Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzman Gözüyle Kadın Doğum Hekimliğinde Karşılaşılan Erken Dönem Sorunlar Dr. Yusuf Taner KAFADAR 14.05.2015 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzman Gözüyle Kadın Doğum Hekimliğinde Karşılaşılan Erken Dönem Sorunlar Dr. Yusuf Taner KAFADAR 14.05.2015 1."— Sunum transkripti:

1 Uzman Gözüyle Kadın Doğum Hekimliğinde Karşılaşılan Erken Dönem Sorunlar Dr. Yusuf Taner KAFADAR

2 Kadın do ğ um asistanlarına bu kez abla tavsiyesi: Yol yakınken bırakın! Artık bu ülkede kadın do ğ um uzmanı olunmaz!!! Kadın do ğ um asistanlarına bir abla tavsiyesi. İ yi dü ş ünün yıl bu zahmet, stres çekilmez…

3 1- YÜKSEK R İ SK: Adli tıptaki dosyaların yarısı kadın do ğ um uzmanlarına ait. Avukatlar tam gün yasasıyla kadın do ğ umcuların üzerine çullanmaya hazırlanıyorlar. 2- YO Ğ UN ÇALI Ş MA: Do ğ umun ve hastalarınızın gecesi gündüzü yok. Acil doktorları hastalarınıza hiç bakmaz. Nesi oldu ğ unu bile sormadan konsültasyon ister

4 3- Hastalarınızın ş ikayetleri gündüz ba ş lar, ama gece 12’de hastaneye gelmeyi akıl ederler. Uykunuz ve huzurunuz kaçar. 4- Hastanede travayda mutlaka gebeniz olur, aklınız hastanızda ve hastanede kalır, aile saadetiniz bozulur, çocu ğ unla ilgilenemezsin. 5- Sezaryen yaptı ğ ınız için suçlanırsınız. Bu i ş leme dk’nızı ayırırsınız ama performans puanı 150’dir, di ğ er bran ş ların 3-5 dk’lık i ş lemleriyle aynı puana sahiptir. Yani sezaryen yapmayasın diye, hakkın olanı alamazsın

5 6- Sadece 8-17 mesai yapan di ğ er bran ş lardaki uzman arkada ş larınla aynı miktar döner sermayeyi alırsın. Hatta bazı rahat, acili pek olmayan bran ş lar, sizden daha fazla pay alırlar. Özel hayat diye bir ş ey olmaması yanınıza kar kalır. Aldı ğ ın riskle, aldı ğ ın döner sermaye payı e ş it de ğ ildir. 7- Anomaliler konusunda aile sizden garanti ister bu garantiyi veremezsiniz. Zaten kadın do ğ umcu radyolo ğ un be ğ enmedi ğ i i ş e yaramaz ultrasonu kullanır gebede hangi anomali taramasını yapacaksanız

6 8- Siz ameliyat edece ğ iniz hastayı seçemezsiniz. Bazen hiç müdahale etmek istemedi ğ iniz hastayı sezaryen ve do ğ uma alırsınız. Yani di ğ er cerrahi bran ş lar gibi eleme yapamazsınız. Çünkü müdahalelerinizin yarısından fazlası acildir. 9- Bakanlı ğ ınız sizi sevmez. Bu nedenle performans puanlarınız yerlerde sürünür. İş lem puanlarınız oldukça dü ş üktür

7 10- Çok sezaryen yaparsanız, sizi do ğ um için e ğ itime alırlar. 11- Artık muayenehanecilik de yok. Yani kadın do ğ umcu olarak çok para kazanmayı hayal etmeyin. 12- Cep telefonundan nefret edersiniz. 7 gün 24 saat sizi ONL İ NE hastaneye ba ğ lar. 13- Özel hastanelerde de, di ğ er bran ş lara göre daha fazla maa ş almayı hayal etmeyin

8 14- Di ğ er bran ş lardaki uzman arkada ş larınız size acıyarak bakar. İ yi ki kadın do ğ umcu olmamı ş ız derler. 15- Bilgisayara muayene notunu, dosyaya muayene notunu en çok siz yazarsınız. İ lerde bir hasta ş ikayet ederse kendinizi korumak için. Halbuki di ğ er bran ş larda böyle bir sorun olmaz. Genelde tek kelime veya cümle muayene notu vardır. 16- Hasta kartı, do ğ um bildirim, gebe izlem, lohusa izlem, kadın sa ğ lı ğ ı izlem kartlarını doldurmak için u ğ ra ş ırsınız, sizden isterler. Di ğ er bran ş larda böyle angaryalar yoktur

9 17- Erken do ğ um gelir, yenido ğ an için siz u ğ ra ş ırsınız, yer arasınız. Gebeyi kabul ettirmek için saatlerce u ğ ra ş ırsınız. 18- Anne ölümü meydana geldi ğ inde, hastayı bir defa bile görmü ş olsanız bakanlık sizden hesap sorar. Sa ğ lık müdürlü ğ ü hesap sorar. Hasta ba ş ka yerde do ğ um yapmı ş, bir iki gün sonra ölse de sizin bölgenizin hastasıysa size de hesap sorulur

10 Asistan arkada ş lara sesleniyorum. Biz bir ş ekilde kadın do ğ umcu olduk. İ nanın bu büyük hata idi. Manevi tatmin, hastaların duaları gibi bo ş lafları bırakın. Di ğ er bran ş larda da dua alırsınız. Hiçbir zaman geç de ğ ildir. Sa ğ lıklı, huzurlu, uzun ömürlü olmak için ve yıllarca kazandı ğ ınızı bir anda kaybetmek istemiyorsanız, kadın do ğ um asistanlı ğ ını yol yakınken bırakın. Riski olmayan bran ş lara el atın, keyfinize bakın. bu hayat kısa, bu kadar strese de ğ mez

11

12 5 yıldır kadın hastalıkları ve do ğ um uzmanıyım. Son 3 yıldır gerçekten bunalmı ş durumdayım. Bir ilçede TEK kadın do ğ um uzmanı olarak çalı ş ıyorum. Muayenehanem yok. 7 gün 24 saat çalı ş ıyorum. Telefonum ba ş ımda uyuyorum. Hemen her gece, mesai dı ş ı ve hemen her hafta sonu, hastaneye gidiyorum. Zaten acilden aranan bir ben, bir çocuk uzmanımız, bir de ortopedistimiz. Üroloji uzmanımız beni her gördü ğ ünde, ALLAH’a ş ükür ki kadın do ğ umcu olmamı ş ım diyor. Di ğ er bran ş lar ise hemen hemen hiç aranmıyor. Gerçekten doktorluk çok kutsal. Hangi bran ş olursa olsun, materyalimiz insan. Ama bazı bran ş lar daha rahat. Haksız performans sistemi ve ba ş ka uygulamalar nedeni ile birçok kadın do ğ um uzmanı arkada ş mesle ğ inden so ğ udu. Bir de maddi yönden, bu kadar zorlu ğ a ra ğ men getirisi yok. Diyeceksiniz ki dua alıyorsun. Emin olun dua kadar, beddua eden de var. Her ş eyi düzgün yaptı ğ ınız halde ş ikayet eden, dava eden hastalar da oluyor. Op.Dr.R.B

13

14 SORUNLAR 1) Yoğun Tempo yetersiz hekim sayısı nedeniyle sık nöbet tutulması ve icaplar polikliniklerdeki a ş ırı hasta yükü nedeniyle yüklenilen stres genel acil nöbetleri

15 2) Performans Kaygısı Performans kaygısıyla meslekta ş larla ya ş anan sorunlar TJOD Basın Açıklaması Çalı ş ma barı ş ını, ekip çalı ş ması ortamını bozan, hekimleri etik de ğ erlerden uzakla ş tıran, sa ğ lı ğ ın maliyetini artırıp, hekimleri mutsuz eden bu uygulamadan vazgeçilmesi en do ğ ru karar olacaktır.

16 Kadın do ğ um hekimlerinden 'performans' protestosu TJOD Ba ş kanı, S.B hastanelerindeki performans yönetmeli ğ i uygulamalarının kadın do ğ um hekimlerini ma ğ dur etti ğ ini savundu

17 3) Teknik Yetersizlikler e ğ itim alınan hastanelerdeki teknik imkanların olmaması nöbette alınan vakaların anestezi teknikeri ile alınması küçük hastanelerde kan merkezi olmayı ş ı yardım isteme ş ansının olmayı ş ı yeterli operasyon yapılamadı ğ ından dolayı cerrahi olarak körelme hastaların merkezi yerlere yönlendirme durumunda gitmek istememeleri veya hasta kabulünde ya ş atılan zorluklar

18 4) Komplikasyon & Malpraktis Komplikasyon adı verilen kavram tıp içersinde “olu ş ması muhtemel risk” olarak kullanılmaktadır. Malpraktis ise “hatalı hekimlik uygulamaları” olarak kullanılan hukuksal bir terimdir. Malpraktisin söz konusu olması için ise hekimlik mesle ğ inin yanlı ş yapılması söz konusu olmalıdır

19 Malpraktis davaları yüzünden doktorlar komplike ameliyatlara girmiyor! Malpraktis davalarındaki artı ş tan dolayı doktorların artık riskli ameliyatlara girmek istemediklerini belirten Doç. Yüzba ş ıo ğ lu, birçok üniversitenin kadın-do ğ um, cerrahi gibi bran ş larda asistan bulamadı ğ ını söyledi.

20 Doktorun normal do ğ um ısrarı anneyi öldürdü iddiası Adana'da 3. çocu ğ unu do ğ urmak için hastaneye yatırılan kadın, ailenin sezaryen iste ğ ine ra ğ men bekletilerek normal do ğ um yaptırılması sonucu hayatını kaybederken, dünyaya gelen bebekte zorlanma nedeniyle kafasında ve kolunda zedelenme meydana geldi ğ i ileri sürüldü. Ailenin isyanı: ‘Kader de ğ il kasten yaptılar!!!’

21

22 Normal do ğ uma zorlandı öldü iddiası ANTALYA’da do ğ um sonrası geçirdi ğ i kanama nedeniyle 11 gün yo ğ un bakımda kalıp ya ş amını yitiren F.K’nın babası Hüseyin K. ‘kızının normal do ğ uma zorlandı ğ ı için öldü ğ ünü’ öne sürerek doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. BABA: SEZARYEN GEREK İ YORMU Ş !!!

23 5) Uyum sorunu ve görevlendirmeler Yardımcı sa ğ lık personelleriyle uyum a ş amasında ya ş anan sorunlar Sosyal ya ş antıya uyumda zorluklar, bulunulan ortamdaki kültüre yabancı olmak Yeni düzenlemeyle çıkarılan geçici görevlendirmeler (aile düzeninin bozulması, ekonomik kayıp, kalacak yer gösterilmemesi, görevlendirilen hastane ş artlarına uyum) ANT>>>A Ğ RI-KARS-B İ TL İ S

24 2015 Utrecht

25 TEŞEKKÜRLER


"Uzman Gözüyle Kadın Doğum Hekimliğinde Karşılaşılan Erken Dönem Sorunlar Dr. Yusuf Taner KAFADAR 14.05.2015 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları