptırmak, tetkikleri kapatmak, İç tetkik raporlarını dosyalamak, muhafaza etmek, değerlendirmek ve yönetime sunmak, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili kayıtlarının saklanmasında ve elden çıkarılmasında ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak, Kalite yönetim sistemi içerisinde yapılan istatistik çalışmaları takip etmek, Kurumda hizmet verilen kişi ve kuruluşların öncelikleri yönünde faaliyetlerde bulunmak, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda yazışmaları takip etmek, 

27 Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan tetkiklere rehberlik etmek,
Düzeltici ve önleyici faaliyetleri, koordine ve kontrol etmek, Dış kaynaklı dokümanların kalite yönetim sistem standartlarını takip ve temin etmek, Çalışan ve vatandaş memnuniyet anketlerinin yapılmasını koordine etmek, anket sonuçlarını duyurmak, Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliği ve müşteri memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, yönetimin bilgisine sunmak.

28

29 Unvanlara ve Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayısı
UNVANI GENEL İDARİ HİZMETLER TEKNİK HİZMETLER YARDIMCI HİZMETLER İŞÇİ TOPLAM STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI 1 ŞUBE MÜDÜRÜ 5 MALİ HİZMETLER UZMANI 6 MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 4 ARAŞTIRMACI (Ö) UZMAN 8 APK UZMANI 3 TAPU SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 18 MEMUR MÜHENDİS ŞEHİR PLANCISI KİMYAGER PROGRAMCI HİZMETLİ DÖNER SERMAYE DAİMİ İŞÇİ 51 11 66

30 Şube Müdürlüklerine Göre Personel Listesi
BÜTÇE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 34724 H. ALPER MENEKŞE MALİ HİZ. UZM. (ŞUBE MÜDÜR V.) 35910 GÜLESER YILMAZER MALİ HİZ. UZM. 35911 SALİH VURGUN 44194 İSMAİL KARAGÖZ MALİ HİZ. UZM. YRD. 39769 EMRAH TASASIZ PROGRAMCI 39774 GÖZDE TEKELİ 39786 SİBEL KAYGISIZEL 31759 NEDİM KARAHİSAR BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 36874 CENGİZ ÇAKICI 37365 ZEYNEP DEMİR 39759 HATİCE KELEŞ 39934 SEMRA AKPINAR 802452 AYNUR ŞENGÜL DÖNER SERMAYE DAİMİ İŞÇİ İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 34719 CENGİZ İNCİ 34725 KÜÇÜK MUSTAFA DAŞ 35912 ARZU KARA 44193 GÜLŞEN BURCU ÖZDEMİR 44761 ECEM SULTAN KAHRAMAN 44760 MUSTAFA HALLI 36699 AHMET GÜMÜŞ 39760 SERAP ÖZKAN 39758 HAKAN AKPINAR MEMUR PERSONEL VE KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 28387 REYHAN ŞAHİN ŞUBE MÜDÜRÜ 18727 NECATİ ÇANAKKALE A.P.K. UZMANI 22557 FEVZİ KOSİF 23517 YILDIZ KURŞUN 26160 ORHAN AYAŞLI UZMAN 28527 HÜLYA AKÇAY YADİGAR 42016 DAVUT AKIN 32627 AYDAN ÖZGÜN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 32912 UĞUR ZİYARETLİ 33064 AYŞE YILDIRIM 39761 SEVİM MUKTEDİR 39929 SERTAÇ TÜZÜN HİZMETLİ 450031 NAZIM AKAR ÇÖZÜMLEYİCİ (657/4-B) 802209 SÜREYYA KARADAVUT DÖNER SERMAYE DAİMİ İŞÇİ Ar-Ge Grubu 17100 MEHMET YILDIRIM BÖLGE MÜDÜRÜ 33652 BÜLENT GÜVEN ARAŞTIRMACI (Ö) 27172 İLHAN ÖZLÜ MÜHENDİS 44655 ALİ BURAK DARICILI

31 Şube Müdürlüklerine Göre Personel Listesi
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 25101 ALİ ŞAHİN TAPU MÜDÜRÜ (ŞUBE MÜDÜRÜ V.) 39727 VOLKAN DEMİRBAŞ UZMAN 33685 FATMA NUR ARINMIŞ 43261 HAKAN ALTUN 39762 YASİN ÇİÇEK MEMUR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 25321 ALİ TÜRKYILMAZ ŞUBE MÜDÜRÜ 25181 YASEMİN K. GÜRPINAR KİMYAGER 35099 ÖMER FARUK BÜTÜN MÜHENDİS 39770 DENİZ AKBULUT 39783 FATİH DUMAN 39787 ALPER YERTUTAN PROGRAMCI 30116 NURÇİN TURNA BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 32533 HİCRAN SEZER 39755 AYTEN S. MUMCULAR 37368 ZELİHA ERGEZEN 39757 GÜLAY YILDIRIM KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 24435 NEVZAT KUL ŞUBE MÜDÜRÜ 30563 HÜSEYİN ÇİL TAPU SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI 39721 ŞEMSİ BANU ÜNAL BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 39804 VOLKAN AKSOY MEMUR PROTOKOL DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 17322 VEDAT TUNCA ŞEHİR PLANCISI (ŞUBE MÜDÜR V.) 30877 NERGİS ŞAHİN MÜHENDİS 25153 ÇOŞKUN POLAT 32916 SAİME ULUOCAK BAŞKA BİRİMDE GEÇİCİ GÖREVLİLER 18907 SÜLEYMAN ÖZEN (DENİZLİ BÖLGE MÜDÜR V.) 802237 CENGİZ LEMLİOĞLU DÖNER SERMAYE DAİMİ İŞÇİ Aylıksız İzin SGDB de Geçici Görevli Başka Birimde Geçici Görevli Kadro/Görev Bilgi Tek.D.B.

32 Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

33 DANIŞMA FONKSİYONU Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak Strateji Geliştirme Birimlerinin asli görevleri arasındadır. Bu kapsamda;merkez ve taşra birimlerinden gelen görüş talepleri karşılanmaktadır.

34 İÇ KONTROL SİSTEMİ Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İç Standartlarına Uyum Eylem Planın revize edilmesi çalışmaları tarihli Makam Oluru ile başlatılmış olup, 6-8 Şubat 2013 tarihleri arasında hazırlama grubuna yönelik TÜSSİDE tarafından iç kontrol standartları hakkında eğitim verilmiştir. Bu çalışmalar 2013 Haziran sonu itibariyle sonuçlandırılmıştır.

35 STRATEJİK PLAN Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemlerini belirleyen yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir.

36 KALİTE Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Başkanlığımız sorumluluğunda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Belgesi alınmıştır. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; birimlerimizdeki personele eğitim verilmiştir.

37 KALİTE İYİLEŞTİRME VE ETİK FAALİYETLERİ
CONTINUOUS DEVELOPMENT PROJECT COMPANY TS EN ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM TKGM SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM POJESİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

38 SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ
“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğin sağlanması beklenmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile kurumumuzun çalışma verimi, yönetim etkinliği ile Sürekli Kurumsal Gelişimin sağlanması, gelişim, inovasyon, etik değerler ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliği ile gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması hedeflenmiş ve Kurumsal hedeflerimize uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin kalifikasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. 2013 yılı programı sonucunda TSE tarafından yapılan 3.taraf denetim sonucunda Kurumumuz; 13 Merkez Birim, 22 Bölge Müdürlüğü, 957 Tapu ve 81 Kadastro Müdürlüğü olmak üzere toplam 1073 birimimiz TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve IQNET Belgesini almıştır. 2009 yılı Mart ayında başlamış olan SKGP kapsamında; 2010 yılında 17 birim, 2011 yılında 242 birim, 2012 yılında 450 birim, 2013 yılında 364 birim, olmak üzere 1073 birimimiz KYS ve IQNET belgesi almıştır. 2014 yılında 1. gözetim denetimini (1073) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir. 2015 yılında 2. gözetim denetimini (1086) tüm birimleri ile başarıyla geçmiştir.

39 Projenin Amacı : Kurumumuzun; çalışma veriminin artırılması ve yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması, Kurumda başlatılmış olan, gelişim ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, Projenin kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, Öncelikli stratejilerin belirlenmesi, Eylem planlarının hazırlanması, uygulanması, Gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması, Kalite kayıtlarına ait standart dokümantasyonun oluşturulması, Proje kapsamında personelin gerekli eğitimleri alması, Kurum bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, yürütülmesi ve belgelendirilmesi, Bu amaca yönelik olarak başlatılan “Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğin sağlanması beklenmektedir. AAA

40 SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ
AAA

41 TKGM KYS HİZMET TAKİP MASASI ANKET ANALİZİ
HİZMET TAKİP MASASI FAALİYETLERİ: Bölge müdürlüklerimizde hizmet takip masası uygulamaları ile etik dışı davranışların önüne geçilmesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak için “Müşteri Memnuniyeti Anketi” uygulamaları yapılmaktadır. TKGM KYS HİZMET TAKİP MASASI ANKET ANALİZİ YILLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TKGM GENEL ÖRNEKLEM MEMNUNİYET ORANI MEMNUNİYET ORANI 2011 85.038 95,11% 2012 97,63% 15.989 95,98% 96,81% 2013 97,89% 28.544 97,23% 97,56% 2014 98,37% 36.740 98,31% 98,34%

42 HİZMET TAKİP MASASI FAALİYETLERİ:
Bölge müdürlüklerimizde hizmet takip masası uygulamaları ile etik dışı davranışların önüne geçilmesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak için “Müşteri Memnuniyeti Anketi” uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2011 yılında vatandaş ile yapılan anket sonucu % memnuniyet, 2012 yılında vatandaş ile yapılan anket sonucu % memnuniyet, 2013 yılında vatandaş ile yapılan anket sonucu % memnuniyet, 2014 yılında vatandaş ile yapılan anket sonucu % memnuniyet, sağlandığı görülmektedir. Anket sonuçlarına göre memnuniyet oranları ilk yıllara göre uyumlu bir şekilde artış göstermektedir. 2015 yılında bağımsız MAK Danışmanlık Araştırma Firması’na kişilik örneklem üzerinden 81 ilde yaptırılan “Memnuniyet Araştırması” çalışması sonucu müdürlüklerimizin vermiş olduğu hizmet kalitesi memnuniyet oranı % 97 olarak belirlenmiştir. Söz konusu “Memnuniyet Araştırması” sonucunda, çalışmayı gerçekleştiren bağımsız MAK Danışmanlık Araştırma Firması’nın kurumumuzla ilgili algısı; “Öyle ki Tapu Kadastro Kurumu bugüne kadar memnuniyet araştırması yaptığımız farklı kurumlar içinde tartışmasız bir başarı örneği olarak dikkatimizi çekmiştir.” şeklindedir.

43 28.12.2010 – 04.01.2011 YÜRÜRLÜK “TKGM ETİK KOMİSYONU”
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu, 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 29. maddesinde yer alan “Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.” hükmü gereği, ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen görevleri yürütmek üzere, 07/11/2007 tarihli Makam Oluru ile oluşturulmuş olup halen güncel olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

44 TKGM ETİK KOMİSYONU BAŞKAN Gökhan KANAL Genel Müdür ÜYE
Teftiş Kurulu Başkanı Tapu Dairesi Başkanı I.Hukuk Müşaviri SEKRETERYA TKGM Kalite Müdürü Kadastro Daire Başkanı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

45 TKGM (www.tkgm.gov.tr) ETİK WEB SAYFASI Etik Komisyon,
Etik Mevzuat, Etik İlkeler, Etik Sözleşme, Eğitimler, Bilgi Bankası, Etkinlikler, Projeler, Başvuru, TKGM Etik Denetim Araç Seti, Afiş ve Logolar, Basın Açıklaması, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, TKGM Etik E-Öğrenme Platformu Diğer Faaliyetler şeklinde yapılandırılmış olup; faaliyetlerini sürdürmektedir.

46 “TÜRKİYE’DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ”
TKGM ETİK KOMİSYONU Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Programı olan “Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi” Paydaş Kurumlar:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı Projede Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü anahtar kurum olarak belirlenmiştir.

47 Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin mali destek verdiği, Kurumumuzun da Pilot ve Paydaş Kurum olarak görev aldığı, “Türkiye’de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi” ve “Etiğin Kurum Kültürü Haline Getirilmesi Projesi” çerçevesinde ( ) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Eğitim Programı ile Merkez ve Taşra Birimlerimize 52 adet etik eğitim verilmiş olup, Bu Eğitimler, 20 Kasım 2013 tarihinde başlayıp 23 Şubat 2014 tarihinde bitirilmiştir. 725 yönetici ve 575 çalışan olmak üzere toplam 1300 personel eğitimi almıştır. Geçmiş yıllarda yapılan eğitimlerle eğitilen TKGM personel sayısı 18000’e yükselmiştir. Etik Eğitimlerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm kurum çalışanlarımıza uygulanması için “TKGM Etik E-öğrenme Platformu” ile temmuz 2014 tarihinde uzaktan eğitim süreci başlatılmış, bu uygulama ile ayda 1500 personele eğitim verilerek, merkez ve taşra birimlerimizin tamamına bu eğitim sunulmuş ve haziran 2015 tarihinde süreç sonlandırılmıştır. Ayrıca, 2016 yılı içersinde tüm personelimize tekrar etik eğitim verilmesi hedeflenmiştir. “TKGM Etik Denetim Araç Setinin“ entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.

48 Kamu Kurum/Kuruluşları ve Belediyelerle Veri Paylaşım Protokolü İmzalama Çalışmaları
Kurumumuza yapılan veri paylaşım talepleri 7 Mart 2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen standart protokoller ile karşılanmaktadır. Yönetmelik kapsamında Genel Müdürlük Makamı oluru ile oluşturulan Veri Paylaşım Komisyonunca standart protokol örnekleri hazırlanmış olup kurumlarla veri paylaşımı örnek protokoller doğrultusunda yerine getirilmektedir. PROTOKOL ŞUBESİ

49 MEVCUT PROTOKOL ÇALIŞMALARI
Protokol çalışmalarının başlangıcından bu güne kadar Kamu Kurum kuruluşları ile belediyelerle imzalanan ve yürürlükte olan 540 adet protokol mevcuttur. Protokollerin dağılımı : Kamu Kurum Kuruluşları : 92 Adet Büyükşehir Belediyeleri : Adet İl-İlçe- Belde Belediyeleri : 395 Adet Bankalar : Adet TOPLAM : 540 Adet

50 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
ERP üzerinde yetkilendirme:

51 YÖNETİMBİLGİ SİSTEMLERİ
BİLGİ EDİNME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR:

52 YÖNETİMBİLGİ SİSTEMLERİ -GENEL FALİYET BİLGİNOTU

53 81 İL FAALİYET BİLGİ NOTU

54 TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ
YÖNETİM RAPORLARI TAPU İSTATİSTİK BİLGİLERİ

55

56 YÖNETİM RAPORLARI - İL ENVANTERLERİ

57 YÖNETİM RAPORLARI - İÇ DENETİM RAPORLARI

58 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

59 Bilgi notları Faaliyetler Sunumlar

60 Mustafa DEMİR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI ARZ EDERİM


"STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları