Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDOKR İ N S İ STEM İ LAÇLARI VE OTOKO İ DLER. Endokrin bezler dolaşıma hormon adı verilen endojen maddeler salgılar ve hormonlar endokrin bezden uzaktaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDOKR İ N S İ STEM İ LAÇLARI VE OTOKO İ DLER. Endokrin bezler dolaşıma hormon adı verilen endojen maddeler salgılar ve hormonlar endokrin bezden uzaktaki."— Sunum transkripti:

1 ENDOKR İ N S İ STEM İ LAÇLARI VE OTOKO İ DLER

2 Endokrin bezler dolaşıma hormon adı verilen endojen maddeler salgılar ve hormonlar endokrin bezden uzaktaki belirli hücreleri etkileyerek fizyolojik ve farmakolojik etkiler oluştururlar. Hormonların büyüme, gelişme, üreme, enerji üretimi ve kullanımı ve iç ortamın dış çevreye uyumunun sa ğ lanması gibi fonksiyonlarda rolleri vardır.

3  Endokrin sistemi ya da iç salgı bezleri; salgılarını, vücudun başka bölgelerindeki hedef hücrelere ulaştırabilmek için kana veya lenfe veren bezlerin tümüdür.  Hipofiz, tiroit, paratiroit, epifiz ve böbreküstü bezleri, iç salgı bezlerine örnektir

4 ENDOKRIN HORMONLAR  Dolaşımdaki hormonlar, etki yerlerine taşıyıcı proteinlere ba ğ lanarak taşınır. Kan dolaşımı ile bütün vücuda da ğ ılmalarına ra ğ men sadece belirli organlarda veya bazı hücrelerde etkili olur.  Hormonlar, vücutta metabolik olayların düzenlenmesinde görev alır.  Endokrin sistem hastalıklarında hormon ve hormon benzerine etki gösteren ilaçlar kullanılır. Hormon benzeri etki gösteren fakat vücutta do ğ al olarak bulunmayan ilaçlara hormonomimetik ilaçlar denir.

5 HORMONLARıN SıNıFLANDıRıLMASı  Protein yapısında olan hormonlar: Hipofiz, pankreas ve paratiroid hormonları küçük moleküllü protein veya polipeptid yapısındadır (Vazopressin, oksitosin, ACTH).  Amino asit yapısındaki veya amino asit türevleri olan hormonlar: Bu hormonlarda fenol halkası oldu ğ u için fenol türevleri adını alır. Adrenal medulla ve troid hormonları bu gruba girer (Adrenalin, Noradrenalin, T3 ve T4).  Steroid yapısında olan hormonlar: Kolesterol steroid hormonların öncü maddesidir. Bu hormonlar adrenal korteks, overler ve testis iç salgı bezlerinden salgılanır. Steroid hormonlar; Glukokortikoidler (kortizol) Mineralokortikoidler (aldesteron ) Cinsiyet hormonları olan estrojenler, projestinler ve androjenlerdir.

6

7 Hormonların Fizyolojik Fonksiyonları  Enerji üretimi, kullanımı ve depolanması  Üreme  Büyüme gelişme  Homeoastazisin sürdürülmesi (Kan basıncı, sıvı elektrolit dengesi gibi ) Hormonların kullanımı Hormonların ilaç olarak kullanılması özellikle eksikliklerine ba ğ lı hasalıklarda yerine koyma,veya fazla salgılandıklarında inhibe edici maddelerin verilmesi,ya da bazı durumların önlenmesi(oral kontrasepsiyon) amacıyla olmaktadır.

8 A. Adrenal Kortikosteroidler B. Oral Kontraseptif İ laçlar C. İ nsülin ve Oral Hipoglisemik İ laçlar D. Tiroid Bezini Etkileyen İ laçlar E. Hipofiz Hormonları F. Cinsiyet Hormonları G. Otakoidler

9 A. ADRENAL KORTIKOSTERO İ DLER  Adrenal bez hormonları, adrenal bezin (böbreküstü bezi) hem korteksinden (kabuk bölgesi) hem de medullasından (öz bölge) salgılanır.

10  Psikolojik olaylar, travma ve kimyasal maddeler hipotalamustan CRF (kortikotropin salgılatıcı faktör) ün salgılanmasına yol açar.  CRF hipofiz ön lobunu uyarır ve ACTH (kortikotropin) salgılanır.  ACTH de böbrek üstü bezinden (adrenal korteks) adrenal steroidlerin salgılanmasına neden olur.  Adrenal korteksten glukokortikoid olan kortizol, minerelokortikoid olan aldosteron ve testosteronun ön maddesi olan androjenler salgılanır.

11  Adrenal korteksten salgılanan glukokortikoid ve mineralokortikoid hormonlar ve bunların sentetik türevlerinin her biri “kortikosteroid” olarak adlandırılır. Bu hormonlar tedavi amacı ile kullanılmak üzere sentetik olarak üretilmektedir.

12 ADRENAL KORT İ KOSTERO İ DLER 1- Glukokortikoidler Prednizolon (Neocorten) Triamsinolon Asetonid (Kenacort-A) Betametazon (Betnesol) Beklometazon (Beklazon) 2- Mineralokortikoidler Dezoksikortikosteron Asetat (Doca) Fludrokortizon Asetat (Astonin-H)

13 1- GLUKOKORT İ KO İ DLER  Karbonhidrat ve protein metabolizmasını etkiler.  İ nsüline ters etki gösterir.  Karaci ğ erde glikojen sentez ve depo edilmesini artırır.  Lipidlerin (ya ğ ) yıkımını artırır.  Protein sentezini inhibe eder ve yıkımını artırır.  Adrenalinin kardiyovasküler etkilerini artırır.  Hemoglobin sentezini ve buna ba ğ lı olarak eritrosit (alyuvar) sayısını artırır.  En önemli do ğ al glukokortikoidler; Kortizol (hidrokortizon), kortizon ve kortikosterondur.

14 2- M İ NERALOKORT İ KO İ DLER  Su ve elektrolit metabolizmasını etkilerler.  Vücutta sodyum, fosfat, kalsiyum ve bikarbonat birikmesine yol açar ve serum potasyum düzeyini düşürürler.  Aldosteron ve dezoksikortikosteron do ğ al mineralokortikoidlerdir.

15 ADRENAL KORT İ KOSTERO İ DLER İ N END İ KASYONLARI  Akut adrenal yetmezlikte önce kortizol sodyum süksinat i.v. enjeksiyonla, daha sonra i.v. infüzyonla verilir.  Kronik adrenal yetmezlikte kortizon asetat ve mineralokortikoid olan fludrokortizon asetat oral yolla verilir.  Romatoid artrit tedavisinde steroid tedavisinden önce nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarla (aspirin-benzerleri) tedavi edilir. Bu yetmezse glukokortikoid tedavisine geçilir. A ğ rılı eklem içine enjeksiyon şeklinde de uygulanabilir.

16 ADRENAL KORT İ KOSTERO İ DLER İ N END İ KASYONLARI  Romatoid kardit tedavisinde,  Bazı böbrek hastalıklarında,  Şiddetli alerjik reaksiyonlarda (örn. anaflaktik şok),  Çeşitli cilt hastalıklarında lokal olarak,  Beyin ödeminde,  Kanser tedavisinde ve organ transplantasyonlarında kullanılır.

17 ADRENAL KORT İ KOSTERO İ DLER İ N YAN ETKILERI  Hipofiz-adrenal fonksiyonunun baskılanması: Dolaşımda bulunan kortikosteroidler negatif feedback inhibisyonla (son ürün tarafından baskılanma) hipofiz-adrenalbez arasındaki salgılanmayı baskılar. Bu yüzden tedavi birdenbire kesilmemeli, doz giderek azaltılmalı ve sonra kesilmelidir.  İ nfeksiyon riskinde artma: Kortikosteroidlerin immün sistemi baskılaması nedeniyle olabilir.  Peptik ülser gelişimi kol ve bacak kaslarında zayıflık, psikolojik bozukluklar, gözde kornea ülseri ve katarkt gelişimi, hiperglisemi.

18 ADRENAL KORTIKOSTEROIDLERIN YAN ETKILERI  Çocuklarda büyümeyi durdurabilirler. Bunda hem DNA sentezinin hem de hücre bölünmesinin inhibisyonu rol oynar. O nedenle çocuklarda gün aşırı ilaç verilir.  Osteoporoz ve buna ba ğ lı olarak kemik kırılmaları olabilir. Kortikosteroidler kalsiyum absorbsiyonunu ve osteoblast oluşumunu azaltırlar. Ayrıca paratiroid hormon salgılanmasını da inhibe ederler.  Kortikosteroidlerin dozu hastanın durumuna göre ayarlanır. Do ğ al salgılanmayı taklid etti ğ inden oral kortikosteroidler sabah saat 8 de verilmelidir. Bu durumda en iyi sonuç alınır.

19 ORAL KONTRASEPT İ FLER  Gebeli ğ i önlemek için a ğ ızdan kullanılan ilaçlardır.  Bunlar bazı estrojen ve projestinlerdir.  Kullanıldıkları sürece gebeli ğ i reversibl bir şekilde önlerler.  Temel etki mekanizmaları menstrüel siklüsün ortasında LH (luteinleyici hormon) ve. FSH (follikül stimüle edici hormon) ın yükselmesini inhibe etmelerine dayanmaktadır

20  Menstürel siklüsün 5. gününden başlayarak 25. güne kadar günlük dozlar halinde uygulanır. Bu ilaçlar estrojen ve projestin kombinasyonu içerirler. Minik hap uygulaması: Düşük doz projestin (35-70 μ g/gün olarak progesteron) içerirler. Bu dozlarda ovülasyonu inhibe etmez ve menstrüel siklüsü de ğ iştirmezler. Servikal mukus kalınlı ğ ını artırarak spermin geçmesini engellerler. Ektopik gebelik oranı yüksektir. Trifazik hap uygulaması: De ğ işik bir kombinasyondur. Menstrüel siklüsün foliküler, ovülatuvar ve luteal fazlarındakine benzer şekilde projesteron dozu de ğ işir, estrojen miktarı ise sabittir.

21 ORAL KONTRASEPT İ FLER İ N YARARLI ETK İ LER İ  Ovaryum ve endometriyum kanseri riskini azaltırlar  Benign (iyi huylu) fibrokistik gö ğ üs hastalı ğ ı riskini azaltır  Ovaryum kistleri riskini azaltırlar  Endometriosis riskini azaltırlar  Aşırı kanama riskini azaltırlar.

22 ORAL KONTRASEPT İ VLER İ N YAN ETKILERI  Estrojenler bazı pıhtılaşma faktörlerinin kandaki konsantrasyonunu artırırlar.  Oral kontraseptif kullananlarda estrojen dozuna ba ğ lı olarak tromboflebit ve tromboemboli riski artar.  Serebral ve koroner tromboz sıklı ğ ı artar. Ancak bunda yaş, sigara ve hipertansiyon da önemli risk faktörlerdir.  Kullananların %5 'inde reversibl hipertansiyon gelişir. Estrojenler vücutta su ve tuz tutulmasına neden olan renin ve angiotensinin dolaşımdaki konsantrasyonlarını artırırlar.

23 ORAL KONTRASEPT İ FLER İ N YAN ETKILERI  Zayıf da olsa vaginal ve uterus kanserinde rolleri oldu ğ u düşünülmektedir.  Başlangıçta düzensiz kanamalar olabilir.  Bulantı, kusma, gö ğ üs hassasiyeti, kilo artması, başa ğ rısı ve başdönmesi yapabilirler.  Depresyon, çeşitli görme bozuklukları, safra kesesi hastalıklarında artma  Gebeli ğ in ilk aylarında kullanılmışsa, teratojen etkiler olabilir.

24 İ NSÜL İ N VE ORAL H İ POGL İ SEM İ K İ LAÇLAR

25 İ NSÜL İ N  İ nsülin pankreasın beta hücrelerinden salgılanır.  Diabetes mellitus tedavisinde kullanılır.  Etkisinin başlaması ve süresine ba ğ lı olarak, de ğ işik insülin preparatları bulunmaktadır.  Etki gücü ünite olarak belirtilir. İ nsülin preparatları genellikle domuz ve sı ğ ırlardan hazırlanmaktadır.  Sadece parenteral yolla kullanılır. Protein yapısında oldu ğ undan oral yolla verildi ğ inde sindirilir.  Genellikle insülin preparatları s.c. yolla uygulanır.  Acil durumlarda kristalize insülin i.v. yolla da uygulanabilir.

26  Kristalize Çinko İ nsülin: Etki süresi kısadır. 2-4 saatte maksimum kan konsantrasyonuna ulaşır ve etkisi 5-7 saat kadar sürer. s.c. veya i.v. yolla kullanılır.  Protamin Çinko İ nsülin: Uzun etki sürelidir. 36 saat kadar sürer. Böylesine uzun etki süreli insülinle hiperglisemiyi kontrol altına almak güçtür.  İ zofan İ nsülin (NPH İ nsülin): Orta etki sürelidir. Etkisi 24-48 saat kadar sürer.  Lente İ nsülin: Etkisinin başlaması ilacın fiziksel durumuna, (amorf veya kristal oluşu) pH ya ve çinko konsantrasyonuna ba ğ lıdır.

27 İ nsan insülini DNA rekombinasyon tekni ğ i ile biyosentetik olarak da yapılır. Hayvansal kaynaklı insüline alerjisi olanlarda kullanılabilir. Onun dışında avantajı yoktur. Yan etkileri ise şunlardır;  Hipoglisemi: İ lk belirtileri terleme, taşikardi ve açlıktır. i.v. glikoz verilmesi veya meyva suyu ve di ğ er çözünebilir karbonhidratların verilmesiyle tedavi edilebilir.  En kötü durum insülin şokudur.  Santral sinir sistemi bozuklukları ve konvülsiyonlar gelişebilir.  Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar olabilir. Enjeksiyon yeri sık sık de ğ iştirilmelidir.  Hayvansal kaynaklı olanlarda alerjik reaksiyonlar olabilir.

28 ORAL H İ POGL İ SEM İ K İ LAÇLAR  Pankreasın beta hücrelerinden insülin salgılanmasını artırırlar.  Beta hücrelerini glukoza duyarlı hale getirirler  Glukagon salgılanmasını azaltırlar. Sindirim kanalından iyi absorbe olur ve yüksek oranda plazma proteinlerine ba ğ lanırlar. Etkileri 30 dakika ile 3 saat arasında başlayabilir. Etki süreleri de ğ işiktir.

29  Tolbutamid (Diaboral): Etkisi 30 dakikada başlar. 6-12 saat kadar sürer. En kısa etki süreli ilaçtır.  Glibenklamid (Gliben): Etkisi 16-24 saat kadar sürer.,  Glibornurid (Glutril): Orta etki sürelidir.  Glipizid (Glibenese): Orta etki sürelidir.  Klorpropamid (Orabet): Çabuk absorbe olur ve plazma proteinlerine çok ba ğ landı ğ ından etkisi 60 saat kadar sürer.

30 ORAL HIPOGLISEMI İ LAÇLARıN YAN ETKILERI  Hastaların %3-5 kadarında yan etki görülür.  Karaci ğ er ve böbrek yetmezli ğ i olan hastalarda hipoglisemi olabilir.  Kaşıntı ve fotosensitibilite gibi cilt reaksiyonları olabilir.  Bulantı, kusma olabilir.  Hematolojik reaksiyonlar, lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, hemolitik anemi yapabilirler.  Geçici sarılık yapabilirler.  Teratojenik etkileri vardır.

31 T İ RO İ D BEZ İ N İ ETK İ LEYEN İ LAÇLAR Tiroid HormonlarıAntitiroid İ laçlar

32 T İ RO İ D HORMONLARI Aktif şekilde tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) adlı 2 hormon bulunmaktadır. Fizyolojik etkileri şunlardır;  Büyüme ve gelişmeyi düzenler,  Bazal metabolizmayı artırarak kalorijenik etki gösterir,  Karbonhidrat kullanımını ve lipolitik reaksiyonları artırır, plazma kolesterol düzeyini düşürür,  Kardiyovasküler sistemi uyarırlar.

33  Klinik Kullanımları: Hipotiroidizm tedavisinde kullanılır. Hipotiroidili çocuklarda hormon tedavisine erken başlanırsa, kretinizm (cücelik) önlenir, Guatr tedavisinde kullanılırlar.  Yan Etkileri: Özellikle kardiyak (kalple ilgili) yan etkiler önemlidir. Çarpıntılar beta blokörlerle önlenebilir.

34 ANT İ T İ RO İ D İ LAÇLAR Propiltiyourasil (Propycil) ve Metimazol (Thyromazol):  En çok kullanılan ilaçlardır.  Metimazolün etki süresi daha kısadır.  Her iki ilaç da tiroid bezinde birikir ve daha sonra böbreklerle atılır. Plasentayı geçer ve süt içine de itrah edilebilirler.  Bu ilaçlar tek başına veya radyoaktif iyotla birlikte kullanılabilir.  Yan etki olarak cilt döküntüsü, ateş, eklem a ğ rıları, saçlarda a ğ arma, geçici lökopeni yapabilirler. Ender olmakla birlikte en ciddi yan etkileri agranülositozdur.

35 ANT İ T İ RO İ D İ LAÇLAR Radyoaktif İ yod:  I131 dir.  Bu madde tiroid bezinde toplanır.  Özellikle kalp hastalı ğ ı olan yaşlı hastaların hipertiroidisinde kullanılır.  Yan etki olarak kalıcı hipotiroidizm yapabilir.  Mutajenik etkisi vardır.  Gebe ve emzikli kadınlarda kullanılmamalıdır.

36 H İ POF İ Z HORMONLARI  Adrenokortikotropin(Kortikotropin,ACTH):Adrenal bezden kortikosteroid sentezinde görevlidir.  Somatropin(Büyüme Hormonu):Kemik gelişimi,karbonhidrat,protein ve ya ğ metabolizmaları üzerinde etkindir.  Vazopressin(Antidiüretik hormon,ADH): İ drar miktarını ayarlayarak su konsantrasyonunu dengeler ve böylece osmotik homoestazın sa ğ lanmasına aracılık eder.  Oksitosin:En önemli etkisi gebe uterusunun kasılmasını sa ğ lamaktır.Bu yönüyle do ğ um eyleminin başlamasında yardımcıdır.  Bu hormonlara ek olarak;FSH,Prolaktin,TSH,Gonadotropin salgılatıcı hormon(GnRH),Büyüme hormonu salgılatıcı hormon(GHRH) da yer almaktadır.

37 C İ NS İ YET HORMONLARI  ERKEK C İ NS İ YET HORMONLARI(ANDROJENLER);En önemli androjen Testosterondur.Androjenler erkeklerde cinsiyet karakterlerinin oluşmasında aracıdır.  Tedavide Kullanımları;Androjen eksikli ğ i olan erkeklerde,büyüme gerili ğ inde di ğ er hormonlara ek olarak,osteoproz,zayıf etkili androjenler endrometritis tedavisinde kullanılabilirler.  Yan Etkileri;Kadınlarda kullanıldı ğ ında erkeksi karakterlerin(ses kalınlaşması,kıllanma) ortaya çıkmasına neden olabilir.Erkeklerde yüksek dozları impotans,jinekomasti ve spermatogeneziste azalmaya neden olur.

38 C İ NS İ YET HORMONLARI  D İ Ş İ C İ NS İ YET HORMONLARI; Estrojen ve Progesterondur.  Kontrasepsiyon,postmenapozal hormon tedavisi,osteoporoz gibi durumlarda kullanılırlar.Progesteron özellikle gebeli ğ in oluşumu ve devamından sorumlu bir hormondur.  En önemli yan etkileri ödem ve depresyondur.Tromboflebit,pulmoner emboliye neden olabilirler.

39 OTAKO İ DLER  Otakoidler; dolaşımda veya lokal olarak bulunan hormon- benzeri endojen maddelerdir.  Salgılandıkları hücreleri veya onun yakın çevresindeki di ğ er hücreleri etkilerler.  Lokal dolaşımın düzenlenmesi ve inflamasyon olayında rolleri vardır.  Bazı otakoid antagonistlerininde önemli terapötik de ğ erleri vardır.

40 OTAKO İ DLER H İ STAM İ N H İ STAM İ N ANTAGON İ STLER İ  H 1 Reseptörleri  H 2 Reseptörleri  H 3 Reseptörleri  H1 Reseptör Antagonistleri Antazolin (Antistine) Feniramin (Avil) Difenhidramin (Benadryl) Klorfenoksamin hidroklorür (Systral) Dimenhidrinat (Dramamine) Meklizin (Antivert) Terfenadrin (Terfena)  H 2 Reseptör Antagonistleri Simetidin (Tagamet) Ranitidin (Ranitab)

41 H İ STAM İ N  Memelilerin hemen hemen bütün dokularında bulunur. Ancak akci ğ erler, cilt ve barsak mukozasında daha çok bulunur.  Mide mukoza hücrelerinde depolanan histamin, mekanik uyarılarla (örne ğ in besinler) veya vagal stimülasyonla salıverilir. Bu da midede salgılama ve barsakta kasılmaları düzenler.  Cilt ve akci ğ erlerdeki histaminin büyüme, doku onarımı ve alerjik reaksiyonlarda rolü olabilmektedir.  Santral sinir sistemindeki histaminin nörotransmiter fonksiyonu olabilir.

42 Histaminin etkileri başlıca üç tip reseptör aracılı ğ ıyla olur;  H1 Reseptörleri: Bronş ve barsaklardaki kasılmalardan sorumludur,  H2 Reseptörleri: Mide salgılarından sorumludur.  H3 Reseptörleri: Santral sinir sistemindeki etkilerin bazılarından sorumludur.

43 H İ STAM İ N İ N F İ ZYOLOJ İ K ETK İ LER İ  Bronşlar ve sindirim kanalı düz kaslarını kasar.  Damarları genişletir, kan basıncını düşürür.  Kalbin atış hızını ve kasılma gücünü artırır.  Cilt içine histamin enjeksiyonu Lewis'in üçlü cevabı denen reaksiyona yol açar. Kızarıklık (Lokal vazodilatasyona ba ğ lıdır), Şişlik ve ödem (Kapiler geçirgenli ğ in artmasına ba ğ lıdır). Bu şişkinli ğ in etrafında hale şeklinde kızarıklık,  Mide, pankreas, gözyaşı, tükrük ve solunum yollarındaki salgıları artırır.  Histaminin ayrıca, alerjik reaksiyonlarda, inflamasyon, doku onarımı ve büyümesi ve mikrosirkülasyonun düzenlenmesinde rolü vardır.

44 HISTAMIN ANTAGONISTLERI (ANTIHISTAMINIKLER) H1 RESEPTÖR ANTAGON İ STLER İ H2 RESEPTÖR ANTAGON İ STLER İ  Antazolin (Antistine)  Feniramin (Avil)  Difenhidramin (Benadryl)  Klorfenoksamin hidroklorür (Systral)  Dimenhidrinat (Dramamine)  Meklizin (Antivert)  Terfenadrin (Terfena)  Simetidin (Tagamet)  Ranitidin (Ranitab)

45 H1 RESEPTÖR ANTAGONISTLERI Histaminin H1 reseptörler aracılı ğ ıyla oluşturdu ğ u etkileri ortadan kaldırır. Farmakolojik Etkileri: ■ Sedasyon yaparlar, alkol kullanılması bu etkiyi artırır. ■ Antikolinerjik etkileri (Bkz. atropin-benzeri etkiler) vardır. ■ Lokal anestezik ve antipruritik (kaşıntı giderici) etkileri vardır. Bu ilaçlar sindirim kanalından çabuk ve tama yakın absorbe olurlar, o nedenle oral yolla kullanılabilirler. Etkileri 30' içinde başlar ve 4-6 saat kadar sürer. Karaci ğ erde metabolize edilir.

46 BAŞLıCA KLINIK KULLANıM ALANLARı:  Alerjik hastalıkların tedavisi (Kaşıntı, saman nezlesi,alerjik konjonktivit, ilaç alerjisi ve sistemik anaflakside yardımcı ilaçlardır).  Bronşiyal astma.  Öksürük kesici ilaçlara katılır (Solunum yolu salgılarını azaltmaları nedeniyle).  Hareket hastalı ğ ı ve denge bozukluklarında, örne ğ in Menier hastalı ğ ı.  Uyku verici olarak kullanılabilir.  Ciltteki kaşıntılar için lokal olarak kullanılabilir.

47 YAN ETKILERI:  Tedavi dozlarında sedasyon oluşturması hastanın günlük aktivitelerini etkileyebilir.  Böyle durumlarda ya doz azaltılır veya başka bir ilaca geçilir.  Bulantı, kusma, karın a ğ rısı yapabilir. Böyle durumlarda ilacın yemeklerle birlikte alınması önerilir.  Kulak çınlaması, sinirlilik, yorgunluk yapabilirler.  Aşırı dozlarda alınması, özellikle çocuklarda zehirlenmelere yol açabilir. Böyle durumlarda aşırı eksitasyon, halüsinasyonlar, konvülsiyonlar ve ölüm görülebilir.  Atropin-benzeri etkiler oluşabilir.  Bazan alerjik reaksiyonlar olabilir.  Bazıları ender de olsa teratojenik etki gösterebilir.

48 H2 RESEPTÖR ANTAGONISTLERI Özellikle mide asid salgısını azaltmak için kullanılırlar. Simetidin (Tagamet): Mide ve duodenum ülseri tedavisinde kullanılır. P.o. çabuk ve iyi absorbe olur. Böbreklerle atılır. Yan etkileri ise şunlardır;  Böbrek bozuklu ğ u, bilinç bulanıklı ğ ı,  Antiandrojenik etki (yüksek dozlarda) ye ba ğ lı olarak erkeklerde jinekomasti, kadınlarda galaktore (süt salgılanması) olabilir.  Karaci ğ er kan akımını azaltır ve bazı ilaçların karaci ğ erden geçişini yavaşlatır.  Birçok ilaçla etkileşebilir. Ranitidin (Ranitab): Simetidin 'den daha etkin ve yan etkileri de daha azdır.

49 SEROTONIN  Histamin gibi vücutta geniş bir da ğ ılım gösterir.  Arter ve venleri kasar (özellikle böbrek ve iç organların damarlarını etkiler).  İ skelet kaslarının damarlarını gevşetir.  Kalp üzerinde histamin gibi etki gösterir, ancak bu etkiler refleks cevapla maskelenir.

50 SEROTONIN ANTAGONISTLERI  Metizerjid (Deseril): Bir ergot alkaloidi türevidir. Vazokonstriktör ve serotonin antagonisti etkileri nedeniyle migren profilaksisinde kullanılır. Uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, böbrek akci ğ er ve plevrada fibrozis yapabilir. Abortus (düşük) a yol açabilir.  Siproheptadin (Siprakten, Prakten): H1 reseptörleri ve serotonin reseptörlerini bloke eder. Mide karsinoidinde ve iştah artırıcı olarak kullanılır. A ğ ız kurulu ğ u ve uyuklama gibi yan etkiler yapar. Büyüme hormonu salgılanmasını inhibe eder.


"ENDOKR İ N S İ STEM İ LAÇLARI VE OTOKO İ DLER. Endokrin bezler dolaşıma hormon adı verilen endojen maddeler salgılar ve hormonlar endokrin bezden uzaktaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları