Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN ÜLKEMİZ MENŞELİ «ÇİPURA» ve «AVRUPA DENİZ LEVREĞİ» İTHALATINA KARŞI BAŞLATILAN TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI İhracat Genel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN ÜLKEMİZ MENŞELİ «ÇİPURA» ve «AVRUPA DENİZ LEVREĞİ» İTHALATINA KARŞI BAŞLATILAN TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI İhracat Genel."— Sunum transkripti:

1 1 AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN ÜLKEMİZ MENŞELİ «ÇİPURA» ve «AVRUPA DENİZ LEVREĞİ» İTHALATINA KARŞI BAŞLATILAN TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI İhracat Genel Müdürlüğü Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı 25 Ağustos 2015

2 SUNUŞ PLANI  SÜBVANSİYON SORUŞTURMALARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  MEVCUT SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  RAKAMLAR  BUGÜNE KADAR YAPILANLAR (GENEL)  ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE İZLENMESİ ÖNGÖRÜLEN YOL 2

3 TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ  Anti – Damping Önlemleri (Anti – Dumping Measures)  Telafi Edici Vergi (Countervailing Duty)  Korunma Önlemleri (Safeguard Measures) 3

4 4 SÜBVANSİYONLAR ve TELAFİ EDİCİ VERGİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ

5 TELAFİ EDİCİ VERGİ (GENEL) 5 SÜBVANSİYONLAR ve TELAFİ EDİCİ VERGİLERE İLİŞKİN MEVZUAT GATT 1994 VI. MADDE DTÖ SÜBVANSİYONLAR ve TELAFİ EDİCİ TEDBİRLER ANLAŞMASI DTÖ İÇTİHADI (PANEL ve TEMYİZ ORGANI KARARLARI) ULUSAL MEVZUATLAR (597/2009 sayılı Konsey Kararı)

6 TELAFİ EDİCİ VERGİ(GENEL)  Telafi Edici Vergi uygulanabilmesi için; A.Telafi Edilebilir Bir Sübvansiyon (Countervailable Subsidy) B. Fayda (Benefit) C. Zarar (Injury) 6

7 TELAFİ EDİCİ VERGİ(GENEL) A.Telafi Edilebilir Bir Sübvansiyon (Countervailable Subsidy) i. Sübvansiyon Nedir? Hükümet ya da bir kamu otoritesi tarafından mali katkı (kredi, vergi/prim indirimleri/muafiyetleri, arazi tahsisi, vb.) Gelir ya da fiyat desteği ii. Hangi Sübvansiyonlar telafi edilebilirdir? Spesifik (belirli bölge, sektör, firma) Yasak Sübvansiyonlar (ihracat performansına bağlı + yerli alım koşullu) 7

8 TELAFİ EDİCİ VERGİ(GENEL) B. Fayda / Sübvansiyon Miktarı i. Fayda / Sübvansiyon Miktarı Nasıl Hesaplanır? Sübvansiyon programının normal ticari işlemler/koşullar ile kıyaslanması ii. Örnekler Nelerdir? Krediler (ödenen faiz ile piyasadan alınsaydı ödenecek olan faiz arasındaki farktan doğan fayda) Vergi muafiyeti (vergi oranı kadar fayda) Vergi indirimleri (ödenen ile ödenmesi gereken arasındaki farktan doğan fayda) Düşük Fiyatlı Mal/Hizmet Temini (ödenen tutar ile piyasa koşullarından temin edilseydi ödenecek olan tutar arasındaki fark) 8

9 TELAFİ EDİCİ VERGİ(GENEL) B. Fayda / Sübvansiyon Miktarı i. Sübvansiyon Marjı Nasıl Hesaplanır? Marj : 9 Fayda (Sübvansiyon Miktarı) İhracat ya da Toplam Satışlar İhracat sübvansiyonlarında payda, soruşturma konusu ürün ihracatı İhracata bağlı olmayan sübvansiyonlarda payda, toplam satışlar Bir sübvansiyon belli bir ürünün satışına özgü ise paydada sadece bu ürün satışları yer alır

10 TELAFİ EDİCİ VERGİ(GENEL) C. Zarar i. Zarar Tespitinde Nelere Bakılır? Sübvansiyonlu ithalatın miktarında artış, fiyat baskısının oluşması veya fiyat artışlarının önlenmesi, maliyet sabitken fiyatların düşmesi, yerli üreticilerin satışlarında, karlarında, çıktılarında, pazar paylarında, üretimde, istihdamda, ücretlerde, büyümede vs. olumsuz etkiler oluşması. ii. TEV Nasıl Uygulanır? Firma bazlı sübvansiyon marjı ≥ % 1 ise, gümrük vergisine ek olarak (gelişmekte olan ülkeler için % 2) 10 SÜBVANSİYONLU İTHALAT NEDENSELLİK BAĞI YERLİ SANAYİNİN GÖRDÜĞÜ ZARAR

11 MEVCUT DAVADA İLERİ SÜRÜLEN PROGRAMLAR 2012/3305 Sayılı Yatırımların Teşviki Hakkında Karar ve 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ – Ekonomi Bakanlığı -2012/3305 sayılı Karar Ek 2-A: Bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörler arasında «Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)» sayılıyor -KDV İstisnası/Gümrük Vergisi Muafiyeti/Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği/Kurumlar & Gelir Vergisi İndirimi/Faiz Desteği/Yatırım Yeri Tahsisi/Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi Desteği -Alabalık Davası: Bölgesel ve sektörel spesifik/telafi edilebilir bulundu. Tek bir firmanın fayda sağladığı tespit edildi, ancak fayda çok küçük olduğu için marj hesabına dahil edilmedi -2006/10921 ve 2009/15199 sayılı Kararlar da sorgulanabilir -Marj hesaplanma ihtimali var 11

12 MEVCUT DAVADA İLERİ SÜRÜLEN PROGRAMLAR 2015/7495 sayılı 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve 2015/20 Sayılı Su Ürünleri Destekleme Tebliği – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı -Doğrudan destekleme ödemesi: Çipura ve Levrek için 0,85 TL/kg -İşletmenin destekten faydalanabileceği azami miktar yılda 500 ton -250 tondan sonra miktarın % 50’si tutarında destekleme ödemesi -Organik tarım desteği: Çipura ve Levrek için 0,45 TL/kg -Alabalık Davası: Sektörel spesifik – telafi edilebilir bulundu Hesaplanan sübvansiyon marjlarının esasını teşkil ediyor -2015/7495 sayılı Karar kapsamında henüz ödeme yapılmadı -2013/4463 ve 2014/6091 sayılı Kararlar incelenebilir 12

13 MEVCUT DAVADA İLERİ SÜRÜLEN PROGRAMLAR -Hesaplama Metolojisi (Alabalık Davası – Doğrudan Desteklemeler) Örneklemede yer alan üretici ihracatçılar için kilogram başına ortalama sübvansiyon miktarı: doğrudan sübvansiyon ve dolaylı sübvansiyon Doğrudan Sübvansiyon: Firmaların kendi üretimleri münasebetiyle aldıkları destekleme ödemeleri Dolaylı Sübvansiyon: Aynı şirket grubu çatısı altında yer almayan tedarikçilerden alınan alabalığa yönelik destekleme ödemeleri  2013 yılında alabalık sektörüne sağlanan toplam destek değerinden örneklemede yer alan üretici ihracatçılara sağlanan destekler ile üretici birlikleri kesintisini çıkarmış olup kalan rakamı toplam iç su alabalık üretim miktarına (örneklemede yer alan firmaların üretim miktarları hariç tutularak) bölmüştür. Bu metodoloji ile Komisyon, ilişkili olunmayan tedarikçilerden alınan alabalık için kilogram başına 0,51 kuruşluk bir ortalama sübvansiyon miktarı hesaplamıştır. İki yöntemden biri ya da her ikisi birden kullanılarak hesaplanan sübvansiyon miktarı toplam şirket cirosuna bölünmüş ve sübvansiyon yüzdesi bulunmuştur. Anılan sübvansiyon yüzdesi daha sonra ilgili firmanın 2013 yılında AB pazarına alabalık ihracat miktarı ile çarpılmış ve çıkan sonuç akabinde aynı dönemde AB’ye alabalık ihracat CIF değerine bölünerek firmanın tabi olacağı vergiye esas teşkil eden “doğrudan destekleme ödemeleri” çerçevesindeki sübvansiyon marjı hesaplanmıştır. 13

14 MEVCUT DAVADA İLERİ SÜRÜLEN PROGRAMLAR 2014/7201 Sayılı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (TTK) Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve 2015/8 Sayılı Tebliğ – Ziraat Bankası + TKK -Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarında üretim konularına göre değişen oranlarda indirim (Su ürünleri yetiştiriciliği ve su ürünleri avcılığı) -Alabalık Davası: Sektörel spesifik – telafi edilebilir bulundu Hiçbir firmanın TKK’lardan kredi kullanmadığı tespit edildi Ziraat Bankası’ndan ise tek bir firmanın soruşturma konusu dönemde kredi kullandığı ve yararlandığı tespit edildi & Marj hesaplandı Bloomberg faiz oranları ile karşılaştırıldı ve marj hesaplandı (ödenmesi beklenen faiz miktarından ödenen faiz miktarı çıkarılarak) -2013/4271 ve 2014/5767 sayılı Kararlar da incelenebilir 14

15 MEVCUT DAVADA İLERİ SÜRÜLEN PROGRAMLAR 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu & 2014/7093 Sayılı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı - TARSİM -Su ürünlerine yönelik sigorta prim desteği (% 50 oranında) -Alabalık Davası: Sektörel spesifik – telafi edilebilir bulundu Komisyon, tek bir firmanın soruşturma döneminde kısa süreli olarak programdan yararlandığını ancak daha sonra vazgeçtiğini tespit etti İlgili firmanın yararlandığı faydanın çok küçük olması münasebetiyle marj hesabına dahil edilmedi -2013/5720 sayılı Karar incelenebilir -Marj hesaplanma ihtimali mevcut 15

16 MEVCUT DAVADA İLERİ SÜRÜLEN PROGRAMLAR Şikayette veya soru formlarında yer almasa da soruşturma boyunca incelenme ihtimali bulunan programlar İhracat Kredileri - Türk Eximbank Alabalık Davası’nda iki firma için küçük de olsa marj hesaplandı KOSGEB Kredileri Alabalık Davası’nda bir firma için küçük de olsa marj hesaplandı ÖTV'den Muaf Yakıt Desteği – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Götürü Gider İndirimi - Maliye Bakanlığı Serbest Bölge Teşvikleri (Vergi Muafiyetleri) Dahilde İşleme Rejimi 16

17 AB TEV SORUŞTURMASI FİRMA SORU FORMU (ALABALIK) 2012/3305 sayılı Karar için: Provide a copy of the certificate together with the documents submitted in application of the ‘Investment encouragement certificate’ Please state the validity of the certificate. Does your company obtain benefits under this scheme? Give a brief description of the different steps which your company has taken in order to benefit from this scheme (e.g. deadline for application, procedural steps to be taken, company internal and governmental control mechanism). Please send a blank set of all forms used by your company in the application process. Explain the eligibility criteria and conditions to make use of the programme (e.g. whether the benefits under the programme concerned are limited to enterprises in certain zones or regions). Please complete 'Table S-3.1A imp and Table S-3.1A dom of Excel file "Tables S Subsidies". Quantify the amount of customs duties and VAT unpaid for all imported and domestically purchased equipment, specifying for each imports of machinery if they have been used – totally/partially/none – in the production of the product under investigation. Please complete the table for imports of each item of machinery made by your company in the last 15 years before the IP, unless the depreciation period applied to these items in your company is longer than 15 years. In that case, please also include items which were not fully depreciated by the end of the IP. 17

18 AB TEV SORUŞTURMASI FİRMA SORU FORMU (ALABALIK) Doğrudan Destekleme Ödemeleri: Does your company obtain benefits under these schemes? Give a brief description of the different steps which your company has taken in order to benefit from this scheme (e.g. deadline for application, procedural steps to be taken, company internal and governmental control mechanism). Please send a blank set of all forms used by your company in the administration process. Is eligibility contingent upon export performance or on the use of domestic over imported goods? Explain how the amount of the grant is determined Indicate where in your company's financial account statement the information about this programme is represented. Describe all the documents which are kept in your company. Please complete excel table S-4 Direct with the details of the subsidies granted to your company under the above schemes during investigation period (1.1.2013-31.12.2013) 18

19 MEVCUT EN İYİ BİLGİLER 19  Mevcut En İyi Bilgiler (Best Information/Facts Available) İlgili herhangi bir tarafın makul bir süre içinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya bu bilgileri başka şekillerde vermediği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilir. Yayımlanmış fiyat listeleri, resmi ithalat istatistikleri, diğer taraflardan elde edilen bilgiler ve gümrük iadeleri Ancak, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durum ilgili tarafın işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açabilir.

20 20 ÇİPURA VE AVRUPA DENİZ LEVREĞİ SORUŞTURMASI

21 TÜRKİYE – AB / TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ 21 Taraflar birbirlerine karşı anti-damping ve telafi edici vergi uygulayabilirler 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Kararı) Madde 44: “Türkiye'nin iç pazarla ilgili rekabet, devlet yardımlarının denetimi ve diğer konulardaki Topluluk müktesebatını yürürlüğe koyup etkili biçimde uygulanmasını sağlayarak haksız rekabete karşı iç pazardakine denk bir koruma sağlaması” halinde Ortaklık Konseyi anti - damping gibi ticari korunma araçlarının (korunma önlemleri hariç tutulmak üzere) taraflar arasında uygulanmasını askıya alabilir. «Gökkuşağı Alabalığı » ihracatımıza karşı 28 Şubat 2015 tarihinden beri uygulanan telafi edici vergi önlemi mevcut. «Demir veya Çelikten Boru Bağlantı Parçaları» ihracatımıza karşı 29 Ocak 2013’ten beri uygulanan bir AD önlemi mevcut. Çeşitli AB üyesi ülkelere karşı Türkiye’nin halen yürürlükte olan anti – damping önlemleri mevcut AB’nin daha önce Şili, Faroe Adaları ve Norveç menşeli Somon ve Alabalık ithalatına çeşitli tarihlerde aldığı AD ve CVD önlemleri mevcut.

22 MEVCUT SORUŞTURMA 22 Ürünün Adı: Çipura ve Avrupa Deniz Levreği İlgili AB Mevzuatları: 597/2009 sayılı Konsey Kararı Gümrük Tarife Pozisyonları: 0302 84 10 - European sea bass (Dicentrarchus labrax) fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat 0302 85 30 - Gilt-head sea bream (Sparus aurata) fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat 0303 84 10 - European sea bass (Dicentrarchus labrax) frozen, excluding fish fillets and other fish meat 0303 89 55 - Gilt-head sea bream (Sparus aurata) frozen, excluding fish fillets and other fish meat 0304 49 90 50 - Gilt-head sea bream (Sparus aurata) fresh of chilled fillets 0304 49 90 70 - European sea bass (Dicentrarchus labrax) fresh of chilled fillets 0304 89 90 40 - European sea bass (Dicentrarchus labrax), frozen fillets 0304 89 90 60 - Gilt-head sea bream (Sparus aurata), frozen fillets. 0304 89 90 40 - European sea bass (Dicentrarchus labrax) frozen fillets

23 MEVCUT SORUŞTURMA 23 Soruşturma Açılış Tarihi: 14 Ağustos 2015 Başvuru Sahibi: APROMAR (Cosa, Tinamenor, Andromeda Greece, Culmarex, Nireus, Selonda, Aquanord, Gloria Maris ve Dias adına) Zarar Soruşturmasına Konu Olan Dönem: 1 Ocak 2012 – 30 Haziran 2015 Sübvansiyon İncelemesine Konu Olan Dönem: 1 Temmuz 2014 – 30 Haziran 2015 Olası Geçici Önlem: En erken 60 gün sonra (14 Ekim 2015 ve sonrası) Soruşturma açılışından 9 ay geçtikten sonra uygulanamaz (14 Mayıs 2016 sonrasında alamaz) Soruşturmanın Tahmini Bitiş Tarihi: 14 Eylül 2016 (en geç 13 ay içerisinde) Alabalık Davası: Soruşturma Açılışı: 15 Şubat 2014 Geçici Önlem: 6 Kasım 2014 Nihai Önlem: 27 Şubat 2015

24 MEVCUT SORUŞTURMA (YAPILANLAR) 24  Komisyon ile 11 Ağustos 2015 tarihinde ikili konsültasyon gerçekleştirilmiştir Türkiye’nin çipura ve Avrupa deniz levreği ihracatının yaklaşık % 70’i AB – 28 pazarına yöneliktir. Alınacak herhangi bir telafi edici verginin Türkiye’nin ilgili ürün ihracatında olumsuz yansımaları olacaktır. Topluluk üreticileri adına sunulan şikayetteki ürün tanımı çok geniştir. Soruşturma konusu ürünün bu minvalde yorumlanması ve iki farklı ürünün tek bir soruşturma altında yer alması esasa ilişkin birçok hususta uyumsuzluklar oluşmasına sebebiyet verecektir. Şikayette, başvuruda bulunanların AB toplam üretiminin %35.48’ini temsil ettiği ifade edilmektedir. Şikayette AB-28’deki toplam üretim rakamına ilişkin tevdi edilen verilerin tüm Topluluk üretimini yansıtıp yansıtmadığı konusunda şüphelerimiz mevcuttur. Soruşturma açılışı için başvuran Dias, Selonda ve Nireus gibi firmaların Yunanistan'daki borç krizi, iflas ve öngörülen birleşmelerin gerçekleşmemesi gibi nedenlerle gördükleri zararlar basında yer almaktadır. Bu gibi nedenlerden kaynaklanan zarar Türkiye menşeli ithalata atfedilemez. Ülkemiz, son dönemde Türkiye menşeli su ürünleri ithalatına AB tarafından başlatılan sübvansiyon soruşturmalarından rahatsızdır

25 MEVCUT SORUŞTURMA (YAPILACAKLAR) 25  İhracatçı Ülke Otoritesi Olarak; Soruşturmanın herhangi bir önlemle sonuçlanmasını engellemeye yönelik olarak konunun üst düzey temaslar yoluyla AB otoriteleri nezdinde yakinen takip edilmesi (gerektiğinde Bakanlık Makamı düzeyinde mektuplar gönderilmesi ve telefon görüşmeleri gerçekleştirilmesi) İhracatçılarımızın savunulmasını teminen ülke görüşlerimizi içerir teknik mahiyette metinlerin yazılı olarak AB makamlarına iletilmesi Soruşturma kapsamında gerçekleştirilecek “tarafları dinleme toplantıları”na katılım sağlayarak görüşlerimizin sözlü olarak da dile getirilmesi Soruşturma kapsamındaki ihracatçı ülke soru formunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile koordinasyon içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda Bakanlığımızca doldurulması

26 26  Firmalarımız Tarafından; İhracatçı Birlikleri tarafından ortak avukatlık hizmeti alınması durumunda, ilgili avukatlık/danışmanlık firmasınca sunulacak zarar savunmaları (Bakanlığımız ile eşgüdüm halinde) Soruşturmaya konu programlara ilişkin mevzuatların tercümesi (Birlik) Firmalarımızca sübvansiyon soruşturmasına taraf olunması halinde, ülkemiz programları ile ilgili olarak Bakanlığımızla koordine halinde AB makamlarına bilgi akışının sağlanması AB pazarında şikayetçilere ilişkin ekonomik gelişmelerin ve haberlerin yakından takibi (İddia edilen zarar, ithalat dışındaki başka nedenlerden kaynaklanıyor olabilir mi? - yerli üreticinin yapısal bozukluğu, kendi ihracatından kaynaklanan zarar, hammadde maliyetleri, ithalatçılarla bağlantısı, soruşturmaya tabi ülke ihracatçıları ile bağlantı vb.) MEVCUT SORUŞTURMALAR (YAPILACAKLAR/YAPILABİLECEKLER)

27 MEVCUT SORUŞTURMA (DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER) 27  Firmalarımız Tarafından; İthalatçı ülkedeki soruşturma konusu ürün kullanıcıları, ithalatçıları vb. ile iletişime geçilmesi (15 gün) «Topluluk Çıkarı / Community Interest» Soruşturmayı yürüten yetkililerle işbirliğine gidip gitmeme kararı (hangi programlardan yararlanıldı – sübvansiyon marjı) «Facts Available» hususuna dikkat edilmeli Taraf olunma kararı alınması halinde AB tarafından öngörülen sürelere ve usullere dikkat edilmesi (örneklemeye katılım, soru formlarının cevaplanması, süre uzatım talebi, dinleme toplantısına katılım talebi, vb.) Firmaya ilişkin gizli bilgilerin korunması talebi ve takibi Yerinde İnceleme Ziyareti gerçekleştirilmesine izin verilip verilmeyeceği (talep edilen tüm dokümanların sağlanıp sağlanmaması) Firmalarımız tarafından avukatlık hizmeti alınıp alınmamasına karar verilmesi

28 MEVCUT SORUŞTURMA (SÜRELER) 28  I. İLK AŞAMA Soruşturmanın Açılışı: 14 Ağustos 2015 Firmaların Örneklemeye Taraf Olma Talebi / Ek – I: 15 GÜN («Limited» hususuna dikkat) Temsilci İhracatçı Birliğinin Taraf Olma Talebi/ Ek – I: 15 GÜN (Örnekleme seçimi konusunda Komisyon ile işbirliğine gidilmesi hususu) Tarafları Dinleme Toplantısı Talebi: 15 GÜN Örneklemeye Dair Ek – I Dışında Yorum Bildirme: 21 GÜN Soruşturmanın açılış bildirimlerine yönelik olarak sunulacak tüm diğer yazılı bilgi ve belgeler: 37 GÜN Soruşturma ile ilgili işlemlerin yapılıyor olması fiili ithalat yapılmasını engellemeyecektir.

29 MEVCUT SORUŞTURMA (SÜRELER) 29  II. AŞAMA (ÖRNEKLEME SEÇİMİ SONRASI) Örneklemeye karar verilmesi: Kesin değil. (Yaklaşık 1 ay) Örneklemedeki Firmaların Soru Formlarını Doldurmaları: 37 GÜN Süre uzatım talebinde bulunulabilir (30 güne kadar) / Firma temelli marjlar hesaplanacaktır Örneklemede Yer Almayan ama Marj Hesaplatmak İsteyen Firmaların Soru Formlarını Doldurmaları: 37 GÜN Komisyon’un takdiri / Aksi takdirde örneklemede yer alanlar için hesaplananların ağırlıklı ortalamasını geçmeyecek marjlar Hiçbir şekilde işbirliğine gitmeyenler, yanlış bilgi verenler & haklı bir gerekçe göstermeden bilgi paylaşımına gitmeyenler: Facts Available

30 MEVCUT SORUŞTURMALAR (SÜRELER) 30  III. AŞAMA (OLASI ÖNLEM) Soruşturma Esnasında ya da Sonucunda Yetkililer Tarafından Verilebilecek 4 Ana Karar: Geçici Önlem, Nihai Önlem, Fiyat Taahhüdü & Önlemsiz Kapatılması Geçici Önlem: 60 günden önce alınamaz / 9 ay sonra alınamaz TEV – 4 aylık bir süre için alınabilir Fiyat Taahhüdü (Price Undertaking) Ön damping ve zarar belirlemelerinin yapılmış olması gereklidir. Soruşturmanın Tamamlanması En Fazla 13 ay (14 Eylül 2015)

31 MEVCUT SORUŞTURMA (SÜRELER) 31  III. AŞAMA (OLASI ÖNLEM) Nihai Önlem: Firma temelli vergiler & Diğerleri (CIF oranı üzerinden ad valorem vergi ya da birim başına spesifik vergi) De Minimis Kuralı: % 2 (CVD) Verginin sübvansiyon marjından düşük olması Lesser Duty Rule Vergi tutarı sübvansiyon marjını aşamaz. «Yeniden gözden geçirme soruşturması» (Makul süre geçmiş olmalı – 1 yıl) sonucunda ya da «5 yıl kuralı» uyarınca kendiliğinden kalkması mümkündür.

32 MEVCUT SORUŞTURMA (Avukatlık/Danışmanlık Hizmetleri) 32 Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından çıkarılan Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esasları Firmaların avukatlık/danışmanlık masraflarının %50’si (100.000 ABD Dolarını geçmemek üzere) üye olduğu Birlik tarafından desteklenebilir. (m.6) Birlik veya Birlikler tarafından soruşturma konusu ürün ihracatçılarının tümünü savunmak amacıyla ortak avukatlık/danışmanlık hizmeti alınabilir. (m.8)

33 33 TEŞEKKÜRLER www.ekonomi.gov.tr www.tpsa.gov.tr ALİ CEM ERSOY Şube Müdürü Y. ersoya@ekonomi.gov.tr


"1 AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN ÜLKEMİZ MENŞELİ «ÇİPURA» ve «AVRUPA DENİZ LEVREĞİ» İTHALATINA KARŞI BAŞLATILAN TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI İhracat Genel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları