Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düşünme Türleri ve Becerileri Öğretim İlke ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düşünme Türleri ve Becerileri Öğretim İlke ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık."— Sunum transkripti:

1 Düşünme Türleri ve Becerileri Öğretim İlke ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık

2 Düşünme bilişsel bir etkinliktir. Düşünme becerileri terimiyle ise bir amaç do ğ rultusunda gerçekleştirilen kasıtlı düşünmenin kapasitesi ifade edilmektedir.

3 Düşünme becerileri ve düşünme türleriyle ilgili farklı sınıflandırmalar bulunmaktadır. Alan yazında en sık karşılaşılan düşünme türlerine ve ilgili kavramlara aşa ğ ıda de ğ inilmiştir.

4 Analitik düşünme Analitik düşünme, bir bütünü parçalara ayırıp parçaları ve parçalar arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik düşünme olarak açıklanabilir.

5 Üst düzey düşünme Üst düzey düşünme terimi, Bloom taksonomisinde uygulama ve daha üst (uygulama, analiz, sentez, de ğ erlendirme) basamaklara denk gelen düşünme türleri için kullanılmaktadır.

6 Sokratik sorgulama Sokratik sorgulama terimi eleştirel düşünmeyle ilişkilidir. İ lkça ğ felsefesinin en önemli isimlerinden biri olan Sokrates tarafından, düşüncelerdeki çelişki ve zayıf noktaların açı ğ a çıkarılması amacıyla kullanılmıştır.

7 Eleştirel düşünme Eleştirme, bir şeyi iyi ya da kötü yanlarıyla de ğ erlendirme anlamına gelmektedir. Eleştirel düşünme, ne yapılaca ğ ına ve neye inanılaca ğ ına karar verme amaçlı yargıda bulunma olarak tanımlanabilir.

8 Eleştirel düşünmenin temelinde kuşku duyma, sorgulama, analitik düşünme ve mantık yürütme yatmaktadır. Eleştirel düşünmenin geçmişi, ünlü filozof Sokrates’e kadar dayanmaktadır. İ letişim olanaklarının arttı ğ ı ve bilgi akışının hızlandı ğ ı günümüzde her bireyin eleştirel düşünebilmesi bir gereklilik halini almıştır.

9 Yansıtıcı düşünme Yansıtıcı düşünme, bireyin ö ğ renme süreci ve düzeyine ilişkin olumlu veya olumsuz durumları ortaya çıkarmaya ve sorunları çözmeye yönelik düşünmesidir.

10 Yansıtıcı düşünen bireylerin özellikleri şunlardır:  Kendi kişisel özelliklerinin, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olma  Mesleki deneyimler üzerinde düşünme  Deneyimlerden ders çıkarma  Ö ğ retme sürecini sürekli sorgulama  Eleştirilere açık olma

11 Yaratıcı düşünme Yaratıcı düşünme, yeni, özgün ürün ve çözümler ortaya koymaya yönelik yapılan düşünmedir. Yaratıcılık esnek, akıcı, özgün, alışılmışın dışında düşünmektir.

12 Yaratıcı bireylerin en önemli özelli ğ i bir durumun farklı yönlerini görerek alternatif fikirler üretebilmeleridir. Yaratıcılık, ilerlemenin ve de ğ işimin önemli bir etmenidir.

13 Akıl yürütme Akıl yürütme, bir takım kabullerden yola çıkarak bir sonuca varma işidir. Temel akıl yürütme biçimlerinden üçü tümdengelimli, tümevarımlı ve heptengitmeli akıl yürütmelerdir.

14 Derinlemesine düşünme Derinlemesine düşünme, bir bilginin dikkatli ve ısrarlı biçimde ele alınıp üzerinde düşünülmesidir. Derinlemesine düşünme süreci;  Sorgulamayı,  Seçenek aramayı,  Yeni düşüncelere açık olmayı,  Farklı yönlerden bakmayı,  Di ğ erlerinin bakış açılarını ö ğ renmeyi,  Sonucu düşünmeyi,  Problem üzerinde düşünmeyi içermektedir.

15 Ö ğ rencilerin derinlemesine düşünmelerini sa ğ lamak için kendi kendine aşa ğ ıdaki gibi sorular sorması sa ğ lanabilir:  Ne ö ğ rendin?  Sınıfta yapılan etkinliklerden hangilerine katıldın?  Ö ğ renirken hangi yolları kullandın? Hangisi işe yaradı?  Gelecek sefer neyi farklı yaparsın?  Bu işin kolay ve zor buldu ğ un yönleri ne oldu?  Problem çözerken karşılaştı ğ ın güçlükler nelerdi?  Daha fazla zamanın olsaydı neyi farklı yapardın?  Daha az zamanın olsaydı neyi farklı yapardın?  Bu konuyu bir başkasına ö ğ retmen gerekseydi ne yapardın?

16 Problem Çözme İ nsan hayatı çözülmesi gereken farklı türlerde problemlerle doludur.

17 Geleneksellikten uzaklaşarak giderek karmaşıklaşan günümüz dünyasında çeşitli ve yeni problemlerle baş başa kalmaktadır.

18 Günümüz insanına yönelik di ğ er bir beklenti de sahip oldu ğ u bilgiyi karşılaştıkları sorunların çözümünde kullanabilmeleri ve sorunlara çözüm yolları bulabilmeleridir.

19 Problem, bireyin karşılaştı ğ ı ve aşmak durumunda oldu ğ u güçlük olarak tanımlanabilir.

20 Problem çözme becerileri bilgiye ulaşma, gözlem yapma, bilgileri düzenleme, karar verme, eleştirel düşünme gibi üst düzey düşünme davranışlarıyla ilişkilidir.

21 Problem çözme, bilişsel becerilerin yanı sıra duyuşsal ve davranışsal süreçleri de içeren karmaşık bir süreçtir.

22 Problem durumuyla karşılaşan bireyler çeşitli davranışlar sergiler. Bazıları problemi hemen çözmek isterken bazıları problemi görmezden gelebilir.

23 Problem çözme becerisi ise zorlu ğ un üstesinden gelerek hedefe ulaşabilme yolunda etkili olacak araç ve davranışları seçebilmektir.

24 Kaynaklar  Akbıyık, C. (2002). Eleştirel Düşünme E ğ ilimleri ve Akademik Başarı. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.  Do ğ an Dolapçıo ğ lu, S. (2007). Sınıf Ö ğ retmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin De ğ erlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.  Emir, S. (2001). Sosyal Bilgiler Ö ğ retiminde Yaratıcı Düşünmenin Erişiye ve Kalıcılı ğ a Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.  Kurt, M. (2002). İ ngilizce Okuma becerilerinin Kazandırılmasında Derinlemesine Düşünme Stratejisinin Uygulanması. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara.  Sefero ğ lu, S. S. ve Akbıyık, C. (2006).Eleştirel Düşünme ve Ö ğ retimi. Hacettepe Üniversitesi E ğ itim Fakültesi Dergisi, 30.  Taşdelen, İ. ve Taşdelen, D. (2011). Sembolik Mantık. Anadolu Üniversitesi Açıkö ğ retim Fakültesi Yayını, Eskişehir.  Yorulmaz, A. (2011). Ö ğ retmen Adayları için KPSS E ğ itim Bilimleri. Zambak Yayınları, İ stanbul.


"Düşünme Türleri ve Becerileri Öğretim İlke ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları