Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4/1-C SİGORTALILIK EĞİTİMİ SİGORTA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TÜM KONULAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4/1-C SİGORTALILIK EĞİTİMİ SİGORTA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TÜM KONULAR"— Sunum transkripti:

1 4/1-C SİGORTALILIK EĞİTİMİ 2015 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TÜM KONULAR

2 SUNUM PLANI Kamu görevlileri hakkında uygulanacak kanun hükümleri
SUNUM PLANI Kamu görevlileri hakkında uygulanacak kanun hükümleri Kamu görevlileri açısından sigortalı sayılma Sigortalılığın şartları Sigortalılığın başlangıcında doğum tarihinin tespiti Sigortalılığın sona ermesinde doğum tarihinin tespiti Sigortalı sayılanlar Sigortalılığın başlangıcı ve sona ermesi Sigortalı bildirimi ve tescili Hizmet süresinin hesaplanması Hizmet birleştirmesi 5434 sayılı Kanun uyarınca kesenek iadesi 5434 sayılı Kanun uyarınca zamanaşımı Hizmet ihyası Açık süreler 5434 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izin süreleri Md.Ağır Engelli Çocuğu bulunan Kadın Sigortalılar 2

3 5510 SAYILI KANUNDA SİGORTALILIK
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun sigortalı sayılmaya ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

4 KAMU GÖREVLİLERİ SİGORTALILIK STATÜLERİ
Devlet memurları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 5510 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi uyarınca, Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi çalışması olanlar da aynı bend kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

5 5510 4/1- c SİGORTALILIĞININ GENEL TANIMI
/1- c SİGORTALILIĞININ GENEL TANIMI Kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarında sürekli veya sözleşmeli olarak çalışıp 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı çalışması öngörülmemiş olanlardır.

6 KAMUDA İSTİHDAM ŞEKİLLERİ VE SOSYAL GÜVENLİK STATÜLERİ
657 S.K. İSTİHDAM ŞEKİLLERİ 1) 657 S.K. 4/A MEMUR 2) 657 S.K. 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3) 657 S.K. 4/C GEÇİCİ PERSONEL 4) 657 S.K. 4/D İŞCİLER 5510 S.K. SİGORTALILIK STATÜSÜ 1) 5510 S.K. 4/1-c sigortalı 2) 5510 S.K. 4/1-a sigortalı 3) 5510 S.K. 4/1-a sigortalı 4) 5510 S.K. 4/1-a sigortalı

7 4/1- c KAPSAMINDA SİGORTALILIK (5510 S.KANUNA TABİ OLANLAR)
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

8 4/1- c KAPSAMINDA SİGORTALILIK (5434 S.KANUNA TABİ OLANLAR)
5510 sayılı Kanunun geçici 4.maddesinin 4.fıkrası uyarınca, bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı bulunanlar ile bunların dul ve yetimleri, hakkında 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dahil 5434 ve 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

9 Örnek 1) tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ilk defa göreve başlayan sigortalı tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır ve hakkında 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır. 9

10 Örnek 2-) 16/3/1998 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren bu kapsamdaki görevine devam eden sigortalı hakkında 5510 sayılı Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır. 1- İştirakçiliğinin (sigortalılık) başlama tarihi : 2- Memuriyet hizmetinin başlama tarihi :

11 Örnek 3) tarihleri arasında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa, tarihleri arasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanuna tabi sigortalı olarak çalışan Sigortalı (A) , tarihinde Devlet memuru olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlamıştır. Sigortalı (B) nin daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetinin bulunması nedeniyle, göreve başladığı 15/4/2013 tarihinden itibaren 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılacak, ancak bu sigortalı hakkında bu kanunla yürürlükten kaldırılan mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 11

12 Örnek 4) 1/3/ /3/2008 tarihleri arasında vekil öğretmen olarak görev yapan sigortalı (B), 27/11/2014 tarihinde Devlet memuru olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlamıştır. Sigortalı (B) daha önceki görevi sırasında tam kesenek kesilmemiş olsa dahi 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre sigortalı/iştirakçi sayıldığından, göreve başladığı tarihten itibaren /1-c sigortalısı sayılacak ve hakkında geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 12

13 Örnek tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 4/1-c kapsamında görev başlayan ve başvurusu üzerine 1 yıl 3 ay askerlik süresi borçlandırılarak borç tutarını süresi içinde yatıran ve sigortalılık başlangıcı tarihine giden sigortalı (A), hangi statüye tabi olacaktır. Sigortalı (A)”nın borçlandırılan 1 yıl 3 ay askerlik süresi geriye götürüldüğünde sigortalılık başlangıcı tarihi olsa dahi tabi olacağı statü ilk defa sigortalı göreve başladığı tarihe göre belirleneceğinden ve bu tarihte 2008 yılı Ekim aybaşından sonra olduğundan bu sigortalı hakkında mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün olmayıp, hakkında 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır.

14 SİGORTALILIĞIN ŞARTLARI
SİGORTALILIĞIN ŞARTLARI 5434 sayılı Kanuna göre; 1- 18 yaşını tamamlamış olmak 2- Türk vatandaşı olmak 3- 12 nci madde de belirtilen kamu idarelerinde ve işlerde çalışmak.

15 18 YAŞIN İSTİSNASI: 5434 sayılı Kanunun Ek 21. maddesi uyarınca tarihinden itibaren bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, mahkemeden kaza-i rüşt kararı almak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olma şartı aranmayacaktır. 18 yaş altı geçen süre kesinleşen kaza-i rüşt kararının verildiği tarihten sonra hizmet olarak alınmaya başlayacaktır. Kaza-i rüşt kararının kesinleşmemesi halinde 18 yaş altı süre hizmet sayılmayacaktır.

16 Örnek 1-) 15/12/1972 doğum tarihli olan ve sağlık meslek lisesini bitirerek kaza i rüşt kararı aldıran bir kişi 3/7/1990 tarihinde hemşire olarak göreve başlamıştır. İlgili 18 yaşını; 15/12/1990 tarihinde dolduracaktır. 18 yaşını doldurduğu tarihten önce 3/7/1990 tarihinde göreve giren bu kişinin 18 yaşını tamamladığı tarihten önce geçen süresi hizmetten sayılmaması gerekmekte ise de, meslek lisesini bitirerek kazai rüşt kararı aldırıp, mesleği ile ilgili göreve başladığından 15/7/1990 tarihi ile 18 yaşını tamamladığı 15/12/1990 tarihi arasında geçen süresi fiili hizmet müddetinden sayılacaktır. 

17 Örnek 2-) 5/ doğum tarihli olan ve imam hatip lisesini bitirdikten sonra kazai-rüşt kararı aldırarak 3/5/1993 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığında genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak göreve başlayan sigortalı her ne kadar meslek lisesini bitirip kaza-i rüşt kararı aldırarak göreve başlamış ise de başladığı görev mesleği ile ilgili olmadığından, yani imam-hatip olarak göreve başlamayıp GİH sınıfında memur olarak göreve başladığından, 18 yaşını tamamladığı 5/10/1993 tarihinden önce geçen süresi sigortalılıktan ve hizmetten sayılmayacaktır.

18 (4/1-c)SİGORTALILIK ŞARTLARI (5434 S.K. TABİ OLANLAR)-2
TÜRK VATANDAŞI OLMANIN İSTİSNASI: Türk vatandaşı olmak şartına da tarih ve 2527 sayılı Kanun ile, Türkiye’de oturan Türk soylu yabancılar için istisna getirilmiştir. Bu Kanun uyarınca Türk soylu yabancılar, Türk Vatandaşlığına geçmeden önce 5434 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görev almaları halinde iştirakçi olarak ilgilendirileceklerdir.

19 5434 SAYILI KANUN 12.MADDE KAPSAMINDAKİ KURUM VE ORTAKLIKLAR-1
1-Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 2-Katma (Özel) Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, 3-Belediyeler, İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları, mahalli idare birlikleri (Köylere hizmet götürme birlikleri hariç), 4- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 19

20 5434 SAYILI KANUN 12.MADDE KAPSAMINDAKİ KURUM VE ORTAKLIKLAR-2
5-Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasının yukarıda sayılan kurumlardan birine veya birkaçına ait ortaklıklarla, bunların kendi sermayeleri ile kurdukları ortaklıklarda, 6-Ereğli Kömür Bölgesi Amele Birliği, 7-Özel Kanunlarla kurulmuş ve kurulacak bankalar. 20

21 SİGORTALILIĞIN ŞARTLARI
SİGORTALILIĞIN ŞARTLARI 5510 sayılı Kanuna göre; 1- 18 yaşını tamamlamış olmak 2- Kamu idarelerinde çalışmak. 21

22 SİGORTALILIĞIN ŞARTLARI
5510 Sayılı Kanuna göre, 1- 18 yaşını tamamlamış olmak Ancak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olma şartı aranmayacaktır. 2- Kamu idarelerinde çalışmış olmak. 5510 sayılı Kanun uyarınca Türk Vatandaşı olma şartı kurumların personel kanunlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde aranmayacaktır. 22

23 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICINDA DOĞUM TARİHİNİN TESPİTİ
sayılı Kanun uyarınca 5510 sayılı Kanun uyarınca emeklilikte geçerli doğum tarihinin tespitinde sigortalının; - İlk defa malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri - Sigortalının 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının ise nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas alınmaktadır. 23

24 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICINDA DOĞUM TARİHİNİN TESPİTİ
sayılı Kanun uyarınca 5434 sayılı Kanun uyarınca emeklilikte geçerli doğum tarihinin tespitinde; -Emeklilikle ilgili göreve ilk kez başlayanlarda, atama sırasında kurumlara gösterilen nüfus cüzdanlarındaki doğum tarihleri, -Nüfus cüzdanı ile nüfus kayıtları arasındaki doğum tarihlerinde farklılık varsa nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri, -18 yaşın dolum tarihinden önce yapılan yaş düzeltmelerinde düzeltilen ( tashih) doğum tarihleri, -18 yaşın dolum tarihinden sonra yapılan yaş düzeltmelerinde ilk (asıl) doğum tarihleri, emeklilikte esas alınmaktadır. 24

25 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICINDA DOĞUM TARİHİNİN TESPİTİ
Ancak, eski bir kayda veya belgeye göre yapılacak düzeltmeler yaş tashihi (yaş düzeltmesi) niteliğinde olmayıp, kayıt tashihi (kayıt düzeltmesi) niteliğinde olduğundan, eski bir belgeye veya kayda (doğum belgesi gibi) istinaden yapılan düzeltmeler 18 yaşın dolumundan sonra yapılsa dahi geçerli olacaktır. Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise o yılın temmuz ayının birinci günü, ay yazılı gün gösterilmemiş ise o ayın birinci günü doğum günü sayılır. 25

26 (4/1-c)SİGORTALILARINDA YAŞ HADDİ (5434 S.K.GÖRE)
5434 sayılı Kanunda iştirakçiliğin başlangıcı için yaş şartı getirildiği gibi 40. maddesinde sona ermesi içinde yaş şartı getirilmiştir. 5434/40. maddede memurların görevleri ile ilişiklerinin kesilmesi gereken genel yaş haddi 65 olarak belirlenmiştir. İstisnası : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri ile dışarıdan atanan Bakanlar ve Üniversite Öğretim üyeleridir.

27 (4/1-c)SİGORTALILARINDA YAŞ HADDİ (5510 S.K. GÖRE)
5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri halen yürürlükte olduğundan, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanan 4/c sigortalıları hakkında da 5434 sayılı Kanunda belirtilen yaş haddi uygulaması devam etmektedir. 27

28 SİGORTALI SAYILANLAR 1)Kamu idarelerinde kadro ve pozisyonlarda sürekli veya sözleşmeli olarak çalışanlar : a) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kadro ihdası yapılmış olan kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolara atananlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Örnek ) 5502 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumunun Merkez ve Taşra Teşkilatı için ihdas edilen kadrolarda görev yapanlar, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olacaklardır. 28

29 SİGORTALI SAYILANLAR b) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadro ihdası olmamasına rağmen kanunlarında bulunan özel hükümler uyarınca Devlet Memurları gibi sigortalı olması öngörülmüş olanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Örnek ) 25/12/2008 tarihinde Türkiye Kalkınma Bankasında göreve başlayan sigortalı, bu kuruma kadro ihdası yapılmamış olmasına rağmen Türkiye Kalkınma Bankası Kanununda bulunan özel hüküm nedeniyle göreve başladığı tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. 29

30 SİGORTALI SAYILANLAR c) 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak göreve başlayanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Örnek ) Kamu İktisadi Teşebbüslerinden olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda tarihinde göreve başlayan sigortalı göreve başladığı tarihten itibaren 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. 30

31 SİGORTALI SAYILANLAR d)Kadro karşılığı sözleşmeli personel çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarının kurum kanunlarında belirtilen kadro ve unvanlarda çalışanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Örnek) Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıdır. 31

32 SİGORTALI SAYILANLAR 2) 657 sayılı Kanunun 86 ncı Maddesi Uyarınca Açıktan Vekil Atananlar : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine açıktan vekil atananlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Örnek ) tarihinde doğum nedeniyle ücretsiz izin olan sigortalı yerine tarihinde vekil olarak atanan sigortalı atandığı tarihinden itibaren 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. 32

33 SİGORTALI SAYILANLAR 3) Kuruluş, personel kanunları ve diğer kanunlar ile süresi kanunlarla belirlenen görevlere seçilme veya atama yoluyla gelenlerden, bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı verilmiş olanlardan hizmet akdi ile çalışması öngörülmemiş olanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Örnek ) Personeli için kadro ihdası yapılmadığı gibi herhangi bir hizmet akdine de tabi olmayan 03/04/2008 tarih ve 5752 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanunla ilgilendirilmiş olan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu başkan ve üyeleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. 33

34 4) Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri.
SİGORTALI SAYILANLAR 4) Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenler seçildikleri, açıktan bakan atananlar atandıkları tarih itibariyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. 34

35 SİGORTALI SAYILANLAR 5) Bakan Yardımcıları
SİGORTALI SAYILANLAR 5) Bakan Yardımcıları 8/6/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi uyarınca görev süresi Hükümetin görev süresi ile sınırlı olmak üzere bakan yardımcılığı kadroları ihdas edilmiş olup, bakan yardımcısı olarak atananlar atandıkları tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti olanların ise sigortalılıkları atandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır. 35

36 6) Belediye Başkanları ve İl Encümeninin Seçimle Gelen Üyeleri.
SİGORTALI SAYILANLAR 6) Belediye Başkanları ve İl Encümeninin Seçimle Gelen Üyeleri. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenlerden, sigortalılık hali bulunmayanlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar isteklerine bakılmaksızın seçildikleri tarihten itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. 36

37 SİGORTALI SAYILANLAR 7) Emekli aylığı almakta iken Belediye Başkanlığına seçilenler, ( tarih ve 5272 sayılı Kanunla) Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlardan belediye başkanlığına seçilenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmak istemeleri durumunda, emekli aylıkları kesilmek suretiyle dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalı sayılacaklardır. Bunlardan, daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. 37

38 SİGORTALI SAYILANLAR 8) Belediye encümen üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenler ( tarih ve 5393 sayılı Kanun ile) Belediye encümen üyeleri arasından başkan yardımcısı olarak görevlendirilenler görevleri esnasında müracaat etmeleri halinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi uyarınca sigortalı olmayanlar görevlendirildikleri tarihi takip eden aybaşından, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi uyarınca sigortalı olanlar ise bu sigortalılık hallerinin sona erdiği tarihten itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olacaklardır. Emekli olanların ilgilenme hakkı bulunmamaktadır. 38

39 SİGORTALI SAYILANLAR 9) Sendikalar ve Konfederasyonları ile Sendika Şubelerinin Başkanlıkları ve Yönetim Kurullarına Seçilenlerden Aylıksız İzne Ayrılanlar : 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereğince sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kuruluna seçilenler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde aylıksız izne ayrılan yöneticileri Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.  39

40 SİGORTALI SAYILANLAR 10) Harp Okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar : 5434 sayılı Kanunda yukarıda belirtilen öğrencilik sürelerinin fiili hizmetten sayılması bu okulları başarı ile bitirme şartına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle okul süresinin hizmetten sayılması subay veya astsubay nasbedilme şartına bağlanmamıştır. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sözkonusu okullarda ilk defa öğrenci olan ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların ise öğrencilik sürelerinin hizmetten sayılabilmesi için mutlaka okulu bitirdikten sonra subay veya astsubay nasbedilmeleri gerekmektedir. 40

41 SİGORTALI SAYILANLAR 11) Sözleşmeli erbaş ve erler. ( tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan 6191 sayılı Kanun) Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler; ön sözleşme yapılması ile birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 41

42 SİGORTALI SAYILANLAR 12) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler: Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bunlardan okullarını bitirdikten sonra görevlerine başlamadan ayrılanların bu okullarda geçen öğrencilik süreleri sigortalılıklarından sayılmayacaktır. 42

43 SİGORTALI SAYILANLAR 13) Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar: (POMEM) Polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar 6495 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2/8/2013 tarihinden itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sigortalı sayılacak olup, bunlardan Polis Meslek Eğitim Merkezlerindeki eğitimlerini tamamlamadan ayrılanlar ile eğitimlerini tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların eğitim merkezlerinde geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmayacaktır. 43

44 5434 S.KANUN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK
5434 sayılı Kanuna tarih ve 5234 sayılı Kanunun 3.maddesi ile 12. maddede yapılan düzenleme ile “İsteğe Bağlı İştirakçilik” kavramı getirilmiştir. 44

45 5434 S.KANUN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK-2
İsteğe bağlı iştirakçi olabilmek için, sayılı Kanuna tabi olarak en az 10 yıl çalışmış olmak. (10 yıllık hizmet süresinin hesabında, fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi zammı, borçlandırılan süreler, ücretsiz izinde geçen süreler dikkate alınmamaktadır. -Görevinden istifaen ve müstafi sayılmak suretiyle ayrılmak.(Devlet memurluğundan çıkarılanlar isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilendirilmemektedir.)

46 5434 S.KANUN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK-3
-5434 veya diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi görevlerden ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde yazılı olarak başvurulması, -Zorunlu sigortalı ( /a-b-c gibi) olmalarını gerektiren görevde çalışmaması gerekmektedir. 46

47 5434 S.KANUN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK-4
-Şartları uyanlar talep dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilendirilmektedir. -İsteğe bağlı iştirakçiler kesenek ve kurum karşılıklarını ait olduğu ay içinde kurum hesabına yatırmaları gerekmektedir. -Süresi içinde yatırılmayan aylar hizmet olarak alınmamaktadır. Geriye doğru ödeme imkanı da bulunmamaktadır. 47

48 5434 S.KANUN İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK-5
-Toplu yada fasılalı olarak 6 aydan daha fazla süreye ait kesenek ve karşılıklarını yatırmayanlar ile vazgeçtiğini yazılı olarak bildirenlerin isteğe bağlı iştirakçiliğine son verilir. -Bu kişiler isteğe bağlı iştirakçi olarak bir daha ilgilendirilemezler. -İsteğe bağlı iştirakçilik süresi “Kazanılmış Hak Aylık” tespitinde ve “Emeklilik İkramiyesi” hesabında dikkate alınmaz. 48

49 5434 S.KANUNUN GEÇİCİ 192.MADDESİNE GÖRE İŞTİRAKÇİLİK-1
Kanunun Geçici 192 inci maddesi ile de, Geçici 191 inci maddeye göre 5434 sayılı Kanunla ilgisini sürdürenlerden herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılarak diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgili bir görevde çalışanların, istekleri halinde yazılı başvurularının kayıtlara alındığı tarihi izleyen aybaşından (aynı l5’inden ) itibaren ilgilerini devam ettirmeleri imkanı sağlanmıştır. 49

50 5434 S.KANUNUN GEÇİCİ 192.MADDESİNE GÖRE İŞTİRAKÇİLİK-2
Bu maddeye göre ilgilenebilmek için; 1)- 5434/Geçici 191. maddeye göre 5434 sayılı Kanuna göre ilgilendirilmiş olmak, 2)- Görevlerinden ayrılarak SSK (5510/4-a), Bağ-Kur (5510/4-b) ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre kurulan emekli sandıklarına tabi çalışıyor olmak, 3)- Kuruma yazılı müracaat etmek gerekmektedir. 50

51 5434 S.KANUNUN GEÇİCİ 192.MADDESİNE GÖRE İŞTİRAKÇİLİK-3
5510/4-b kapsamında sigortalı olmaları gereken işlerde çalışanların kesenek ve karşılıkları toplamının tamamı kendilerinden, 5510/4-a kapsamında sigortalı olmaları gereken işlerde çalışanlar ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre kurulan sandıklar ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların keseneklerinin tamamı ile Sosyal Sigortalar Kurumuna veya 506 sayılı Yasanının Geçici 20. maddesine tabi Emekli Sandıklarına ödenecek işveren hissesi ile kurum karşılığı arasındaki farkın tamamının kendilerinden, işveren hissesinin de çalıştıran işyerinden tahsili suretiyle işlem yapılacaktır. 51

52 5434 S.KANUNUN GEÇİCİ 192.MADDESİNE GÖRE İŞTİRAKÇİLİK-4
Örnek ) T.C. Devlet Demiryolları İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışmakta iken 16/7/1989 tarihinde sözleşmeli statüye geçen ve geçici 191 inci maddeye göre 5434 sayılı Kanunla ilgilendirilen, 29/6/2014 tarihinde görevinden ayrılan ve 7/11/2014 tarihinde 5510/4/1-a bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı, 20/11/2014 tarihli dilekçesiyle sayılı Kanuna sigortalılığının devam ettirilmesi için başvuruda bulunmuştur. Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

53 5434 S.KANUNUN GEÇİCİ 192.MADDESİNE GÖRE İŞTİRAKÇİLİK-5
Sigortalı daha önce Geçici 191.maddeye göre ilgilendirilmiş olduğundan ve başvurduğu tarihte de 4/1-a kapsamında sigortalı olmasını gerektiren bir görevde bulunduğundan, 20/11/2014 tarihli dilekçesinin kurum kayıtlarına geçtiği 27/11/2014 tarihini takip eden aybaşı olan 15/12/2014 tarihinden itibaren sayılı Kanunun Geçici 192 inci maddesine göre ilgilendirilerek hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

54 5434 S.KANUNUN EK 71. MADDESİNE GÖRE İŞTİRAKÇİLİK
Sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı Kanuna tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alınan kuruluşların bu Kanuna göre emeklilik hakkı tanınan kadro ve pozisyonlarına atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı % 50’nin altına düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelden isteyenlerin ilgileri 5434/ Ek 71. md göre devam ettirilmektedir 54

55 5434 S.KANUNUN EK 76.MADDESİNE GÖRE İŞTİRAKÇİLİK-1
Süresi kanunlarla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri süresinde sona erenlerin 5434 sayılı Kanunla kurmuş oldukları ilgi başvuru tarihini izleyen aybaşından itibaren devam ettirilmektedir. 55

56 5434 S.KANUNUN EK 76.MADDESİNE GÖRE İŞTİRAKÇİLİK-2
Bir süre 5434 sayalı Kanun ek 76. maddeye göre ilgilendirildikten sonra veya ilgisi kurulmadan önce yaptığı ilgilenme isteğinden vazgeçenler bir defaya mahsus olmak üzere yeniden ilgilendirilme isteğinde bulunabileceklerdir. 56

57 5434 S.KANUNUN EK 76.MADDESİNE GÖRE İŞTİRAKÇİLİK-3
5510/4-b kapsamında sigortalı olmaları gereken işlerde çalışanların kesenek ve karşılıkları toplamının tamamı kendilerinden, 5510/4-a kapsamında sigortalı olmaları gereken işlerde çalışanlar ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre kurulan sandıklar ile ilgilendirilmeleri gereken görevlerde çalışanların keseneklerinin tamamı ile Sosyal Sigortalar Kurumuna veya 506 sayılı Yasanının Geçici 20. maddesine tabi Emekli Sandıklarına ödenecek işveren hissesi ile kurum karşılığı arasındaki farkın tamamının kendilerinden, işveren hissesinin de çalıştıran işyerinden tahsili suretiyle işlem yapılacaktır. 57

58 5434 S.KANUNUN EK 76.MADDESİNE GÖRE İŞTİRAKÇİLİK-4
Örnek ) 28/3/2004 ve 29/3/2009 tarihlerinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı seçilen ve 5434 sayılı Kanunla ilgilendirilen sigortalının görevi 30/3/2014 tarihinde sona ermiştir. 24/11/2014 tarihli dilekçesi ile 5434 sayılı Kanunun Ek 76 ncı maddesi uyarınca ilgilenmek isteyen sigortalı, dilekçesinin kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden 15/12/2014 tarihinden itibaren bu madde gereğince 5434 sayılı Kanuna göre ilgilendirilecektir. Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

59 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 5510 S.K.
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI S.K. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların sigortalılıkları; -Kamu idarelerinde çalışanlar için ilk defa göreve başladıkları, -Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile polis akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına fakülte ve yüksek okullarda okumaya başlayanların okumaya başladıkları, -Astsubay meslek yüksek okulları ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adayların öğrenime başladıkları, 59

60 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 5510 S.K.
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI S.K. -Belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyelerinin seçildikleri, - Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine seçilenler seçildikleri, açıktan bakan atananlar ise atandıkları, tarihten itibaren başlayacaktır. 60

61 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 5434 S.K.
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI S.K. 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların sigortalılık başlangıçları kamu idaresinde göreve başladıkları tarih olmakla birlikte, aybaşından sonra göreve girenlerden göreve başladıkları tarih ile o ayın sonuna kadar ödenen kıst aylıklarından kesenek alınmadığından bu süresi hizmet olarak alınamayacak ve hizmetleri tam aylık ödenerek tam kesenek kesildiği tarihten itibaren başlayacaktır. 61

62 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 5434 S.K.
SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI S.K. Kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görev yapan sigortalılar için aybaşı 15/10/1987 tarihine kadar her ayın 1 inci günü iken, bu tarihten sonra her ayın 15 inci günü olarak değiştirilmiştir. Ancak, aylıklarını her ayın 1 inde alan Kurumlarda görev yapan sigortalılar için aybaşı ayın 1’i, aylıklarını her ayın 15’inde alan sigortalılar için ise ayın 15’i olarak alınacaktır. 62

63 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ÖRNEKLER
Örnek 1 ) İlk defa 25/11/2014 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalının, sigortalılık ve hizmet süresinin başlangıç tarihi göreve başladığı 25/11/2014 tarihi olacaktır. 63

64 SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ÖRNEKLER
Örnek 2) 23/09/2004 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 5434 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalının, sigortalılığı göreve başladığı tarihten itibaren başlamakla birlikte hizmet başlangıç tarihi, aylığından tam kesenek kesilmeye başlandığı aybaşı olan 15/10/2004 tarihi olacaktır. 64

65 SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 5510 S.K.
SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ S.K. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanların sigortalılıkları, ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği, 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihi takip eden aybaşından, diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer.    Örnek 1) İlk defa 21/10/2008 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 29/8/2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılan sigortalının görevinden ayrıldığı tarih itibarıyla sigortalılığı sona erecektir. 65

66 SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 5434 S.K.
SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ S.K.   5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca, her ne sebep ve suretle olursa olsun (istek, yaş haddi, sicilen re’sen, malülen emekliye sevk, ölüm, istifa, çekilme v.b.) sigortalıların görevlerinin sona ermesi halinde sigortalılıkları bu tarih itibarıyla sona ermekte ise de aybaşlarından sonra görevden ayrılanların görevden ayrıldıkları aya ait kesenekleri tam kesildiğinden, görevden ayrıldıkları tarihi takip eden ayın sonuna kadar olan sürelerin tamamının fiili hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Örnek 2) 12/5/1997 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve sayılı Kanun uyarınca Kurumumuzla ilgilendirilen sigortalı, 28/4/2010 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır. Bu durumda ilgilinin fiili hizmeti 14/5/2010 tarihinde sona erecektir. 66

67 SİGORTALI BİLDİRİMİ VE TESCİLİ
SİGORTALI BİLDİRİMİ VE TESCİLİ 5510 sayılı Kanun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalışanların sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma e-sigorta yoluyla bildirimleri yapılır. Bunlardan, yer değiştirme suretiyle farklı işyerine atananlar ile bir kurumdan diğer kuruma naklen atanarak çalışmaya başlayanlar içinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilir. Ancak, aynı kamu idaresinin farklı birimleri arasındaki naklen tayin ve görevlendirmelerde sigortalının işe giriş bildirgesi ile tekrar bildirim yapılmaz. 67

68 Sigortalı İşe giriş Bildirgesine ait bildirimler 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile “5510 4/1-c (Devlet Memurları) Tescil İşlemleri” ekranından giriş yaparak T.C. kimlik numarası üzerinden yapılmaktadır. Kamu idarelerince internet üzerinden yapılan bildirimler esas alınmaktadır. İlk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi atanan sigortalılarda göreve başlama tarihi olarak bildirilecek tarihin 18 yaşın dolumundan önce olup olmadığına, 18 yaşın dolumundan önce göreve başlaması söz konusu ise sigortalının kaza i rüşt kararının olup olmadığına ve bu karara müstehaklığına dikkat edilmesi,

69 Yine Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi ÖĞRENCİ (askeri veya emniyet adına okuyan) olarak 18 yaşın dolumundan önce öğrenime başlayanlarda ise 18 yaşın dolumundan önce tescil işleminin yapılmaması gerektiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yersiz yapılan tescil kayıtlarının en kısa zamanda Kurumumuza resmi yazı ile bildirilerek, yersiz tescil kayıtlarının silinmesinin talep edilmesi gerekmektedir. Yersiz tescil nedeniyle kişilerin Kurumumuzdan yapacağı/yararlanacağı işlemlerde sorumluluk tescili yapan kamu idaresine ve tescili yapan kişiye ait olacaktır.

70 Ekim 2008 aybaşından önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığına tabi çalışması bulunanlar (memur olarak, yedek subaylık (asteğmen olarak) ve açıktan vekillik hizmeti vb.) hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca mülga olan maddelerde dâhil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, Ekim 2008 ayından önce T.C. Emekli Sandığına tabi çalışmaya başlayan ancak sistemde memuriyete ilk başlama tarihi tespit edilemeyen ve görev yaptıkları kurumlarca da tescil bilgilerinde güncelleme yapılmayan sigortalıların, haklarında 5434 sayılı kanun hükümlerine tabi olduklarını belirlemek için tarihini, göreve başlama tarihi olarak belirlenmiştir. Bu tarih kamu idarelerinin 3 nolu kullanıcısı tarafından güncellenebilmektedir.

71 Sigortalının tescil işlemlerinin resen kapatılmış olması durumunda konuyla ilgili olarak T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına resmi yazı ile iletilmesi, yazıda da sigortalının T.C. Kimlik Numarası ve Adı Soyadının, bildirgenin ve/veya Kesenek/Prim/ GSS prim tahakkukunun yapılmama nedeninin de açıklanması gerekmektedir. Yazının aslının gönderilmesi kaydıyla numaralı telefona fax olarak gönderilebilir.

72 Örnek 1 – Karayolları Genel Müdürlüğünde 17/11/2014 tarihinde mühendis olarak göreve başlayan sigortalının, sigortalılığının başladığı 17/11/2014 tarihinden itibaren en geç 1/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar sigortalı işe giriş bildirgesi ile e-sigorta yoluyla Kuruma bildiriminin yapılması gerekmektedir. 72

73 Örnek 2) 20/11/1996 doğum tarihli olan ve 30/8/2014 tarihinde Deniz Harp Okulunda öğrenime başlayan öğrencinin, sigortalılığı 18 yaşını tamamlayacağı 20/11/2014 tarihinden itibaren başlayacağından, 20/11/2014 tarihinden itibaren en geç 4/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar sigortalı işe giriş bildirgesinin e-sigorta yoluyla Kuruma bildiriminin yapılması gerekmektedir. 73

74 SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİNİN BİLDİRİMİ
Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, “sigortalı işten ayrılış bildirgesi” ile sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta yoluyla Kuruma yapılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesi sigortalının 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce işe girip girmediğine bakılmaksızın bütün sigortalılar için verilecektir. Yer değiştirme suretiyle bir kurumdan diğer bir kuruma nakledilenler hakkında “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” ile gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir. 74

75 ilk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayanların fiili hizmetleri Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere günü gününe hesaplanması nedeniyle sigortalı işe giriş bildirgesi verilirken Kanunun 7 nci maddesi gereğince fiilen göreve/öğrenime başladığı tarihin, sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilirken de fiilen görevde olup MESAİ BİTİMİ İTİBARİYLE AYRILDIĞI TARİHİN bildirilmesine dikkat edilmesi, gerekmektedir

76 Örnek 1) İlk kez 5/8/2009 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 24/11/2014 tarihinde görevinden ayrılan sigortalının, 25/11/2014 tarihinden itibaren 10 gün içinde (en geç 4/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar) e-Sigorta yoluyla Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 76

77 Örnek 2) Karayolları Genel Müdürlüğünden, 25/11/2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığına naklen tayin edilen sigortalının, Karayolları Genel Müdürlüğünce görevinden ayrıldığı günü takip eden, 26/11/2014 tarihinden itibaren 10 gün içinde (en geç 5/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar) e-Sigorta yoluyla Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. 77

78 5510 SAYILI KANUN UYARINCA HİZMET SÜRESİNİN HESAPLANMASI
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların sigortalılıkları; görev ya da öğrenime başladıkları tarihten itibaren başlayıp, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer. Ancak, bunların sigortalılıkları ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği, 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren sona erer. 78

79 ÖRNEK 1) İlk defa 19/1/2009 tarihinde memur olarak göreve başlayan ve 26/2/2014 tarihinde (mesai bitimi itibariyle) istifaen görevinden ayrılan sigortalının görevinden ayrıldığı tarih itibarıyla sigortalılığı sona ereceğinden 5510 sayılı Kanun uyarınca hizmet süresi; 19/1/2009 – 26/2/2014 tarihleri arasında geçen 5 yıl 1 ay 8 gün olacaktır. 79

80 ÖRNEK 2) 2/7/2009 tarihinde kamu idaresinde memur olarak ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan ve sigortalılığı devam etmekte iken 26/11/2013 tarihinde vefat eden sigortalının ölüm nedeniyle sigortalılığı görev aylıklarının kesildiği 14/12/2013 tarihi itibarıyla sona ereceğinden 5510 sayılı Kanun uyarınca hizmet süresi; 2/7/ /12/2013 tarihleri arasında geçen 4 yıl 5 ay 13 gün olacaktır 80

81 5434 SAYILI KANUN UYARINCA HİZMET SÜRESİNİN HESAPLANMASI - 1
Fiili hizmet, 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde iştirakçilerin bu kanunla getirilen haklardan faydalanmaya başladıkları tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçen süre şeklinde tanımlanmıştır. 5434 sayılı Kanuna tabi görev yapanların bu Kanuna tabi geçen hizmetleri görev yaptıkları Kurumlarınca düzenlenecek hizmet belgesi ile düzenlenir. Ancak, zaman zaman kurumlarca farklı nedenlerle hizmetlere ilişkin kayıtlar bulunamamakta ve hizmetler belgelenememektedir. Bu durumda, Kurumumuz muhasebe kayıtlarında kesenek araştırması yapılmakta ve yapılan araştırma sonucunda kesenek ve kurum karşılıklarının ödendiği tespit edilenlerin süreleri hizmet olarak kabul edilmektedir. 81

82 5434 SAYILI KANUN UYARINCA HİZMET SÜRESİNİN HESAPLANMASI - 2
Aybaşlarından sonra göreve girenlerden o ay için emekli keseneği alınmaz, aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanlardan ise tam kesenek alınır. 15/10/1987 tarihine kadar her ayın birinci günü aybaşı olarak kabul edilmekte iken, 289 sayılı KHK ile bu tarihten sonra görev başlayanların hizmet başlangıcı o ayın 15’i olarak alınmaya başlanmıştır. Bu nedenle, Ekim 1987 tarihinde görevde olanlardan 1 Ekim ve 15 Ekim 1987 olmak üzere iki kesenek kesilmiştir. 82

83 ÖRNEK 1) 2/10/1985 tarihinde ilk defa memuriyete başlayan bir kişinin fiili hizmet süresinin başlangıcı göreve girdiği tarihi takip eden aybaşı olan 1/11/1985 tarihi olacaktır. ÖRNEK 2) 1/10/2005 tarihinde ilk defa memuriyete başlayan bir kişinin fiili hizmet süresinin başlangıcı göreve girdiği tarihi takip eden aybaşı olan 15/10/2005 tarihi olacaktır. 83

84 1/11/1982 - 30/5/1986 tarihleri arasında 3 yıl 7 ay olacaktır.
ÖRNEK 3) 4/10/1982 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 8/5/1986 tarihinde görevinden ayrılan bir kişinin fiili hizmet süresi 1/11/ /5/1986 tarihleri arasında 3 yıl 7 ay olacaktır. ÖRNEK 4) 18/3/1986 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 3/12/1998 tarihinde görevinden ayrılan bir kişinin fiili hizmet süresi 1/4/ /12/1998 tarihleri arasında 12 yıl 8 ay 14 gün olacaktır. 84

85 15/7/1988 - 14/5/1996 tarihleri arasında 7 yıl 10 ay olacaktır.
ÖRNEK 5) 19/6/1988 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 8/5/1996 tarihinde görevinden ayrılan bir kişinin fiili hizmet süresi 15/7/ /5/1996 tarihleri arasında 7 yıl 10 ay olacaktır. 85

86 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Çeşitli Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla bu yasaya göre aylığa hak kazanıldığında birleştirilecektir. Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halinde hizmetler birleştirilmeyecektir.

87 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Hizmet birleştirilmesinde; a) 5434 sayılı Kanuna tabi olarak geçen fiili hizmet süreleri, fiili hizmet süresi zamları ve borçlandırılan hizmet süreleri,(5434 s.k. na 545 sayılı yasa ile değişik 14 md. (e) fıkrasına göre yapılan Tamamlayıcı emeklilik keseneği borçlanması dahil) b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve bu kuruma devredilen Sandıklara ait hizmetlerle, 506 sayılı Kanuna göre borçlandırılan süreler, c) 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre kurulan banka Sandıklarına tabi geçen hizmetlerle, bu Sandıklarca borçlandırılan süreler, d) 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa tabi olarak geçen hizmetlerle borçlandırılan süreler göz önüne alınacaktır.

88 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Örnek-1) tarihinde 5434 sayılı kanuna tabi göreve başlayan tarihinde görevinden istifaen ayrılan bir iştirakçi tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlamıştır. Bu kişinin birleştirecek hizmet süresi Yıl Ay Gün olacaktır 15 Temmuz 1993 tarihinde ödenen aylıklarından tam kesenek kesildiğinden temmuz ayının tamamı ( arası) hizmet sayılacaktır tarihinden tarihine kadar olan 506 s.k. tabi hizmeti 5434 tabi hizmetlerle içiçe geçtiğinden iptal edilecektir.

89 ------------------------------ Toplam 1 yıl 3 ay -
2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ Örnek-2) tarihinde mesleki faaliyetinden dolayı 1479 sayılı Kanuna tabi olan ve sigortalılığı devam etmekte iken yedek subay olarak askerlik görevini yapmak üzere tarihinde askere sevk edilen, tarihinde yedek subay okuluna katılan ve tarihinde asteğmenliği nasp edilen sigortalı tarihinde terhis olmuştur. Halen 1479 S.K tabi sigortalılığı devam eden sigortalının birleştirilecek hizmet süresi ne kadardır. Yıl Ay Gün FHZ Toplam yıl ay - hizmet süresi birleştirilecektir.

90 Örnek-3) 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
– tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi 864 gün hizmeti bulunan sigortalı tarihinde yedek subay olarak askere sevk edilmiştir tarihinde asteğmenliğe nasb edilen ve tarihinde terhis olan ve yeniden tarihinde 5434 sayılı kanuna tabi olarak göreve başlayan bu kişinin tarihi itibariyle birleştirilen hizmetlerle birlikte toplam hizmet süresi ne kadardır. yıl ay gün fhz toplam gün askere sevk edildiği tarihinden sonra geçen sigortalı hizmetleri iptal edilecektir.

91 Birleştirmede dikkate alınmayacak hizmetler 1
İtibari hizmetler yapılacak birleştirmede nazara alınmayacaktır. Örnek tarihleri arasında KKTC de yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan ve askerlik dönüşü 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan bir kişinin birleştirilecek hizmet süresi Yıl ay gün f h z 3 - Toplam olacaktır. maddesine göre müstahak olduğu 1 yıllık itibari hizmet süresi zammı birleştirmede nazara alınmayacaktır.

92 Birleştirmede dikkate alınmayacak hizmetler 2
Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birinden o kurumca müstakilen veya birleştirilmiş hizmetler üzerinden yaşlılık, malullük aylığı bağlandıktan sonra, diğer bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işe girenlerin, aylık bağlamada dikkate alınan hizmetleri yeni statü dolayısıyla geçen hizmetleriyle, birleştirilmeyecektir. Örnek: 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanan ve daha sonra 5434 sayılı Kanuna tabi bir göreve başlayan iştirakçinin, aylık bağlamada dikkate alınan sigortalı hizmetleri, 5434 sayılı kanuna tabi göreve başladığı hizmetleriyle birleştirilmeyecektir.

93 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde geçen hizmetler, bu ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerinde yer alan esaslara göre birleştirilmektedir. Buna göre Kurumumuza tabi geçen hizmetler ilgili sigorta merciilerince istenildiğinde bildirilmekte ve emekliliklerinde sözleşme hükümlerine göre birleşik hizmetler üzerinden işlem yapılmaktadır.

94 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ; -(a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, - (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise 1/3/2011 tarihine kadar ilk başlayan, bu tarihten sonra ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

95 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
Ancak, 1/3/2011 tarihi sonrası sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler.

96 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
Bu şekilde ödenen primler; - iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, - kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer.

97 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır. - 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.

98 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır.   

99 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI(5510 S.K.)
1/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malullük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır.

100 ASKERLİK İLE SİGORTALILIK ÇAKIŞMASI
-Askerlik hizmetini yapmakta iken 4/a kapsamında çalışılan süreler sigortalı sayılmamaktadır. Ancak, hava değişimi sürelerinin üç aydan fazlası, normal izinlerin her yıl için verilen 30 günden fazlası, firarda geçen süreler askerlik süresinden sayılmadığından bu sürelerde geçen sigortalı hizmetler Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Erken terhis mahiyetinde izinli sayılanların bu süreleri sırasında çalıştıkları takdirde sigortalı sayılacaklardır. Askerlik süreleri sırasında kişiler 4/b sigortalısı olabileceklerdir.

101 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması - 1
Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan 4/c sigortalılarının kesenek ve kurum karşılıklarının hesaplanması için belirlenen tutara Emeklilik Keseneği Esas Aylık denilmektedir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 18 inci maddesinde diğer sosyal güvenlik statülerine tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434 sayılı Kanuna tabi olanların, emeklilik keseneklerine personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde bulunacak derece ve kademe aylığının esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

102 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması - 2
Bu hüküm uyarınca, daha önce diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434 sayılı Kanuna tabi göreve giren personelin sigorta primi ödemek suretiyle geçen hizmetleri emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanunda belirtilen istisnalar hariç sigortalı hizmetler sadece emeklilik keseneğine esas aylıkları etkileyecek kazanılmış hak aylıklarında diğer bir deyişle görev aylıklarına ait derece ve kademelerde artış sağlamayacaktır.

103 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -3
Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu sürelerinin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmamakta olup, toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

104

105

106

107 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -4
Örnek – 1 4 yıllık fakülte mezunu olan ve Genel İdare Hizmetler kadrosunda tarihinde görev başlayan sigortalının göreve başlamadan önce (4/a) kapsamında geçen gün sigortalı süresi bulunmaktadır. Bu durumda ilgilinin tarihi itibarıyla emeklilik keseneğine esas aylık derece kademesi; 3 yıl 3 ay (4/a) süresi, 6 yıl 2 ay 15 gün (4/c) süresi, olmak üzere toplam 9 yıl 5 ay 15 gün hizmet süresine göre memuriyete başlama tarihi olan tarihinden (4/a) süresi kadar (3 yıl 3 ay) geriye gidilerek sigortalının emeklilik keseneğine esas aylığı için terfi tarihi olarak bulunur.

108 Örnek – 1 Devamı 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -5
KHA Derece Kademesi EKEA Derece Kademesi Terfi Tarihi Drc /Kdm 9/1 9/2 9/3 8/1 8/2 8/3 7/1 7/2 7/3 6/1

109 5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ
5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre, bu Kanuna tabi görevlerden ayrılanlardan, fiili hizmet müddeti 5 yıldan fazla 10 yıldan az olanların görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi veya sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışmamaları ve istekleri halinde görevde bulundukları süre içinde aylıklarından kesilmiş bulunan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarından sadece emeklilik kesenekleri kendilerine ödenmektedir Bu durumda tasfiye olan hizmetler bağlanacak aylıklarda dikkate alınamayacağı gibi sonradan geçen hizmetleriyle de birleştirilmeyecektir. 109

110 5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ
Örnek 1) 15/09/ /11/2014 tarihleri arasında 9 yıl 2 ay hizmeti olan iştirakçi, bu sürelerine ait keseneklerini görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmeden istemesi halinde kesenekleri kendisine iade edilecektir. (yine kesenek talebinde bulunan kişinin görevden ayrıldıktan sonra 5 yıl içerisinde diğer statülerde sigortalı olmaması gerekmektedir.) 110

111 5434 SAYILI KANUN UYARINCA KESENEK İADESİ
Örnek 2) 15/10/2006 tarihinde göreve başlayan ve 14/11/2011 tarihinde görevinden ayrılan iştirakçinin 5 yıl 1 hizmeti bulunmaktadır. 16/12/2011-2/8/2012 tarihleri arasında 4/a kapsamında çalışan ve açıkta iken 3/11/2014 tarihinde keseneklerinin iadesini isteyen kişinin sayılı Kanuna tabi görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçmeden sigortalı olarak çalışmaya başladığı anlaşıldığından 5 yıl 1 ay hizmetine ait kesenekleri iade edilmeyecek, bu hizmetleri son defa tabi olduğu sigortalı hizmetleriyle birleştirilecektir. 111

112 5434 SAYILI KANUN UYARINCA ZAMANAŞIMI
5434 SAYILI KANUN UYARINCA ZAMANAŞIMI 5434 sayılı Kanunun 117 nci maddesi hükmü gereğince; 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlardan, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde keseneklerini veya toptan ödemelerini almayanların kesenekleri veya toptan ödemeleri zaman aşımına uğramaktadır. Ancak, bu hüküm 5510 sayılı Kanun uyarınca yürürlükten kaldırılmış olup, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onaltıncı paragrafı uyarınca kesenekleri ve toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri tasfiye edilmiş olanların, tasfiye edilmiş sürelerinin birleştirilmiş hizmet olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle birleştirme işlemi yapılmaktadır. 112

113 HİZMET İHYASI - 1 HİZMET İHYASI - 1
HİZMET İHYASI - 1 SAYILI KANUN UYARINCA 1.1- Yaşlılık Toptan Ödeme İhyası Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden Kanuna tabi olarak veya isteğe bağlı sigortaya devam ederek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların, yazılı müracaat ederek, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi hâlinde bu hizmetleri ihya edilecektir. 113

114 HİZMET İHYASI - 2 HİZMET İHYASI - 2
HİZMET İHYASI - 2 1.2- Ölüme bağlı toptan ödeme ihyası Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilecektir. Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye ilişkin tutar dahil her türlü borçların ödendiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasında dikkate alınacaktır. 114

115 HİZMET İHYASI - 3 HİZMET İHYASI - 3
HİZMET İHYASI - 3 SAYILI KANUN UYARINCA Kesenek iadesi yapılan hizmetlerle toptan ödeme yapılan hizmetlerin yeniden emeklilikte fiili hizmet sürelerine eklenebilmesi için veya sonradan geçen sigortalılık halleri ile birleştirilebilmesi için mutlaka ihya edilmesi gerekmektedir. Kesenekleri veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğrayanların hizmetlerinin fiili hizmet sayılması için ihya edilmesi gerekmekte iken bu hizmetler, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin 16 ncı fıkrasının, kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri tasfiye edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri bu Kanuna göre birleştirilecek hizmetlerden kabul edilir hükmü gereği ihya edilmeksizin fiili hizmet sürelerine eklenmektedir. 115

116 HİZMET İHYASI - 4 HİZMET İHYASI - 4
HİZMET İHYASI - 4 5434 sayılı Kanuna tabi olarak geçen ve kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye olan hizmetlerin 5434 sayılı Kanunun 102 nci ve 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddeleri uyarınca ihya edilebilmesi için iştirakçilerin veya sigortalıların almış oldukları paraları, aldıkları tarihten yatıracakları tarihe kadar hesaplanacak faizi ile birlikte, a) İstekle emekliye ayrılacak olanlar istek tarihinden en az 6 ay önce kendilerince, b) Yaş haddi veya maluliyet nedeniyle görevleriyle ilişkileri kesilenlerin görevleriyle ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kendilerince, c) Ölenlerin ise ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde dul ve yetimlerince Kurum adına yatırılması gerekmektedir. 116

117 HİZMET İHYASI - 5 HİZMET İHYASI – 5
HİZMET İHYASI – 5 5434 sayılı Kanunda, ihya edilen hizmetler paranın yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay geçmeden aylık bağlanmada dikkate alınmaz iken, 5510 sayılı Kanunla bekleme süresi kaldırılarak, sigortalıya tebliğ edilen borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlamada dikkate alınması imkanı sağlanmıştır. 117

118 HİZMET İHYASI - 6 HİZMET İHYASI - 6
HİZMET İHYASI - 6 Ayrıca, 5434 sayılı Kanuna göre ölen iştirakçilerin dul ve yetimlerine aylık bağlanabilmesi için en az 10 yıl hizmet süresi aranmakta fiili hizmet süresi 10 yıldan az olanlara ise toptan ödeme yapılmakta iken, 5510 sayılı Kanunla ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan prim ödeme gün sayısı 5 yıla (1800 gün) indirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar ile görevde iken ölenlerden fiili hizmet süresi 10 yıldan az olması nedeniyle aylık bağlanamayıp kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmış bulunanlardan ölenlerin hak sahiplerine ihya talebinde bulunma hakkı getirildiğinden, ihya edilen hizmetlerle birlikte ölüm aylığı bağlanması imkanı sağlanmıştır. 118

119 Uzman erbaş askerlik süresi
Uzman erbaş askerlik süresi 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (Ek: 11/2/ /51 md.) Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların muvazzaf askerlikte geçen süreleri aylığa esas kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükselmesinde de değerlendirilir. Yapılan intibaktan dolayı aylık veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödemesi yapılmaz.

120 Uzman erbaş askerlik süresi
Uzman erbaş askerlik süresi Geçici Madde 2 – (Ek : 11/2/ /54 md.) Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri sona ermiş olanların, uzman erbaşlık statüsünün sona erdiği tarihteki kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri, muvazzaf askerlikte geçen süreleri kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilerek yeniden tespit olunur. Yapılan bu tespit dolayısıyla emeklilik keseneği ve kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dâhil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Ancak, birinci fıkra kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yükseltilecek olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için aylık ve emekli aylığı veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmez.(1) (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “6 ay” ibaresi “bir yıl” olarak değiştirilmiştir

121 Memurluğa atanan Uzman erbaş'ın kademe ve derecesi bekletilir mi?-
Memurluğa atanan Uzman erbaş'ın kademe ve derecesi bekletilir mi?- Bu konuda Danıştay’ın kararı bulunmaktadır. Danıştay 10. Dairesi tarih ve E.1998/2862, K.1999/29 sayılı kararı ile, 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası hükmünün yalnızca 657 sayılı Yasada sayılan sınıflardan birinde göreve başlayan ve sonra başka bir sınıfa geçerek memuriyete devam eden kişilerin terfi durumlarını saptamakta olduğu gerekçesiyle, bu kapsamdaki kişiler hakkında bekletilme işleminin yapılamayacağını, esastan karara bağlamıştır.

122 Danıştay kararı ve esasında konunun özünde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesinin 926 sayılı TSK.na tabi personel ile 3466 ve 3269 sayılı Kanunlara tabi personelden 657 sayılı Kanuna tabi geçenler hakkında uygulanmayacağını, ayrıca Danıştay kararında belirtilen Yasanın 71. maddesinin son fıkrası hükmü, ancak 657 sayılı Yasada sayılan sınıflardan birinde göreve başlayan ve sonra başka bir sınıfa geçerek memuriyete devam eden kişilerin terfi durumlarını saptamakta olup; 926 sayılı Yasaya tabi subay olarak görev yaptıktan sonra bu görevinden ayrılarak 657 sayılı Yasa hükümlerine göre açıktan ataması yapılan davacının durumu için sınıflararası değişiklikten söz edilemeyeceğinden, şeklindeki kararından 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi bu kanuna tabi olanları kapsadığı, bu kanuna tabi olmayanları kapsamadığını anlaşıldığından emeklilik keseneğine esas aylığa ait derece ve kademe yönünden bekletilmeksizin intibakının yapılması gerekmektedir.

123 AÇIK SÜRELER 1-) 5434 SAYILI KANUN UYARINCA 5434 Sayılı Kanunun 15. Maddesinin (g) Fıkrası Gereğince Bakanlık Emrinde, Kadro Dolayısıyla Açıkta, Eli İşten Çektirilmiş, Açığa Alınmış veya Tevkif Edilmiş Olanlardan Aylıkları 2/3 Oranında Ödenip, Emeklilik Kesenekleri İse 1/2 Oranında Alındığından 31. Madde Gereğince Bu Sürelerin Yarısı Hizmet Sayılmıştır.

124 AÇIK SÜRELER Bu durumda olanlardan daha sonra kanunları gereğince görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazanmaları şartıyla noksan ödenen 1/3 oranındaki aylıkları ödenenlerin, eksik gönderilen emekli keseneği ve kurum karşılıklarının gönderilmesi halinde açıkta geçen sürelerinin tamamı hizmet sürelerine eklenmektedir.

125 AÇIK SÜRELER 81 no’lu Devlet memurları kanunu genel tebliği ile, kurumlarınca haklarında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin iptali üzerine görevlerine döndürülen devlet memurlarına aylık ve diğer özlük haklarına ilişkin bir istemde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

126 AÇIK SÜRELER Kurumlarınca görevine son verilme veya görevinden çekilmiş sayılma işleminin idari yargı organlarınca iptal edilmesi üzerine görevine iade edilenlerin, açıkta geçen süreye ait maaşlarının kurumlarınca ödenerek, emekli keseneği ve kurum karşılıklarının Kurumumuza gönderilmesi şartıyla, bu sürelerin tamamı fiili hizmet sürelerine eklenecektir

127 Mahkemece cezaları tescil edilerek görevine dönenlerin,
AÇIK SÜRELER Mahkemece cezaları tescil edilerek görevine dönenlerin, Kurumlarınca cezalarının tecil edildiği tarih ile yeniden göreve başladıkları tarih arasında geçen sürelerine ait aylıklarının ödenerek emekli keseneği ve kurum karşılığı/primlerinin gönderilmesi halinde bu süreleri fiili hizmet sürelerine eklenecektir.

128 AÇIK SÜRELER 1402 sayılı sıkıyönetim yasası uyarınca görevlerine son verilen ve daha sonra 2766 sayılı yasa uyarınca yapılan inceleme sonucu sakıncaları kaldırılarak görevlerine iade edilmelerine karar verilenlerin, görevlerine son verildiği tarih ile göreve iade edildikleri tarih arasında geçen sürelerine ait aylıklarının ödenerek, emekli keseneği ve kurum karşılıklarının gönderilmesi halinde bu süreleri fiili hizmet sürelerine eklenecektir.

129 AÇIK SÜRELER Sıkıyönetim komutanlığınca görevine son verilen ancak, sakıncası kaldırılmadığı için görevine başlatılmamış olanlardan, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun tarih ve E.:1988/6, K.:1989/4 sayılı kararı uyarınca göreve başlatılanların, bulundukları bölgede sıkıyönetimin kalkması nedeniyle görevlerine iade edilenlerin sözkonusu kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 9/2/1990 tarihinden geriye doğru 5 yıllık süresine ait (Önce görev yaptıkları yerde Sıkıyönetimin sona erdiği tarihten önce bir tarihe taşmamak kaydıyla aylıklarının ödenerek emekli keseneği ve kurum karşılıklarının gönderilmesi halinde bu süreler fiili hizmet süresine eklenecektir.

130 2-) 5510 SAYILI KANUN UYARINCA AÇIK SÜRE
AÇIK SÜRELER 2-) 5510 SAYILI KANUN UYARINCA AÇIK SÜRE 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalılardan görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır. Prime esas kazançların yarısı üzerinden prim alınanların prim ödeme gün sayısı bu sürelerin yarısı olarak hesap edilir.

131 AÇIK SÜRELER GÖREVE SON
AÇIK SÜRELER 5510 SAYILI KANUN UYARINCA GÖREVE SON Görevine son verilenlerden yargı kararı ile görevlerine iade edilenlerin primleri, göreve son verildiği tarihten görevine başladığı tarihe kadar kendi kadrosunun veya emsali kadronun prime esas kazancına göre hesaplanır. Bu durumdakilerin primlerine ait sigortalı ve işveren hisselerinin gecikme cezası ve gecikme zamları kurumlarınca ödenir ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılır. Bunlardan sigortalılık durumu değişenler için ek bildirge düzenlenerek Kuruma verilir ve bu durumda 5510 sayılı “Kanunun Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci madde hükümleri uygulanmaz.

132 AÇIK SÜRELER Görüleceği üzere, Gerek 5434 sayılı Kanunda gerekse 5510 sayılı kanunda görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, prime esas kazançlarının yarısı ödenmekte açıkta geçirdikleri sürelerinin de yarısı prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınmaktadır. Açıkta geçen sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesi konusunda fazlaca bir değişiklik bulunmamaktadır.

133 AYLIKSIZ İZİN 5434 sayılı Kanun iştirakçisi iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükmü gereğince aylıksız izin süreleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre incelenecektir.

134 AYLIKSIZ İZİN 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görev başlayan kamu görevlilerinin tabi oldukları personel mevzuatına göre aldıkları aylıksız izin süreleri Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile borçlanma kapsamına alınmıştır. 134

135 AYLIKSIZ İZİN Aylıksız izin ; -657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77,78 ve 108 inci maddesi ile düzenlenmiştir. -77 inci madde ile, Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilmektedir.

136 AYLIKSIZ İZİN 78 inci madde ile,
AYLIKSIZ İZİN 78 inci madde ile, Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.

137 AYLIKSIZ İZİN 108 inci madde ile de,
AYLIKSIZ İZİN 108 inci madde ile de, A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. (önceki hükümde süre bir yıldı ve babaya ücretsiz izin hakkı bulunmamakta idi.)

138 AYLIKSIZ İZİN C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir ( 6111 sayılı Kanunla getirilen yeni fıkra )

139 AYLIKSIZ İZİN Bu maddeye göre ücretsiz izin verilebilmesi için
AYLIKSIZ İZİN Bu maddeye göre ücretsiz izin verilebilmesi için Evlat edinilen çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması Evlat edinilen çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleşmesi veya vesayet dairelerinin izninin bulunması gerekmektedir. Bunların gerçekleşmesi halinde eşe, 24 aya kadar ücretsiz izin verilmektedir. Evlat edinen kişilerin her ikisinin de memur olması halinde 24 aylık süre eşler arasında iki bölüm halinde kullanılabilir.

140 AYLIKSIZ İZİN D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

141 AYLIKSIZ İZİN E)Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

142 AYLIKSIZ İZİN F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır

143 AYLIKSIZ İZİN 657 sayılı Yasa dışındaki personel yasalarına tabi olanların ücretsiz izin haklarının tabi oldukları personel yasası hükümlerine göre incelenmesi gerekmektedir. Nitekim, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Yasasında Akademik personelin ücretsiz izin hakları belirlenmiş, ayrıca, bu yasada yer almayan hususlarda 657 sayılı yasa hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olduğundan, 657 sayılı Yasanın 108. maddesinde yer alıp da 2914 sayılı yasanın ilgili maddelerinde belirtilmemiş olan mazeretlerde, 108. madde hükümlerine göre aylıksız izin verilebilmektedir.

144 AYLIKSIZ İZİN Ayrıca, tarihinde yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları Kanununda, Sendika ve Konfederasyon yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Sandık iştirakçileri bu görevleri süresince kurumlarınca aylıksız izinli sayılacağından, aylıksız izinde geçen sürelerine ait emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay yatırılması halinde bu süreleri emeklilikte geçerli fiili hizmet sürelerine eklenecektir. Fiili hizmetten sayılan bu süreler 6/7/2004 tarihine kadar emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde değerlendirilmekte iken, 5198 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 6/7/2004 tarihinden sonra bu sürelerin kazanılmış hak aylıklarında da değerlendirilmesi imkanı sağlanmıştır.

145 AYLIKSIZ İZİN 5434 sayılı kanunun ek 72. maddesi ile personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanların, aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya 5434 sayılı kanunun 102. maddesinde belirtilen süreler içerisinde başvurmaları ve kesenek ve karşılıklarını aynı süreler içerisinde ödemeleri halinde aylıksız izin sürelerinin fiili hizmetlerinden sayılması imkanı sağlanmıştır.

146 AYLIKSIZ İZİN Buna göre,
Ek 72. maddeye göre ilgililer, ücretsiz izin kullandıkları süre içinde her ayın keseneğini o ayın l5’ inden izleyen ayın 14’ üne kadar yatırabilecekleri gibi 102. maddede belirtilen süreler içerisinde de yatırabileceklerdir. Buna göre, Aylıksız izinde geçen sürelerine ait kesenek ve karşılık tutarlarını her ay yatırmayanlardan a) İstekle emekliye ayrılacak olanlar istek tarihinden en az 6 ay önce,

147 AYLIKSIZ İZİN b) Kurumlarınca re’sen (malullük, yaş haddi dahil) emekliye ayrılacak olanlarla, ölenlerin görevleriyle ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kendileri veya dul yetimleri tarafından başvurmaları ve başvurularının kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki derece kademeleri varsa ek gösterge rakamı, katsayı ve emekli keseneğine esas aylığının hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınarak hesaplanacak olan kesenek ve karşılık miktarını, def’aten ödemeleri halinde aylıksız izinde geçen süreleri fiili hizmet sürelerine eklenecektir. Kesenek ve karşılık tutarlarını her ay ödeyenler 6 aylık bekleme süresine tabi olmayacaktır.

148 5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR -1
5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenerek, eklenen bu süreler de emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir.

149 5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR -2
MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR -2 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalışan, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, ek 71, mülga ek 76 ve mülga geçici 192 inci maddeleri uyarınca sigortalı olan, 5510 sayılı Kanuna tabi olarak isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler kadın sigortalılar yararlanacaklardır.

150 5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR-3
MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR-3 İLAVE EDİLECEK HİZMETİN HESABINDA Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen, yılı Ekim ayı başından sonra geçen ve ve 3201 sayılı Kanunlar kapsamında borçlandırılan, süreler dikkate alınacaktır.

151 5510 28.MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR -4
MD.AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILAR -4 Emeklilik yaşından düşülecek sürenin tespiti Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 2008 yılı Ekim ayı başından önce veya sonra olmasına, Çocuğun doğum tarihine, Ölmesi halinde ölüm tarihine, Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine, Çocuğun evli olup olmadığına, Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına, Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine, Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun birden fazla olmasına, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına, göre belirlenecektir.


"4/1-C SİGORTALILIK EĞİTİMİ SİGORTA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TÜM KONULAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları