Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Denetimin Planlanması, İnceleme ve Araştırma Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Denetimin Planlanması, İnceleme ve Araştırma Süreci"— Sunum transkripti:

1 Denetimin Planlanması, İnceleme ve Araştırma Süreci
Hazırlayanlar; MELAHAT SÖKMEN ZEKERİYA URUN

2 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar .

3 TEFTİŞİN PLANLANMASI ,

4 Teftiş Denetime tabi olan kişi, kurum ve kuruluşlarca belli bir dönemde gerçekleştirilen iş, işlem ve hizmetlerin mevzuatla belirlenen amaç, esas ve kurallar doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin belge ve kayıtlar üzerinde incelenmesi, mevzuat ve kurallara uymayan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım ya da ceza uygulanmasıdır.

5 Teftişin Planlanması Teftişin başarı derecesinin saptanması ve sonuçları hakkında bir karara varılabilmesi için önceden planlanmış olması gerekir. Planlama; amaçlara eldeki olanaklardan yararlanarak ulaşmak üzere izlenecek politikaların tayin edilmesidir. Teftişi planlamanın ilk aşaması amaçları saptamaktır.

6 Teftişin Planlanması En iyi teftiş planlı olarak yapılan teftiş’dir.
Teftiş planı; sorunları, çözüm yollarını, kimlerle nasıl çalışılacağını, izlenecek politikayı, uygulanacak yöntemleri içerir. En iyi teftiş planı ilgililerin katılması ile veya görüşleri alınarak hazırlanır.

7 Planlamanın Gereği ve Yararları
Belirli bir amaca yönelmiş tutarlı ve uyumlu çalışma sağlanır. Kritik durumlar önceden tahmin edilir ve hatalardan arındırılır. En etkin yöntemlerin saptanması için zaman sağlar. İş gücü ve zaman kaybını önler. Planlar iyi yapıldığında uygulayıcılar yetki devrinde bulunabilirler. Geçerli ve etkin bir denetimin temelini oluşturur.

8 Teftiş Planlanırken Göz önünde Bulundurulacak Hususlar
Kurumun genel ve özel amaçları ile politikası Teftişin genel ve özel amaçları ve fonksiyonu Örgüt yapısı, kademeler ve görevlerin dağılımı, Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişimler, Değişme ve gelişme sonucu uygulanan yöntemler

9 Teftiş Planlanırken Göz önünde Bulundurulacak Hususlar
Ürünün nicelik ve nitelik bakımından durumu, Kurumun fiziki olanaklarının kullanılması, Kurumun personel kaynakların ve yeterlikleri Personelin çalışma koşulları ve sorumlulukları Çevrenin yapısı, özellikleri ve beklentileri

10 Teftişte Amaç Amaçlar, belirli çalışmanın sonunda ulaşılması istenilen, arzulanan veya zorunlu görülen hedef ve gayelerdir.

11 Teftişte Amaç Teftişte amaçları genel ve özel olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Genel amaçlar; tüm teftiş hizmetleri için kapsamlı olarak alınır. Özel amaçlar; yapılacak teftişin fonksiyonuna ve durumuna göre, genellikle genel amaçların bütünlüğü içinde ayrıntılı olarak saptanır.

12 TEFTİŞTE GENEL AMAÇLAR
Kurumun amaç ve politikasına açıklık kazandırmak. Kurumun plan ve programlarının amaçlara uygunluğunu incelemek. Kurumda yapılan çalışmaların hizmet ettiği çevre ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak. Kurumda üretilen mal veya hizmetin nicelik ve niteliğini belirlemek, hata ve eksikleri ilgililere açıklamak.

13 Teftiş Planlarının Türleri
MEB Teftişi Kurulu Başkanlığı ile illerde Eğitim Müfettişleri Başkanlıklarınca hazırlanan planlar; Başkanlık Grup Başkanlığı Müfettişler düzeyinde olmak üzere üç kısma ayrılır.

14 MEB teftiş kurulu başkanlığınca hazırlanan planlar
Teftiş kurulu başkanlığınca hazırlanan yıllık teftiş planı Her ilde en çok üç yılda bir genel teftiş yapılacak şekilde yıllık teftiş planı haziran ayında hazırlanır. Grup başkanlığınca hazırlanan teftiş planı Bu Planda teftiş edilecek kurumlar kurumlardaki bireyler yapılacak teftişler ve teftişi yapacak müfettişler, teftiş yeri ve zamanı belirlenir.

15 MEB teftiş kurulu başkanlığınca hazırlanan planlar
3. Müfettişlerce hazırlanan teftiş planları Var olan durumun saptanması Denetlenecek personelin belirlenmesi Teftiş amaçlarının saptanması Uygulanacak teftiş teknikleri Teftiş program çizelgesinin hazırlanması Teftiş planında alternatifler Plan uygulama yönergesi hazırlanması

16 İlköğretim Müfettişleri Başkanlığınca Hazırlanan Yıllık Teftiş Planları
Grup başkanlığınca hazırlanan teftiş planı İlköğretim Müfettişlerce hazırlanan teftiş planları.

17 Teftişte karşılaşılan sorunlar
Teftişin amacına ulaşmasını güçleştiren, engelleyen veya durduran her faktör bir sorun oluşturur. Örneğin Yönetimin ve denetlenen personelin teftişe soğuk bakması, iş birliğinden kaçınması Teftişte politik baskıların olması Teftişin geçmişle sınırlı kalması, geleceğe yönelik olmaması

18 Teftişin geliştirilmesi için öneriler
Bir kurumun çalışmaları hakkında nedir?, nasıldır?, ne veya nasıl olmalıdır? sorularını cevaplandırmak üzere teftiş yapılır. Teftişte karşılanan sorunlar önemsenir ve önlemler alınırsa bir kısmı tamamen, bir kısmı önemli bir derecede çözümlenebilir.

19 Teftişin geliştirilmesi için öneriler
Teftişin geliştirilmesi için öneriler şunlardır. Kurumlarda teftiş birimleri en üst yönetim kademesine bağlı olarak örgütlenmeli, teftiş hizmetlerini yerine getirebilecek kadrolar sağlanmalı, gerekli yeterlilikleri kazanan elaman atanmalıdır.

20 Teftişin geliştirilmesi için öneriler
Müfettişlerin rahat ve huzurlu olmaları için özlük hakları görevleri ile dengelenmeli, denetim tazminatları ve harcırahları doyurucu olmalıdır. Müfettişler alanları ile ilgili yenilikleri izleyebilmeli meslekte gelişmeleri sağlanmalıdır.

21 Müfettişin görevinde karşılaştığı güçlükler
Belirli yeterlikleri gerektiren pozisyonlara yapılan hatalı atamalar Yönetimin sadece karar süreci olarak anlaşılması ve diğer süreçlerin önemsenmemesi Koordinasyon ve haberleşmenin organizasyon modeline uygun olmaması Kurumlarda genellikle iş veya görev tanımları bulunmaması

22 İNCELEME,ARAŞTIRMA YAPMA

23 Teftişin amacı Teftişte genel amaç sistemin amaçlara ulaşabilmesi için yapılan çalışmaları izlemek, engelleyen faktörleri bulmak ve engelleri ortadan kaldırabilecek önlemleri bulmaktır.

24 Eğitim sisteminde bakanlık ve ilköğretim müfettişlerine verilen görevler şunlardır:
İnceleme ve araştırma Rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme Kurum ve ders teftişi Ön inceleme ve soruşturma yapma

25 İNCELEME Bir konunun her yönü ile dikkatle, özenle ve titizlikle gözden geçirilmesidir. Bir işi yada bir konuyu özellik ve ayrıntılarıyla ele alıp anlamaya çalışmaya inceleme, sonunda düzenlenen rapora da inceleme raporu denir.

26 İnceleme Yapılması İncelemeler yönetsel açıdan belirli ilke ve kurallara bağlı olarak yapılır. Bu çalışmalar sonucunda örgütün yöneticilerine ve birimlerine gerekli bilgiler verilir.

27 İnceleme Görevini Veren Makamlar
Merkez örgütünde bakan ve teftiş kurulu başkanı İllerde vali ve şube idari amirleri

28 Müfettişlerin İnceleme Görevleri
Müfettişler kurulu aşağıdaki hususları inceler Teftiş gruplarının yıllık ve aylık çalışma programı Müfettişlerin kuracağı bir komisyon ile teftiş gruplarının hazırladıkları öğretim yılı raporları Aylık çalışma çizelgeleri ile yolluk ve yevmiye tahakkukları Teftiş grubunun inceleme görevleri Grubundaki müfettişlerin ve yardımcılarının aylık çalışma çizelgesi Yolluk ve yevmiye tahakkukları

29 Müfettişlerin Kurum ve Ders Teftişleri Sırasında İnceleme Görevleri
Fiziki durum Eğitim çalışmaları Öğrencilerin eğitimle kazandıkları davranışlar Öğretmenlerin çalışmaları Büro, yazı, öğrenci işleri, personel işleri, demirbaş işleri Hesap, ayniyat döner sermaye işleri

30 Teftişte İnceleme Konuları
Eğitim kurumu açma, kapatma ve ad verme ile ilgili işlemler. Öğretim şeklinin değiştirilmesi ile ilgili işlemler Devlete ve kişilere verilen zararın türü ve miktarının tespiti Eğitim sistemiyle ilgili yenilik ve gelişmeler Soruşturma konusu hakkında inceleme yapılması şeklindeki makamın emrinin yerine getirilmesi

31 İnceleme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
İnceleme görev emri incelenir ve inceleme konusu belirlenir. Uygun yöntem belirlenir. İnceleme tekniğine uygun olarak gerekli belgeler sağlanır. Yapılacak inceleme planlanır Belgeler toplanır. İnceleme konusu ile ilgili bireylerin görüşlerine başvurulur.

32 İnceleme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
İnceleme konusu ile ilgili haberli ve habersiz gözlemler yapılır. Sağlanan veriler analiz edilir, kıyaslanır ve yorumlanarak bir kanıya ulaşılır. Bir yargıya varılır İnceleme raporu usulüne uygun yazılır.

33 İnceleme Raporunun Hazırlanması
Rapor kapağı Rapor kısmı Giriş İncelemenin konusu Yapılan inceleme Analiz ve yorum Sonuç ve öneriler Dizi pusulası İşlemli dosya

34 ÖN İNCELEME

35 ÖN İNCELEME (ADLÎ SORUŞTURMAYA ESAS İNCELEME
Ön inceleme; memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, görevleri sebebiyle, TCK ve ceza hükümlü diğer kanunlarda yapılması veya yapılmaması gerekli olan fiilleri/suçları işlediklerinin öğrenilmesi üzerine, 4483 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar dahilinde, yetkili merci tarafından bizzat yapılan veya görevlendirilen ön incelemeci vasıtasıyla yaptırılan inceleme ve soruşturma çalışmalarının bütünüdür. Bu çalışmalar sonucunda “ön inceleme raporu” düzenlenir

36 4483 sayılı Kanunun uygulanması
4483 sayılı Kanunun uygulanabilmesi için; Kişinin memur olması, Bu memurun bir suç işlemesi, Suçun, görev sebebiyle işlenmiş olması, Her üçünün aynı anda gerçekleşmesi, gerekmektedir.

37 4483 Sayılı Kanun Kapsamına Giren ve Türk Ceza Kanununda Yer Alan Suçlar
Denetim Görevinin İhmali (Denetimde görevli kamu görevlisinin zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine kasten göz yumması) Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Kamu Görevlisinin Ticareti Görevi Kötüye Kullanma Belgede Sahtecilik

38 ÖN İNCELEME (ADLÎ SORUŞTURMAYA ESAS İNCELEME)
Ön inceleme raporu, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlarda, haklarında “ceza kovuşturması” açılmadan önceki “soruşturma süreci” nde ve bu sürecin öncesinde yetkili merci tarafından alınacak kararlarda etkisi olan “görüş özetini” içeren en önemli yazılı belge konumundadır. Ön inceleme işlemi de memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması süreci öncesinde yürütülen işlemlerin önemli ve ilk basamak­larından birisidir.

39 Ön İnceleme Raporunun Bölümleri
GİRİŞ İHBARCI VE ŞİKAYETÇİ YETKİLİ MERCİİN ÖĞRENME TARİHİ SUÇ YERİ VE TARİHİ HAKKINDA ÖN İNCELEME YAPILANLAR ÖN İNCELEMENİN KONUSU YAPILAN ÖN İNCELEME ÇALIŞMALARI BİLGİ, BELGE VE İFADELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUÇ, KANAAT VE TEKLİF

40 ÖN İNCELEME RAPORU Ön inceleme raporu; 4483 sayılı Kanunun 7. maddesi ile getirilen süre ve ek süre (30+15 gün) dikkate alınmak suretiyle en seri biçimde tamamlanmalı, ikisi belgeli olmak üzere asgari üç nüsha olarak düzenlenmelidir. Rapora ‘ön inceleme ra­por kapağı’ ve ‘dizi pusulası’ eklenmelidir. Ön inceleme raporunun, ön inceleme emrini/onayını veren yetkili mercie sunulması esastır.

41 ARAŞTIRMA Araştırma, saptanan problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması,çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

42 ARAŞTIRMA YAPILMASI Teftiş sürecinde müfettişlerin araştırmacı işlevi, eğitim sisteminin geliştirilebilmesi için gerekli dönütlerin alınması açısından önem taşımaktadır.

43 Müfettişlerin araştırma yapma yeterlilikleri
Denetlenecek bireylerin ve eğitim sisteminin sorunlarının farkına varabilme Araştırma konusu tanıyabilme ve problemi açık olarak ortaya koyabilme. Araştırma amaçlarını sayıltılarını ve sınırlılıklarını ve önemini saptayabilme Uygun yöntem ve araştırma modeli seçebilme Araştırmanın evrenini ve örneklemini belirleme

44 Müfettişlerin araştırma yapma yeterlilikleri
Veri toplama araçları geliştirme ve verileri toplama Verileri çözümleme Çözümlenen verileri grafik ve şekille gösterebilme ve yorumlama Araştırma amaçları ile bulguları karşılaştırabilme öneriler sunabilme Raporu hazırlamak.

45 Teftişte Araştırma Konuları
Yönetim işleri Personel hizmetleri Öğrenci hizmetleri Öğretim ile ilgili hizmetler Eğitimle ilgili hizmetler Okul işletmesi

46 Araştırma Türleri Temel araştırmalar Uygulamalı araştırmalar

47 Araştırma Raporu Basamakları
Problem Bütünleştirme Sınırlandırma Tanımlama Amaç Önem Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar İlgili inceleme ve araştırmalar

48 Araştırma Raporu Basamakları
Yöntem Araştırma modeli Evren ve örneklem Veriler (olgusal veriler-yargısal veriler) Veri kaynakları Verilerin toplanması Verilerin işlenmesi Bulgular ve yorumlar Özet, sonuç, yargı ve öneriler Araştırma raporunun yazılması

49 TEFTİŞTE HAZIRLANAN RAPOR TÜRLERİ
Genel denetim raporu Personel denetleme raporu Soruşturma raporu Ön inceleme raporu İnceleme raporu Araştırma raporu Kurs ve seminer değerlendirme raporu

50 Bilgisayar Kullanımı Eğitim kurumlarının iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde en önemli faktörlerden biri olan denetim sisteminde başarılı olabilmesi bu alanda bilgisayarları kullanmayı gerekli kılmaktadır.

51 Bilgisayar Kullanımı Eğitim sisteminde denetim işleri bilgisayar yardımı ile iki şekilde yapılabilir. 1-Elle yürütülen işlerin denetiminin bilgisayarla yapılaması 2-Bilgisayarla yapılan işlerin denetiminin bilgisayarla yapılaması

52


"Denetimin Planlanması, İnceleme ve Araştırma Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları