Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Servİkal Tümörü Taklİt Eden Ekstravezİkal Mesane Leİomyomu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Servİkal Tümörü Taklİt Eden Ekstravezİkal Mesane Leİomyomu"— Sunum transkripti:

1 Servİkal Tümörü Taklİt Eden Ekstravezİkal Mesane Leİomyomu
Hamdullah Sözen1, Şebnem Alanya Tosun2, Cevat Tevfik3, Ahmet Cem İyibozkurt1, Yavuz Salihoğlu1 1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 2Espiye Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Giresun 3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

2 Gİrİş Mesane leiomyomu, tüm mesane tümörlerinin sadece %0.43'ünü oluşturmaktadır. Mesane leiomyomlarının ise sadece %30'u ekstravezikal tiptedir. Operasyon öncesi görüntüleme yöntemlerine dayanarak servikal leiomyom olarak yanlış tanı konan, çok nadir görülen, üreteral distansiyona yol açmış, dev ekstravezikal mesane leiomyomu olan bir olguyu sunmayı amaçladık.

3 OLGU Disüri ve pelvik ağrı yakınması olan 23 yaşında bir kadın hasta polikliniğimize başvurdu. Anamnezinde jinekolojik ve ürolojik herhangi bir hastalık veya operasyon geçmişi yoktu. Jinekolojik muayenede serviks uteri vizualize edilemedi ve tuşede orijini bilinmeyen bir pelvik kitle tarafından sol pelvik duvara itildiği saptandı. Tüm kan değerleri ve tam idrar tetkiki normal sınırlarda idi.

4 Olgu MR görüntülemede sağ servikal duvar ve mesane duvarı ile komşu olan, 10*15cm büyüklüğünde, mesane ve her iki üreterleri komprese eden kitle saptandı. Görüntülemede kitlenin yoğunluğu uterus leiomyomu veya leiomyosarkomu ile aynı yoğunlukta idi. Klinik ve radyolojik bulgulara göre ön tanı serviks uterinin leiomyomu veya leiomyosarkomu olarak belirlendi. Malignite dışlanamadığı ve kitlenin büyüklüğü nedeniyle göbek altı median insizyon ile laparotomi planlandı.

5 T1 Ağırlıklı yağ baskılı sekans, IV kontrast sonrası lezyonda heterojen yoğun kontrast fiksasyonu görülmektedir

6 T2 Ağırlıklı görüntülemede yer yer yüksek sinyal alanları içeren heterojen hipointens lezyon ile mesane arasında net sınır ayrımı yapılamamaktadır.

7 Olgu Göbek altı orta hat insizyon ile batına girildi.
Sağ tarafta mesane duvarından köken alan sağ parametriuma uzanan serviks uteri ile ilişkisiz kitle saptandı. 10*15cm büyüklüğündeki kitle mesane mukozasına kadar ilişkili izlendi, antero-lateral kısımdan serviksi komprese ettiği izlendi. Sağ üreter distal kısmının kitlenin içinden geçtiği izlendi. Batın içi serbest sıvı saptanmadı.

8 Olgu Kitlenin pozisyonunu anlaşılabilir kılmak için pararektal, paravezikal ve Retzius alanları oluşturuldu. Serviks uteri kitleden kolayca ayrıldı. Distansiyone olmuş sağ üreter üst kısmı disseke edildi. Kitle ile pelvik dokular, parametrium arasındaki iltisaklar giderildi. Kitlenin mesane duvarından ayrıştırılabilmesi için mesane duvarı tam kat açıldı. Sağ üreter distal kısmı kitle içinde seyretmekte olduğundan kitle ile birlikte eksize edildi. Ardından üreteroneosistostomi yapıldı. Mesane 3.0 vicryl kullanılarak çift kat repare edildi ve double-J katater takıldı.

9 Olgu Postoperatif 6. gün hasta komplikasyonsuz olarak taburcu edildi.
Histopatoloji mesane leiomyom olarak bildirildi.

10

11

12 Tartışma-1  Bu lokasyonda dev leiomyomlar nadiren görülmekte olup, preoperatif dönemde klinik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile tanı koymak ve malign patolojileri dışlamak mümkün olamamaktadır. Ayırıcı tanıya serviks uteri leiomyomu veya leiomyosarkomu girdiği gibi, alt abdomende görülen diğer leiomyomlar ve ovaryan patolojiler de dahil olmaktadır. Mesane ve serviksin yakın komşuluğundan dolayı nadir görülen mesane leiomyomu servikal patolojileri taklit edebilmektedir. Uterin leiomyomlarda olduğu gibi, mesane leiomyomlarının malign veya benign olduğu ayrımı görüntüleme yöntemleri ile net yapılamamaktadır.

13 Tartışma-2 Tüm mesane tümörlerinin sadece %0.43’ü mesane leiomyomudur.
Ancak mesanenin en sık görülen benign ve malign mezenkimal neoplazmı leiomyom ve leiomyosarkomdur. Görüntüleme yöntemleri ile uterin leiomyomlarda olduğu gibi mesane orijinli leiomyomlarda da leiomyosarkom ayrımı yapmak zordur.

14 Tartışma-3 Mesane leiomyomu en sık 3 ila 5. dekadlarda izlenmektedir.
Endovezikal tip %63 İntramural tip %7 Ekstravezikal tip %30 Endovezikal tipte işeme semptomları (hematüri-disüri-obstrüktif semptomlar) sık iken diğer tipler genelde semptomsuz seyretmektedir. Endovezikal tip mesane leiomyomunda mesane içi kitle protrüzyonu karakteristik olduğundan USG ana araçtır.

15 Tartışma-4 Mesane leiomyomu tanısı USG ve BT ile konabildiği gibi MRI bu yöntemlere göre tanı koymada daha üstündür. Endovezikal leiomyomları veya intravezikal kısım içeren diğer tip mesane leiomyomları tanısı koymada sistoskopi de yararlı olabilir.

16 Tartışma-5 Literatürde Erdemoğlu ve ark. olgu sunumunda uterusu bir köşeye itmiş 18*16cm dev mesane leiomyomu laparotomi ile çıkarılmış. Bir başka olgu sunumunda Banerjee ve ark. 24*20*18 cm dev mesane leiomyomunu ovaryan kitkle ön tanısı ile opere etmiş. Bu iki olgu lokasyon ve kitle büyüklüğü açısından bizim olgumuza benzer olmak ile beraber her iki olguda üreterler etkilenmemiştir.

17 Teşekkür ederim…


"Servİkal Tümörü Taklİt Eden Ekstravezİkal Mesane Leİomyomu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları