Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzman Gözüyle Kadın Doğum Hekimliğinde Karşılaşılan Erken Dönem Sorunlar Dr. Yusuf Taner KAFADAR 14.05.2015 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzman Gözüyle Kadın Doğum Hekimliğinde Karşılaşılan Erken Dönem Sorunlar Dr. Yusuf Taner KAFADAR 14.05.2015 1."— Sunum transkripti:

1 Uzman Gözüyle Kadın Doğum Hekimliğinde Karşılaşılan Erken Dönem Sorunlar Dr. Yusuf Taner KAFADAR 14.05.2015 1

2 Kadın do ğ um asistanlarına bu kez abla tavsiyesi: Yol yakınken bırakın! Artık bu ülkede kadın do ğ um uzmanı olunmaz!!! Kadın do ğ um asistanlarına bir abla tavsiyesi. İ yi dü ş ünün. 30-35 yıl bu zahmet, stres çekilmez… 14.05.2015 2

3 1- YÜKSEK R İ SK: Adli tıptaki dosyaların yarısı kadın do ğ um uzmanlarına ait. Avukatlar tam gün yasasıyla kadın do ğ umcuların üzerine çullanmaya hazırlanıyorlar. 2- YO Ğ UN ÇALI Ş MA: Do ğ umun ve hastalarınızın gecesi gündüzü yok. Acil doktorları hastalarınıza hiç bakmaz. Nesi oldu ğ unu bile sormadan konsültasyon ister. 14.05.2015 3

4 3- Hastalarınızın ş ikayetleri gündüz ba ş lar, ama gece 12’de hastaneye gelmeyi akıl ederler. Uykunuz ve huzurunuz kaçar. 4- Hastanede travayda mutlaka gebeniz olur, aklınız hastanızda ve hastanede kalır, aile saadetiniz bozulur, çocu ğ unla ilgilenemezsin. 5- Sezaryen yaptı ğ ınız için suçlanırsınız. Bu i ş leme 40-50 dk’nızı ayırırsınız ama performans puanı 150’dir, di ğ er bran ş ların 3-5 dk’lık i ş lemleriyle aynı puana sahiptir. Yani sezaryen yapmayasın diye, hakkın olanı alamazsın. 14.05.2015 4

5 6- Sadece 8-17 mesai yapan di ğ er bran ş lardaki uzman arkada ş larınla aynı miktar döner sermayeyi alırsın. Hatta bazı rahat, acili pek olmayan bran ş lar, sizden daha fazla pay alırlar. Özel hayat diye bir ş ey olmaması yanınıza kar kalır. Aldı ğ ın riskle, aldı ğ ın döner sermaye payı e ş it de ğ ildir. 7- Anomaliler konusunda aile sizden garanti ister bu garantiyi veremezsiniz. Zaten kadın do ğ umcu radyolo ğ un be ğ enmedi ğ i i ş e yaramaz ultrasonu kullanır. 50-60 gebede hangi anomali taramasını yapacaksanız. 14.05.2015 5

6 8- Siz ameliyat edece ğ iniz hastayı seçemezsiniz. Bazen hiç müdahale etmek istemedi ğ iniz hastayı sezaryen ve do ğ uma alırsınız. Yani di ğ er cerrahi bran ş lar gibi eleme yapamazsınız. Çünkü müdahalelerinizin yarısından fazlası acildir. 9- Bakanlı ğ ınız sizi sevmez. Bu nedenle performans puanlarınız yerlerde sürünür. İş lem puanlarınız oldukça dü ş üktür. 14.05.2015 6

7 10- Çok sezaryen yaparsanız, sizi do ğ um için e ğ itime alırlar. 11- Artık muayenehanecilik de yok. Yani kadın do ğ umcu olarak çok para kazanmayı hayal etmeyin. 12- Cep telefonundan nefret edersiniz. 7 gün 24 saat sizi ONL İ NE hastaneye ba ğ lar. 13- Özel hastanelerde de, di ğ er bran ş lara göre daha fazla maa ş almayı hayal etmeyin. 14.05.2015 7

8 14- Di ğ er bran ş lardaki uzman arkada ş larınız size acıyarak bakar. İ yi ki kadın do ğ umcu olmamı ş ız derler. 15- Bilgisayara muayene notunu, dosyaya muayene notunu en çok siz yazarsınız. İ lerde bir hasta ş ikayet ederse kendinizi korumak için. Halbuki di ğ er bran ş larda böyle bir sorun olmaz. Genelde tek kelime veya cümle muayene notu vardır. 16- Hasta kartı, do ğ um bildirim, gebe izlem, lohusa izlem, kadın sa ğ lı ğ ı izlem kartlarını doldurmak için u ğ ra ş ırsınız, sizden isterler. Di ğ er bran ş larda böyle angaryalar yoktur. 14.05.2015 8

9 17- Erken do ğ um gelir, yenido ğ an için siz u ğ ra ş ırsınız, yer arasınız. Gebeyi kabul ettirmek için saatlerce u ğ ra ş ırsınız. 18- Anne ölümü meydana geldi ğ inde, hastayı bir defa bile görmü ş olsanız bakanlık sizden hesap sorar. Sa ğ lık müdürlü ğ ü hesap sorar. Hasta ba ş ka yerde do ğ um yapmı ş, bir iki gün sonra ölse de sizin bölgenizin hastasıysa size de hesap sorulur. 14.05.2015 9

10 Asistan arkada ş lara sesleniyorum. Biz bir ş ekilde kadın do ğ umcu olduk. İ nanın bu büyük hata idi. Manevi tatmin, hastaların duaları gibi bo ş lafları bırakın. Di ğ er bran ş larda da dua alırsınız. Hiçbir zaman geç de ğ ildir. Sa ğ lıklı, huzurlu, uzun ömürlü olmak için ve yıllarca kazandı ğ ınızı bir anda kaybetmek istemiyorsanız, kadın do ğ um asistanlı ğ ını yol yakınken bırakın. Riski olmayan bran ş lara el atın, keyfinize bakın. bu hayat kısa, bu kadar strese de ğ mez. 14.05.2015 10

11 14.05.2015 11

12 5 yıldır kadın hastalıkları ve do ğ um uzmanıyım. Son 3 yıldır gerçekten bunalmı ş durumdayım. Bir ilçede TEK kadın do ğ um uzmanı olarak çalı ş ıyorum. Muayenehanem yok. 7 gün 24 saat çalı ş ıyorum. Telefonum ba ş ımda uyuyorum. Hemen her gece, mesai dı ş ı ve hemen her hafta sonu, hastaneye gidiyorum. Zaten acilden aranan bir ben, bir çocuk uzmanımız, bir de ortopedistimiz. Üroloji uzmanımız beni her gördü ğ ünde, ALLAH’a ş ükür ki kadın do ğ umcu olmamı ş ım diyor. Di ğ er bran ş lar ise hemen hemen hiç aranmıyor. Gerçekten doktorluk çok kutsal. Hangi bran ş olursa olsun, materyalimiz insan. Ama bazı bran ş lar daha rahat. Haksız performans sistemi ve ba ş ka uygulamalar nedeni ile birçok kadın do ğ um uzmanı arkada ş mesle ğ inden so ğ udu. Bir de maddi yönden, bu kadar zorlu ğ a ra ğ men getirisi yok. Diyeceksiniz ki dua alıyorsun. Emin olun dua kadar, beddua eden de var. Her ş eyi düzgün yaptı ğ ınız halde ş ikayet eden, dava eden hastalar da oluyor. Op.Dr.R.B 14.05.2015 12

13 14.05.2015 13

14 SORUNLAR 1) Yoğun Tempo yetersiz hekim sayısı nedeniyle sık nöbet tutulması ve icaplar polikliniklerdeki a ş ırı hasta yükü nedeniyle yüklenilen stres genel acil nöbetleri 14.05.2015 14

15 2) Performans Kaygısı Performans kaygısıyla meslekta ş larla ya ş anan sorunlar 14.05.2015 15 TJOD Basın Açıklaması Çalı ş ma barı ş ını, ekip çalı ş ması ortamını bozan, hekimleri etik de ğ erlerden uzakla ş tıran, sa ğ lı ğ ın maliyetini artırıp, hekimleri mutsuz eden bu uygulamadan vazgeçilmesi en do ğ ru karar olacaktır.

16 14.05.2015 16 Kadın do ğ um hekimlerinden 'performans' protestosu TJOD Ba ş kanı, S.B hastanelerindeki performans yönetmeli ğ i uygulamalarının kadın do ğ um hekimlerini ma ğ dur etti ğ ini savundu

17 3) Teknik Yetersizlikler e ğ itim alınan hastanelerdeki teknik imkanların olmaması nöbette alınan vakaların anestezi teknikeri ile alınması küçük hastanelerde kan merkezi olmayı ş ı yardım isteme ş ansının olmayı ş ı yeterli operasyon yapılamadı ğ ından dolayı cerrahi olarak körelme hastaların merkezi yerlere yönlendirme durumunda gitmek istememeleri veya hasta kabulünde ya ş atılan zorluklar 14.05.2015 17

18 4) Komplikasyon & Malpraktis Komplikasyon adı verilen kavram tıp içersinde “olu ş ması muhtemel risk” olarak kullanılmaktadır. Malpraktis ise “hatalı hekimlik uygulamaları” olarak kullanılan hukuksal bir terimdir. Malpraktisin söz konusu olması için ise hekimlik mesle ğ inin yanlı ş yapılması söz konusu olmalıdır. 14.05.2015 18

19 14.05.2015 19 Malpraktis davaları yüzünden doktorlar komplike ameliyatlara girmiyor! Malpraktis davalarındaki artı ş tan dolayı doktorların artık riskli ameliyatlara girmek istemediklerini belirten Doç. Yüzba ş ıo ğ lu, birçok üniversitenin kadın-do ğ um, cerrahi gibi bran ş larda asistan bulamadı ğ ını söyledi.

20 14.05.2015 20 Doktorun normal do ğ um ısrarı anneyi öldürdü iddiası Adana'da 3. çocu ğ unu do ğ urmak için hastaneye yatırılan kadın, ailenin sezaryen iste ğ ine ra ğ men bekletilerek normal do ğ um yaptırılması sonucu hayatını kaybederken, dünyaya gelen bebekte zorlanma nedeniyle kafasında ve kolunda zedelenme meydana geldi ğ i ileri sürüldü. Ailenin isyanı: ‘Kader de ğ il kasten yaptılar!!!’

21 14.05.2015 21

22 14.05.2015 22 Normal do ğ uma zorlandı öldü iddiası ANTALYA’da do ğ um sonrası geçirdi ğ i kanama nedeniyle 11 gün yo ğ un bakımda kalıp ya ş amını yitiren F.K’nın babası Hüseyin K. ‘kızının normal do ğ uma zorlandı ğ ı için öldü ğ ünü’ öne sürerek doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. BABA: SEZARYEN GEREK İ YORMU Ş !!!

23 5) Uyum sorunu ve görevlendirmeler Yardımcı sa ğ lık personelleriyle uyum a ş amasında ya ş anan sorunlar Sosyal ya ş antıya uyumda zorluklar, bulunulan ortamdaki kültüre yabancı olmak Yeni düzenlemeyle çıkarılan geçici görevlendirmeler (aile düzeninin bozulması, ekonomik kayıp, kalacak yer gösterilmemesi, görevlendirilen hastane ş artlarına uyum) ANT>>>A Ğ RI-KARS-B İ TL İ S 14.05.2015 23

24 2015 Utrecht 14.05.2015 24

25 TEŞEKKÜRLER 14.05.2015 25


"Uzman Gözüyle Kadın Doğum Hekimliğinde Karşılaşılan Erken Dönem Sorunlar Dr. Yusuf Taner KAFADAR 14.05.2015 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları