Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Onur KAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Haziran 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Onur KAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Haziran 2010."— Sunum transkripti:

1 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Onur KAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Haziran 2010

2 KANUNUN AMACI VE KAPSAMI KANUNUN AMACI VE KAPSAMI

3 AMACI AMACI K alkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda,kamu kaynaklarının; K alkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda,kamu kaynaklarının; -Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, -Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, -Hesap verebilirliği, -Hesap verebilirliği, -Malî Saydamlığı, -Malî Saydamlığı, Sağlamak Üzere, Kamu Malî Yönetiminin Yapısını Ve İşleyişini, Kamu Bütçelerinin Hazırlanmasını, Uygulanmasını, Tüm Malî İşlemlerin Muhasebeleştirilmesini, Raporlanmasını Ve Malî Kontrolü Düzenlemektir. Sağlamak Üzere, Kamu Malî Yönetiminin Yapısını Ve İşleyişini, Kamu Bütçelerinin Hazırlanmasını, Uygulanmasını, Tüm Malî İşlemlerin Muhasebeleştirilmesini, Raporlanmasını Ve Malî Kontrolü Düzenlemektir.

4 KAPSAMI GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ İDARELER KURUMLARI KURUMLARI GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİKURUMLAR DENETLEYİCİKURUMLAR Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tâbidir. Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tâbidir.

5 KAMU KAYNAĞININ KULLANILMASININ GENEL ESASLARI KAMU KAYNAĞININ KULLANILMASININ GENEL ESASLARI

6 1-MALİ SAYDAMLIK 1-MALİ SAYDAMLIK Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu Amaçla; A) Görev, Yetki Ve Sorumlulukların Açık Olarak Tanımlanması, B) Hükümet Politikaları, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, Stratejik Planlar İle Bütçelerin Hazırlanması, Yetkili Organlarda Görüşülmesi, Uygulanması Ve Uygulama Sonuçları İle Raporların Kamuoyuna Açık Ve Ulaşılabilir Olması, C) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından Sağlanan Teşvik Ve Desteklemelerin Bir Yılı Geçmemek Üzere Belirli Dönemler İtibarıyla Kamuoyuna Açıklanması, D) Kamu Hesaplarının Standart Bir Muhasebe Sistemi Ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerine Uygun Bir Muhasebe Düzenine Göre Oluşturulması, Zorunludur. Bu Amaçla; A) Görev, Yetki Ve Sorumlulukların Açık Olarak Tanımlanması, B) Hükümet Politikaları, Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, Stratejik Planlar İle Bütçelerin Hazırlanması, Yetkili Organlarda Görüşülmesi, Uygulanması Ve Uygulama Sonuçları İle Raporların Kamuoyuna Açık Ve Ulaşılabilir Olması, C) Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından Sağlanan Teşvik Ve Desteklemelerin Bir Yılı Geçmemek Üzere Belirli Dönemler İtibarıyla Kamuoyuna Açıklanması, D) Kamu Hesaplarının Standart Bir Muhasebe Sistemi Ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerine Uygun Bir Muhasebe Düzenine Göre Oluşturulması, Zorunludur. Mali Saydamlığın Sağlanması İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılması Ve Önlemlerin Alınmasından Kamu İdareleri Sorumludur. Mali Saydamlığın Sağlanması İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılması Ve Önlemlerin Alınmasından Kamu İdareleri Sorumludur.

7 2-HESAP VERME SORUMLULUĞU Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

8 BAKANLARIN VE BAKANLARIN VE ÜST YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU ÜST YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

9 1-BAKANLAR 1-BAKANLAR Bakanlıklarının Stratejik Planları İle Bütçelerinin Kalkınma Planlarına, Yıllık Programlara Uygun Olarak Hazırlanması Ve Uygulanmasından Sorumludur. Bakanlıklarının Stratejik Planları İle Bütçelerinin Kalkınma Planlarına, Yıllık Programlara Uygun Olarak Hazırlanması Ve Uygulanmasından Sorumludur. Bu Sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İçin Millî Eğitim Bakanına, Mahallî İdareler İçin İçişleri Bakanına Aittir. Bu Sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri İçin Millî Eğitim Bakanına, Mahallî İdareler İçin İçişleri Bakanına Aittir. Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar. Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar.

10 2-ÜST YÖNETİCİLER 2-ÜST YÖNETİCİLER Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. ÜST YÖNETİCİLER; ÜST YÖNETİCİLER; - İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasından, - İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasından, - Sorumlulukları altındaki kaynakların elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, - Sorumlulukları altındaki kaynakların elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, - Malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesinden, - Malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesinden, - Bu Kanunda Belirtilen Görev Ve Sorumlulukların Yerine Getirilmesinden Bakana; Mahallî İdarelerde İse Meclislerine Karşı Sorumludurlar. - Bu Kanunda Belirtilen Görev Ve Sorumlulukların Yerine Getirilmesinden Bakana; Mahallî İdarelerde İse Meclislerine Karşı Sorumludurlar.

11 ÜST YÖNETİCİLER, ÜST YÖNETİCİLER, BU SORUMLULUĞUN GEREKLERİNİ; BU SORUMLULUĞUN GEREKLERİNİ; - Harcama yetkilileri, - Harcama yetkilileri, - Malî hizmetler birimi, - Malî hizmetler birimi, - İç Denetçiler, - İç Denetçiler, Aracılığıyla Yerine Getirirler. Aracılığıyla Yerine Getirirler.

12 REKTÖR (ÜST YÖNETİCİ) HARCAMA BİRİMLERİ HARCAMA YETKİLİSİ ÖDEME EMRİ DÜZENLEYEN GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ STRAJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROĞRAM MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE,KESİN HESAP RAPORLAMA MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETÇİ DENETİM BÜROSU

13 1 - HARCAMA BİRİMİ VE YETKİLİSİ - Bütçeyle ödenek tahsis edilen birim harcama birimi, en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 1 - HARCAMA BİRİMİ VE YETKİLİSİ - Bütçeyle ödenek tahsis edilen birim harcama birimi, en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. (İta amiri) (İta amiri)

14 HARCAMA BİRİMLERİNDE SÜREÇ KONTROLÜ YAPILIR. HARCAMA BİRİMLERİNDE SÜREÇ KONTROLÜ YAPILIR. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla malî işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur.

15 -HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ -HARCAMA YETKİSİNİN DEVRİ Harcama Yetkilileri, Kamu Hizmetlerinin Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Sunulmasını Sağlamak Amacıyla Yetkilerini Yardımcılarına, Yardımcısı Olmayanlar İse Hiyerarşik Olarak Bir Alt Kademedeki Yöneticilere, Kısmen Veya Tamamen Devredebilirler. Harcama Yetkilileri, Kamu Hizmetlerinin Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Sunulmasını Sağlamak Amacıyla Yetkilerini Yardımcılarına, Yardımcısı Olmayanlar İse Hiyerarşik Olarak Bir Alt Kademedeki Yöneticilere, Kısmen Veya Tamamen Devredebilirler. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

16 Her Bir Harcama İşlemi İtibarıyla, Mal Ve Hizmet Alımlarında İkiyüzellibin Türk Lirasını, Yapım İşlerinde İse Birmilyon Türk Lirasını Aşan Harcamalara İlişkin Harcama Yetkisi Hiçbir Şekilde Devredilemez. Her Bir Harcama İşlemi İtibarıyla, Mal Ve Hizmet Alımlarında İkiyüzellibin Türk Lirasını, Yapım İşlerinde İse Birmilyon Türk Lirasını Aşan Harcamalara İlişkin Harcama Yetkisi Hiçbir Şekilde Devredilemez. Harcama Yetkisi Aşağıdaki Şartlara Uygun Olarak Devredilir: Harcama Yetkisi Aşağıdaki Şartlara Uygun Olarak Devredilir: -Yetki Devri Yazılı Olmak Zorundadır. -Yetki Devri Yazılı Olmak Zorundadır. -Devredilen Yetkinin Sınırları Açıkça Belirlenmiş Olmalıdır. -Devredilen Yetkinin Sınırları Açıkça Belirlenmiş Olmalıdır. -Merkez Teşkilatında Harcama Yetkisinin Devri Ve Bu Yetkinin Geri Alınması Üst Yöneticiye, Mali Hizmetler Birimine Ve Muhasebe Yetkilisine; Merkez Dışı Birimlerde İse Mali Hizmetler Birimine Ve Muhasebe Yetkilisine Yazılı Olarak Bildirilmelidir. -Merkez Teşkilatında Harcama Yetkisinin Devri Ve Bu Yetkinin Geri Alınması Üst Yöneticiye, Mali Hizmetler Birimine Ve Muhasebe Yetkilisine; Merkez Dışı Birimlerde İse Mali Hizmetler Birimine Ve Muhasebe Yetkilisine Yazılı Olarak Bildirilmelidir.

17 -HARCAMA YETKİSİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ -HARCAMA YETKİSİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesinde yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir. Teşkilat yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesinde yer almak şartıyla, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla kısmen veya tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir. Uygun Görüş Talep Yazılarında, Harcama Yetkisinin Bir Üst Yönetim Kademesinde Birleştirilme Gerekçesine Ayrıntılı Olarak Yer Verilir. Uygun Görüş Talep Yazılarında, Harcama Yetkisinin Bir Üst Yönetim Kademesinde Birleştirilme Gerekçesine Ayrıntılı Olarak Yer Verilir. Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez. Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilemez. -Harcama Yetkilisinin Kanuni İzin, Hastalık, Geçici Görev, Disiplin Cezası Uygulaması, Görevden Uzaklaştırma Ve Benzeri Nedenlerle Geçici Olarak Görevinden Ayrılması Halinde İlgili Harcama Biriminin Harcama Yetkilisi Vekaleten Görevlendirilen Kişidir. -Harcama Yetkilisinin Kanuni İzin, Hastalık, Geçici Görev, Disiplin Cezası Uygulaması, Görevden Uzaklaştırma Ve Benzeri Nedenlerle Geçici Olarak Görevinden Ayrılması Halinde İlgili Harcama Biriminin Harcama Yetkilisi Vekaleten Görevlendirilen Kişidir.

18 ÜST YÖNETİCİ BÜTÇEYLE ÖDENEK TAHSİS EDİLEN HARCAMA BİRİMİ HARCAMA YETKİLİSİ REKTÖR -Genel Sekreterlik - Daire Başkanlığı -Hukuk Müşavirliği -Fakülte-Yüksekokul -Meslek Yüksekokulu -Enstitü-Merkez-Bölüm Genel Sekreter Daire Başkanı Hukuk Müşaviri DekanMüdürMüdürMüdürMüdürBaşkan

19 -HARCAMA YETKİLİLERİ, -HARCAMA YETKİLİLERİ, Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.

20 2- HARCAMA TALİMATI -Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

21 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ A- HARCAMA BİRİMLERİNDE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ, A- HARCAMA BİRİMLERİNDE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ, HARCAMA TALİMATI ÜZERİNE; HARCAMA TALİMATI ÜZERİNE; -İşin yaptırılması, -İşin yaptırılması, -Mal veya hizmetin alınması, -Mal veya hizmetin alınması, -Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, -Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, -belgelendirilmesi, -belgelendirilmesi, -ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması, -ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması, görevlerini yürütürler. görevlerini yürütürler.

22 B- HARCAMA BİRİMLERİNDE ÖDEME EMRİNİ DÜZENLEYEN B- HARCAMA BİRİMLERİNDE ÖDEME EMRİNİ DÜZENLEYEN Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Gerçekleştirme Görevlileri, Bu Kanun Çerçevesinde Yapmaları Gereken İş Ve İşlemlerden Sorumludurlar. Gerçekleştirme Görevlileri, Bu Kanun Çerçevesinde Yapmaları Gereken İş Ve İşlemlerden Sorumludurlar.

23 Kamu Mali Yönetiminde Harcamanın (Giderin) Gerçekleşmesinde Görev Alan Birimler İle Görevliler ; Kamu Mali Yönetiminde Harcamanın (Giderin) Gerçekleşmesinde Görev Alan Birimler İle Görevliler ; 1-harcama birimleri 1-harcama birimleri (harcama yetkilileri) ita amirleri (harcama yetkilileri) ita amirleri 2-gerçekleştirme görevlileri 2-gerçekleştirme görevlileri ve ödeme emrini düzenleyen tahakkuk ve ödeme emrini düzenleyen tahakkuk 3-muhasebe birimi sayman 3-muhasebe birimi sayman (muhasebe yetkilisi) (muhasebe yetkilisi)

24 3-MALÎ HİZMETLER BİRİMi ( STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI) GÖREVLERİ: GÖREVLERİ: İdarenin Stratejik Plan Ve Performans Programının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilmesi Çalışmalarını Yürütmek İdarenin Stratejik Plan Ve Performans Programının Hazırlanmasını Koordine Etmek Ve Sonuçlarının Konsolide Edilmesi Çalışmalarını Yürütmek İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek

25 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

26 Malî Kanunlarla İlgili Diğer Mevzuatın Uygulanması Konusunda Üst Yöneticiye Ve Harcama Yetkililerine Gerekli Bilgileri Sağlamak Ve Danışmanlık Yapmak. Malî Kanunlarla İlgili Diğer Mevzuatın Uygulanması Konusunda Üst Yöneticiye Ve Harcama Yetkililerine Gerekli Bilgileri Sağlamak Ve Danışmanlık Yapmak. Ön Malî Kontrol Faaliyetini Yürütmek. Ön Malî Kontrol Faaliyetini Yürütmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek

27 Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; idarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, Harcama Yetkililiği Görevi Uhdesinde Kalmak Şartıyla, Harcama Birimlerinin Talebi Ve Üst Yöneticinin Onayıyla Bu İşlemler Destek Hizmetlerini Yürüten Birim Tarafından Yapılabilir. Ancak, Harcama Yetkililiği Görevi Uhdesinde Kalmak Şartıyla, Harcama Birimlerinin Talebi Ve Üst Yöneticinin Onayıyla Bu İşlemler Destek Hizmetlerini Yürüten Birim Tarafından Yapılabilir.

28 STRATEJI GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROĞRAM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE,KESİN HESAP RAPORLAMA MÜDÜRLÜĞÜ (MUHASEBE YETKİLİSİ) ÖN MALİ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

29 4 - İÇ KONTROL 4 - İÇ KONTROL A - Ön mali kontrol, A - Ön mali kontrol, B – İç Denetim (Harcama Sonrası), B – İç Denetim (Harcama Sonrası), OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR

30 A – ÖN MALİ KONTROL A – ÖN MALİ KONTROL Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilir. Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilir. Malî Karar Ve İşlemler, Harcama Birimleri Ve Malî Hizmetler Birimi Tarafından; Malî Karar Ve İşlemler, Harcama Birimleri Ve Malî Hizmetler Birimi Tarafından; - İdarenin bütçesi, - İdarenin bütçesi, -bütçe tertibi, -bütçe tertibi, - Kullanılabilir ödenek tutarı, - Kullanılabilir ödenek tutarı, -ayrıntılı harcama veya finansman programları, -ayrıntılı harcama veya finansman programları, -merkezi yönetim bütçe kanunu, -merkezi yönetim bütçe kanunu, -Diğer malî mevzuat hükümlerine, -Diğer malî mevzuat hükümlerine, Uygunluk yönlerinden kontrol edilir Uygunluk yönlerinden kontrol edilir

31 HARCAMA BİRİMLERİNDE YAPILAN ÖN MALİ KONTROL: HARCAMA BİRİMLERİNDE YAPILAN ÖN MALİ KONTROL: Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir. Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir. Ödeme emrini düzenlemekle görevlendirilenler tarafından yapılan kontrol sonucunda, mali karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür. Ödeme emrini düzenlemekle görevlendirilenler tarafından yapılan kontrol sonucunda, mali karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür.

32 MALÎ HİZMETLER BİRİMİNDE (STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) YAPILAN ÖN MALİ KONTROL: MALÎ HİZMETLER BİRİMİNDE (STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI) YAPILAN ÖN MALİ KONTROL: 1 - Ön mali kontrole tabi bazı mali karar ve işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenmesi zorunludur ve ilgili birime gönderilir. 1 - Ön mali kontrole tabi bazı mali karar ve işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenmesi zorunludur ve ilgili birime gönderilir. Mali hizmetler biriminin görüş yazısı işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir. Mali hizmetler biriminin görüş yazısı işlem dosyasında saklanır ve bir örneği de ödeme emri belgesine eklenir.

33 UYGUN GÖRÜŞ YAZISI DÜZENLENMESİ ZORUNLU İŞLER: UYGUN GÖRÜŞ YAZISI DÜZENLENMESİ ZORUNLU İŞLER: i darelerin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon TL, yapım işleri için iki milyon TL aşanlar kontrole tabidir. taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on iş günü içinde kontrol edilir. yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir. i darelerin ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon TL, yapım işleri için iki milyon TL aşanlar kontrole tabidir. taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on iş günü içinde kontrol edilir. yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilir.

34 2-Diğer mali karar ve işlemlerin uygun görülmesi halinde ise dayanak belgenin üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya uygun görüş yazısı düzenlenir. 2-Diğer mali karar ve işlemlerin uygun görülmesi halinde ise dayanak belgenin üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülür veya uygun görüş yazısı düzenlenir.

35 MALÎ HİZMETLER BİRİMİNDE ÖN MALÎ KONTROL GÖREVİNİ YÜRÜTENLER; MALÎ HİZMETLER BİRİMİNDE ÖN MALÎ KONTROL GÖREVİNİ YÜRÜTENLER; - Onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, - Onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, - Malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, - Malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, - Mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi, - Mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi, İşlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar. İşlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar.

36 B- İÇ DENETİM(HARCAMA SONRASI) B- İÇ DENETİM(HARCAMA SONRASI) İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetçiler, üst yöneticiler tarafından, sertifikalı adaylar arasından atanır. İç denetçiler, üst yöneticiler tarafından, sertifikalı adaylar arasından atanır. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz.

37 5-MUHASEBE YETKİLİSİ 5-MUHASEBE YETKİLİSİ Muhasebe Yetkilileri Ödeme Aşamasında, Ödeme Emri Belgesi Ve Eki Belgeler Üzerinde; A) Yetkililerin İmzasını, B) Ödemeye İlişkin İlgili Mevzuatında Sayılan Belgelerin Tamam Olmasını, C) Maddi Hata Bulunup Bulunmadığını, D) Hak Sahibinin Kimliğine İlişkin Bilgileri, Kontrol etmekle yükümlüdür. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur. Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz.

38 Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç dört iş günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına aktarılır. Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç dört iş günü içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına aktarılır. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenler, en geç iki iş günü sonuna kadar incelenerek muhasebeleştirme ve ödeme işlemi gerçekleştirilir. Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe birimine verilenler, en geç iki iş günü sonuna kadar incelenerek muhasebeleştirme ve ödeme işlemi gerçekleştirilir.

39 Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez

40 DIŞ DENETİM

41 DIŞ DENETİM SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YERİNE GETİRİLİR. DIŞ DENETİM SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YERİNE GETİRİLİR. DIŞ DENETİM: DIŞ DENETİM: A) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,(hukuka uygunluk denetimi) A) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,(hukuka uygunluk denetimi) B) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,(verimlilik denetimi) B) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,(verimlilik denetimi) Suretiyle gerçekleştirilir. Suretiyle gerçekleştirilir.

42 GELİRLERİN TOPLANMASI SORUMLULUĞU

43 VERGİ, RESİM, HARÇ VE BENZERİ MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLER KANUNLA KONULUR, DEĞİŞTİRİLİR VEYA KALDIRILIR. VERGİ, RESİM, HARÇ VE BENZERİ MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLER KANUNLA KONULUR, DEĞİŞTİRİLİR VEYA KALDIRILIR. Kamu Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk, Tahsiliyle Yetkili Ve Görevli Olanlar, İlgili Kanunlarda Öngörülen Tarh, Tahakkuk Ve Tahsil İşlemlerinin Zamanında Ve Eksiksiz Olarak Yapılmasından Sorumludur. İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür. Kamu Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk, Tahsiliyle Yetkili Ve Görevli Olanlar, İlgili Kanunlarda Öngörülen Tarh, Tahakkuk Ve Tahsil İşlemlerinin Zamanında Ve Eksiksiz Olarak Yapılmasından Sorumludur. İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilir. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilir.

44 BÜTÇE

45 - BÜTÇE TÜRLERİ - BÜTÇE TÜRLERİ A- Bütçe türleri A- Bütçe türleri genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri; -Merkezi yönetim bütçesi, -Merkezi yönetim bütçesi, -Sosyal güvenlik kurumları bütçeleri, -Mahalli idareler bütçelerinden Oluşur. Oluşur. Bunların dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz. Bunların dışında herhangi bir ad altında bütçe oluşturulamaz.

46 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ; MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ; - Genel bütçe - Genel bütçe - Özel bütçe - Özel bütçe bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idaresinin bütçesidir. - Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi - Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi

47 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA SÜRECİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA SÜRECİ - Bakanlar kurulunun mayıs ayının sonuna kadar toplanarak devlet planlama teşkilatı müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. - Bakanlar kurulunun mayıs ayının sonuna kadar toplanarak devlet planlama teşkilatı müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlar. - Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan, haziran ayının onbeşine kadar yüksek planlama kurulu tarafından karara bağlanır. - Bütçe hazırlama rehberi Maliye Bakanlığınca, Yatırım programı hazırlama rehberi ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca haziran ayının sonuna kadar hazırlanır.

48 - Kamu idareleri, stratejik planları ile bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider teklifleri ile idare performans proğramını gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. - Kamu idareleri, stratejik planları ile bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider teklifleri ile idare performans proğramını gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. - Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere temmuz ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilir. - Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere temmuz ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilir. -Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı malî yıl başından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur -Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı malî yıl başından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur

49 FAALİYET RAPORLARI FAALİYET RAPORLARI

50 -Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. -Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. -Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir.(mart ayı sonuna kadar) -Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir.(mart ayı sonuna kadar) -Üst yönetici, birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu hazırlar. -Üst yönetici, birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu hazırlar. -İdare faaliyet raporu, sayıştaya ve maliye bakanlığına verilir ve üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır.(Nisan ayı sonuna kadar) -İdare faaliyet raporu, sayıştaya ve maliye bakanlığına verilir ve üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır.(Nisan ayı sonuna kadar)

51 Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir. Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir. Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur. İdare faaliyet raporlarına, üst yönetici tarafından imzalanan "iç kontrol güvence beyanı" ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanan "mali hizmetler birim yöneticisinin beyanı", birim faaliyet raporlarına ise harcama yetkilisi tarafından imzalanan "iç kontrol güvence beyanı" eklenir. İdare faaliyet raporlarına, üst yönetici tarafından imzalanan "iç kontrol güvence beyanı" ile mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanan "mali hizmetler birim yöneticisinin beyanı", birim faaliyet raporlarına ise harcama yetkilisi tarafından imzalanan "iç kontrol güvence beyanı" eklenir.

52 TBMM' si bu raporlar çerçevesinde, kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. TBMM' si bu raporlar çerçevesinde, kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarını görüşür. Bu görüşmelere üst yönetici ve görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur. Bu görüşmelere üst yönetici ve görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunludur.

53 ÜST YÖNETİMİN SUNUŞU ÜST YÖNETİMİN SUNUŞU I.GENEL BİLGİLER I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VİZYON B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1)TARİHÇE 1)TARİHÇE 2)MEVZUAT 2)MEVZUAT 3)TEŞKİLAT ÜST YAPISI 3)TEŞKİLAT ÜST YAPISI 4)YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 4)YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 5)BİLİŞİM SİSTEMİ 5)BİLİŞİM SİSTEMİ C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR 1)İNSAN KAYNAKLARI 1)İNSAN KAYNAKLARI 2)FİZİKİ KAYNAKLAR 2)FİZİKİ KAYNAKLAR D. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER E. FALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER F. DİĞER HUSUSLAR

54 II.PERFORMANS BİLGİLERİ II.PERFORMANS BİLGİLERİ A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER 1.ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 1.ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 2.ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLERİ VE SAPMALAR 2.ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLERİ VE SAPMALAR B. PERFORMANS TABLOSU C. PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR D. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ III.BÜTÇE BİLGİLERİ III.BÜTÇE BİLGİLERİ

55 BAĞIŞ VE YARDIMLAR BAĞIŞ VE YARDIMLAR

56 Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz.

57 - Kamu İdarelerine Yapılan Her Türlü Bağış Ve Yardımlar Bütçelerine Gelir Kaydedilir - Kamu İdarelerine Yapılan Her Türlü Bağış Ve Yardımlar Bütçelerine Gelir Kaydedilir - Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak kayıtlara alınır. - Nakdi olmayan bağış ve yardımlar, ilgili mevzuatına göre değerlemeye tâbi tutularak kayıtlara alınır. - Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, - Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımlar, hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. hizmeti yapacak idarenin üst yöneticisi tarafından uygun görülmesi halinde, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. bu ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. - Bu ödeneklerden malî yıl sonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir.

58 TAŞINIR VE TAŞINMAZLAR TAŞINIR VE TAŞINMAZLAR

59 TAŞINIR VE TAŞINMAZ EDİNME Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. TAŞINIR VE TAŞINMAZ EDİNME Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurt içinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur.

60 MAL YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK VE SORUMLULUK MAL YÖNETİMİNDE ETKİLİLİK VE SORUMLULUK -Kamu idareleri, taşınırların yönetimi, kaydı, muhafazası ve kullanımından sorumludurlar. -Kullanılmak üzere taşınır teslim edilen görevliler, taşınırın korunmasından ve taşınıra verilen zararlardan sorumludur. Kamu idareleri, verilen zararların sorumlularına ödettirilmesini sağlamakla yükümlüdür. -Kamu idarelerine ait malları edinme, kiralama, tahsis, yönetim, kullanma ve elden çıkarma işlemleri, mevzuatında öngörülen kurallar dahilinde hizmetin amacına uygun olarak verimlilik ve tutumluluk ilkesine göre yapılır. Bu ilkeye aykırı eylem ve işlemlerden doğacak zararlardan, malların yönetimi veya kullanılması hususunda yetki verilenler sorumludur.

61 ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA

62 Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

63 KAMU ZARARI KAMU ZARARI

64 Kamu Zararı, Mevzuata Aykırı Karar, İşlem, Eylem Veya İhmal Sonucunda Kamu Kaynağında Artışa Engel Veya Eksilmeye Neden Olunmasıdır. Kamu Zararı, Mevzuata Aykırı Karar, İşlem, Eylem Veya İhmal Sonucunda Kamu Kaynağında Artışa Engel Veya Eksilmeye Neden Olunmasıdır.

65 KAMU ZARARININ BELİRLENMESİNDE; A) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, B) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, C) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, KAMU ZARARININ BELİRLENMESİNDE; A) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, B) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, C) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, D) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, E) Kamu kaynakları ile yükümlülüklerinin yönetilmesinde, değerlendirilmesinde, korunmasında veya kullanılmasında gerekli önlemlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi suretiyle öz kaynağın azalmasına sebebiyet verilmesi, F) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, esas alınır. D) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, E) Kamu kaynakları ile yükümlülüklerinin yönetilmesinde, değerlendirilmesinde, korunmasında veya kullanılmasında gerekli önlemlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi suretiyle öz kaynağın azalmasına sebebiyet verilmesi, F) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, esas alınır.

66 KAMU ZARARININ TAHSİLİ KAMU ZARARININ TAHSİLİ Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir. CEZA UYGULAMASI CEZA UYGULAMASI Kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

67 PARA CEZALARI VE YETKİLİ MERCİLER PARA CEZALARI VE YETKİLİ MERCİLER Bu kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.

68 ZAMANAŞIMI ZAMANAŞIMI Kamu Zararının Meydana Geldiği Ve Bu Kanunda Belirtilen Para Cezalarının Verilmesini Gerektiren Fiilin İşlendiği Yılı İzleyen Malî Yılın Başından Başlamak Üzere Onuncu Yılın Sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar.

69 III-ÜNİVERSİTELERDE YENİ MALİ SİSTEMİN GETİRDİKLERİ SİSTEMİN GETİRDİKLERİ

70 Üniversiteler özel bütçeli kuruluştur. Katma bütçe kaldırılmıştır. Üniversiteler özel bütçeli kuruluştur. Katma bütçe kaldırılmıştır. Üniversitelerde sağlık kültür ve spor dairesi başkanlığı’ndaki öğrenci sosyal hizmet bütçeleri özel bütçe ile birleştirilmiştir. Üniversitelerde sağlık kültür ve spor dairesi başkanlığı’ndaki öğrenci sosyal hizmet bütçeleri özel bütçe ile birleştirilmiştir. Muhasebe yetkilisi ve iç denetçi rektör tarafından atanacaktır. Muhasebe yetkilisi ve iç denetçi rektör tarafından atanacaktır.

71 Üniversitede stratejik planlama yapılacaktır. Üniversitede stratejik planlama yapılacaktır. Üniversite gelirlerinin tarh(hesaplama),tahakkuk(tahsil aşamasına getirme) ve tahsiliyle görevli olanlara zamanında ve eksiksiz yerine getirme sorumluluğu getirilmektedir. Üniversite gelirlerinin tarh(hesaplama),tahakkuk(tahsil aşamasına getirme) ve tahsiliyle görevli olanlara zamanında ve eksiksiz yerine getirme sorumluluğu getirilmektedir.

72 Üniversite hizmetlerine ilişkin olarak herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden yardım,bağış yada benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz. Üniversite hizmetlerine ilişkin olarak herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden yardım,bağış yada benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz. Harcama birimleri birim faaliyet raporu,rektörlük ise idare faaliyet raporu hazırlayacaktır. Faaliyet raporları bir yılın gerçekleşen faaliyetlerini içerir. Harcama birimleri birim faaliyet raporu,rektörlük ise idare faaliyet raporu hazırlayacaktır. Faaliyet raporları bir yılın gerçekleşen faaliyetlerini içerir. Taşınırlar ile taşınmazlar muhasebe kayıtlarına alınacaktır. Taşınırlar ile taşınmazlar muhasebe kayıtlarına alınacaktır. Ayniyat saymanlığı,ayniyat memurluğu ve ambar memuru unvanı kaldırılmaktadır. Taşınır hesap sorumlusu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi unvanları getirilmektedir. Ayniyat saymanlığı,ayniyat memurluğu ve ambar memuru unvanı kaldırılmaktadır. Taşınır hesap sorumlusu ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi unvanları getirilmektedir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri harcama yetkilisi tarafından görevlendirilir.

73 Üniversite özel bütçesinin ilk altı aylık sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin hedefleri ve beklentileri kamuoyuna açıklanır. Üniversite özel bütçesinin ilk altı aylık sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin hedefleri ve beklentileri kamuoyuna açıklanır. Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır. mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemlerin kontrolünden sorumludur. süreç kontrolünü sağlamak amacıyla mali işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır. mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemlerin kontrolünden sorumludur. süreç kontrolünü sağlamak amacıyla mali işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. Harcama Yetkilileri, Yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Harcama Yetkilileri, Yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir.

74 ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır. ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülerek imzalanır.

75 Harcama Yetkilisi Tarafından Gerçekleştirme Görevlileri Görevlendirilecektir.(Birimlerin İdari Ve Mali İşler Servislerinde Çalışan Personel) Harcama Yetkilisi Tarafından Gerçekleştirme Görevlileri Görevlendirilecektir.(Birimlerin İdari Ve Mali İşler Servislerinde Çalışan Personel) Birim faaliyet raporu hazırlanacaktır. Birim faaliyet raporu hazırlanacaktır. Birim performans programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde mali hizmetler birimine gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde mali hizmetler birimine gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini hazırlayarak mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimleri yatırım programına ilişkin tekliflerini hazırlayarak mali hizmetler birimine gönderir.

76 Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak ön ödeme mutemedi görevlendirilir. Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak ön ödeme mutemedi görevlendirilir. Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, soyadı, görev unvanı, T.C. Kimlik numarası ve imza örneği harcama yetkilisi tarafından bir yazı ile muhasebe birimine bildirilir. Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, soyadı, görev unvanı, T.C. Kimlik numarası ve imza örneği harcama yetkilisi tarafından bir yazı ile muhasebe birimine bildirilir.

77 Üst Yöneticiler Ve Bütçe İle Ödenek Tahsis Edilen Harcama Yetkilileri Ve Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi, Her Yıl, İş Ve İşlemlerinin Amaçlara, İyi Malî Yönetim İlkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler. Üst Yöneticiler Ve Bütçe İle Ödenek Tahsis Edilen Harcama Yetkilileri Ve Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi, Her Yıl, İş Ve İşlemlerinin Amaçlara, İyi Malî Yönetim İlkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler.


"GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Onur KAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Haziran 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları