Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİK ÇALIŞMALARDA YAZIM TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİK ÇALIŞMALARDA YAZIM TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK ÇALIŞMALARDA YAZIM TEKNİKLERİ
GÖKHAN AŞKAR

2 YAZMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE
Bilimsel olarak sorun belirlendi mi? Kaynak taraması yapıldı mı? Amaç ne? Örnek: “Avrupalılaşma sürecinin ulusal kamu yönetimlerini nasıl ve ne derece etkilediği ve sonuçlarının ne olduğu ne olacağı” (Demiral, 2009:4) sorusuna cevap aramak. Konunun kapsamı/sınırlılıkları belli mi? Örnek: “Avrupalılaşma kavramı ulusal kamu yönetimlerinin avrupalılaşması bağlamında ve çok düzlemli yönetişim anlayışı ile ilişkilendirilerek ele alınmış…merkezi yönetimin örgüt ve işleyişi ve merkezi yönetim personeli ile sınırlandırılmıştır.” (Demiral, 2009:4-5)

3 YAZMAYA NASIL BAŞLAYABİLİRİZ?
Sıkça önerilen yöntemler: Satır satır ilerleyerek yazılmaz. Mükemmel cümleyle başlayıp gerisini doldurmaya çalışmak iyi bir yol değildir. Her seferde bir bölüme odaklanmak dikkati toplamaya yardımcı olur. Önce çalışmanın tasarımı Fikirleri listele Notlar al Listeleri cümleleştir Paragraf oluştur İyi bir metin yavaş yavaş değişerek ve gelişerek ortaya çıkar.

4 AKADEMİK ÇALIŞMA TASARIMI
Tek mesaj Örnek: “Avrupalılaşmanın etkisi ülkeden ülkeye değişmektedir.” (Demiral, 2009:22) Genel bir fikir Açık bir hedef Mesajı, yazmaya başladıktan sonra beklememek gerekiyor. Mesaj bulunmadan yazıya başlanmamalı. Mesaj için zaman harcanmalı. Mesaj tek cümle ile ifade edilebilmeli. Yazı kuluçka evresinde çıkmalı. Genellemeler için veriler toplanmalı.

5 TEMEL GEREKLİLİKLER Araştırmanın konusu ve sorusu yeterli ölçüde tanımlanmış olmalıdır. Öne sürülecek argüman ve tez mantık sınırları çerçevesinde olmalıdır. Tezler ve ilgili iddialar sayısal veya sözel kanıtlarla desteklenmelidir. Çalışma özgün olmalıdır, kaynak derlemesinden ibaret kalmamalıdır.

6 UYGULANABİLECEK MODELLER
Örnek olay çalışması: Bir durum, olay, görüş veya gelişme bağlamında literatür incelenebilir. Örnek: Avrupalılaşma olgusunun Türk Kamu Yönetimine etkisi (Demiral, 2009). Karşılaştırmalı analiz: İki veya daha çok süreç, gelişme, kurum vb. karşılaştırılabilir. Örnek: AB’ye tam üyelik sürecinde Yunanistan, Portekiz, Polonya ve Bulgaristan deneyimleri ışığında Türkiye örneğini incelemek (Demiral, 2009) Sayısal analiz: Sayısal verilerden faydalanılarak bir çalışma yapılabilir. Eleştirel analiz: Bir kuram veya olay üzerine daha önceki çalışmalar da incelenerek bir tartışma geliştirilebilir.

7 VERİ KULLANIMI ÖRNEĞİ (Demiral, 2009:228)

8 ELEŞTİREL ANALİZ ÖRNEĞİ
(Demiral, 2009:116) 8/25

9 BAŞLANGIÇ AŞAMASI Olabilecek en erken dönemde, muhtemel konular üzerine düşünmek gereklidir. İlgili akademik tartışmalar incelenmelidir. Özel ilgi çeken ve motivasyon sorunu yaşanmayacak bir konu seçilmelidir. Akademik açıdan uygulanabilir ve araştırılabilir bir konu seçilmeli; kaynaklara ulaşmak bir sorun haline gelmemelidir. Bireysel program belirlenmeli, çalışma takvimi ve zaman en iyi şekilde ayarlanmalıdır.

10 YAZARKEN Giriş kısmında; tez/makaledeki amaç
araştırmanın konusu ve sorusu kullanılacak yöntem yöntemin soru/konu ile bağlantısı sonuçta beklenen çıktılar sorulan soruya verilecek olası cevaplar

11 YÖNTEM ÖRNEĞİ (Demiral, 2009:5-6)

12 YAZARKEN Temel araştırma ve tartışmalar;
Araştırma konusu ve ilgili literatür arasındaki bağlantının kurulması Konu üzerine tarihsel ve kuramsal tartışmaların sunumu ve değerlendirmesi Birincil ve ikincil kaynakların düzenli kullanımı Birincil bir kaynağın nasıl elde edildiğine dair açıklamalar Sunulan kanıtların ışığında ulaşılacak güçlü bir tez

13 AKADEMİK TARTIŞMA ÖRNEĞİ
(Demiral, 2009: 16)

14 YAZARKEN Sonuç kısmında; Yazıdaki bulguların özeti
Giriş kısmında ifade edilen amaçlara ve yönteme dair sonuçların değerlendirilmesi Araştırma sorusuna getirilen cevap Yazının özgün taraflarının vurgulanması Gelecekte ilgili konuda yapılacak araştırmalara dair öneriler Araştırma konusu hakkındaki öngörüler

15 SONUÇ KISMI ÖRNEĞİ (Demiral, 2009:241)

16 ARAŞTIRMA KONUSU HAKKINDA ÖNGÖRÜLERE İLİŞKİN ÖRNEK
(Demiral, 2009:242)

17 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Makul bölüm ve paragraflar Verilerin grafik ve tablo ile sunumu Referansların ve ilgili tabloların yazım şekil şartlarına uygunluğu

18 DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İyi planlanmış bir yazım aşaması Yazılanların düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi Yazının son aşamada başka biri tarafından da incelenmesi

19 KAÇINILMASI GEREKENLER
Gerektiğinden fazla bölümlendirme ve ayrıntı Önemli veri ve bilgilerin ekte/dipnotta sunumu Aşırı ve uzun tanımlamalar Sorunun yetersiz tarif edilmesi ve incelenmesi

20 KAÇINILMASI GEREKENLER
Teorik ve ampirik içeriğin konuya uzak kalması Yazının bağlam ve yapısındaki yetersizlikler Literatürdeki tartışmalarla bağlantı kurulmaması Kaynakların araştırılmadan kullanılması

21 ÖNERİLER Araştırmanın sorusu unutulmamalı, ona cevap aranmalı.
Anlaşılır ve makul bir yazım biçimi ve yapısı seçilmeli. Tanım ve tasvirden çok özgün analizlere yer verilmeli. Açık ve tutarlı bir atıf yöntemi izlenmeli.

22 ÖNERİLER Çalışma geniş bir okuma ve araştırma üstüne bina edilmeli.
Görüşler özgün ve dikkate değer olmalı. Basmakalıp formül ve klişelerden uzak durulmalı. Giriş ve sonuç kısımları açık, anlaşılır ve tutarlı olmalı.

23 ÖNERİLER Akademik olmayan anlatımlardan, gazete haberi şeklindeki olay aktarımlarından uzak durulmalı. Güncel örnek ve verilere başvurulmalı. İlgisiz tarihsel ayrıntılardan kaçınılmalı.

24 ÖRNEK OLARAK YARARLANILAN KAYNAK

25 TEŞEKKÜRLER GÖKHAN AŞKAR


"AKADEMİK ÇALIŞMALARDA YAZIM TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları