Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 Kilit riskler Süreçler Performans Hedefleri Stratejik amaç ve hedefler İzlemeTespit Öncelikle ndirilme Cevap verme

3 Risklerin yönetimiyle ilgili yürütülecek tüm karar, iş ve işlemleri kapsar.

4 İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın beşinci maddesi; Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebilir.

5 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği; Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. Bu standart için gerekli genel şartlar: 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. 6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. 6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.

6 Risk Gerçekleştirilmesini olumsuz etkileyebilecek olay veya durumlar Süreçler Kilit konular Amaç ve hedefler

7 Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek yüksekokulları Genel sekreterlik Hukuk Müşavirliği Daire başkanlıkları Koordinatörlükler Uygulama ve Araştırma Mer. Bölüm başkanlıkları Dekanlar Müdürler Genel Sekreter Koordinatörler Daire başkanları Hukuk Müşaviri Döner Ser. İşletme Müdürü Bas., Yay. ve Halkla İliş. Br. Sorumlusu Birim Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü teşkilat şemasında yer alan birimler Birim Amiri Birimin sevk ve idaresinden sorumlu olan hiyerarşik yetki kademesindeki en üst yöneticiyi

8 Stratejik hedef: 2017 yılı sonunda öğretim üyelerinin öğretim elemanları içindeki payını % 42’ye çıkarmak. Stratejik risk: Üniversiteler arasında rekabetin artması Süreç: Yapı denetimi Süreç riski: İnşaat alanında oluşabilecek kazalar Stratejik Risk Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ilişkin riskleri Süreç Riski Süreç analizleriyle belirlenen riskler

9 Kilit Risk Üniversitemiz için yüksek hassasiyete sahip olan süreç riskleri ve stratejik riskler 1) Yerleşke içerisinde can ve mal güvenliği, 2) Akademik faaliyetlerde bağımsızlık, 3) Üniversitemizin ve yöneticilerimizin itibarı, 4) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, 5) Türk dili çalışmaları, 6) Gıda üzerine yapılan çalışmalar, 7) Şeffaflık.

10 Hedef 2.3. Üniversitemiz yerleşkesi birinci etap gelişme planında yer alan eğitim-öğretim, sosyal ve hizmet alanlarını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak. Kilit Risk: İnşaat alanında meydana gelen kazalar sonucunda can kaybının yaşanması

11 Hedef 2.19: Eğitim öğretimin kalitesinin artırılması için idari ve akademik personelimize işlerini yapmalarında kolaylık sağlayacak yazılım, makine, teçhizat ve büro mefruşatları ile taşıt alımlarını 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek. Kilit risk: Teknik şartnamenin rekabete engelleyecek şekilde hazırlanması dolayısıyla ihale işlemlerinde usulsüzlük olması

12 Hedef 2.7. Eğitim ve öğretimi destekleyen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısını her yıl % 10 arttırmak. Süreç: Sosyal ve kültürel organizasyon düzenlemek Kilit risk: Etkinlik sırasında ses sisteminin bozulmasından dolayı basında olumsuz haberlerin yer alması

13 Doğal Risk Stratejik risklerin herhangi bir cevap verilmeden önceki seviyesi Kalıntı Risk Riskin olma olasılığını ve etkisini azaltmak için verilen cevaplardan sonra arta kalan riskler

14 Stratejik hedef: En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek Doğal risk: Katılımcılığın yeterince sağlanamaması (Risk puanı: 12) Cevap: Çalışma ekipleri oluşturulması, toplantılar ve yüz yüze görüşmeler yapılması, her birimde iç kontrol sorumluları belirlenmesi Kalıntı risk: İç kontrol sadece Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevi olduğunu ön yargısının kaldırılamaması

15 Paydaş Üniversitemizin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, Üniversitemizden doğrudan veya dolaylı, Olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya Üniversitemizi etkileyen ve Üniversitemizin stratejik planında belirlenen kişi, grup veya kurumları

16 PAYDAŞ ADIİÇ PAYDAŞDIŞ PAYDAŞNEDEN PAYDAŞÖNCELİĞİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Birimleri X Temel aktörler olmalarıYüksek Öğrenciler xTemel hizmet alanlarYüksek Akademik Personel X Temel faaliyetleri icra etmeleriYüksek İdari Personel X Destek faaliyetlerini icra etmeleriYüksek Geçici İşçiler X Destek faaliyetlerini icra etmeleriOrta Kısmi Zamanlı Öğrenciler X Destek faaliyetlerini icra etmeleriDüşük Öğrenci Velileri xÖğrencilerden dolayı bir bağın olmasıDüşük Öğrenci Kulüpleri x Öğrenciler için konferans ve panel düzenleme, staj, bilgilendirme hizmetleri, sosyal faaliyetlerin yürütülmesi vs. Düşük Mezunlar x Üniversitemizde eğitim almış kamu veya özel sektörde görev alan insan kaynağı Düşük TBMM xKural koyucu olmasıYüksek Yükseköğretim Kurumu xBağlı bulunulan üst kurum olmasıYüksek Milli Eğitim Bakanlığı xBağlı olunan bakanlıkYüksek Maliye Bakanlığı xMali olarak bağlı olunan bakanlıkYüksek Sayıştay xDış denetim birimi olmasıYüksek Valilik ve Alt Birimleri xKaraman İlinde faaliyette bulunuyor olmasıOrta Diğer Bakanlıklar xKarşılıklı ilişkiOrta ÖSYM x Merkezi sınav ile birimlere öğrenci yerleştiren kurum Orta Sosyal Güvenlik Kurumları x Sosyal güvenlik anlamında bağlı olunan kurum Düşük

17 PAYDAŞ ADIİÇ PAYDAŞDIŞ PAYDAŞNEDEN PAYDAŞÖNCELİĞİ Kamu İhale Kurumu xDüzenleyici kurumYüksek TÜBİTAK/TÜBA/AB Fonları x Bilimsel destek ve burs imkanları sunmaları Yüksek Yazılı ve Görsel Basın xİletişim imkânları nedeniyleYüksek Sivil Toplum Kuruluşları x Gelişim ve eğitimi desteklemeleri ve işbirliği olanakları Düşük Sanayi ve Meslek Odaları x Bilimsel paylaşım, destek ve işbirliği imkânları Orta Yerel Yönetimler x Yerleşkelerin yerel yönetim sınırları içinde yer alması ve işbirliği imkânları Düşük Özel Sektör Kuruluşları x İşbirliği, istihdam, sponsorluk vb. olanaklar sunmaları Düşük Diğer Üniversiteler x Çok yönlü ve işlevsel paylaşım imkânı Düşük Organize Sanayi Bölgesi xİşbirliği, istihdam ve destek imkânıOrta Kiracılar x Öz gelir sağlamaları ve destek hizmet sunmaları Orta Tedarikçiler x İhtiyaçların karşılanmasında üstlenilen rol Orta Sendikalar xSosyal paydaş ve işbirliği olanağıOrta Bankalar xFinansal hizmet sunmalarıDüşük

18 Risk Haritası Risklerin seviyelerinin grafiksel olarak gösterildiği şekil Risk İştahı Üniversitemizin kabul etmeye razı olduğu en yüksek risk seviyesini

19

20 Risk Kütüğü Tespit edilerek değerlendirilen bütün risklerin kaydedildiği belge Risk Sahibi Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişi

21

22  Risk yönetim sisteminin kurulmasını ve etkinliğini sağlar, denetimini yapar.

23  Risk yönetim kültürünün oluşturulmasını sağlar.

24  Kurul ile Koordinatör tarafından kendisine sunulan değerlendirme ve önerileri dikkate alarak risk yönetim stratejilerini belirler ve bunu tüm çalışanlara yazılı olarak duyurur.

25  Katılımcılığı sağlayacak uygun mekanizmaların oluşturulmasını sağlar.

26  Dış paydaşlarla ortak yönetilmesi gereken riskler konusunda Koordinatöre gerekli desteği sağlar.

27  İzleme raporlarını inceler ve gerekli önlemleri belirler.

28  Özellikle stratejik risklerin yönetiminde örnek davranışlar sergiler.

29  Risk yönetiminin tüm aşamalarında çalışanları teşvik eder.

30  Kurulun görüşleri doğrultusunda Koordinatör tarafından hazırlanan risk iştahı ile politika ve prosedürleri değerlendirir ve onaylar.

31  Risk strateji belgesini değerlendirir ve görüşlerini Rektöre sunar.

32  Üniversitemiz risk yönetimine ilişkin değerlendirme ve önerilerini Rektöre sunar, Koordinatöre bildirir.

33  Birimlere ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri tespit eder ve bunları belirlenen politikalar ve prosedürler doğrultusunda koordine eder.

34  Dış paydaşlarla ortak yönetilmesi gereken riskleri belirler ve risklerin ilgili dış paydaşlarla ortak yönetilmesi konusunda gerekli önlemleri alır.

35  Kurulun görüşleri doğrultusunda risk iştahını, politika ve prosedürleri belirler ve Rektörün onayına sunar.

36  Stratejik risklerin belirlenmesini sağlar.

37  Gerekli gördüğü konuları Kurula sunar.

38  Konsolide Risk Raporunu hazırlar ve mayıs ayı içinde Rektöre sunar.

39  Rektörün emirlerini, Kurulun görüş, tavsiye ve kararlarını birimlere bildirir ve risk yönetim süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır.

40  Risk yönetiminde hesap verebilirlik, şeffaflık ve güvenilirlik ilkelerine uygun hareket edilmesini sağlar.

41  Kurulun ve Koordinatörün sekretarya görevlerini yürütür.

42  Birim iç kontrol sorumlularıyla birebir iletişimi sağlar ve her türlü desteği verecek sistemi oluşturur.

43  Teknik destek ve rehberlik hizmeti verir.

44  Risk yönetimine ilişkin eğitim ihtiyaçlarını belirler ve Personel Daire Başkanlığına bildirir.

45  Risk yönetimine ilişkin çalışmaları koordine eder ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi kapsamında risk yönetiminin etkinliğini de değerlendirerek belirli dönemler halinde Koordinatöre ve Rektöre raporlar.

46  Dokümanlarını sınıflandırır ve kaydeder.

47  Üniversitemizdeki iyi uygulamaları belirler, bu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yapar.

48  Görev ve yetki alanları çerçevesinde, risk yönetiminin etkinliğinin sağlanmasından sorumludurlar.

49  Birim iç kontrol sorumlusunun belirlenmesinden ve çalışmalarını takip ederek her türlü desteği vermekten sorumludurlar.

50  Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlarlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlarlar.

51  Süreç risklerini birim düzeyinde yönetirler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek Koordinatöre raporlarlar.

52  Risk yönetimiyle ilgili tüm çalışmalara yardımcı olurlar, birimi koordine ederler ve destek verirler.

53  Birimde yapılan süreç çalışmalarında aktif olarak yer alırlar ve personele teknik destek verirler.

54  Süreç risklerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi ve gözden geçirilmesi görevlerinin yerine getirilmesini koordine ederler ve riskleri birim amirlerinin belirleyeceği zamanlarda raporlarlar.

55  Çalışanlardan gelen tüm iyileştirme önerilerini kaydederler ve birim amirince belirlenecek periyotlarla birim amirine bildirirler.

56  Yeni ortaya çıkan riskleri, risk seviyesi değişenleri ve risklere ilişkin yeni kontrolleri birim amirine ve yöneticilere bildirirler.

57  Başkanlıkça biriminden sorumlu olarak belirlenen personelle sürekli iletişim halinde ortak çalışmalar yaparlar.

58  Birim Risk Kütüğünü hazırlarlar.

59  Birim amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirirler.

60  Risk yönetimini içinde barındıran iç kontrol otomasyon sistemini oluşturur ya da temin eder.

61 RRisk yönetiminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişiyle ilgili denetim yaparlar.

62 RRektöre güvence ve danışmanlık hizmeti verirler.

63 KKurula, Koordinatöre ve birimlere rehberlik hizmeti verirler.

64

65

66

67

68 Hesap Verebilirlik

69

70

71

72

73

74 Riskler; stratejik riskler süreç riskleri kilit riskler olmak üzere üç türlü tespit edilir. Tespit edilen risklere ilişkin cevaplar belirlendikten sonra kalıntı riskler de ayrıca tespit edilir.

75 BİRİM ADI: Personel Daire Başkanlığı Sıra Amaç ve HedeflerKilit RiskTespit Edilen RiskRiskin Sebebi 2015/111 En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek. Hayır Katılımcılığın yeterince sağlanamaması İç kontrolün tam olarak anlaşılamaması

76 Stratejik riskler, Koordinatör ün teklifi ve Kurulun uygun görüşüyle Rektörün belirleyeceği kişiler tarafından Kilit riskler, Koordinatörün belirleyeceği kişiler tarafından Süreç riskleri, birim amirlerinin belirleyeceği kişiler tarafından

77 Stratejik riskler, amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşamasında tespit edilir. Stratejik planın yenilenmesi veya güncellenmesi Performans programının hazırlanması

78 Riskleri tespit edecek kişilerin yeterliği ve tecrübesi bulanan ve iş ve işlemleri uygulayan kişiler arasından seçilmesi esastır.

79 Risklerin tespit edilmesinde PESTLE ve GZFT vb. analizlerin kullanılması esastır. Riskleri tespit edecek ekibin farklı uzmanlık alanlarından oluşturulması esastır. Risklerin tespit edilmesinde riskle ilgili kanıtlar göz önünde bulundurulur.

80 Stratejik riskler Koordinatörün belirleyeceği kişiler tarafından Süreç riskleri birim amirlerinin belirleyeceği kişiler tarafından etkileri ve olasılıkları açısından ölçülür.

81 Olasılık, bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu ifade eder. Olasılık için 1 rakamı, bir riskin gerçekleşme olasılığının hemen hemen olmadığı; 5 rakamı riskin gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğu anlamına gelir. Etki ise bir olayın meydana gelmesi halinde amaçlar, hedefler ve süreçler ile Üniversitemiz için yüksek hassasiyete sahip olan konular üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder. Etki açısından 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 5 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir.

82 RİSK OYLAMA FORMU BİRİM ADI Sıra Amaç ve Hedefler Kilit Risk Tespit edilen risk Etki AEtki BEtki C ETKİ Olasılık AOlasılık BOlasılık C OLASILIKRisk Puanı 2015/80 En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemi zin iç kontrol standartların a uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek Hayır Katılımcılığı n yeterince sağlanama ması 3 443,663333 10,9811

83 Riskler, belirlenen risk seviyesine göre en yüksek seviyeden başlamak üzere önceliklendirilir. Risklerin önceliklendirilmesinde kilit riskler ayrı bir bölümde gösterilirler. Risklerin ölçülmesinde paydaşların riskleri etkileyebilecek faaliyetleri göz önünde bulundurulur.

84 Hangi risklerin düşük, hangilerinin orta ve hangilerinin yüksek olacağı risk iştahına göre belirlenir ve risk haritasında gösterilir. Kilit risklerle doğrudan ilgili olan riskler, kilit risklere ilişkin belirlenen risk iştahına göre değerlendirilirler. Risk iştahı, Kurulun değerlendirmeleri doğrultusunda Koordinatör tarafından kilit riskler ve diğer riskler olmak üzere iki şekilde hazırlanır, Rektörün onayıyla yürürlüğe girer ve paydaşlara duyurulur.

85

86 Riskin etkisini ve olasılığını azaltmak üzere; Kabul edilir Kontrol faaliyetleri belirlenir Devredilir Kaçınılır

87 Risk seviyesi risk iştahı içinde ise;

88 Alınacak önlemlerden (kontrol etmek, devretmek veya kaçınmak) sağlanacak faydanın, alınacak önlemlerin maliyetinden daha düşük olduğunun anlaşılması durumunda Fayda < Maliyet

89 Yönetimin kontrolü dışında ise Faaliyet sonlandırılmadıkça ortadan kalkması mümkün olmayan risklerde, faaliyetin sonlandırılması mümkün olmadığında

90 Risklerin kabul edilebilir bir seviyede tutulması için; Yönlendirici Kontroller Önleyici Kontroller Tespit Edici Kontroller Düzeltici Kontroller

91 Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen sonuçların etkisinin ve sorunun kaynağının giderilmesine yönelik kontroller Örnek: Hatalı stok kontrol sisteminin kullanılmasından dolayı taşınırların zarar görmesi durumunda stok kontrol sisteminin değiştirilmesi

92 Önleyici Kontroller Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltarak riskleri kabul edilebilir seviyede tutmak için yapılması gereken kontroller Örnek: İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince inşaat alanında alınması gereken önlemleri tavizsiz uygulamak.

93 Tespit Edici Kontroller Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın tespiti amacıyla yapılan kontroller Örnek Harcama sonra yapılan iç ve dış denetimler Dönemsel sayımlar

94 Yönlendirici Kontroller Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı faaliyetlerle riskleri kontrol etme yöntemi Örnek Ödeme evrakı kontrol listeleri Formlar

95 Üniversitemizin doğrudan asli görev alanına girmeyen veya ekonomik ve sosyal analizler sonucunda Üniversitemiz tarafından yapılması uygun görülmeyen ve bu anlamda riskleri yüksek olduğu değerlendirilen faaliyetler, uzmanlığı/donanımı/kaynağı olan başka bir idare/kişi/kuruluşa devredilir.

96 Alımların Devlet Malzeme Ofisinden yapılması Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımları

97 Riskin yönetilemeyecek kadar büyük olduğu ve faaliyetin hayati öneme sahip olmadığı durumlarda faaliyete son verilir. Yüzme havuzunun can kurtaran olmaması nedeniyle faaliyete açılmaması

98 Risklere ilişkin cevaplar belirlendikten sonra ilgisine göre Rektör, Koordinatör veya birim amirleri tarafından her bir riske ilişkin risk sahibi belirlenir.

99 Riske verilen cevapları yönetir Riskle ilgili bilgileri toplar Riskin yönetildiğine ilişkin kanıtları tutar Riskle ilgili raporlama yapar Risk kayıtlarını günceller İzlemeyi gerçekleştirir Riskin sahibine gerekli kaynak ve yetkiler verilir

100 Ekonomik ve sosyal analizler (GZFT, PESTLE) Risklere verilecek cevaplar belirlenirken risklerin ortaya çıkardığı fırsatlar göz önünde bulundurulur. Gerekli görülen hallerde Koordinatör tarafından risklere ilişkin eylem planları oluşturulur.

101 RİSK KAYIT FORMU BİRİM ADI Sıra Amaç ve Hedefler Kilit Risk Tespit edilen risk Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller Etki Olasılık Risk Puanı( R ) Değişim (Risk Yönü) Risklere verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller Başlangıç/Bitiş Tarihi Risk SahibiAçıklamalar 2015/80 En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversite mizin iç kontrol standartları na uyumunu tamamlama k ve bunları her yıl güncelleme k Hayır Katılımcılığı n yeterince sağlanamama sı Çalışma ekipleri oluşturulması, toplantılar ve yüz yüze görüşmeler yapılması, her birimde iç kontrol sorumluları belirlenmesi (Önleyici Kontrol faaliyeti) 3,663 - - 01/07/2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Vedat ERDOĞAN Çalışanların % 52,7’si iç kontrolü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının işi olarak görmektedir. 2016 yılında yapılacak çalışmayla bu oran tekrar gözden geçirilecektir. 11 Düşük düzey risk Orta düzey risk Yüksek düzey risk

102 KALINTI RİSK TESPİT FORMU BİRİM ADI Sıra Amaç ve HedeflerKilit RiskTespit Edilen RiskRiskin Sebebi 2015/80 En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek. Hayır İç kontrol sadece Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevi olduğunu ön yargısının kaldırılamaması Yeni bir yönetim modeli olan iç kontrolün strateji geliştirme birimleri aracılığıyla kamuya uyarlanmaya çalışılması

103  Her yıl mart ayı içerisinde yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı ve risklere verilen cevaplar yeterliliği gözden geçirilir.  Gözden geçirme sırasında risklerin etki ve olasılığı o dönem için tekrar derecelendirilir. Gözden geçirmede öncelik, risk seviyesi yüksek olana ve kilit risklere verilir.

104 Stratejik risklerin gözden geçirilmesinde; öncelikle varsa değişmiş olan politika belgeleri, diğer ülkelerdeki gelişmeler, kamuoyunun o dönem için beklentileri, iç denetim raporları, teftiş ve denetim veya rehberlik birimlerinin raporları, dış denetim raporları ve ilgili diğer rapor ve belgeler dikkate alınır.

105  Değişiklikler ve bu değişiklikler sonucunda değişen risk öncelikleri risk kütüğüne alınır.  Üniversitemizin risk yönetim sistemi kısmen veya tamamen revize edilir.  Kurulun görüşleri doğrultusunda Koordinatör tarafından hazırlanan Konsolide Risk Raporu her yıl mayıs ayı sonuna kadar Rektöre sunulur.

106 KONSOLİDE RİSK RAPORU FORMU BİRİM ADI Sıra Amaç ve Hedefler Kilit Risk Tespit edilen risk DurumRisk SahibiAçıklamalar Önceki Risk Puanı ve Rengi Mevcut Risk Puanı ve Rengi Önceki Risk SahibiMevcut Risk Sahibi Çalışanların % 52,7’si iç kontrolü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının işi olarak görmektedir. Bu oranın % 30’un altına çekilmesi planlanmaktadı r. 2015/80 En geç 2013 yılı sonuna kadar Üniversitemizi n iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek. Hayır Katılımcılığın yeterince sağlanamaması - Strateji Geliştirme Daire Başkanı Vedat ERDOĞAN 11 Düşük düzey risk Orta düzey risk Yüksek düzey risk

107 Risk yönetimine ilişkin otomasyon sistemi, Belgeye uygun bir şekilde oluşturulur ve risk yönetim süreci bu sistem üzerinden yürütülür. 2013-2017 Stratejik Planımızda yer alan stratejik amaç ve hedefler ile 2015 yılı Performans Programında yer alan performans hedeflerine ilişkin riskler bu belgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tespit edilir ve değerlendirilir. Bu risklere verilecek cevaplar ise risk iştahının belirlenmesinin ardından bir ay içerisinde belirlenir.

108 Bu belge Rektörün onayıyla yürürlüğe girer. Bu belgedeki hükümleri Rektör yürütür.

109


"Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları