Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Risk Yöneticileri Derneği - GARP BDDK tarafından Yürütülen

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Risk Yöneticileri Derneği - GARP BDDK tarafından Yürütülen"— Sunum transkripti:

1 Risk Yöneticileri Derneği - GARP BDDK tarafından Yürütülen
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Risk Yöneticileri Derneği - GARP BDDK tarafından Yürütülen Basel II-III Kurallarına Uyuma Yönelik Çalışmalar Serkan GÜNGÖR Risk Yönetimi Daire Başkanı- BDDK

2 Sunum Planı Basel II Doğrultusunda Gerçekleştirilen Faaliyetler
Pillar I Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar Basel II’ye Tam Uyum ve Geçiş Süreci, Yeni Dönemde Yapılacak Denetimler IRB ve AMA Yaklaşımlarına İlişkin Çalışmalar, Yeni Dönemde Model Başvuruları Pillar II’ye Yönelik Çalışmalar Mevzuat Çalışmaları (Yönetmelik ve Rehberler) İSEDES Raporlarının değerlendirilmesi ve Rehberlere Yönelik Denetimler Basel III Doğrultusunda Gerçekleştirilen Faaliyetler Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Çalışmalar ve Geçiş Takvimi Likidite Rasyolarıyla İlgili Çalışmalar ve Geçiş Takvimi Basel Komite RCAP Denetimine Yönelik Çalışmalar ve Yerel Mevzuata Etkisi Sonuç

3 Basel II’ye Tam Uyum ve Geçiş Süreci, Yeni Dönemde Yapılacak SYSR Denetimleri
Basel II’ye tam uyum öncesi Türkiye’de revize edilmiş Basel I bütün yönleriyle (Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk) uygulanıyordu. BDDK’nın Düzenleme Dairesi ve 2007 yılında kurulan Risk Yönetim Dairesi Basel II’ye geçiş sürecinde başat rol üstlendiler. 2009 yılından itibaren çeşitli konularda (Piyasa Riski Modelleri, Yapısal Faiz Oranı Riski Modelleri, Kredi Riski Modelleri, Basel II Standart Yöntemin Uygulanması-Mezkur tarihlerde henüz kredi riski için Basel I uygulanıyordu) bankalar nezdinde incelemeler yapıldı. Bu incelemelerde bankaların Basel II’ye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bir kanaate ulaşılmaya çalışıldı. Aşağıdaki konularda taslak düzenlemeler hazırlandı; Basel II Kredi Riski-Standart Yöntem Operasyonel Riskin Ölçümünde Temel Gösterge Yöntemi ve Standart Metod

4 Basel II’ye Tam Uyum ve Geçiş Süreci, Yeni Dönemde Yapılacak SYSR Denetimleri
Paralel Uygulama; Temmuz 2011-Temmuz 2012 arası dönemde hem söz konusu tarihler arasında mer’i olan mevzuata hem de hazırlanan taslak sermaye yeterliliği düzenlemelerine göre bankalar SYSR hesapladı. Böylelikle bankaların yeni düzenlemelere uyumu için belirli bir süre tanındı. Bu dönemde ayrıca Bankaların yeni düzenlemelere uyum seviyesini anlamak için yerinde denetimler yapıldı. Bankaların uygulamadaki soru ve sorunlarına cevap vermek üzere BDDK bünyesinde bir Soru&Cevap platformu oluşturuldu. Sorulara verilen cevaplar, mer’i mevzuat dikkate alınarak toplulaştırılarak Tebliğ olarak yayımlandı

5 Basel II’ye Tam Uyum ve Geçiş Süreci, Yeni Dönemde Yapılacak SYSR Denetimleri
SYSR’nin yerinde denetimine ilişkin olarak geliştirilen AKRİF ve TRİTBİT formları bütün bankalardan alınarak kontrol edildi. (Ocak 2014 verileri üzerinden) Bankalardan alınan formlar KR 510/511 AS, Mizan ve Bilanço rakamları ile çapraz kontrole tabi tutuldu. Ayrıca formlardaki bilgilerin içsel tutarlılığı kontrol edildi.(Rakam, sayı, tarih , tutar toplamı vs.) Hem KR 510/511 AS formları hem de diğer formlar gözden geçirilerek, alınan AKRİF ve TRİTBİT formları da kullanılarak yeni dönemde detay SYSR denetimi yapılması planlanan bankalar Denetim Gruplarına gönderildi. Yeni dönemde asgari 5-6 bankada ÖNER kapsamında detaylı SYSR denetimi yapılması planlanıyor. AKRİF formları «Risk Raporları» adı altında BDDK’ya düzenli olarak raporlanması ARALIK 2014’ten itibaren başlayacak (TBB’den ilave süre talebi var- Haziran 2015) Türev işlemlere ilişkin formda ilave sütunlar eklenerek SYSR denetimine elverişli hale getirilecek.

6 İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlara ve AMA’ya (IRB&AMA) İlişkin Çalışmalar,Yeni Dönemde Model Başvuruları Temmuz 2012’de tam olarak uygulanmaya başlayan Basel II’nin kredi riski tarafında bulunan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlara ilişkin eksiklik, yılında tamamlanan mevzuat çalışmalarıyla giderilmiş durumdadır. Eylül 2014 itibarıyla «Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik» te yapılan değişiklikler kredi riskinin içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarla ölçümü alternatifi mevzuata dercedilmiştir. Ayrıca Operasyonel Riskin İleri Ölçüm Yöntemlerine göre (AMA) göre hesaplanması için gerekli mevzuat da 2014 içinde yayımlanmış durumdadır. .

7 İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlara ve AMA’ya (IRB&AMA) İlişkin Çalışmalar, Yeni Dönemde Model Başvuruları Ocak 2015’ten itibaren Kredi ve operasyonel riske ilişkin model başvuruları yasal olarak mümkün. Ancak RYD tarafından halihazırda devam eden ve Aralık 2014’te kamuoyu görüşüne açılacak rehberler ve gözetim formları tamamlanmadan başvuru yapılmasını istemiyoruz. 1- İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI YAKLAŞIMLARIN ve İLERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN BAŞVURU SÜREÇLERİNE İLİŞKİN REHBER TASLAĞI, 2-İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI YAKLAŞIMLARIN ve İLERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI, VALİDASYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN REHBER TASLAĞI, 3- GÖZETİM FORMLARI (KR 510/511 AS’nin IRB ve AMA versiyonu) Model başvurularında kredi ve operasyonel risk için başvuran bankalardan piyasa riskine ilişkin hesaplamalar içinde içsel model (VAR) kullanmalarını istemek gibi düşünce mevcut. (Amaç sermaye arbitrajı olmamalı)

8 İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlara ve AMA’ya (IRB&AMA) İlişkin Çalışmalar, Yeni Dönemde Model Başvuruları Basel II’nin Pillar III (Kamuya Açıklama) tarafıyla ilgili olarak yerel mevzuatta gerekli güncellemeler de yapılmış bulunmaktadır. Ancak yeni yayımlanan düzenlemeler nedeniyle (Özellikle IRB ve AMA) kamuya açıklamayla ilgili yeni yükümlülükler ortaya çıkmış olup bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. RYD olarak gelecek dönemlerde ayrıca aşağıdaki çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz; 1- IRB&AMA Rav Hesaplanması ve Tebliğlerin Şerh Çalışması, 2- Validasyon Kısmının Şerhi, 3- İDD AKRİF'inin hazırlanması

9 Pillar II’ye Yönelik Çalışmalar- Mevzuat Çalışmaları
Pillar II çerçevesinde yapılan çalışmaların iki boyutu bulunmaktadır. Bankaların İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreçlerine (ICAAP) ilişkin çalışmalar Banka Mali Bünye İncelemelerinde Uygulanan Denetim Döngüsü ve bu döngüde ortaya konulan ürünlere (SREP) yönelik çalışmalar, Pillar II bünyesinde yer alan, denetim otoritesinin bankalara yönelik yapacağı incelemenin ve alınması gereken (bankaları ilave sermaye bulundurma yükümlülüğüne tabi tutma vb) aksiyonların çerçevesinin çizildiği SREP’e ilişkin hükümler ülkemiz mevzuatına dercedilmiştir. İhtiyaç duyulan diğer çalışmalar da yapılmaya devam etmektedir.

10 Pillar II’ye Yönelik Çalışmalar- Mevzuat Çalışmaları
Bahsi geçen amaç doğrultusunda öncelikle denetim döngüsü ve bu döngüde ortaya konulan standart denetim raporlarında değişiklikler yapılmış, banka incelemelerinde ortaya konulan tespitlerin bankanın risklerine olan etkilerini daha fazla dikkate alan bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılmıştır. Nitekim bu amacı gerçekleştirmek üzere 2014 yılı içinde «Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik» değişiklikler yapılmıştır.

11 Pillar II’ye Yönelik Çalışmalar- Mevzuat Çalışmaları
SREP’le ilgili yapılan çalışmalarda nihai hedef; maruz kalınan riskin düzeyine ve bu risklerin yönetilme kalitesine göre her bir bankanın farklı asgari SYSR’ye tabi tutulması uygulamasına tam anlamıyla geçilmesidir. Bankaların İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreçlerine (ICAAP) ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında 2014 yılında «Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik» ile «Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik» te revizyonlar yapılmış müteakiben «Uygulama Rehberleri» yayımlanmıştır.

12 Pillar II’ye Yönelik Çalışmalar
Yapılan revizyonlar ve yayımlanan rehberlerle aşağıdaki amaçlara ulaşılması hedeflenmiştir; Risklerin yönetilmesinde bankalara yol gösterici ilkeler sunmak, İçsel sermaye yeterliliği değerlendirme sürecinin (İSEDES) yapılması usulüne ilişkin genel ilkeleri ortaya koymak, İSEDES’in sonuçlarının özetlendiği raporun (İSEDES Raporu) içeriğine ilişkin genel kuralları belirlemek, Stres testinin uygulanma yöntemine ilişkin ilkeleri tespit etmek ve bu testi önemli bir yönetim aracına dönüştürerek bankaların kullanmasını temin etmektir.

13 Pillar II’ye Yönelik Çalışmalar- Mevzuat Çalışmaları
Bahsi geçen uygulama rehberlerine aşağıda yer verilmiştir; ISEDES (ICAAP) Raporu Hakkında Rehber Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testine İlişkin Rehber Piyasa Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Faiz Oranı Riski Yönetimine İlişkin Rehber (YFOR) Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehber Karşı Taraf Kredi Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Rehber Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Likidite ve Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehberler hazırlanmakla birlikte henüz resmin olarak yayımlanmamıştır.

14 İSEDES Raporlarının Değerlendirilmesi ve Rehberlere Yönelik değerlendirmeler
Yönetmeliğin geçici maddesi uyarınca 2013 yılı İSEDES raporları Eylül sonu itibariyle BDDK’ya gönderildi. Gönderilen raporlar ilk olarak şekli olarak Uygulama Daireleri tarafından değerlendirilmiştir. Örneğin; -Bazı bankaların hazırladığı İSEDES raporlarındaki konu başlıklarının Rehber hükümleri ile birebir örtüşmemesi, -İSEDES raporlarının Yönetmeliğin 61 inci maddesi hükümleri de dikkate alınarak bazı bankalarca konsolide bazda ayrıca rapora bağlanmaması, -Bazı bankaların sadece konsolide rapor hazırlayarak Kurumumuza göndermesi, -İçsel model kullanmayan bankalardan bazılarının validasyon raporu hazırlamaması, - Stres testi sonuçlarının bazı bankalarca ayrıca rapora bağlanmaması

15 İSEDES Raporlarının Değerlendirilmesi ve Rehberlere Yönelik değerlendirmeler
Denetim ekipleri ve İSEDES Denetim Rehberi Çalışma Ekibinin çalışmaları sonucu Bankalara özel ve TBB nezdinde yapılacak bir toplantı ile genel bir değerlendirme yapılması planlanmaktadır. (ilk etapta 2014’te yerinden denetim yapılacak bankalar) 2014 yılına ilişkin stres testi senaryolarının en geç Kasım 2014’de bankalara verilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İdari cezaya ilişkin hususlarda Uygulama ve Denetim Başkan yardımcılıklarının koordine kararı sonucu Kurul tarafından karar verilecektir. 2014 yılı İSEDES Raporu Denetim döngüsünde hem şekil hem de içerik olarak çok daha detaylı şekilde incelenecek. Denetim ekipleri tarafından hazırlanacak RAS Tablosunda (Bir sonraki slayt) hangi faaliyet alanları ya da denetim konularının hangi riskler açısından değerlendirileceğine karar verilecek. ÖNER denetimleri sonucunda ilgili risklerin yönetimi ile ilgili olarak rehberlere uyum düzeyi ve İSEDES raporlarında dikkate alınma seviyesi irdelenecek.

16 İSEDES Raporlarının Değerlendirilmesi ve Rehberlere Yönelik değerlendirmeler

17 Basel-III Doğrultusunda Gerçekleştirilen Faaliyetler

18 Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Yapılan Çalışmalar
«Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik» te ve «Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik» te yılında revizyonlar yapılmıştır. Ayrıca Finansal Kaldıraçla alakalı «Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik»; ilave sermaye tamponlarıyla ilgili «Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik» mevzuatımıza dahil olmuştur.

19 Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Yapılan Çalışmalar
Sistemik öneme haiz bankalara (D-SIB) yönelik ilave sermaye yükümlülüğünün getirilmesiyle ilgili mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Sonraki slaytlarda sözü edilen revizyonların ve yeni yönetmeliklerin yayımlanma ile yürürlük tarihlerine yer verilmiş ayrıca düzenlemelerdeki yeniliklerden kısaca bahsedilmiştir.

20 Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Yapılan Çalışmalar
Basel-III ile Yapılan Değişiklikler Basel Metni Basel III AB Mevzuatı CRD-IV / CRR Capital Requirements Directive / Regulation Ulusal Mevzuat Özkaynaklar Değişiklik Sermaye Yeterliliği Sermaye Tamponları ---Yeni Sermaye Koruma Tamp. Döngüsel Sermaye Tamp. Yeni Yönetmelik Kaldıraç Oranı 5 Eylül 2013 tarih ve sayılı RG'de yayımlanan Yönetmelikler. Yürürlük Tarihleri: 1 Ocak 2014 5 Kasım 2013 tarih ve sayılı RG'de yayımlanan Yönetmelikler RCD IV: CRR: --- LCR: Liquidity Coverage RatioLikidite Karşılama Oranı, NSFR: Net Stable Funding RatioNet İstikrarlı Fonlama Rasyosu,

21 Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Yapılan Çalışmalar
Özkaynaklara ilişkin yapılan değişiklikle niteliği ve niceliği arttırılmış sermaye ile faaliyetlere devam edilmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda; SYSR hesaplamasında dikkate alınacak özkaynak; (+) Ana sermaye (Tier 1)[(Common Equity Tier 1) + (Additional Tier 1) ] (+) Katkı sermaye (Tier 2) (-) Özkaynaklardan indirilecek değerler Özkaynak şeklinde dizayn edilmiştir. Ana sermaye (Tier 1); çekirdek sermaye (Common Equity Tier 1) ve ilave ana sermaye (Additional Tier 1) olarak iki bölüme ayrılmış, 5 Eylül 2013 tarih ve sayılı RG yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ana sermaye (Tier 1 capital): “going concern” yaklaşımı ile yani; mevcut faaliyetlerin öngörülebilir bir gelecekte de şuan olduğu gibi devam edeceği varsayımı altında hesaplanmaktadır. Katkı sermaye (Tier 2 capital): “gone concern” yaklaşım ile yani; tasfiye edilmiş veya tasfiye halindeki bir bankanın borçlarının tümüyle talep edildiği ve varlıklarının piyasa değerinin nakde dönüştürme süresinin kısa olduğu ve şerefiye değerinin “0” olduğu varsayımı ile hesaplanmaktadır.

22 Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Yapılan Çalışmalar
Ana sermaye (Tier 1) içinde yer alan ve zarar karşılama potansiyeli yüksek olan sermaye unsurları çekirdek sermaye (common equity) olarak adlandırılmış, Mevcut düzenlemede yer alan katkı sermayenin ana sermayenin %100’ünü geçemeyeceği hükmü kaldırılmış, Sadece piyasa riski için kullanılabilen “3. Kuşak Sermaye” kaldırılmış ve Konsolide hesaplamaların aylık olarak yapılacağı hükmü getirilmiştir. 5 Eylül 2013 tarih ve sayılı RG yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ana sermaye (Tier 1 capital): “going concern” yaklaşımı ile yani; mevcut faaliyetlerin öngörülebilir bir gelecekte de şuan olduğu gibi devam edeceği varsayımı altında hesaplanmaktadır. Katkı sermaye (Tier 2 capital): “gone concern” yaklaşım ile yani; tasfiye edilmiş veya tasfiye halindeki bir bankanın borçlarının tümüyle talep edildiği ve varlıklarının piyasa değerinin nakde dönüştürme süresinin kısa olduğu ve şerefiye değerinin “0” olduğu varsayımı ile hesaplanmaktadır.

23 Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Yapılan Çalışmalar
SYR Yönetmeliğinin tanımlar kısmında yapılan değişikliklerle; mevcut sermaye yeterliliği oranına ek olarak “ana sermeye yeterliliği oranı” ve “çekirdek sermaye yeterliliği oranı” tanımlanmıştır. Yeni düzenleme ile asgari sermaye yeterliliği rasyoları Solo ve Konsolide bazda aşağıdaki gibi olmuştur. Asgari çekirdek sermaye yeterliliği standart oranı ≥ %4.5 Asgari ana sermaye yeterliliği standart oranı ≥ %6 Asgari sermaye yeterliliği standart oranı ≥ %8 Çekirdek sermaye yeterliliği oranı = Çekirdek Sermaye KRET+PRET+ORET Ana sermaye yeterliliği oranı = Ana Sermaye KRET+PRET+ORET Sermaye yeterliliği oranı = Özkaynak KRET+PRET+ORET

24 Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Yapılan Çalışmalar
Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik’le birlikte gelen yeni hükümlere ilişkin kısa açıklamaya aşağıda yer verilmiştir; Sermaye koruma tamponu (SKT) Ekonomik ve mali göstergelerin bozulması durumunda karşılaşılabilecek kayıplar nedeniyle özkaynakların sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre yetersiz kalmasının önüne geçilmesi amacıyla bankalarca bulundurulması beklenen ilave çekirdek sermaye tutarıdır. Bankalara özgü döngüsel sermaye tamponu (BDST) Hızlı ekonomik büyümenin finansal sektörün genel risk düzeyini arttırabilecek düzeylere ulaşması durumunda özkaynakların sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre yetersiz kalmasının önüne geçilmesi amacıyla bankalarca bulundurulması beklenen ilave çekirdek sermaye tutarıdır. Döngüselliği yeterince dikkate almamasıyla eleştirilen Basel II‟nin bu yöndeki eksikliğini kapatmak amacıyla ülke şartlarına ve tercihlerine bağlı olarak %0 ilâ %2,5 arasında değişen döngüsel sermaye tamponu uygulaması getirilmiştir.

25 Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Yapılan Çalışmalar
BDST için uygulanacak olan orana Kurul karar verecektir. Bankanın asgarinin üstünde olan ilave çekirdek sermaye tutarı, ilave çekirdek sermaye gereksinimini karşılamıyorsa, karşılama oranına göre kar dağıtımında sınırlamaya gidilmektedir. Bir sonraki slaytta Basel II ve Basel III’ün Özkaynaklara, Sermaye Yeterliliğine ve Sermaye Tamponlarına ilişkin hükümlerinin sonuçlarına karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Döngüselliği yeterince dikkate almamasıyla eleştirilen Basel II‟nin bu yöndeki eksikliğini kapatmak amacıyla ülke şartlarına ve tercihlerine bağlı olarak %0 ilâ %2,5 arasında değişen döngüsel sermaye tamponu uygulaması getirilmiştir.

26 Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Yapılan Çalışmalar Basel-III; “Özkaynaklar + SYR + Tamponlar”
1-Capital conservation buffer (sermaye koruma tamponu): Bankaların stres dönemi dışında min oranların üzerinde sermaye ile faaliyette bulunmalarını öngörmektedir. Stres dönemlerinde kayıpların yaşanması durumunda bile sermayenin asg. oranların (%4,5, %6, %8) üzerinde olması beklenilmektedir. *:SYR’nin bu tapona denk gelmesi durumunda bankanın kar dağıtımına sınırlama getirilmektedir. *:Bankanın faaliyetlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecektir. *: Banka sermayesinin çeşitli yollarla (sermaye arttırımı, pay sendi ihracı, borç aracı temini vs.) arttırılması beklenilmektedir. 2-Countercyclical buffer (döngüsel sermaye tamponu): Aşırı kredi genişlemesini takip eden bir stres/daralma döneminde yaşanacak kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. DST nu, bankanın faaliyette bulunduğu makro ekonomik koşulları dikkate almaktadır. *:BIS üyesi her ülke DST nun belirlenmesinden sorumlu otoriteyi BIS e bildirecektir. *:Eğer bu otorite sistem geneli için bir risk öngörürse %0 ila %2,5 arasında bir tampon belirleyecek. *:DST nun nasıl belirleneceğine ilişkin BIS tarafından bir rehber/makale yayımlandı ilgili ulusal otoriteler bu rehber/makale göre tamponu belirleyecek, bu aynı zamanda bankalara hangi koşullar altında tamponun arttırılacağı ya da azaltılacağı hakkında bilgi vermektedir. *:DST nun arttıralacağı 12 ay önce öncesine kadar ilan edilebilecek; düşürülürse hemen devreye girecek. *:Bütün üye ülkelerde uygulanan ya da uygulanacak DST ları BIS sitesinde yayımlanacak. *:Ulusal veya Bankaya özgü olarak uygulanması mümkün.

27 Özkaynaklar ve Kaldıraçla İlgili Yapılan Çalışmalar Kaldıraç Düzenlemesi
Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile; Kaldıraç oranı=Ana Sermaye / Bilanco içi + dışı riskler  %3‘den küçük olamaz kuralı getirilmiş, Üç aylık (mart, haziran, eylül, aralık) basit aritmetik ortalamasının asgari yüzde üç olarak tutturulması ve idame ettirilmesi şart kılınmıştır. Dolayısıyla Bankalara en fazla ana sermayelerinin 33,33 katı kadar bilanço içi+ dışı işlem yapma sınırı getirilmiştir. Kaldıraç Oranının Uygulanması; Yönetmelik 2014 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Orana uyum mecburiyeti (%3 olarak) Ocak 2015’ten itibaren başlayacaktır. Kaldıraç oranı=ana sermaye / Bilanco içi + dışı riskler  %3‘den küçük olamaz. Üç aylık (mart, haziran, eylül, aralık) basit aritmetik ortalamasının asgari yüzde üç olarak tutturulması ve idame ettirilmesi şarttır. Bankalara en fazla ana sermayelerinin 33,33 katı kadar bilanço içi+ dışı işlem yapma sınırı getirilmiştir. Bankacasadece risksiz ya da düşük riskli entrümanlara yatırım yapılsa bile örn:DT ve HB alsa ya da AAA ratinge sahip ülke ve müşterilere kredi kullandırsa bile (SYSR oranlarını sağlar); bu işlemler sebebiyle bilanço büyümesine sınırlama getirilmektedir. Halihazırda sektörde bu oran %7-8 civarındadır. Diğer bir deyişle bankalar ana sermaye tutarlarının katı kadar işlem yapmıştır. ---

28 Geçiş Takvimi Basel-III / Ulusal Mevzuat “Özkaynaklar + SYR + Tamponlar “
Tablo Basel Komitesince öngörülen uygulamayı anlatmaktadır. Yerel mevzuatımızdaki uygulama hakkındaki ayrıntılar aşağıdadır; Kaldıraç Oranının Uygulanması; Yönetmelik 2014 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Orana uyum mecburiyeti (%3 olarak) Ocak 2015’ten itibaren başlayacaktır. Asgari çekirdek sermaye oranını (%4,5) tutturma mecburiyeti bizde Ocak 2014’ten itibaren bizde geçerli hale geldi. Basel uygulamasında ise 2015’te tutturma mecburiyetinin başlaması öngörülüyordu. Sermaye Koruma Tamponunu Bulundurma Mecburiyeti arası kademeli olarak gerçekleşecektir. Buna göre; SKT 2014 ve 2015’te «0» olarak dikkate alınırken arası dönemde «%0,625»ten başlamak üzere artacaktır. Asgari Birinci Kuşak (Ana) Sermaye Oranı da (%6) 2014 Ocak tan itibaren bizde doğrudan uygulanmaya başlandı. Basel uygulamasında Ocak 2015’ten itibaren bu oranı tutturma mecburi hale geliyor.

29 Likidite Rasyolarıyla İlgili Çalışmalar ve Geçiş Takvimi
Basel -III ile Yapılan Değişiklikler Basel Metni Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (Ocak 2013) (LCR & NSFR) AB Mevzuatı CRD-IV / CRR Capital Requirements Directive / Regulation Ulusal Mevzuat Likidite Oranları --- Likidite Karşılama Oranı (LCR) mevzuata dönüşmüştür. Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) henüz taslağı yok. tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik (LCR). RCD IV: CRR: --- LCR: Liquidity Coverage RatioLikidite Karşılama Oranı, NSFR: Net Stable Funding RatioNet İstikrarlı Fonlama Rasyosu,

30 Likidite Rasyolarıyla İlgili Çalışmalar ve Geçiş Takvimi
LCR düzenlemesi ile Temel olarak bankaların kısa vadeli likidite riskine dayanıklılıklarını artırmak amaçlanmakta, Yüksek kaliteli likit varlıkların 30 günlük likidite stres senaryosu için gerekli nakdi karşılayacak kapasiteye sahip olması hedeflenmektedir.

31 Likidite Rasyolarıyla İlgili Çalışmalar ve Geçiş Takvimi
LCR düzenlemesine ilişkin olarak; LCR hesaplaması ve raporlaması Mart 2014’te başlarken, Yasal sınırlara uyum mecburiyeti Ocak 2015’ten itibaren başlayacaktır. Uyumda herhangi bir geçiş dönemi mevcut durum itibarıyla öngörülmemekte olup bu durum da kademeli geçiş öngörülen Basel III uygulamasından farklılık arz etmektedir. YP (Toplam YP) LCR’ın tutturulması Basel III’ten farklı olarak mevzuatımızda bütün bankalar için yasal bir zorunluluktur. Toplam LCR %100, YP LCR %80’den az olamaz hükmü bulunmaktadır. Solo LCR günlük hesaplanır ve 5 günlük basit aritmetik ortalamaya bakılmaktadır. Konsolide LCR ayın son işgünü itibariyle hesaplanmaktadır (Ocak 2017’ye kadar hesaplama bu şekilde yapılacaktır). Dönüştürme oranları, Banka grupları bazında farklılaştırma ya da istisna tutma gibi seçenekler Düzenleme Dairesi tarafından değerlendirilmektedir.

32 Basel Komite RCAP Denetimine Yönelik Çalışmalar
Türkiye’nin de üye olduğu Basel Bankacılık Komitesi 2015 yılının ikinci yarısında, Türkiye’nin yasal düzenlemelerini Basel II- III kurallarına uyumuna yönelik olarak değerlendirecektir (Artık sadece Basel III diye ifade ediliyor). Bu çalışma kapsamında bütün mevzuatımız RYD ve DZM tarafından toplam 20 personel tarafından çok detaylı olarak (Must/may farkına kadar) incelenmek ve GAP analizi yapılmaktadır. Bu kapsamda D-SIB benzeri eksik düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve bazı yönetmelik, tebliğ veya rehberlerde güncellemeler gündeme gelecektir. 2008 yılında verilen stratejik karar gereği SYSR hesaplamalarına ilişkin yasal mevzuat CRD metinle baz alınarak hesaplanmıştır. Bu nedenle bazı kısımlarda Basel metinleri ile farklılık arz etmektedir. Avrupa Birliği (CRD mevzuatı) hali hazırda Basel Komite denetiminden geçmektedir ve bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar bir sonraki Basel SIG komite toplantısında ele alınacaktır. Bu toplantı sonucunda Türkiye olarak yol haritası belirlenecektir. Bu dönemde sektörden gelecek görüş ve önerileri (Yönetmelik, Tebliğ ya da rehber hükümlerinde değişiklik ya da ilave) bekliyoruz.

33 Sonuç BDDK olarak uluslar arası düzenlemelere uyum göstermede iyi bir noktada olduğumuzu değerlendiriyoruz. Salt düzenlemelere uyum sağlamaktan öte denetim yapımıza risk odaklılık yaklaşımını tamamen entegre etmeye yönelik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türk Bankacılık Sektöründeki bankalara risklerini etkin biçimde yönetmeleri konusunda yönlendirici olmaya çalışıyoruz ve bu konuda ısrarcı olacağız. İyi Uyguluma Rehberlerinin bankalarda hayata geçirilmesi önem arz ediyor. Faaliyetlerin yol açtığı muhasebesel maliyet kadar risk maliyetinin (riskler nedeniyle ortaya çıkan sermaye yükümlülüğü) de dikkate alınması gerekliliğini her fırsatta bankalarımıza hatırlatıyor ve bahsi geçen ilişkiyi temel alan aksiyonlar geliştirmeye çalışıyoruz. Risklerle bulundurulması gereken asgari sermaye arasındaki ilişkiyi baz alan bir denetim ve uygulama yapısını olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuyu son derece önemsiyoruz. Ayrıca bu sene içerisinde RCAP’e (BCBS ile birlikte Basel Tavsiyelerine Yerel Düzenlemelerin Uyum Seviyesine Yönelik Değerlendirme) ilişkin olarak BDDK bünyesinde başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Eylül 2015’te bahsi geçen değerlendirmenin başlaması öngörülmektedir.

34 TEŞEKKÜRLER…


"Risk Yöneticileri Derneği - GARP BDDK tarafından Yürütülen" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları